Duitsche Legerberichten Prijs 0,50 fr. Vrijdag 14 Januari 1944 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER bevoorradingsdienst DE OPTIMISTEN 1' Bonte Humor-Schlagertrein stad YPER CiNEMAPROGRAMMAS winterhulp ieper TOEGELATEN taxis - VOETBAL - W. S. Ieper - F. C. Torhout 24' Jaar, Nr 39 HET YPERSCHE UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 frank. Rantsoeneeringszegels De personen die Dinsdag of Woensdag II. hunne Rantsoenzegels niet afhaalden, kunnen die nog bekomen DONDERDAG 20 JANUARI, van 9 tot 12 ure en van 14 tot 15 ure Machtigingen voor Rubberschoeisels De bevolking wordt ter kennis gebracht dat er een klein contingent machtigingen voer rub berschoeisels te bekomen is. De aanvragen mogen gedaan worden van af 20 Januari 1944 aan Loket nr 9. Machtigingen voor Kinderhemden De gezinshoofden die kinders hebben wor den dringend verzocht zich ten Bureele van den gemeentelijken Hevoorradingsdienst, Lo ket n' 9 aan te melden, ten einde eene aan vraag te doen tot hel bekomen van een machtiging voor kinderhemd Voor de meisjes is de ieeltijd bepaald van een jaar en half lot dertien jaar, op het oogen- blik der aanvraag. Voor.de ]ongens is de leeftijd bepaald van een j.:a'r en halbot vijftien jaar op het oogen- blik der aanvraag. Bericht aan de Eigenaars van Motorvoertuigen Op bevel van de Bezetlende Overheid dient er een NIEUWE AANGIFTE gedaan te worden van ALLE motorvoertuigen I'ci'NonenungeiiH Motorry wielen Vrnchtwagena Aanliangwngend Spefiitle Voertuigen Auttikiinsen, enz. of zij al dan niet tot het verkeer zijn toegelaten. Deze aangifte dient gedaan te worden ten Stadhuize. Secretariaat, vóór den 27 Januari 1944. Aangifteformulieren zijn te bekomen ten Stadhuize Nalatigheden worden bestiaft over eenkomstig de bepalingen van de verordening van IS Sept. 1941. leper, den 7 Januari 1944. De Burgemeester, A. NOTEBAERT Operetten-Gezelschap FRANK SCHOUP Het is dus op Zondag 16 dezer, om 14,30 uur en 19 uur, dat in den Schouwburg van leper, de operette IN 'X WITTK l'AAKD zal opgevoerd worden. Nog enkele plaatsen zijn verkrijgbaar in het Café Boerenhol aan de gewone prijzen. stellen voor huu reis met de Vertrekkend uit den Stadsschouwburg te leper •p Zondag 23 Januari, om 19 uur en Zondag 30 Januari, om 14,30 uur en 19 uur. Reist U mede Bespreek tijdig nw plaatsen tegen 20 15—10 8 5 Fr. Plaatsbespreking Café Boereahol Vandenpeereboomplaats. Russische aanvallen bij Kriwoi-Rog en Kirowograd Kiel en Stettin gebombardeerd Zware gevechten bezuiden Kiew en Berditsjew Luchtaanvallen op Ludwigshafèn en Mannheim Kirowo grad ontruimd. - Landingspoging derSowjets ten Westen van Otsjakov verijdeld. Sow jet-aanvallen uit hei bruggenhoofd van Kerstj - Gevechten om Sarny - Luchtaanval op Sofia. - 136 Noord-Ame- rikaansche vliegtuigen neergeschoten tijdens een luchtaanval op het Reich. Woensdag 5 Januari 1944 In den Zuidelijken sector van het Oostfront ontwikkel den zich slechts operaties van locaal belang. Ten Z.-O. en ten W. van Sjitomir werden herhaalde sterke Sowjet- aanvallen afgeslagen. Eigen formaties tanks hebben een Sow jet-Russisch regiment tirailleurs uiteengeslagen. In den sector van Berditsjev hebben de Sowjets hun aanvallen vermenigvuldigd het oostelijk gedeelte der stad werd prijsgegeven. Ten W. van Propoisk viel de vijand met verscheidene divisies tirailleurs over een smal front aan en leed groote verliezen harde gevechten zijn nog aan den gang. Ten N.