NOTARIEELE VERKOOPINGEN Occasie Meubelen 4 LOTEN DENNEN (5060) NIEUWGEBOUWD WOONHUIS te ROESELARE, Westlaan, 3- Een goed WOOMILIS W OOMHUIS Bette ZAAILAND en BOUWGROND Beste WEIDE en BOUWGROND STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND ZEER GOED PERCEEL ZAAILAND VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. C. DONCK Een schoon en welgelegen Burgershuis Een gerievig WOONHUIS Een WOONHUIS Een schoon WERKHUIS Openbare Verkooping CAFE Jean-Pierre EEN MAGAZIJN dienende voor alle gebruik en een Perceel BOUWGROND al gelegen te KOMEN. Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles HOFSTEDE Op Maandag 18 October 1943 Selioone MEUBELEN Hf E IJ EE W UITTREKSEL VAN VONNISSEN HST YPERSCBE 8 - 10 - 1943 Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening Ministerie van Financien Bestuur van Waters en Bosschen o OP MAANDAG 11 OCTOBER 1943 om 9.30 uur voormiddag, zal de Heer Ontvanger der Domeinen te HOOGLEDE, over- gaaa ten kantore, Yperstraat, 43, tot de opening der in schrijvingen voer de verkooping van wassende in 't domeinbosch te ZONNEBEKE. Kosten 10 Veer lasten en voorwaarden zich wenden ten kantore der domeinen te Hooglede, Yperstraat, 43, of bij Brigadier- Bosckwachter Paul Acke, te Ziilebeke. Studie van den Notaris Robert van (leu Boogaerde te Beselare. _o •PEIVBARE VERKOOP1AG VAN EEN SCHOON Slechts ingesteld 55.000 Ir. OVERSLAG WOENSDAG 13 OKTOBER 1943 om 3 uur nanoen te 1EPER, ter herberg Drie Koningen Groote Markt. Alle inlichtingen ter studie Studie van den Notaris Cameiiynck, te Passchendale. Studiën van de Notarissen Weslerlinck, te Hooglede, en Duvigiienud, te Terveuren. M UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN TOESLAG: Woensdag 13 October te 14 u. 30 (torenuur) ia de Herberg In St-Hubert bij M. Verbeke-Rosselle, te Passchendale, Plaats. Geaieente BESELARE (Oosthoek) met Xaailand Sectie B, Nr 497a, 499c, groot 10 aren 70 ca. Slechts iagesteid 14.000 ir. Bewoond en gebruikt door Mevr. Amelie Denturck. mits 400 fr. meer de belastingen en verzekeringspremie tot 1 Oc tober 1944. Vrjj van pacht den 1 October 1944. Voor bezoek Maandag en Dinsdag. Kantoren van de Notarissen Pïeters, te Reninge en Vim Eecke, te Poperinge. Op Dinsdag 19 Octobber 1943 te 2 uur namiddag, te Oostvleteren, ter herberg A la Station du Tram Wij M. Amatus Stekelorum. Openbare Verkooping van een schoon, ruim en welgelegen met SERRE en verdere afhankelijkheden en 6 a. 49 ca- bebouwden grond en hoving te OOSTVLETEREN, Dorpplaats tei Noordzijde der Kasteelstraat, er geteekend Nr 57. Be woond door M. Marcel Esther, mits 125 fr. per maand, zonder schriftelijke uur. Zichtbaar den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, telkens van 2 tot 6 uur namiddag. Met de gebeurlijke rechten tot vergoeding wegens oorlogs schade. Stadie van den Notaris Ernest De Cock. Korte Thouroutstraat, 4, leper. LIT TER HAND TE KOOP i. In de omstreken van POPERINGE ongeveer 97 aren 90 ca. 11. In de omstreken van IEPER ongeveer 77 aren Inlichtingen en voorwaarden ter studie. Kantoor van den Notaris E. Lemabieu t* leper, o Uit tei* hand te koop centrum der stad. groot 601 m2. thans dienende als FftUIT- ea GROENSELHOF, beplant met ongeveer 100 fruitboomen ia volle opbrengst. AMe vtrdere inlichtingen te bekomen ter studie voornoemd. Stadie van den Notaris Leonce Wecquin te Nieuwkerke. o Uit ter hand te koop groot 83 aren, te PLOEGSTEERT. Inlichtingen ter studie te bekomen. 8, Lombaardstraat, YPE». Tel. 255. MAANDAG 11 OCTOBER 1943 om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Den Engel bij Mevrouw Weduwe Oscar Lagrou-Dewaeie, te Gits, plaats. Instel met Premie van Gèuieente KITS i. zeer geschikt als handelshuis, met afhangens en hof, groot 2 «ren 49 ca., bevattende na melijk Op het gelijkvloers 6 plaatsen en gang op het le verdiep 6 schoone slaapkamers, verders ruime zoldering, kelder, stallingen, W. C. en hof 2 soorten water en elec- triciteit, staande en gelegen Statiestraat, in de kom der Gemeente. Zijnde den eigendom laatst bewoond en gebruikt door Mejuffer Laurence Vancoiilie, waarvan de westkant thans bewoond is door Mejuffer Elodie Allaert. bijzondere te Gits, mits 706 fr. 