De Koftrijksche Verzekering VOETBALKRONIEK HANDBOOGSCHIETINGEN ALLERHANDE NIEUWS DeVlag - Hoekje BRAND LEVEN ONGEVALLEN Omer ROBYN-TEMPERMAN. Uitslagea vaa Zoadag 9-1 -44 11* Af<f. Provinciaal St.Moeskroea-Harelbeke 6-0 Zwevegen» Vlamertinge 4-1 "C.S Yper-Iiegem 1-3 Deerlijk Wevelgem 3-1 bye:Torli(>ut. W.S.Ieper 6 S.C.Bizet. II* Afd. Gewestelijk A B.SPoper.-F.C.Poper. 0-19 Remogebt.-Boezinge 2-3 Wervik-Pr. Langemark 13-0 C.S.Langem.-Passchend. 1-4 bye Brielen Sp. II»* Provinciaal F .C. Izegem 13 11 0 2 66 12 24 Zwevegem 12 S.V Wevelg. 13 8 3 1 38 30 17 7 3 3 35 18 17 Deerlijk Sp. 11 7 2 2 31 13 16 St.Moeskr. 12 6 5 I 31 27 13 C.SYper 12 5 5 2 19 21 12 S.K.Vlamert. 14 3 9 2 30 47 8 RCHareib 12 3 8 1 16 37 7 F.C.Torhout 11 2 7 2 20 29 6 W.S.Ieper U 3 8 0 13 28 6 S C Bizet 11 2 9 0 6 50 4 He Gewestelijk A. Wervik F.C.Poper Reningelst Brielen Passchend. Boezinge Pr. Langem. B.SPoper. 1$ 13 1 15 12 2 14 8 4 7 4 6 6 6 8 4 9 13 13 15 13 l 106 17 27 1 95 13 25 2 52 37 18 2 49 38 16 I 38 32 13 l 38 44 13 0 30 48 8 Matches voor Zondag lé-l IIe Aid. Provinciaal SCBizet-C.S.Yper Bryon S.K.Vlamert.-Deerlijk Vervaecke P.C.Izegem-St.Moeskroen Baty W S.Ieper-F.C.Torhout Everaert S.V.Wevelgem-Zwevegem Hoste bye Harelbeke II® Afd. Gewestelijk A Boezinge-B.S.Poperinge Denys C.S.Langem.-S.K. Reningelst Ghyoot W.S.Passchend. Brielen De Gryse F.C.Poper.-Pr.Langem. Van Daele bye E.Wervik CS. Langem. 14 Bij C. S. Yper 14 3 10 1 24 66 7 1 12 1 16 83 3 c s. Yprois 1 - F- C Izegem 3 Ondanks de ongunstige weersomstandigheden, hadden, vongen Zondag, talrijke voetballiefhebbers de verplaat sing naar bet Augustinusstadion ondernomen, ten einde eens de kandidaat-kampioenen tegen onze kleppers aaa het werk te zien. jammer genoeg heeft dit treffen niet aan de verwachtingen beantwoord. Het weder was slecht en een hevige wind was van de partij, terwijl beide samen stellingen zich gehandicapt zagen door het gladde veld en ver beneden hun gewoon peil presteerden. Ten slotte bleek ook scheidsrechter Roffiaen in een slechten dag. zoodat gaasch de match als een ontgoocheling mag be schouwd worden. Wat het resultaat betreft Izegem heeft dus gewonnen met 1-3. Verdiend Ja en neen Groot klasverschii viel er tusschen beide ploegen niet waar te nemen en het kan alleenlijk gezegd worden, dat de Borstelmakers, die physisch sterker waren, over een barderen trap beschikten en soms ook wel een tikje vlugger waren dan de Cerclemannen. Indien er dus een ploeg verdiende van te winnen dan was het Izegem. maar ket had best kunnen gebeuren dat C- S. Y. een drawn behaalde en dit zou niet erg onrechtvaardig ge- kioakea hebben Inderdaad, ofschoon de bezoekers aan vankelijk met hevig wind voordeel evolueerden, ging de on'moetiiig verdeeld op en bleef het geruimen tijd bij de 0-0 cijfers. Ja Cercle ondernam alsdan een paar aan vallen die slechts in extremis door den niet-klemvasten doel aan van Izegem werden geweerd. Plots echter kwam ons kamp ia gevaar. Callens centerde den bal met do band naar een maat. die. al vallende en eveneens met de hand. De wulf voor de eerste maal versloeg. De toe stand verduidelijken hielp niet by den scheidsrechter en bet bleef goal. Een spijtig incident, die zijn stempel drukte op het verder verloop der ontmoeting, bij zoover dat sommige spelers hun zenuwen niet volledig meer baas waren. Even daarop scoorden de gasten hun tweede doelpunt, terwijl aan de 44e minuut Dewulf voor de derde maal het nakijken kreeg, dan wanneer meerdere aanwe zigen off-side spel zagen. Naar onze meening werd dit laatste doel nochtans rechtmatig toegekend, want wel stond