DUITSCHE LEGERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 34 BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER Hoofdgroepeering Toerisme Unie van Hand- en Geestesarbeiders ARBEID en VREUGDE Groot Variétéfeest STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS TOEGELATEN TAXIS ATHLETIEK -VOETBAL - O. SPI. Yper - W. SA. leper VOETBALKRONIEK Prijs 0.50 tr Vrijdag 10 December 1943 HET YPERSCHE NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER ttgever OUMORTIER. 34. Bnterstmat. Ypi-r Tel. 50f) Abonnementsprijs 1943 26 frank Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 23 December 1943 tot en met 21 Januari 1944. zal geschieden volgens de gewone voorwaarden OP DINSDAG 14 DECEMBER van 7,30 tot 11,30 uur en van 13 30 tot 16.30 uur EN OP WOENSDAG 15 DECEMBER van 7.30 tot 11,30 uur en van 13,30 tot 16,30 uur. BIJ ZEGELS Opgelet De bijzegels aan de werkgevers voor de 44e periode zullen slechts worden afgeleverd na 15 December a s., namelijk vanaf 16 12 43 tot 20 12 43. TUINEN MINNEPLEIN EN KALFVAART De gebruikers van een perceel land op het Minneplein of op de Kalfvaart, worden dringend verzocht tegenwoor dig te zijn op de verhuring der perceelen, die zal plaats hebben ln de Raadszaal van het Stadhuis op Zondag 19 December 1943, te 9 uur, voor het Minneplein te 10.30 uur, voor de Kalfvaart. HERZIENING DER KAARTEN De kaarten van de gezinnen, ondersteund door de C. O. O. zullen afgenomen worden in het uitbetalings bureel, bij de uitbetalingen van den steun op Maandag en Dinsdag aanstaande. De nieuwe kaarten moeten afgehaald worden op het Secretariaat van Winterhulp op volgenden dag Donderdag 16 December van 9 tot 10 uur Beginletters A. B. C. van 10 tot 11 uur D. E. van 11 tot 12 uur F. G. H. I. J. van 14 tot 15 uur K L. M. N. O. P. van 15 tot 16 uur Q. R. S. T. U. van 16 tot 17 uur V W. X. Y. Z. KOLEN De gezinnen, van minstens twee personen, en waarvan de woning niet bij het gasnet aangesloten is. kunnen een voorschot van 50 Kgr. op het rantsoen der keukenkolen ontvangen op Vrijdag. 17 December van 9 tot 12 uur groene kaarten van 14 tot 16 uur roode kaarten. VOLKSSOEP De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag. 18 December, tusschen 9 uur en 11 uur. Bevoorrading in SPRIET Dc hoofdgroepeering Toerisme zet haar aangeslotenen, die wenschen Spriet te bekomen, aan hun bestelling aan het arrondissementssecreta riaat. Excelsior Groote Markt. leper, over te maken. De aanvraag dient te vermelden den naam van den aangeslotene, de benaming der inrichting, bet volledig adres, en het m&andelijksch aantal kilogram spriet dat aangevraagd wordt De bons zullen door de Hoofdgroepeeiing rechtstreeks gestuurd worden aan de belanghebbenden die ze dan aan hun gewonen leverancier of han delaar in spriet kunnen ter hand stellen. Tooneelseizoen 1943 44 Stadsschouwburg Ieper Zondag 1 2 December Dmgvertooning om 2.30 aro Avondnertooning om 7 ore Opvoering van FRAAQUI X A van Lehar door h t reeds welbekende Operelten gezelschap Frank Schoup van den Volkaschouwburg van Gent Na het succesvol opvoeren van De Vogelhande laar en De Alomeeliefde zal er dezen keer heel zeker vroegiijdig moeten gezorgd worden voor de plaatsbe spreking in hei Café Boerenhol Vanden Peere- boomplaats Prijzen der plaatsen 25 - 20 15 - 10 en 5 fr. De Sowjetaanvallen worden meer endeels en met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Duitsch afweer- succes aan de autobaan naar Smolensk: Nadat Roemeensche troepen door de Sowjet - stellingen gedrongen zijn, wordt geheel het landingshoofd ten Zuiden van Kertsj gezuiverd. Bij Krementsjoeg