's jaars, zender geschreven pachtvoorwaarden. Voor het deel van den eigendom dat laatst bewoond was door Mejuffer Vancoille voornoemd, is de aankomst met de betaling. 2. met verdiep, afhangens en koer, thans dienstig ais winkel, groot 1 «re 50 ca., staande en gelegen nevens voorgaande. Bewoonden gebruikt door M. Jozef Vermeersch, winke lier, mits 100 ir. te maande, zonder geschreven pachtvoor waarden. 3. met afhangen* en koer, groot 95 .ca., staande en gelegen nevens voorgaande. Bewoond en gebruikt door M. Maurice Coussée, werk man, mits 1 995 fr. 's jaars, betaalbaar 6 maandelijks, zon der geschreven pachtvoorwaarden. met tuin en broeikas, groot 6 a. 3 ca., staande en gelegen nevens den eigendom beschreven onder Nr 1 hiervoren. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Westerlinck te Hooglede. Studiën der Notarissen "W. Devos en .1. Rsininult, te Wervik. o van het welbekend De Notaris Willem Devos, verblijvende te Wervik, daar toe aangesteld, zal. met tusscbenkomst van zijn ambtgenoot Meester JacquesRamault, ter zelfder verblijfplaats, openbaar te koop bieden, op de plaats en data hieronder vermeld, de goederen waarvan de beschrijving'volgt STAD KOMEN Lot één.-— Een HUIS ten dienste van CAFÉ genaamd «Jean-Pierre» en bevattende het caté met woonhuis, timmer manswerkplaats, bergplaats voor hout, koer en hof, ai gelegen te Komen, Wervik straat, voor een grootte volgens meting van 5 aren 8.0 ca., gekadastreerd onder de nummers 862k/4, i/4 en h/4 der sectie C, palende ten Nooiden aan de Wervikstraat met 5m 30 straatzijde, ten Oosten aan M. Bouxon-Descatnps. ten Zuiden aan M Hector Verbeke-Bou- vie en ten Westen aan M. Alfons Delporte-Polet. Lot twee. Een BOUWGROND met houtmagazijn ge legen te Komen. Wervikstraat. inhoudende volgens meting 95 m2. gekadastreerd sectie C, nummer 408/0, palende Naord aan M. E. Decottignies-Depaepe, Oost aan M R. Loridan, Zutd de Wervikstraat met een breedte van 4m.90 en West M. R. Roegieft. Lot drie. Een BOUWGROND gelegen te Komen, Albertplaats, eener grootte volgens meting van 141 m2, ge kadastreerd sectie C, nummer 421 e/3. palende Noord de Vredestraat met een straatzijde van 21m.60, Oost de Albert plaats met 4m.50 straatzijde, Zuid aan M. Marie Pettillion en West M. C. Pettillion-Marant. Gebruik Loten één en twee zijn gebruikt door den mede- verkooper M. Jean Deruyck. Lot drie door M. Alleweireld te Komen, zonder geschreven pacht mits den jaarlijkschen pachtprijs van 30 fr. Vrij gebruik der loten één en twee met 1 Februari 1944, en van lot drie vanaf den toeslag. Recht van samenvoeging Gewone voorwaarden. Bezoek Den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure nam. ZITDAGEN Instel Donderdag 14 October 1943 Definitieve Toeslag Donderdag 28 October 1943 telkens om 2 unr namiddag, in de verhoorzaal van bet Vredegerecht St-Maartenspiaats, te WERVIK. 1/2 Insteipremie. PlaR en lastenkohier zijn neergelegd ter studie van Mees ter Willem Devoê, Notaris te Wervik. De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun troawboekje of van een uittreksel hunner geboorteakte. alle tala^ Vearnesteeoweg, 145, (Villa) YPER (5149) Studiën van Meesters ■I. v:iu «Ie» Itoo^iierdo, Notaris te Beselare en %V. Van Eecke, Notaris te Poperinge. o Openbare Verkooping yan een goede en welgelegen en /.VAII.WD Ie GELUVELD, Flatita De Notaris R. van den Boogaerde voornoemd, zal, met tusschenkomst van den Notaris W. Van Eecke, openbaar verkoopen, in één zitdag, hierna bepaald, volgend onroerend goed Gemeente GELUVELD (Plaats) langs den steenweg Ieper-Meenen Een goede en zeer welgelegen IIofMtede en Maai land, samen groot 3 Ha. 12 aren 74 ca., verdeeld in 3 koopen met recht van samenvoeging Verpacht aan medeverkooper Gerard D'Haene, voor 9 jaar, ingegaan op 1 October 1942. 