Vanhoutte. de linksbuiten, off-side, doch deze speler nam geen deel aaa den aanval eo aldus diende het doelpunt niet afgekeurd te worden. Met 0-3 stand voor Izegem werd rust gefloten. Na de herneming werden de spelers op een ware onweersbui vergast, met als gevolg dat het spelgehaite nog meer verwaterde en dat balcon- tröle zich bij bet onmogelijke ging huisvesten. Een tiental minuten vóór het inrukken kon L. Knockaert één tegenpunt aanbrengen, maar verder zwoegen bleef vruchteloos en de punten reisden met 1-3 score naar de Schoen makers-stede. De spelers. Beginnen we met keeper Dewulf te vernoemen, die waarlijk een zeer eminente partij vertolkte. Roger heeft zich in korten tijd opgewerkt tot een palen- aan van formaat en we zijn dat goed presteeren van hem zoo stilaan gewoon geraakt, juist ais destijds met Camtel Dumalin tusschen de palen. De backs waren zenuwachtig maar treffen geen verwijt. Aan de goals konden ze niets verhinderen. Middenhalf Kozen kende een goede eerste helft, doch was zwak en vermoeid in de tweede beurt. Begrijpelijk Maurice heeft dagelijks geen renteniersleventje en Zondag heeft hij gedurende de eerste 45 minuten paardenwerk geleverd om het spel ia evenwicht te houden. Kanthalfs Mailliard en Lesage be vredigden met een speciaal woordje van lof voor Gusten. die waarlijk gansch het veld bestreek. In de voorhoede.-. Och arme 1 Vanbecelaere stond beneden alles. Geen schot, veel te traag, veel te passief... enfin allesbehalve de kwaliteiten van een middenvoor. Wat mankeert er toch aan André Physisch is de jongen geschikt als aan- vaüeider en ook het lanceerea van zijn buitenspelers ge beurt onberispelijk. Maar dat vertrouwen en de c wil zijn twee factorea die broodnoodig zijn wil André zijn plaats in bet elftal behouden. Een plaatsverwisseling met Kozen had vorigen speeldag misschien doeltreffend ge weest. bijzonderlijk daar keeper Stragier erg onhandig te werk ging. Pontje zagen we reeds beter fungeeren. voor- ai wat besluitvaardigheid betreft. Zijn passen waren nochtans zooals naar gewoonte verzorgd. Zijn collega Godderis miste uithoudingsvermogen, hetgeen niemand moet verwonderen, wanneer we weten dat onze apothe ker sedert een drietal weken de voetbalschoenen niet meer had aangebonden en pas hersteld was van griep- Cherchye. goed bewaakt door den eminenten Corteville. speelde als naar gewoonte, terwijl Knockaert zich als onze gevaarlijkste aanvaller ontpopte. Leon kan op esn flinke pnrtij terugblikken. Bij Izegem was de voorhoede het beste gedeelte der ploeg- Ten slotte nog dit Zooals we reeds hierboven schreven, bleek scheidsrechter Roffiaen zwak. Hij had de spelers onvoldoende in toom en zijn kijk op buitenspel was wel af en toe scheel. Net als van de partij, hadden we beter van hem verwacht. Zondag a s- Aanstaanden speeldag gaat het met den trein naar Le Touquet. vanwaar een wandeltochtje dient gemaakt te worden naar Ploègsteert. om aldaar S. C. Bizet te bekampen. Onze Cerclejongens hebben iets goed te maken en we zien ze hun 4-1 zege der heen ronde bevestigen. Oefenwedstrijd- De aangeduide scholieren en re serves worden verwacht op den oefenwedstrijd, te 14 30 uur. Zondag a. s. De week daarop komen de jeugd- ploegen aan de beurt. ROGIMAR. Hebt liefdeverdriet, vergeet het en ga naar de 1" Bonte Humor-Schlagertrein BOKSEN Op de boksmeeting van Zondag laatst te Moeskroen. stonden drie onzer boksers tusschen de koorden. Om de goede gewoonte niet te verliezen boekte Francois Curlier, alias Mitrailleuse Sus een nieuwe prachtige punten- zege. Zijn tegenstander Fourmeau van Moeskroen. niettegenstaande