-W. van Witebsk werden pogingen der Sowjets om het door ons veroverde terrein te heroveren, verijdeld. Ten N. van Nevel mislukte een aanval der Bolsjewisten. Kustbatterijen der marine hebben bii Kroon stad speciale vaartuigen der bolsjewisten, die ingevroren waren, onder vuur genomen. In Zuid-Italië heeft de vijand ten W. van Venafro herhaaldelijk aangevallen, doch werd met bloedige ver liezen teruggeslagen. Ten N.-W. van Ortona leden vijan delijke aanvallen schipbreuk vóór onze linies. Over dag hebben Amerikaansche bommenwerpers loca- liteiten van Noord- en West-Duitschland aangevallen en op woonwijken van Kiel een zwaren terreuraanval uit gevoerd. Boven het rijksgebied en de bezette gebieden van het Westen werden 29 vliegtuigen, grootendeels viermotorige bommenwerpers, neergehaald, 's Nachts heb ben Britsche storingsvliegtuigen West- en Noord-Duitsch- land overvlogen, terwijl Duitsche vliegtuigen afzonderlijke doelen in Zuid-Oost-Engeland aanvielen. Donderdag 6 Januari Ten N. van Kriwoi Rog en ten O. van Kirowograd hebben de Sowjets hun aanvallen hervat. Zware gevech ten, waarbij 149 pantsers werden stukgeschoten, zijn in vollen gang. Ten N. W. van Berditsjew hebben de Sow jets met onverminderde hevigheid aangevallen. Duitsche gevechts- en slag vliegtuigen kwamen doelmatig tusschen- beide. Op verscheidene plaatsen werden tegenaanvallen ondernomen en de vijandelijke strijdkrachten verslagen. Ten W. van Propoisk werd een volledig afweersucces geboekt. De Sowjets leden zware bloedige verliezen. Ten Z.-O. en ten N.-W. van Witebsk ontstonden zware met afwisselend succes gevoerde gevechten. Eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen werden in tegenaanval her overd. Ten N.-W. van Newel mislukten locale aanval len van de Sowjets. Troepenconcentraties werden door artillerievuur uiteengeslagen. De vijand verloor op het Oostfront 226 pantsers. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front hebben Noord Amerikanen ten N.-W. van Migna- no en ten W. van Venafro sterke aanvallen gedaan, die op locale bressen na, met bloedige verliezen werden afge weerd. De gevechten dureo voort. Aan de Adriatische kust mislukten tamelijk zwakke aanvallen van den vijand. Bij aanvallen overdag van Britsch Amerikaansche bom menwerpers op Kiel en West-Duitschland evenals boven de bezette West gebieden werden 81 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 63 viermotorige bommenwerpers neer gehaald. 's Nachts verloor het Britsche luchtwapen bij een terreuraanval op Stettin. 16 viermotorige bommen werpers. Vrijdag 7 Januari In den sector van Kirowograd werden vijandelijke aanvallen met sterke infanterie en pantserformaties langs beide zijden van de stad opgevangen. 51 pantsers werden stukgeschoten. Ten N. der stad werden de Sowjets door een tegenaanval teruggeworpen en 30 kanonnen buitge maakt. Langs beide zijden van Berditsjew duren de zware gevechten met afwisselend succes voort. Ten W. van Propoisk mislukten de aanvallen der Sowjets met bloe dige verliezen. Bij Witebsk hebben onze troepen tegen sterke Sowjet-Russische doorbraakpogingen een volledig afweersucces geboekt en 49 vijandelijke pantsers vernie tigd. In het Westen van het Zuid-Italiaansche front mis lukten verscheidene met artillerie en pantsers ondersteunde aanvallen van den vijand Door een tegenaanval werd een bres ten N.