Kleine Aankondigingen ZIELMISSEN STERFCEVAL In het Licht van Beauraing Burgerlijke Stand van leper AUTORIJDER» St Jozefs Kerk der EE. PP. Karmelieten leper Broederschap van 't H Scapulier 3e Zondag der Maand Te 7 1/2 u.. Communiemis voor de 3de Ordelingcn en de leden van 't H. Scapulier. Te 5 u.. Lof. Sermoen. Mariaprocessie in den Klooster pand. Vrienden en kennissen worden utgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 8 u., in St-Niklaaskerk, tot zielelaienis van Heer en Vrouw Emiel INGELS-WOLTERS. (5685) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 8.30 u„ ln St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BAILLEUL Zoon Camiel en overleden familie. (5690) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 8.30 u., in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Jules PLATTEAU - DECONINCK en zoon Gaston. (5672) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 8.30 u„ in de kerk der E. P. Carmelieten, tot ziele lafenis van Heer Eugène FORRIER. (5716) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 8.30 ti- in St-Jacobskerk tot zielelafenis van Heer Arthur VEREYCK vanwege de Hofbouwmaatschappij 't Belfort». (5717) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 9 uur. in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Adrienne FEYS echtgenoote van Heer Marcel Vandevenne. (5729) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 9.30 u., in de kerk der E. P. Carmelieten, tot ziele lafenis van Mevrouw Weduwe DEKONINCK van wegens de Broederschap van het H. Scapulier. (5710) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 10 li- in de kerk der E. P. Capuclenen, tot ziele lafenis van Mevr. Wed Jules DEPUYDT-DELAERE van wegens de familie Depuydt-Degeest Dikkebuschsteenweg, 184. (5673) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 10 li- in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Jules COTTEGNIE geboren Ellsa Vermoot. (5678) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 16 JANUARI, om 11.30 uur. In St-Maartenskathedraal, tot ziele- lof PP ic iron Heer Remi MOLEIN (5671) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 JANUARI, om 8 uur, ln St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Lionel MONTEYNE echtgenoot van Vrouw Antoinette Talon. (5711) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 JANUARI, om 8.30 li- in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Albert DIDIER Slachtoffer van het bombardement te Blandecques (St-Omer). (5718) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 JANUARI, om 9 u., in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis vaji Heer Pierre DAVID echtgenoot van Vrouw Stephanie Desmedt en overleden familie. Statiestraat. 12. (5712) Mijnheer en Madame PERSYN-VERCA- MER hebben de eer vrienden en kennissen uit te noodlgen tot de plechtige JAARMIS die zal gezongen worden in de kerk der E.P. Carmelieten. op ZONDAG 23 JANUARI, om 9.30 uur. tot lafenis der zielen van hun teerbeminde zonen Armand en Roger PERSYN. (5713) VHenden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 JANUARI, om 11 li- in de kerk der E. P. Carmelieten tot ziele lafenis van Heer Emile PROVOOST echtgenoot van Vrouw Marthe Vleillard (5714) ZONDAGRDST De Apotheek van Mr. SNOECK, Groote Markt, is