het feit dat hij voor eigen publiek op trad. kreeg een afstraffing van belang, en het was slechts aaa zijn moed en uithoudingsvermogen te danken, dat hij gansch de match recht bleef, en niet uitgeslagen werd. Goed zoo. Soiten. en nog vele zulke nietwaar, om uwen nieuwen naam waardig te toonen Broere Chiele Curlier had het aan den stok met den Moeskroennaar Hanssens. die het ia het korte opneemt tegen den Kampioen van België der Liefhebbers. Achiel nam de 4 ronden der ontmoeting voor zich. maar tot de verstomming der aanwezigen, werd Hanssens tot overwinnaar met de punten uitgeroepen. We nemen aan dat hij voor zijn titelgevecht een overwinning noodig had. maar deze had hij met de vuisten moeten bevechten In alle geval zijn dergelijke beslissingen niet bijster aan moedigend. nietwaar Chiel Onze derde vertegenwoordiger. Ford, werd door Stock in round 2 tot opgave gedwongen. Kop op. hé jongen, U daardoor niet laten ontmoedigen Frangois Curlier krijgt werk met de vleet. Zaterdag gaat hij naar Brugge, waar de handschoenen zullen gekruist worden met den lokalen klopper Wixns- uwe reputatie gestand doen. hé Soiten. en een nieuwe overwinning be halen. dit is de weasch van al uwe supporters en van ROGISA. LIGGENDE PERS Zaterdag 15 Januari 1944 Om 18 uur YPER, in De Zon, Statie straat. COMBATSCHIETING. Gewone voorwaarden. Zondag 16 Januari 1944 Om 14 3/4 uur YPER. in De Zon. 41, Statiestraat Oppervogel 80 fr.2 Zijdvo gels, elk 40 fr.2 Kallen, elk 25 fr.Alle vijftal een primé van 20 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 frank. Insgelijks Westvleteren, Tour du Monde. Zondag 30 Januari 1944 Om 14 uur YPER, in De Saumon. Inleg 25 frank. Gewesteljjk Comiteit Westland leper IHUItgea van Zondag 9-1-44 A. T weede A f dee ling Zon aebeke-Holiebeke Houten-Kom en/ten/Brielen Zaad voorde Bcselare Gduveld ZiUebeke Tweede Af deeling Westo u ter - V oormezele Mee sen- Nieuw kerke Kern mei-Dranouter W ytsckate-Dikkebusch Finaal Reeerven Vlnmertinge-Wervik V riendenwedstrijd Stave le- Proven Mitckci voer Zoadag Tweede Afdeeling Zdkfceke-Budarc Houten Zon aebeke 2 2 4-1 3-1 1-3 4 1 5-1 tl 9 6 16-1 A. Tweede Afdeeling B Kern mei- Vooraezeele Wy tscb a te-Nieuw kerke Dikkebusch- Dranouter Mee sen- Westouter V riendenraatck Proven-Sta véle KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Ro«sbrugge 1 7 1 0 43 1314 Prove» 3 5 2 1 22 II 11 Stavdk 1 3 3 2 13 20 Westvleteren 3 2 5 1 22 26 5 Elverdtoge 3 17* 4 39 2 Tweede Afdeeling A. Zaad voorde 13 9 3 1 42 24 19 Zillebeke 13 8 4 1 32 29 17 Houtem 13 7 4 2 35 19 16 K./t. Brielen 12 5 4 3 29 20 13 Holiebeke 13 5 6 2 33 36 12 Zonnebeke 12 4 6 2 22 27 10 Gel u veld 13 4 7 2 23 30 10 Beseiare 13 2 10 1 15 46 5 i 2. De tweede DAVIDSF0NDS - IEPER Jeugdavond Op 30 Januari 1944 komt het FILMSTUDIO uit ANTWERPEN met drie heerlijke Filmen Het Kind der Bergen Robinson Junior Naar het Land van Wonderen en Wolken. Aanvang te 3 aar in de Feestzaal der H. Familie. Ons jeugdig Davidsfondspubliek zal stellig dees vertoo- tooningen niet willen missen. Het aangename gepaard aan het leerzame Tooneelavond Op Zondag 6 Februari 1944 in den Stadsschouw burg te leper, te 16.30 uur. opvoering van het drama tisch tooneelspel Chineesch Landhuis van Marion Osmar. door den alomgekenden tooneelgroep Volksveredeling uit Roeselare. Prijzen der plaatsen Leden 10- 8 en 5 fr. Niet-leden 15 - 12 en 8 fr. Locatie vanaf Zondag 30 Januari in het Café Boerenhol Vandenpeereboomplaats Davidsfondsleden... wij verwachten U 1 1 Het Bestuur. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Zaterdag 8 Januari, door Arfeuille André. Cité Ligy. een autotaksplaat. Zondag 9. door Claeys Gustaaf. Paddepoelstraat. een kerkboek. Door Knockaert Felix. Masscheleinlaan. een bruine lederen manshandschoen. Maandag 10. door Moyaert Willy. Kiplinglaan. drie bankbriefjes. Door Verbeke Rosette, een kinderhand- taschje inhoudende een zakdoek en 2 spiegeltjes. Woensdag 12. door Faes Georges. Groote Markt, drie vischkaarten. Door Vandroemme Adhémar. een bruin lederen geld beugelt je. Verloren Donderdag 6 Januari, door Simonne Elle. Capronstraat. een gouden oorring met briljant en pendatief in wit metaal. Zaterdag 8. door Louis Vanderghote, van Elverdinge. een paar bruine sajetten handschoenen. Door Bonte Willy. Haiglaan. 3 haring kaarten. Door Havegheer Victoor. St-Jacobstraat, 4 haringkaarten. Door Van de Casteele Anna. Goudenpoortstraat, een kleine roode porte- feuillle in toile cirée. inhoudende eenige foto's Door Code Pieter. Boterstraat. een zilveren porte-mine Door Tresy Adrienne. Lindendreef. haar eenzelvigheidskaart. Dinsdag 11. door Degaeve Irène, Bruggesteenweg. een kinderhandtasch in bruine stof inhoudende 2 kleine geld- beugeltjes met kleingeld en een kerkboekje. Woensdag 12. door Vandepitte Alex. Oude Houtmarkt- straat, een paar zwart lederen handschoenen (belooning aaa den vinder). Donderdag 13 Januari, door Bouckaert Riane. Rijselstr.. een blauw sajetten wantje Door Vierstraete Achiel. Zonnebekestwg. een lederen handschoen. Door Omer Claeys. Bruggestwg. een gele voorraadzak, rood gestreept, in stof. Allo Allo In het Café «DE BEURS» bij HoBoré D'HONDT, Meenenstraat, Yper Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWE TA4IE 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur 's Avonds, van 16 tot 23 uur la het Café DE BEURS is iedereea weikan. 1 In de klassementen werd er rekening gehouden met de beslissingen van het Comité Westland in datum van 26-12-43. Januari 1944 j Tweede Afdeeling B. Dikkebusch 13 9 1 3 64 22 21 Westouter 13 9 1 3 61 21 21 Kern mei 13 7 3 3 55 32 17 Nieuwkerke 13 6 4 3 45 37 15 Meesen 13 5 5 3 34 40 13 Wytschate 13 3 8 2 20 53 8 Voormezeele 13 3 9 1 30 45 7 Dranouter 13 1 12 0 14 73 2 Reserve Reeks A. Wervik 10 9 1 0 93 7 18 C.S.Yper 10 7 2 1 58 20 15 F.C.Poperin. 10 5 3 2 39 19 12 W.S.Ieper 10 5 4 1 43 22 11 Brielen 10 2 8 0 23 85 4 C.S Langem. 10 0 10 0 1 104 0 Jeugdploegen B- Vlamerttnge 10 9 1 0 50 11 18 Passchettdale 10 6 4 0 23 21 12 F.C.Poperin. 10 4 4 2 16 24 10 Pr.Langem. 10 4 6 0 21 26 8 W.S.Ieper 10 4 6 0 26 23 8 CS.Yper 10 1 7 2 9 40 4 Finaal Roserven E.Wervik 2 2 0 0 7 1 4 S.K.Viaraertinge 2 0 2 0 1 7 0 reservenkampioenschappen zullen op 30 ■vangen. JEUGD, is het nieuwe stuk dat door het «c Volkstoo- neel opgevoerd wordt op T Woensdag 19 1-44. te 19.30 uur inden Stadsschouwburg. 'Jeugd' het spel in 3 bedrijven van M. Halbe. maakte onder denzelfden tite' °P kct witte doek heel wat 9jrtjr tMQty ophef. Ter stede wordt ons de gelegenheid geboden in het kino en in den schouwburg hetzelfde stuk te zien opvoeren. De hoofdrollen zijn door de befaamdste spelers van den groep van het Volkstooneel bezet, en dit alleen is een waarborg voor het goede spel dat geleverd zal worden. Kaarten zijn op voorhand te bekomen in het Café Boerenhol Vandenpeereboomplaats en zullen den avond van de vertooning aan de kassa worden verkocht. Jeugd zal door geen enkel tooneelliefhebber willen gemist worden. Door de DeVlag. wordt een wandkalender uitge geven, dat wegens zijn merkwaardige, kunstvolle uitvoe ring eerder een kunstalbum moet genoemd. Getrokken op de persen der N. V. Kunst Fotogravure (S. A. R.) te Anderlecht. geeft