-W. van Mignano gezuiverd. Duitsche snelbooten hebben uit een sterk verdedigd konvooi aan de Z.-W. kust van Engeland vijf schepen met 12.500 brt en een wachtschip gekelderd en andere schepen met torpedo treffers .beschadigd. Duitsche jagers hebben boven den Atlantischen Oceaan een «Sunder land»- vliegtuig neergehaald. Boven de bezette gebieden van bet Westen werden 7 Britsche duikvliegtuigcn neer geschoten. 's Nachts hebben afzonderlijk vliegende Britsche bommenwerpers" plaatsen in Rijnsch-Westfaalsch indus triegebied aangevallen. Zaterdag 8 Januari Langs beide zijden van Kirowograd en in de stad zelf zijn hevige gevechten aan den gang. Duitsche pant serformaties hebben de bolsjewisten ten N. van de stad door een tegenaanval teruggeworpen. De zware afweer- gevechten. ten Z. van Kiew en in de streek van Berditsjew worden met onverminderde hevigheid voortgezet.Ten Z.van Pogrebisjtsje hebben onze troepen de aanvallende Sowjets in tegenaanval teruggeslagen en een groot aantal pantsers vernietigd. Ten N. W. van Retsjiza en ten W. van Propoisk bleven locale vijandelijke aanvallen zonder ge volg. Bii het voortzetten van hun sterke aanvallen ten N. W. van Witebsk leden de Sowjets bijzonder zware verliezen. Ten N. van Nevel zijn herhaalde aanvallen in ons afweervuur ineengestort. Het Duitsch luchtwapen heeft vooral bij Kirowograd en Berditsjew aan den vijand groote verliezen aan manschappen, wapens, ma terieel en voertuigen berokkend, 's Nachts werden bij de bestrijding van het vijandelijk bevoorradingsverkeer 7 transporttreinen vernietigd en 9 andere zwaar be schadigd. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand zijn sterke aanvallen tot andere gebieden uitgebreid. Ten N. W van Mignano gingen twee bergtoppen verloren. Britsch-Noord-Amerikaansche bommenwerpers hebben overdag plaatsen in West-Duitschland en in het Z. van het Rijk aangevallen. Te Ludwigshafèn en Mannheim werd aanzienlijke schade aan woonwijken aangericht, 's Nachts hebben storingsvliegtuigen bommen in het Rijnsch-Westfaalsch industriegebied geworpen. De vijand verloor 33 vliegtuigen, meestal viermotorige bommenwer pers 8 Duitsche jachtvliegtuigen keerden niet terug. Zondag 9 Januari In het gebied van Kirowograd duurt de strijd met onverminderde hevigheid voort. In het Westelijk gedeelte der stad wordt verbitterd gestreden. Tegenaanvallen heb ben de Bolsjewisten op verscheidene plaatsen teruggewor pen. Ten Z. van Kiew en ten W. van Pogrebisjtsje en in het gebied van Berditsjew werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Het luchtwapen kwam in de gevechten op den grond tusschenbeide en bracht de Sowjets hooge verliezen aan menschen en materiaal toe. Ten W. van Retsjiza ging de vijand met sterke strijdkrachten tot den aanval over. Bij Witebsk werden de doorbraakpogingen van den vijand ten Z.-O. van de stad tijdens verbitterde gevech ten afgeslagen. De Sowjets verloren hier 84 tanks waar van alléén reeds 57 in den sector van een korps. Aan het Zuid-Italiaansche front is de gevechtsactiviteit van den vijand ten W. van Mignano-Venafro verflauwd. Lokale aanvallen werden met voor den vijand zware verliezen afgeweerd. Ook aan de Adriatische kust bleef een sterke vijandelijke aanval zonder resultaat. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen hebben over nacht bommen geworpen op localiteiten van West-Duitschland. Maandag 10 Januari Ten W. van Otsjakow werd een bolsjewistische lan dingspoging verijdeld. In den sector van Kirowograd werden sterke vijandelijke aanvallen afgeweerd en de bolsjewisten tijdens succesrijke tegenaanvallen terugge worpen. Ten Z. en ten Z.