boeken onze troe pen terreinwinst. - In Zuid-Italië worden vijandelijke aanvallen gestuit. De haven Bari met vliegtuigbom men bestookt. Nieuwe terreur aanvallen op Berlijn enLeipzig. Op VRIJDAG 17 DECEMBER 1943, om 19,30 uur, in den Stadsschouwburg te leper MET DE MEDEWERKING VAN Het Genreorkest Louis Rose dat voor U de bekende schlagers speelt vaa Georges Boulanger. Rixner. Peter Kreuder. Bultermann. enz. Hawaiaansch Trio Meesleepende Transvaalsche volkszangen met gitaren- begeleiding. Ray Vanda de wereldberoemde Humor-contorsionist. Voor de eerste maal in Ieper Novel Muzikale klown. Bezorgt het publiek een half uur schaterlachen. Gbarlos Frank komisch jongleur. De twee Molnors acrobatische danseressen. Een groot sukses Geen enkel liefhebber mag dit suksesprogramma missen Prijzen der plaatsen Leden der Unie 3 fr. Niet-leden 5 fr. Kaarten te bekomen in het bureel der Unie. Gevangenisstraat in het bcapreekbureel van den Schouwburg in het Café «Boerenhol». V.d.Peere- boomplaats, en op den dag der voorstelling aan den ingang der zaal. Na arbeid past ontspanning I DONDERDAG 2 DECEMBER 1943 In de groote Dnjeper-bocht viel de vijand slechts op weinige plaatsen en zonder succes aan terwijl de ge vechten ten Zuid-Westen van Krementsjoeg aan hevig heid toenamen. Door een succesvollen tegenaanval bij Tsjerkassy werd een tijdelijk omsingeld regiment ontzet. Tusschen Pripet en Beresina werd de aanvallende vijand teruggeworpen. Ten Westen van Kritsjew duren de ge vechten voort. Aan de autobaan naar Smolensk werden de Sowjets op bloedige wijze teruggeslagen. Bij Nevel hadden eigen aanvalsoperaties succes. In November wer den 865 Sowjet-vliegtulgen neergeschoten. In Zuid-Italië is de vijandelijke aanvalsactiviteit wat verflauwd. Britsche aanvallen, op één punt ondernomen, werden bloedig afgeslagen. Tijdens luchtgevechten wer den 8 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Van de Amerikaansche vliegtuigen die gister het Wes telijk Rijksgebied aanvielen, werden er 42 vernietigd. Duitsche vliegtuigen vielen 's nachts doelwitten ln Zuid- Engeland aan. Snelbooten kelderden vóór de Engeische kust een schip van 1.000 brt. VRIJDAG 3 DECEMBER Tengevolge van de aanhoudende regens waren de ge vechten in het Zuiden van het Oostelijk front minder lievig, hechts bij Krementsjoeg en Tsjerkassy heerschte levendige gevechtsactiviteit. Bij Gomel was de vijandelijke druk eveneens zwakker. De vijandelijke aanvallen wer den er. evenals ten Westen van Smolensk, afgeslagen. Bij Nevel maakten eigen aanvallen nieuwe vorderingen. In Zuid-Italië lagen onze stellingen in den Westelijken sector onder een sterk artillerievuur. In den Oostelljken sector werden hevige aanvallen van den vijand gestuit. Van weerszijden heerschte een levendige bedrijvigheid in de lucht en 16 vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten. Duitsche vliegtuigen vielen de haven Bari in Apullë aan en veroorzaakten er groote schade. Britsche bommenwerpers ondernamen verleden nacht een nieuwen terreuraanval op de Rijkshoofdstad. 53 vij- andelüke toestellen werden neergehaald. Ook boven West- Dultschiand werden eenlge bommen uitgeworoen zonder evenwel veel schade aan te richten. ZATERDAG 4 DECEMBER In den Zuidelijken sector van het Oostfront hadden slechts bij Krementsjoeg en Tsjerkassy vrij groote ge vechtsoperaties plaats. Tusschen Pripet en Beresina wer den doorgedrongen Sowfets teruggeworpen. Bil Kritsjew zi.1n hevige gevechten aan den gang en ten Westen van Smolensk werden de hevige vijandelijke aanvallen afge slagen. Ten Westen van Nevel leverden eigen aanvallen terreinwinst op. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front worden lievige gevechten geleverd. Op den uitersten linkervleugel van ons front werden sterke aanvallen van den vijand gestuit. Britsche bommenwerpers voerden een terreuraanval uit op Leipzig. Ook de Rijkshoofdstad werd overvlogen. Tot dusver werd het neerhalen van 28 vilandelHke vliegtui gen vastgesteld. Door het verdragend geschut werden gister doelen in Dover. Deal en Folkestone beschoten. ZONDAG 5 DECEMBER Op de Krim, ten Noord-Oosten van Kertsj. gingen de Sowjets tot hevige aanvallen over. die echter afgeslagen werden. Ten Zuiden van Kertsj braken Roemeensche troe pen door de vijandelijke stellingen en rukten tot aan de kust op. In de straat van Kertsj werden uit een bevoor radingstransport der Sowjets verscheidene schepen ge kelderd. In het gebied van Tsjerkassy hadden levendige gevechten plaats. Bij Smolensk heeft de vijand aan zijn verdere aanvallen verzaakt, zoodat de vierde afweerslag aan den autoweg naar Smolensk opnieuw met een volle dig Duitsch succes eindigde. MAANDAG 6 DECEMBER De voortgezette aanvallen der Sowjets op de Krim werden voor het grootste gedeelte reeds vóór de eigen stellingen afgeslagen. Ten Zuiden van Kertsj miekeu de Roemeensche troepen verderen vooruitgang. In de groote Dni»ner-bocht hervatte de vijand zijne aanvallen. De?e werden bij Kriwoi-Roe en Krementsjoeg afgeslagen. Op een plaats, waar de vijand was doorgedrongen, zijn nog hevige pantsergevechten aan den gang. Bij Tsjerkassy hebben onze troepen herhaalde aanvallen afgeslagen en afgesneden vijandelijke formaties vernietigd. Van het overige Oostfront worden alleen bij Gomel en Nevel le vendige plaatselijke gevechten gemeld. In Zuid-Italië ontstonden gister in enkele frontsectors levendige plaatselijke gevechten. DINSDAG 7 DECEMBER Op de Krim hebben de Sowiets hun vergeefsche aan vallen ten Noord-Oosten van Kertsj niet voortgezet, ter wijl ten Zuiden van Kertsj de aanval van Roemeensche troepen goede vorderingen maakt. In de groote Dnjeper- bocht mislukten de vijandelijke doorbraakpogingen. Bij Dnjepropetrowsk werd een vijandelijke strijdgroep uit- eeroeid. Ten Zuid-Westen van Krementsjoeg hebben onze troepen sterke aanvallen opgevangen, doch bij Tsjerkassy deden de Sowjets slechts eenige zwakke aanvallen. Bij Sjitomir werden verscheidene plaatsen door onze troepen ingenomen. In Zuid-Italië namen de gevechten ten Zuid-Westen van Mignano aan hevigheid toe. Vijandelijke aanvallen wisselden af met eigen tegenaanvallen, waarbij eenige hoogten verscheidene malen van hand wisselden. De ge vechten zijn nog in vollen gang. Van den Oostelijken sector worden voorpostengevechten gemeld. De twee laatste dagen werden boven de Middellandsche Zee en de Westelijke bezette gebieden 25 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. WOENSDAG 9 DECEMBER Op de Krim werd het vijandelijk landingshoofd ten Zuiden van Kertsj vernietigd en alle pogingen der Sow jets om dit gebied te ontruimen, werden verhinderd. Talrijke gevangenen werden binnengebracht en 7 vijan FLORA Groote Markt LATE LIEFDE Duitsch gespreken met Paula Wessely en Attila Hörbiger Vrijdag, Zaterdag, om 7 h u. Zondag, om 2J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 X uur MAJESTIC Rijselstraat VROUWEN ZIJN GEFN ENGELEN Dui.sch gesproken met Marte Harell en Axel v. Ambesser Zaterdag, om 7 X uur Zondag, om 2 5 en 7 i u- Maandag, om 7 uur OUD IEPER R. CotaertplaakiP LET OP MIJN VROUW Duitsch gespr o!:en met Heinz Rühmann en Lil Adina Zaterdag, om 7 uur Zondag, em 2 L 5 en 7 u» Maandag, om 7 I» uur delijke vaartuigen