het album een op kostbaar papier en in koperdiepdruk gereproduceerde foto van de meest representatieve gravures en etsen onzer beroemde meesters uit de 15e en 16e eeuw. Wegens zijn hooge kultureele waarde, wordt dit al bum in het bereik gebracht van eiken volksgenoot. Daar om stelde de DeVlag de prijs slechts op 15 fr. per exem plaar. een bedrag ver beneden de aktueele waarde. Het album is te bevragen op het sekretariaat. Deken Delaere- straat, 3. Familieleden van arbeiders hebben dikwijls moei lijkheden bij het verzenden van pakjes naar Duitschland. Ze kunnen zich steeds wenden tot het De-Vlag-sekreta- riaat dat hen met raad en daad ter zijde zal staan. Twee belangrijke voordrachten staan op het kalender van de De-Vlag gedurende de tweede helft van de maand Januari. Op 15-1 44 handelt J. Demeyer. Ambts leider van WA. B. te 19.30 uur inden DeVlag-haard, Seminariestraat 1/B over «Ontwikkeling van het Kom- munisme vanaf 1917 tot 1941 Dit hoogst aktueele onderwerp wordt behandeld door iemand die zelf lange jaren in het kommunisme stond. Op 24-1 44 houdt hoofd dienstleider Weyler eveneens in den DeVlag-Haard een voordracht over c Volkstumarbeit in Vlaanderen Tot dezen belangrijken en hoogstaand kultureelen avond wordt eenieder uitgenoodigd. Neemt voeling met de DeVlag-Vrouwenwerken, in alle huishoudelijke en andere aangelegenheden wordt U kosteloos met raad en daad geholpen. Viaamsche vrou wen. neemt inlichtingen en voor U zal een tot heden onbekend terrein geopend worden. Er zal U worden aangetoond en aangeleerd, om in moeilijke tijden, zooals we thans medemaken, met de geringste middelen het maximum in het huishouden te presteeren. IEPER - SPECIALE TREIN - Het is ons een waar genoegen te kunnen bevestigen dat de speciale trein ingelegd door de Optimisten werkelijk vertrekt van uit den Stadsschouwburg te leper. De reis naar het land van Lach. Zang. Dans, Humor en Rythme belooft een reuzensucces te worden. De Bonte Humor Schlagertrein aldus werd hij gedoopt, vertrekt op Zóndag 23 Januari om 19 uur en op Zondag 30 Januari om 14.30 uur en om 19 uur. Zorg tijdig voor uw plaatsen in Café Boe renhol. Vandenpeereboomplaats. tegen 20 - 15 - 10 - 8 - 5 fr. Mennen - Vrouw uit leper org gekwetst bij het af springen van eon tram - Toen de electrische tram Ieper- Meenen, ter hoogte van de cinema Ma Campagne terug had aangezet wilde Mw Kerremans. geboren Antoinette Vandorpe. wonende Arsenaalstraat te leper, en die niet tijdig doorheen de talrijke menigte van het platform was geraakt, nog uit de reeds rijdende tram springen. Zij deed hierbij een zoo ergen val dat zij in bedenkelijken toestand naar de kliniek van Dr Deweerdt moest overgebracht wor den. Hier werd vastgesteld dat zij benevens een breuk aan het bekken, ook nog een breuk aan het been en aan de heup had opgeloopeo en daarenboven nog twee ribben ge broken had. Proven Hoeve afgebrand Zondag morgen is er brand ontstaan op de hoeve van landbouwer Ryon - Qua- ghebeur. tusschen Proven en de Wayenburg.Toen men den brand bemerkte stond een mijt in brand, doch tengevolge van den hevigen wind sloeg het vuur spoedig naar de ge bouwen over. De Poperingsche brandweer kwam ter plaats hulp bieden, doch aan blusschen viel niet veel meer te den ken. Benevens de gansche huisraad en de oogst, gingen nog drie koeien in de vlammen verloren. De landbouwer had enkele dagen geleden een naamloozen brief ontvangen, volgens denwelken hij. op een bepaalde plaats, de som vgn 30.000 fr. moest neerleggen of zooniet dat zijn hoeve zou in brand gestoken worden. Men veron derstelt thans dat het de schrijver is