Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper BEDANKINGEN Ieper - Sint-Niklaasparochie Lichtdempingsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen GARAGE CONTINENTAL TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND HET YPERSCHE 10-12-1943 van den 3 tot den 9 December 1943. üeboorten Van Rompuy Roland. Recollettenpoort. 5, De Montstraat, 2. Verschurre Jean-Pierre, Recollp., van St Jan Lesage Greta, St-Elisabethstraat, 7. Rambour Maria, Recollp., van Poelkapelle. Lahousse Jean, Adj. Masscheleinlaan, 13. Soetaert Ludwina, Recollp., blauwe Leliestraat, 16 Romero Juan, Zaal hof, 12.— Houvenaghel Slefaan Recollp.. van Pollinchove. De Witte Joseph Recollp., van Langeinark. My lie vil Ie Walter. Recollp. van Langeniark. Geeraerd Antoon, RecÖHp Oude Kortiijkstraat, 3. Verschaeve Michel, Recollp van Zonnebese. Overlijdens Vandenbulcke Maria, huishoudster, 70 jaar echtg Vandepoele Camille van Zonnebeke. i illieux Emile. kloosterling. 83 jaar. ongehuwd. Capucienenstraat, 30. Dondeyne Ludovica. 78 jaar, wed. De Koninck Fran cois, G. de Stuersstraat 12 Romanie Huyghe, z b.. 82 jaar, wed. Vereecke Charles Surmontstraat. 3. Derous Carolus. z. b., 61 jaar echtg. Celina Scbeerlinck. Rljsel- -straat, 133. Vandenberghe Guillaume, verzekeraar 36 j., echtg Jeanne Levayer, Neerstraat, 7. Decoussemaeker Emelia, herbergierster, 79 jaar, echtg Vanhille Auguste, van Alveringhem Madou Clara, scholierster, 6 jaar, Verlorenhoekstraat. 2. Huwelijksbeloften Catnillus Saesen. smid, te Reninge. en Martha Dochy. dienstmeid, te Zonnebeke. voorheen te leper. Joseph Savoye. vervoerder fabrikant, te Poperinge, en Clara Vandevelde, beheerster-eigenaarster, te leper. Albert Souvage. haarkapper, en Adrienne Ollevier, z. b., beiden te ieper Maurice Haghebaert, meubelmaker, en Suzanne Hoornaert, naaister, beiden te leper. Heer Valere Vandevelde Heer en Mevrouw Maurice Vandevelde-Debacker en kind Heer en Mevrouw René Vandevelde-Scheire en kind Heer en Mevrouw Georges Van Calster-Vandevelde en kind Heer en Mevrouw Gabriël Vandevelde-Samyn De familiën Deschinkel. Comerco. Vandevelde en Hosten, danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming Ijen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote. moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante. Mevrouw Marie-Elodie HRSCHIMKEL echtgenoote van Heer Valere VANDEVELDE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrouw Alphonse Vandenbilcke. geboren Helena Casteleyn Heer en Vrouw Albert Vandeplassche-Vandenbilcke Heer en Vrouw Albert Vandenbilcke- Vandenbroucke en dochter De familiën Vandenbilcke, Roscamp, Casteleyn en Simoen. danken viienden en kennissen voor de blijken van deelneming ontvangen hii het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant. Heer Alphonse VAMDEXBILCKE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrouw Weduwe Alfons Ingels. geboren Helena Depuydt Heeren Henri en Eugène Ingels, Juffrouw Simonne lügels E>e familiën Ingels en Depuydt. danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bii het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader en bloedverwant Heer Alfons IAGELS en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de Z 1 I. M I S bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenls van Vrouw Henri KNOCKAERT geboren Celina Callens. (5516) en zoon Georges KNOCKAERT. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 8 uur, In St-Nlklaaskerk, tot zielelafenls van Heer Jacques VERSTRAETE Statiestraat, 52. (5554) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenls van Heer Lucien MONIEZ echtgenoot van Vrouw Germaine Labaere. (5517) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 8.30 uur, in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenls van fleer en Vrouw Jules PLATEVOET-GEKIERE en dochter Agnes. (5518) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenls van Heer Emiel BEIRNAERT-VANDAELE de Stuersstraat, 14. (555b) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de SOLEMNEELE MIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 9.30 uur, in de kerk der E P Carmelieten, tot zielelafenls van Heer Econ VANDEVOORDE Vanwege het H. Scapulier. Weuninckstraat, 12. (55191 ZONDAGRUSiT De Apotheek van Mr. SNOECK, Groote Markt is alleen open op Zondag 12 December STERFGEVAL Men verzoekt ons het overlijden te melden van Heer Eugeen FOHHIEH Echtgenoot van Vrouw Adrienne CLEVERS geboren te Brugge, den 19 Augustus 1891. en schielijk overleden tijdens den luchtaanval op Hannover (Duitschland), op 9 October 1943. Een Zieledienst, waartoe vrienden en kennissen vriendelijk worden uit genoodigd. zal gecelebreerd worden in de parochiale kerk van St-Niklaas te Yper. op Maandag 13 December 1943, te 9 uur. Zondag a. s. 12 December, wordt in St Niklaaskerk de solemniteit ge vierd van baren patroon. Te dier gelegenheid zal het mannenkoor, onder de hoogmis van 10 uur, de Driestemmige Mis van Moortgat uitvoeren. L. B. (Afdeeling leper) Laatste waarschuwing voor onvoldoende lichtdemping Storrae A.. L Torhoutstraat HET KADER. Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 3 December, door Jvr. Degryse Regina. Zonnebeke- steenweg, een vernikkelde ashoed van autowlel. Zondag 5, door Mej. Verrainck Yvonne. Masscheleinlaan. een rozenhoedje. Maandag 6, door M. Blomme Julien, Ligywijk, een rijwieltaksplaat num mer 432522. —Door M. Madou Henri. Ieperleestraat, een handtaschje inhou dende een som geld. een eenzeivigheidskaart op naam vap Verschoore Maria. Zonnebeke, en foto's. Woensdag 8. door M. Vanheygen Maria, dickebuschsteenweg. een lederen dameshandschoen. Door Me Breunin Maria, Dickebuschsteenweg. een zilveren halsketting met 2 medaillons. Verloren - Vrijdag 3 December, door Mej. Caenepeel Noella, van Boe- s!nghe. een melkbon waarop 465 melkzegels geplakt waren. Door Me Baêyen Albertine, de Haernestraat. hare eenzelvigheidskaart. Zaterdag 4. door Me Vansteenkiste Clotilde, Surmontstraat. een gouden borstspeld met diamant versierd. Door Me Thoma Maria, van Boesinghe. een roode portefeuille inhoudende 30 fr.. foto's en eenzelvigheidskaart.—Door Me Delahaye Marie-José. Plumerlaan. een donkere vulpen. Belooning voor den vinder. Zondag 5, door M. Ferrand Maurice. Heere Janstraat, zijne eenzelvigheids kaart. Door M. Ooghe Gerard. Meenensteenweg. een donker blauwe regenmantel. Dinsdag 7, door een Ober-luitenant der Duitscbe Weermacht, te Voorme- zeele. een jachthond. Door Me Ostyn Jenny. Zonnebekesteenweg. hare eenzelvigheidskaart. Door M. Schreel Marcel, Bruggesteenweg. een bruin lederen handschoen. Door Me Van Rickeghem. Cartonstraat, een borst speld. Woensdag 8, door M. Pissonnier Camiel. Dickebuschsteenweg, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. De Vogel Julien. Capucienenstraat. zijne brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en een som geld. Door M. Opsomer Francois. Poperingesteenweg. twee rantsoeneeringskaarten voor niet eetbare producten. Donderdag 9. door M. Ostyn Gené. Zonnebekesteenweg. hare eenzelvig heidskaart. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1. leper.— Gewaarborgd werk. 3823) MAALMOLENSD. D D. met echte maalsteenen Goed nieuws voor familie of kennissen in Frankrijk wonend. Ge zult hen meer dan plezier doen met te schrijven, dat MAALMOLENS D. D D MET VERGUNNING VOOR UITVOER in 14 dagen tot in 't diepste van Frankrijk per spoor kunnen verzonden worden. De betaling geschiedt door clearing, het geld wordt dus aan den gewonen koers uit gewisseld. Vraagt het adres van een onzer vertegenwoordigers in Frankrijk, die dan alle verdere inlichtingen aan Fransch- manzal verschaffen. (55361 Voor DEV0S Daniel, Dickebusch (bij Yper) GEACHTE HH. TABAKPLANTERS Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER 5284. Elverdinghestraat, YPER, biedt zich aan voor alle herstellingen, alsook voor het onderhouden van gasgeneratoren. Spoedige bediening, matige prij zen. (5502) ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in Volle vertrouwen bij Julien DE POORTER, Paterstraat, 34. Yper - Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de 7. I E I. M I S bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 10 uur. In de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenls van Heer Emiel JANSEGHERS Vanwege Crescendo. (5520) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 10 uur. tn St-Fleterskerk, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Charles BERTIER en overleden dochters Marie en Christina Rijsselstraat, 128. (5521) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de PLECHTIGE HEILIGE MIS bij te wonen die zal opgedra gen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 11.30 uur. in St-Maartenskathedraal, tot zlelelafenis der overleden leden van de Christen ziekengilde Vooruitzicht en van de Vrouwengilde. Onder de H. Mis Offerande met ultdeellng van gedach tenissen. (5534) NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS Wilt Gij uwen tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het Hui» L. Vei'kiudt - Potiillic Tabakfabrikant - Kerver lepei*8trsi*it. 17 - Elverdingo Spoedige bediening. (5282) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de I AA RMIS bij te wonen die zal gezongen .vorden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 9 uur. In St-Nlklaaskerk. tot zielelafenls van Juffrouw Agnes DECROCK dochter van Heer Elie en Mevrouw Irma Bouw. (5556) HET BESTUUR VAN DEN BAKKERS- en PASTEIBAK- K3RSBOND noodigt vrienden en kennissen uit tot de JAARMIS die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenls der overleden vakbroeders. (5557) Uit tei* hand te koop STAD IEPER 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hol ieder, gelegen Zonnebe kesteenweg voordeelige prijs. Rond Ieper VILLA met hoenderhokken en 4 Ha. HOF en LAND, 800 fruitboomen, langs Staatsbaan Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. Spreekuren in den voormiddag). Tel. 163. BERICHT AAN DE HEEREN R00KERS De Firma Cryson J. en Zonen laat hiermede aan haar geacht Kliënteel weten, dat diegenen die hun rantsoen tabak voor de maanden November en December nog niet hebben afgehaald, beleefd verzocht worden hun rantsoen vóór 15 dezer te willen afhalen. 