1/2 o Insteipremie Instel Woensdag 20 October 1943 Overslag Woensdag 27 October 1943 om 2,30 uur nanoen, te IEPER, in 't Hotel du Miroir, Groote Markt Koning Albert.. Alle verdere inlichtingen ter studie van voornoemde No tarissen. Studie van Meester jVaadtia, Notaris te Kamen. o om 1 1/2 uur zeer stipt, in de zaal der herberg «St-Chrysole», te KOMEN. Wervik straat, Opeiil>»i-e Verkooping van en MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder Schoone eetplaats in renaissancestijl, een volle dige slaapkamer, een rookkamer, een radio pic-up niet inleg meubel, een radio S B.R. met luidspreker Philips, beide itv goeden staat en op algemeenen stroom, twee phonographen met naalden en platen, drie gcede beddens in acajou en eik met ressort en matrassen in zuiver wol, verscheidene ijzeren, beddens, drie kleerkassen, lavabos, lavabo garnituren en. nachttafels Een dresse in eik. kasjes voor gasvuur. buffet, verscheidene kassen, tafels en keukenstoelen, een brandkof- fer merk «Rocher» middelmatige grootte een Leuvensche stoot gechromeeid, een Viaamscbe stoof en een gasradiateur, een doorloopend vuur Ciney groen gelakt in nieuwen staat, een draagbare schrijfmachien Amerikaansch merk met uni verseel klavier, een stofzuiger merk Royal twee naai- machienen merk Singer een sehouwgarnituur in massiet koper met slag. andere horlogiëneen mannen-, vrouw- en kin- derrijwiel'in goeden staat en goede banden, verscheidene spie gels en pronkstukjes, een poussette, een engeisch wagentje en kinderstoel, schilderijen en prenten waaronder een caravelle, tapijten en karpetten, casserollen in aluminium, keukenge- rief, twee paar botten in caoutchouc, verschillende paren dames- en jongensschoenen, bassins, ketels, kruidpotten, dekens en beddelakens, stroomatten, quinquets, valiezen, pêle-mêles, pardessus, werkkostuum, weegschalen, enz. enz. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Tentoonstelling: Zondag 17 October 1943, van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur Maandag 18 October 1943, van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stfpt out I 1/2 u. beginnen. Etude du Notaire Pierre De Simpel, a Warnêton. SAMED1 23 OCTOBRE 1943 4 14 heures iH. O.) a PLOEGSTEERT (BIZET), rue des Jeunes Marié*, 2, mortuaire de Monsieur Honoré Monchy. Vente Publique et objetg mobiliers divert» Conditions ordinaires. Paiement comptant, immédiatement après la vente au. Café Central, rue d'Armentières k Ploegsteert-oizet. Bij beslissing dd. 18 September 1943, van de Administra tieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg voor de Provincie West-Vlaanderen wordt Tillie Elie, landbouwer, wonende Zoetendaal. Ill, te Reningelsi bestraft met een geldboete van 25.000 fr., wegens te kort leveren van 923 kgr. peulvruchten op den oogst 1941 Bij beslissing dd. 18 September 1943, van de Administra tieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg voor de Provincie West Vlaanderen, wordt Tillie Remi, landbouwer, wonende Zoetendaal, III, te RenihgelSr. bestraft met een geldboete van 25.000 fr., wegens te kort leveren van 759 kgr. peulvruchten op den oogst 1P41 Rij beslissing dd. 24 September 1943, van de Administra tieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg voor de Provincie West-Vlaanderen, wordt Durant Henri, wonende Dorpstraat, 8, te Zuydschote. be straft met een geldboete van 3.0' 0 fr wegens zich niet vergewist te hebben van de identiteit van den kooper bij den verkoop van varkens. De Gouverneur. M. BULCKAERT VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN t HET TPEKEHHEt Uitgever C. OU MORTIER. 34. Boterstraat. Y»er (Nr P 271

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4