van dezen dreigbrief, die zijn kwaad opzet ten uitvoer gebracht heeft. Een onderzoek is ingesteld. Woe sten Tuinbouw - Op het gestelde uur opende de voorzitter, verleden Zondag bij A. Boudry. de vergadering met een wensch van voorspoed en welslagen in onze aan gelegenheden binst het jaar 1944. Hierop volgde door hem een breedvoerige uiteenzetting over de werkzaamheden van het verloopen dienstjaar en werd aangetoond hoe we met samenhoorigheid een heel eind vooruit zijn gegaan. Deze weg moet voort bewandeld worden en onze tuinbouw, die vruchtbaar is. groeit en bloeit, zal nog meerdere vruchten dragen. Onze kleinveebond wint ook sterk bij. Dit jaar zal door de zorgen van onze liefhebbers menig prachtexem plaar gekweekt worden, dat de pracht der komende keuring zal uitmaken. Vervolgens gaf de secretaris lezing van het verslag der laatste bijeenkomst en van het jaarverslag dat sloot met een geldelijk verlies, doch de nog in voorraad zijn de sproeistoffen dekken dit grootelijks. Beide verslagen werden algemeen goedgekeurd. Na nog eenige nuttige mededeelingen werd overgegaan tot de uitreiking der lid- kaarten voor 1944. Menig nieuw lid trad nog bij, zoodat onze reeds groote familie zich steeds uitbreidt. Na aankon diging der eerstkomende vergadering ging de aanwezige menigte in de beste stemming uiteen. Naklank ran diefte Een paar dagen na de verdwijning van zijn fiets, mocht S. D. vernemen dat zijn eigendom in Brielen ontdekt werd. Doch teleurgesteld moest de eigenaar bij zijne aankomst vaststellen dat het achterwiel uitgenomen en verdwenen was. De bijl die gebruikt was geweest om het varken van K. N. tedooden was het eigendom van M. M., een landbou wer die op een honderdtal meter afstand woont, en deze ontstolen werd. Van de eigenlijke nachtridders is nog geen spoor ontdekt, doch de politie houdt een waakzaam oog in 't zeilen hoopt deze deugnieten wel te zullen vinden. Zonnebeke - Schielijk overlijden - De 80 jarige Jules Coudron. wonende Astridstraat. werd 's morgens in zijn bed dood aangetroffen. Reeks rijwieldiefstallen - De genaamde Seynhaeve deed 's avonds met het rijwiel van werkman Sylveer Noyez een dringende boodschap naar den winkel van Achiel De- baene. Iepersteenweg. Na kort oponthoud stelde hij de verdwijning vast van de fiets, die daags nadien met beroof de wielen teruggevonden werd in het Polygoon-woud. Na het feest van de voetbalclub in den Volksbond wou de landbouwerszoon André Mestdagh met zijn rijwiel huiswaarts keeren. doch stelde met ontsteltenis de verdwij ning ervan vast. Ook het rijwiel van Juffrouw Bulckaen werd buitge maakt aan de bakkerij van Michel Vandenberghe. terwijl ze er gist haalde. Yoor uw zorgen één remedie De le Bonte Humor-Schlagertrein i Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - leper Lokaal Au Saumon Seminariestr., leper Zondag 16 Januari 1944, om 14 uur 30 Maandelijksche Algemeene Vergadering DAGORDE 1) Lezing verslag vorige vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Voordracht over Groententeelt. door H. Casier vanwege het Werk van den Akker 4) Voorstel van nieuwe leden. 5) Beoordeeling der aan brengsten. 6) Betaling bijdrage 1944. 7) Allerlei. 8) Tombola. De Secretaris. F. Dethoor De Voorzitter. H- Cnsier. LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen ls. zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzeke ring gedacht Is de dekking wel groot ge noeg Zoo niet vraagt eens Inlichtingen ln vertrouwen bij de Veirzekeringsmaatschappij N. V. BijkantoorIEPER, Paterstraat, Nr 8. Hoofd-Opziener

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2