gekelderd. Vijandelijke ontlasting-s- aanvallen ten Noord-Oosten van Kertsj mislukten. In de groote Dnjeperbocht verflauwde de activiteit der Sowjets. doch ten Zuid-Westen van Krementsjoeg deden zij voort durend zware gevechten, die nog aan den gang zijn. Een eigen tegenaanval maakte goede vorderingen. Tali-ijke localiteiten werden stormenderhand ingenomen en vijan delijke strijdkrachten vernietigd. Elders tusschen Pripet en Beresina, ten Westen van Kritsjew en van Nevel had den levendige locale gevechten plaats. Van 4 tot 7 De cember werden boven het Oostfront 115 vliegtuigen der Sowjets neergehaald. 10 Duitsche vliegtuigen worden ver mist In den Westelijken frontsector van Zuid-Italië is dc gevechtsactiviteit weer verflauwd. Sterke aanvallen tegen onze stellingen op de Oostelijke hellingen van het Ma- iella-gebergte werden afgeslagen. Duikbooten hebben 7 schepen met 48.000 brt. uit kon vooien in den grond geboord. CINEMA FLORA l>p Vanaf Vrijdag 17 December Woiiilerltn re Avonturen van MLTWCHAU8EA1 Een prachtige kleurfilm met Hans Albers Ilse Werner Brigitte Horney. Kinderen toegelaten. Genummerde kaarten van NU AF te bekomen voor de plaatsen van 6 fr. 8 fr. 10 ir. Alsook Zondag 12 12 43 van I'1 u tot 12 u. 30 aan de kas. OPGELET De plaatsen worden slechts afgeleverd tegen betaling. SPEELDAGEN Vrijdag 17 Zaterdag 18 Maandag 20 en Woensdag 22 Dec., om 19 u. 30 Zondag 19 Dec., om 14.30 u.. 17 u. en 19.30 unr. Van Maandag morgen 13 December (ot Zondag avond 19 December 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH, Seminariestraat. PATTYN Georges. Fochlaan. L. LAMAIRE. Casselstraat, 2. Stad Ieper - Muziekakademie Op Zondag 19 December a s om 14,30 u. in den Stadsschouwburg Leerlingenconcert en Prysuitdeeling DE INGANG IS VRIJ. DE BEHEERRAAD. Uitslag van den Veldloop (Cross-Country) van Zondag 5-12-43 Juniors en Seniors 300o m 1. Hellem 10 min. 46 sec. 2- Therry 10 min. 50 sec. 3. Pyck 11 min. 13 sec. 4. Loosveldt D. 12 minuten. /.ontlag Deeember 13 •ip het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat om 14,00 uur Ingangsprijs 5 fr. Tribune I fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 5-12-43 lle Afd. Provinciaal W.S.Ieper-Zwevegem 1-4 S. V. Wevelgem-C.S-Ypcr 0 0 Harelbeke-F.C. Izegem gesch. St.Moeskroen-S.C.Bizet 4-0 Deerlijk Sp-- F.C.Torhout en S.K.Vlamertinge II' Provinciaal F.C.Izegem 9 7 0 2 54 11 16 Zwevegem 9 7 11 33 16 15 S.V Wevelg.10 5 2 3 26 13 13 Deerlijk Sp. 9 5 2 2 23 12 12 St.Moeskr. U 5 5 1 26 28 11 C.S.Yper 10 4 4 2 20 17 10 R.C.Harelb 9 4 4 1 19 25 9 F.C.Torhout 10 3 5 2 22 22 8 S-K.Vlamert.il 3 6 2 27 37 8 W.S.Ieper 10 3 7 0 14 30 6 S.C.Bizet 11 1 10 0 5 47 2 lle Afd. Gewestelijk C.S.Langem.-F.C-Poperinge R. Kortemark-E. Boezinge S. K. Reni ngelst- Pr.Langemark W.S.Passchend.-E.Wervik B.S.Poperinge-Brielen Sp. He Gewestelijk A. 2-5 0-9 4-2 0-2 1-5 Wervik F.C.Poper. Reningelst Passcbend. Boezinge Brielen Pr.Langem. 11 B-S-Poper. 10 0 1 0 0 C.S.Langero. 11 1 10 0 Kortemark 10 0 10 0 11 10 0 12 10 1 12 8 4 11 7 3 12 6 6 10 5 4 4 7 2 8 76 12 21 80 9 21 46 33 16 41 21 15 42 31 12 36 32 11 33 24 8 16 47 4 10 72 2 1 102 0 Matchen voor Zondag 12-12-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 14,00 n- 11e AFDEELING PROVINCIAAL Deerlijk Torhout 114.30) C. S. Yprois W. S. Ieper Vlamertinge Harelbeke (14.30) Izegem Wevelgem lie GEWESTELIJK A Prior Langemark B. S. Poperinge Brielen - Reningelst Kortemark C. S. Langemark Boezinge Wervik (14.30) F C. Poperinge Passchendale Verbeke Vandevelde Vandepitte Blauwe Dengs Brabants Van Loock Crombez De J-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1