5561) Gemeente KEIIMRL In de Zaal «CASINO Op Zondag 12 December 1943. om 17.30 uur Treden op de Schlager Melodisten uit Brugge. Onder leiding van M. Becuwe, gewezen orkestleider van Radio Normandie. Plaatsen 20, 15 en 10 fr. Het volledig orkest treedt op. (5531) TE KOOP in YPER bij Maarschalk Haiglaan, 20 schoor.e werkmanshulzen onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voorwaarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, B* des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kletnsn hof. Adr. t b. (5469 Te huur gevraagd Schoon Appartement van 4 of 5 plaatsen, gemeubeld of niet. Adres t bur. 5537) TE HUUR GEVRAAGD Appartement of Huls. groote prijs, eventueel commissieloon aan wie inlichtingen bezorgd. Adres ten bureele. (5553) TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. (5510) TE KOOP Jachtstoof in goeden staat, en phono- graaf met 28 platen. Zonnebekesteenweg, 167, Yper. (5527) TE KOOP GEVRAAGD Traapnesten voor hen nen, de Borreman, Elzenwalle, Voormezeele. (5528) TE KOOP Geit, drachtig sedert 6 weken, zich wenden Arsenaalstraat, 4, Yper. (55401 TE KOOP Auto Chrgsler, 18 P K., veranderd als tracteur op hout. volstrekt nieuwe banden, moteur gansch vernieuwd, te bevragen Cartonstraat, 51, Yper. 5542 TE KOOP Velokar (triporteurwielen) goede banden, toeslaand deksel, zeer goeden staat, 3 paar zeer goede occa sie botren in rubber, 3 paar sterke occasie werkman- schoengn, lichte boormachlen en vijlstaak zonder pin, Rijsselsteenweg 19, Yper i Koninghoek). (5543) TE KOOP Prachtige landschapschilderij. 1"35 op 0™75. Schrijven bur. van 'tblqd onder letters W W. (5515) TE KOOP Kerststallefce met beelden. Kleine Pen- nestraat, 36, Yper, (5547; TE KOOP: Goede feu continu, Nestor Martin zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5549) TE KOOP Radio met batterijen, Cité ligy, 27. (5551) TE KOOP 5 are.n grond met 10,10 m. straatzijde, bij Oostende, wel gelegen, niet ver van de zee. Schrijven bureel van 't blad onder letters OOS. (5552) Wielrijders Oij allen die last hebt met uw banden, wendt U met ver trouwen tot TANT CAMIEL, Dlkkebusch (Plaats), die zich belast met het herstellen van alle binnen- en buiten banden. Zeer genadige prijzen. Nieuwe Velos. (5529' Engelsche dame geeft Lessen in de Engelsche taal. D'Hondtstraat. 5, Yper, 2" Verdiep. (55301 Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureel werk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Goede meid, voor gesloten huis. Adres ten bureele. 5421) MEISJE VRAAGT PLAATS om te leeren Coiffeeren. Adres ten bureele. 5524 GEVRAAGD Huishouden, man ais tuinier, vrouw als huishoudster. Adres ten bureele. (55z5) ONMIDDELLIJK GEVRAAGD Goede aardewer kers. Adres ten bureele. (5532) Vrouw 21 jaar VRAAQT plaats als werkvrouw. Ro- denbachstraat 6. Vlamertinze. Tel. Eiverdinge, 133. (5533 GEVRAAGD Leergast bij coiffeur. Adres ten bu reele. (5538) OEVRAAOD Meid, reeds gediend hebbende, aange naam inwoon, in stad. Adres ten bureele. 5539) OEVRAAOD Goede meid, café te helpen. Adres ten bureele. om in huishouden en (5541) OEVRAAOD Goede ernstige meld. voor alle werk, minstens 25 jaar oud, hoog loon. goede behandeling. Adres ten bureele. (5544- OEVRAAOD Goetie werkvrouw, vooralle dagen, kunnende fransch spreken. Adres ten bureele (5546) OEVRAAOD Meisje 1 5-16 jaar om in huishouden te helpen (niet slapeni. Adres ten bureele. 5548) Goede kokin en patisslère biedt zich aan voor alle gelegenheidsmaaltijden. zooals huwelijk, begrafenis, enz. Adres ten bureele. (5550, GEVRAAGD: Jongeling 16-17 jaar kunnende mel ken, kost en inwoon, bij Gerard Van Issacker, Bruggesteen weg. 47, Yper. (5560) OEVRAAOD Goede meld. kost en inwoon. Adres ten bureele. (5564) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wender G, BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. io2i9>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3