alleen open op Zondag 16 Januari Heer Emiel Coffijn Heer en Vrouw Pernand Coffijn-Clarysse Juffrouw Huguette Coffijn Heer Roland Cpffijn Heer Jan Coffijn De familiën Matthu, Coffijn, Anseeuw, Durlez en Deleu, melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, schoondochter en bloedverwante, Vrouw Emiel COFFIJN geboren Alice-Maria-Ludovica MATTHU te leper, den 13 December 1888, en er god vruchtig overleden, den 10 Januari 1944. De vrienden en kennissen die, tui verge telheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, D'Hondtstraat, 27. leper - Filmavond Zondag 30 Januari Heeft O. L. Vrouw van Banneux hare film De Doode Oogen O. L. Vrouw van Beauraing heeft ook de hare In het Licht van Beauraing Deze film. door Zijne Excellentie Mgr. Charrue. bis schop van Namen warm aanbevolen, dankt zijn ontstaan aan de officieele herkenning van den eeredienst tot O. L. Vrouw van Beauraing op 16 Mei 1943. Ziehier het verloop van de film Jan Aurive is de zoon van een ingenieur. Het is een diep-vromc jongen, zijn vader echter is een ongeloovige. Onder het Paasch- verlof woont de jongen de plechtigheden bij van de offi cieele erkenning van den eeredienst tot O. L. Vrouw van Beauraing. Hij raakt in begeestering voor de Boodschap van de Maagd van Beauraing Ik za( de zondaars bekeeren Bidt. bidt veel. bidt altijd. Hij krijgt een rotsvast vertrouwen in Haar. die hij is er innig van overtuigd zijn vader tot inkeer zal brengen. De film toont U aan hoe dat Jan. door zijn bede en boete, de ziel van zijn vader tot het ware geloof weet te winnen en hoe dat De Koningin met het Gouden Hart het hem loont onder den bagedoorn. De Filmavond gaat door op ZONDAG 30 JANUARI te 2 uur en te 5 1/2 uur. alsook op MAANDAG 31 JANUARI om 51/2 uur stipt, in de verwarmde feestzaal van de H. Familie. Stuersstraat. leper. Prijzen der plaatsen 7 en 3 fr. Kaarten te bekomen aan den ingang der zaal en bij Mevr. C. Schmidt. Maloulaan. leper Juf. Verbeke, en Juf. Delva. beiden G. de Stuersstraat. leper. Voor al do Maria-vernerders uit hot lepersche eon ooni<e kans Bond der Kroostrijke Gezinnen van België AFDEEUNG IEPER Op Zondac 16 Januari, te 2 uur 's namiddags, worden al de leden uitgenoodigd tot het prachtig KINDERFEEST dat zal plaats hebben in de feestzaal van de kostschool der H. Familie, ingang de Stuersstraat. Het bestuur zal zitting houden op de Zondagen vaa 23 en 30 Januari, om de kaarten voor vermindering op de Buurtspoorwegen in orde te brengen, ter herberg Café Théo Meenenstraat. telkens van 10 tot 12 uur 's voormiddags. De Sekretaris. De Eerevoorzitter. De Voorzitter, M. Desramault. E. Biebayck. L. Soenen. van den 7 tot den 13 Januari 1944. Geboorten Decoster Marie Joseph, Dikke buschsteenweg, 97. Platteeuw Jackie. Re- collettenpoort, 5. Kalfvaart, 56. Santy Freddy, Recollp., 5. Capucienenstraat, 108. Dewachter Viviane, Recollp., 5, van Lange- mark. Vandenberghe Guido, Recollp., 5, van Pollinchove. Baratto Claude, Korte Meerschstraat 4 Deman Albert Recollp., 5, Neerstraat, 27. Joye Fernand, Recollp., 5, Meenensteenweg, 46 Van Moerbeke Eric, D'Hondtstraat. 