-W. van Pogrebisjtsje zijn harde gevechten met wisselende kansen aan den gang. Een tijdelijk verloren localiteit werd terug veroverd en een Sow jet-bataljon vernietigd. Ten Z. en ten W. van Berditsjew sloegen onze troepen heftige aanvallen van de Sowjets af 31 pantsers werden vernietigd. Bij het be vechten van het Sowjetrussische bevoorradingsverkeer werden 5 treinen met materieel vernield en 8 beschadigd. Ten W. van Nowograd - Wolynsk en Sarny kwam het tot plaatselijke gevechten met vijandelijke verkennings troepen. Ten W. van Retsjiza mislukten alle doorbraak pogingen van de bolsjewisten. Ten Z.-O. van Witebsk sloegen onze troepen nieuwe hevige aanvallen van den vijand af. 87 vijandelijke pantsers werden vernield. Ten N.-W. van Witebsk vielen de bolsjewisten tevergeefs aan. Bij de zuivering van een beboscht gebied werd een sterke gevechtsgroep van den vijand vernietigd. In het westelijk front van Zuid-Italië. stortten verschei dene locale aanvallen van den vijand onder het gecon centreerde vuur van onze artillerie ineen. Vóór de noordkust van Cyrenaica hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen voltreffers geplaatst op vier handels schepen van middelbare grootte, waarvan twee vernield werden. Dinsdag 11 Januari Uit het vijandelijk bruggenhoofd ten N.-O. van Kertsj werd gister de verwachte Sowjet-Russische aanval inge zet. De gevechten zijn nog aan den gang. Ons luchtwapen vernietigde twee landingsbooten. Kustbatterijen onzer marine schoten troepenschuilplaatsen op het schiereiland Tanam in brand. Ten Z.-W. van Dnjepropetrowsk wer den de vijandelijke aanvallen door tegenaanvallen opge vangen 25 pantsers werden stukgeschoten. Ten N.-W van Kirowograd werden herhaalde aanvallen der Bol sjewisten afgeslagen en verloren gegane plaatsen heroverd. Ten Z.-O. van Pogrebitsj werden twee Sowjet-Russische bataljons vernietigd. Ten Z.-W. der stad werden voor uitgedrongen vijandelijke strijd formaties teruggeslagen in den sector van één infanterie divisie werden 31 pantsers en 19 kanonnen vernietigd. Ten W. van Berditsjew bleven zwakke aanvallen van de Sowjets zonder gevolg. Om het bezit van Sarny werd gevochten Ten W. van Retsjiza hebben onze formaties hun stellingen behouden tegen een numeriek sterkeren vijand. In den sector van Witebsk zijn doorbraakspogingen van de bolsjewisten F K.49 li A Croote Mnrkl FRAU LUNA Duitsch gesp;x-kcn met Lizzi Waldmüller en Paul Kemp Vrijdag, Zaterdag, om 7|u. Zondag, om 5 en 7| u- Maaudag, om 7 4 uur M\JEëTIC Rijnelutrnnt DE GROOTE SCHADUW Duitsch gespreken met Heinrich George en Heidemarie Hatheyer Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 4, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 4 uur OUD - IEPEK R.Colaerl|ilaaln WIJ MAKEN MUZIEK Dwitsch gccproktm met Ilse Werner eu Viktor De Kowa Zaterdag, om 7 4 uur Zondag, om 2}, 5 on 71 Maandag, om 7 i dut mislukt. Troepenconcentraties werden door ons artillerie vuur uiteengeslagen. In Zuid-Italië werd ten W. van Venafro verbitterd gevochten. Alle aanvallen van den vijand mislukten. Een plaatselijke bres nabij Cervaro is afgegrendeld- Duitsche torpedo-vliegtuigen hebben, aan de Algerijnsche kust. vijf schepen met een tonnemaat van 32.000 brt.. uit een vijandelijk ravitailieeringsconvooi getroffen een transport schip van 8.000 brt. is gezonken Over middag en 's nachts hebben Britsch-Noord Ame rikaansche bommenwerpers een terreuraanval op een stadsgebied van Sofia gedaan 13 vliegtuigen, waaronder verscheidene viermotorige bommenwerpers werden neer- gehaaid. Over nacht hebben afzonderlijk vliegende Britsche storingstoestellen het W. en het N. van het Rijksgebied overvlogen. Woensdag 12 Januari Ten N.