35 Lemoine Willy, Patteelstraat, 6. Vandelannoote Bernadette, Recollp., 5, van Beselare. Overtijdens Vandevyvere Amandus, z. b., 91 jaar, wed. Robyn Emerence, van Vlamer- tinge. Caesemaecker Christina, 3 jaar, Te gelstraat, 13. Deschoolmeester Eugenia, 65 jaar, z. b., wed. Coolsaet Hendrik, van Nieuwpoort. Delan<he Hyronimus. paar- dengeleider, 47 jaar, ongehuwd. Rijselsiraat. Matthu Maria, strijkster, 55 jaar. echtg Coffyn Emile, D'Hondtstraat, 27. Melis Adolf, pastoor. 44 jaar, van Loker. Veys Adèle, 79 jaar. wed. Spilleboudt Auguste, Sint-Janshospitaalstraat, 1. Viaene Emma, z. b., 79 jaar, ongehuwd, Rijselstraat,38. Huwelijken Camerlynck Maurice, meka- nieker, te Vlamertinge en Timperman Simonne, dienstmeid, te leper. Cailliau Gaston, hove nier, en Desmadryl Bertha, z. b., beiden te leper. Huwelijksbeloften Camille Dumalin, po lierder. en Marie-Louise Ryck, huishoudster, belden te leper. Vandecasteele Omer, be tonwerker, en Derous Gertrude, naaister, bei den te leper. Lombary Gerard smid, te Bredene. en Dekaezemaeker Paula, fabriek werkster. te leper. Michel Cottegnie, bak- kersgast en Burggraeve Marceline.haarkapster, beiden te leper. Gij die zelfmoord-plannen koestert, ga naar de 1® Bonte Humor-Schlagertrein en gij wilt leven Pronogtiekem Royal Gazette kent een buitengewonen bijval. Liefhebbers uit het omliggende, U kunt wekelijks uwe builetijns bezorgd worden door den post, mits aanvraag aan F. Dekoninck G de Stuersstraat, 12, Yper. Terugzenden van de ingevulde builetijns aan voormeld adres vóór Zaterdagmorgen 10 uur. (5727) MEN ZOEKT TE HUREN Miizont - ti-ein, groot formaat, ge stookt met humor van vóór den oorlog, voor den BONTBN HUMOR-SCHLAGERTREIN Het publiek zal worden verzocht te zorgen voor de noodige paardenkracht. TE KOOP in YPER, bij Mk Haiglaan, 20 schoone werkmanshuizen onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prija goede geldbelegging. Voor waarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122. B"1 des Combattant*, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr. t bureele. {54691 Uit. lei- hand te koop 92 aren 39 ca ZAAILAND te Brielen, Dorppiaats. 64 aren 38 ca. ZAAILAND te Boezlnge, Sasstraat. Te bevragen L. Torhoutstr.8, leper. (5697) MEN ZOEKT OVER TE NEMEN Han delsregister voor suikerwaren. Schrijven bureel van 't blad onder letters H.S (5707) TE KOOP 2000 opgemaakte busscben hout. verscheidene koopen populie ren. achtkanters. dienstig voor kloef kappers, houthandelaars of kleingebruikers Zich wenden Ger. Lafaut, Klokhof, Bese lare. Tel. leper 954. (5691 TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. (5510) TE KOOP Schoone vooroorlogsche Radio, zoo goed als nieuw, van 1939, alsook een paar schoone vooroorlogsche dames schoenen in leder, bordeau kleur. nr 38, ook een gansch nieuwe kinderkapmantel in rose zijde Adres ten bureele. 5693) TE KOOP GEVRAAGD autoband. maat 900/18. Adres ten bureele. (5694) TE KOOP Schoone nieuwe zwarte vrouwmantel. Diksmuidestraat, 35, Yper. (5698) TE KOOP Schoone Radio merk Philips», 3 golflengten, bij Wed. J. Ver- schoore, Ypersteenweg, 209, Frezenberg, Zon- nebeke. (5699) TE KOOP GEVRAAGD Ledige fles- schen van alle grootten. Bruggesteenweg, 61. Yper. (5700) TE KOOP Scboone nieuwe léderen manshandschoenen, middelmatige grootte. Hoornwerk, 3, Yper. 5701) TE KOOP Schoon zwart manskos tuum. vooroorlogsche stof. Kleine Penne- straat, 36, Yper. 15702) TE KOOP Eleclrlsche motor 2 HP 220-380 Volt drijfkracht, merk Super. Sur- montstraat, 4, Yper. (5705) TE KOOP Bed met ressort, in eiken hout, goeden staat. Maarschalk Haiglaan, 214, Yper. (5708) TE KOOP Goede feu continu, merk c Godin Adres ten bureele. (5709) TE KOOPSchoone paardenkar op caoutchouc wielen, zoo goed als nieuw. Maar schalk Haiglaan, 196. Yper. (5719) TE KOOP wegens plaatsgebrek Wasch- machien mei motor 1/3 PK. en wringer. Adres ten bureele. (5720) TE KOOP 5 paar prachtige lede ren botten, bruin en zwart, N° 41. 42, 43 en 45. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), Yper. (5722) TE KOOP Zondagskostuum in goe den staat, vooroorlogsche stof. Hoornwerk, 34. Yper (5725) De wasscherij Emiel Coffyn D'Hoadt- straat, 27, Yper, verzoekt vriendelijk haar geachte kliënten hun linnen te willen komen afhalen op Woensdag 19 en Itondtrdag 20 januari, van 9 tot 12 u. en van 2 tot 5 uur, daar na dezen datum de wasscherij zal geslo ten zijn. (5729) Mevrouwen Mejuffers Wenscht U een mooie Handtasch In de zelfde stof van uw mantel of kleed, wendt U dan in volle vertrouwen tot Mevr. Anseeaw- Kools, Moden, St-Jacobsnieuwweg, 6, Yper. (5703) Automatische tabaksnijder voor lief hebbers, met de hand of met motor 1/3 HP. Huis C. Verhaeghe, Rijsselstraat, 22, Yper. (5599) TE KOOP Prachtige vleugelpiano, D'Hondtstraat, 67, Yper, (5721) TE KOOP Cuislnlère in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (5724) TE KOOP Radio, Tegelstraat, 33, Yper. (5726) TE KOOP: KIndervelo, voor jongen van 10 tot 15 jaar. Adres ten bureele. (5729 TE KOOP Een paar scboone bratne lederen botten, van voor den oorlog, maat nr 41, in heel goeden staat. Zich wenden Dikkebuschsteenweg, nr 16, Yper. GEVRAAGD Goede meid, om in huis houden en café te helpen. Adr t. bur. (5541) GEVRAAGD bekwame metaalpolier- ders. alsook nikleerders. licht en vast werk, hoog loon, bij W* Witdouck en zoom, Zonnebekestwg, 61, Yper. (5626) GEVRAAGD Goede meid, om ia Café te helpen, goede kost, loon en veel drinkgeld. (Voor Kortrijk Adres ten bureele. (5680) GEVRAAGD: Goede meld reeds ge diend hebbende, met goede getuigschriften. Adres ten burdele. (5689) GEVRAAGD vrouwelijke bediende boven de 21 jaar kennende Fransch en Vlaamscb en machienschrift Adr. t. b. (5695) GEVRAAGD Deftige werkvrouw, voor den Zaterdag namiddag. Adres ten bn- reele. (5704) GEVRAAGD Goede meld of werk vrouw. voor alle dagen. Adr. t. bur. (5723) GEVRAAGD Werkvrouw, 's voormid dags, (Fransch sprekende). Plumerlaan 43. (5728) Allo Allo Muziekliefhebbers ALLE ZONDAGEN, vanaf 5 uur Prachtig Jazz - Muziek in het Café DE MOL Basculestraat *5674 Uw wagen moet omgebouwd worden. Wendt U tot HET PERSGAS IV. V. 9, De Smet De Naeyerlaan, 9 KORTRIJK Tel. 2382 Vertegenwoordigers van de FORSOBLOC Houtskool - generator voor cylinder- inhoud van 1 tot 4 liters. Gemakkelijk aanzetten. Weinig onderhoud. Gewicht 80 kilo. Voor IEPER en omgeving L. HELDENBERGH. I, Capronstraat IEPER. Tel. 703. (5715) dMMMWUMMMMMMMMMHMMH Uit Ier liarul te koop STAD IEPER 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hof ieder, gelegen Zonnebekesteenweg voordeelige prijs. Nadere inlichtingen bij G BOURDEAU, 76. Rijselstraat, te IEPER. - Tel. 163. (Spreekuren in den voormiddag). (5484)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 3