-O. van Kertsj werden heftige aanvallen van de Sowjets afgeweerd. Ten Z.-W. van Dnjepropetrowsk ble ven nieuwe hevige aanvallen van den vijand zonder gevolg. In het frontvak van Kirowograd hield de druk van den vijand aan. Ten Z.-W. van Pogrebitsje zija onze troepen in een zwaren afweerslag gewikkeld. Ten Z. O. der stad hadden onze tegenaanvallen een succesrijk verloop Een Sowjet Russische pantserbrjgade werd vernietigd en 50 kanonnen buitgemaakt. Ten W. van Berditsjew en ten W. van Novograd-Wolynsk werden plaatselijke aanvallen afgeslagen. Bij Retsjiza zijn hevige gevechten aan den gang. In het frontvak van Witebsk liepen alle aanvallen der bolsjewisten spaak 66 pantsers werden vernietigd en 15 kanonnen buitgemaakt. Tijdens de twee laatste dagen wer den op het Oostfront 35 vijandelijke pantsers en 43 vlieg tuigen vernield. In Zuid-Italië duren de taaie afweergevechten ten W. van Venafro voort. Het dorp Cervaro en een bergtop ten N.-O- van deze plaats gingen na harde gevechten verloren. Noord-Amerikaansche bommenwerpers, die in den voor middag van 11 Januari de centrale gebieden van het Reich aanvielen, leden zware verliezen. 136 vliegtuigen, waaronder 124 viermotorige bommenwerpers, werden meestal vóór ze hun doel bereikten, neergeschoten. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving zal plaats hebben op Zaterdag 22 Januari, van 9 tot 11 uur. Maaltijden voor Ondervoede Kinderen Blauwe kaartjes afhalen op Maandag 17 Januari van 9 tot II uur. Groene kaartjes afhalen op Maandag 17 Januari, van tl tot 12 uur. Gele kaartjes afhalen op Woensdag 19 Januari, van 15 tot 17 uur. Nieuwe inschrijvingen op Woensdag 19 Januari, van 9 tot 12 uur. Trekking van de 17e Schijf der Loterij Winterhulp De biljetten .waarvan het nummer eindigt op 1 winnen 100 fr. 03 winnen 250 fr. 597 winnen 1.000 fr. 4376, 4818 winnen 2.5.0 fr. 6057. 1659 winnen 5.000 fr. 9608 winnen 10.000 fr. 47596, 27565, 50685, 41588, 97229 winnen 20.000 fr. 95307, 11120 winnen 50.000 fr.; 48630,57731 winnen 100.000 fr. Het biljet nummer 344623 wint 1.000.000 Het biljet nummer 491003 wint 2.000.000 Uitloting Solidariteitsbons De uitloting der Solidariteitsbons winterhulp, uitgifte December, had op 7 Januari plaats. De bon dragende het nummer 440.867 wint 375.000 fr. 313.084 wint 300.000 fr. De bons dragende de nummers 528.754, 172.756, 497.363 winnen elk 150.000 fr. De bons dragende de nummers 123.263, 175.933 223.819, 216.908, 432.405 winnen elk 75iC00 fr. De bons waarvan het nummer eindigt op 5.996 winnen 5.000 fr. 2.678, 1.882 winnen 2.500 fr. 560 winnen 1.000 fr. 39 winnen 100 fr. De bons worden na 27 Februari 1944 niet meer uitbetaald. Van Maandag morgei 17 Jaauari 1944 tot Zondag avond 23 Januari 1944 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH, Seminarlestr J. TIMPERMAN, Groote Markt. C. VAN DER MEERSCH. Flersstraat. Terrein Hruogesteenweg %ouda^ 1G Januari om 14 uur 39 Ingangsprgs 5 jr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1