Duitsche Legerberichten 44' Jaar. Nr 46 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 3 Maart 1944 NIEUWS NOTARIEEL - 6» AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Rood Kruis van Belgie Aankomst van het Cirkus LIBOT STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS «Sofie, trek het joen nie an» Op ZONDAG 5 MAART 1944 Buitengewone BOKSGALA DAVIDSFONDS - IEPER Kemrroordrachten 1944 - VOETBAL - Zondng Maart 1944 W.S. leper - S.K. Vlamertingo HET YPERSCHE Uitgever: DUMORUER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 frank STAD IEPER KErATGIIEllt§niEAST Vanaf toekomende week zal de reinigheidsdienst verzekerd worden naar de aanduidingen van hier navolgende tabel MAANDAG EN DONDERDAG Groote Markt, Diksmuidestraat, Janseniusstraat, Oude Houtmarktstr., Surmontstr,, Brakkestr., Blau we Leliestr., Veemarkt, Minneplein, Slachthuisstr., Capronstr. Waterkasteelstr., Elverdingestr., Boe- singestr., Capucienenstr., Dikkebuschstwg, Malou- laan, Fochlaan, Nieuwstr., Poperingestr., Poperin- gesteenweg. Rijaelstr., Merghelynckstr., Pateelstr., Tegelstr., Neermarkt, Boterstr.. G. oe Sturrsstr., Colaertpl., Staliestr., Aardestr., Nieuwstr. Doorgangstr.. Tem- pelstr., Paterstr., De Mondistr.. Lombaardstr., De Haernestr., Elisabethslr., O. L. Vrouwstr., Boom- taardstr., Kiekenmarkt, Vischmarkt. Seminariestr., linde Liedenstr.. Klaverstr., Neerstr., Yperleestr., Zaalhof, Wateringstr., Canonweg. DINSDAG EN VRIJDAG K. Torhoutstr., L, Torhoutstr., Meenenstr., Sint- Jacobstr., G. Gezelleplein, Aalmoezenierstr., Bol- lingstrD'Hondtstr., St-Jacobsnieuwweg, Gouden Poortstr., Wenninckstr., Bukkerstr., Rijke Klaren- straat, Haiglaan, Oude Veurnestr.. Kaai, Diksmuide- steenweg, Masscheleinla.in, Gr. PennestrKleine Pennestr., Kalfvaart, Cité Lindendreef, Bruggestwg, StoffelstrPaddepoclstraat. K. Meerschstr L. Meerschstr., St Nik!aasstr.,St- Janssr., Heere Jansstr., GodelievestrBeluikstraat, Eigen Heerdstr., Fiersstr., Poperingestwg, Hoorn werk, Frenchlaan, Kiplinglaan, Basculestr Meenen- steenweg, Zonnebekestwg, Cité Ligy. leper, den 1 Maart 1944. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Afdeeling Yper Leergang voor /mbulanciers(sters) De leergangen voor Amb;tlanc;ers(s*^rs) 1944 zulle* aanvangen op Dinsdag 21 Maart te IS uur. in de lokalen van de Vjjje beroepsschooi. Meenenstraat. De kandidaten kunnen zich laten inschreven van af Maandag 6 Maart en elke volgende werkdag tot en met Zaterdag IS Maart, telkens van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. in de bureelen van bet R. K. ten Stadhuize al kier. De inschrijvingen mogen ook schriftelijk overgemaakt worden aan het Secretariaat. Boterstraat. 8 (geboorte datum opgeven). De recipiendi moeten op zijn minst 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in den loop van 1944 De identiteits kaart zal gevraagd worden bij de inschrijving. Er worden twee lessen gegeven om de week. elke Dins dag en Woensdag. Opdat de kandidaten met vrucht deze lessen zouden kunnen volgen moeten zij niet meer daa volledig lager onderwijs genoten hebben. Daar de handboeken zeer moeilijk te verkrijgen zij», raden wij de leerlingen aan zich de handboeken van reeds gediplcmcerde(n) aan te schaffen. Het Comité. «IAD YI'EB Ter gelegenheid van het Kattefeeit zal het CIRKUS ALt X LI OT geiiuiende acht dagen, en wel van 5 lot 13 Maart, eiken avond te 7u 30 stipt, een reeks schitterende voor- sti Hingen geven met een gansch nieuw cirtus- programma. Geen twijlt-1 of het publiek van leper en omliggende zal, zooals ieder jaar, nogmaals ten volle tt-vreden gesteld zijn Geen bluf Komt u overtuigen lederen avond 16 verschillende nummers met eerste rang aitislen waarvan er speciaal voor leper geëngageerd werden, en de beste Aueusten van dezen tijd, die vele jaren in het buitenland verbleven hebben. Den Zondag en Donderdag om 3 uur, MA'INuE met hetzelfde programma als 's avonds Zie verdere reclame aan het Cirkus. Daar er al vele kaarten verkocht zijn. wordt het publiek aangeraden zooveel mogelijk zijn kaarten op vooihandalte halen aan de kas, wagen Nr 3. De Directie Alex LI^OT. (5971) Zware afweergeveebten over gansch het Oostfront. - Rogatchev ontruimd. - Successen Duitsche duikboot en. Geallieerde luchtaanvallen op talrijke Duitsche steden. - Daitschi Londen. van Duitsche op Donderdag 24 Februari In het gebied van Kriwoi Rog werden verscheidene aanvallen der Sowjets afgeslagen. Onze aanval ten W. van Svenigorodka won terrein. Ten O. van Sjasjkoff mislukten hardnekkige vijandelijke aanvallen. Bij Saslav en ten Z. van de Pripetmoerassen hadden eigen aanval len een sukse8vol verloop. Ten Z. van de Berezina, ten N. van Rogatsjev en ten Z.-O. van Witebsk duren de hevige afweergevechten voort de doorbraakpogingen van den vijand werden overal verijdeld of afgegrendeld. Aan beide zijden van de Dno en ten W. van den spoor weg Pleskau Luga mislukten pogingen der Sowjets om door onze lossende beweging te stooten. Bij Narva maakte een tegenaanval, om een penetratiepl»k weer goed te maken, vorderingen. In het landingshoofd van Nettuno werden onze stel lingen verbeterd. De ten Z. van Aprilia omsingelde vijandelijke troepen werden samengedrongen en 400 krijgs gevangenen gemaaktontlastingsaanvallen werden afge slagen. Verdragénd geschat heeft met goed gevolg ontschepingen bij Nettuno onder vuur genomen. Vijande lijke aanvallen ten N. van Castelforte leden schipbreuk. Pogingen om den Gari over te steken werden verijdeld. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers is onder sterk jachteskorte naar Zuid Duitschlar.d gevlogen. Door het onmiddellijk in actie komen van alle afweermiddelen werden gekoncentreerde aanvallen belet en 45 vliegtuigen waarvan 42 bommenwerpers neergeschoten, "s Nachts hebben vijandelijke storingsvliegtuigen West-Duitschlamd aangevallen. Formaties Duitsche zware gevechtsvlieg tuigen hebben een grooten aanval op Londen uitgevoerd en er uitgestrekte branden en omvangrijke verwoestin gen veroorzaakt Vrijdag 25 Februari In de streek van Kriwoi Rog en Svenigorodka mis lukten de aanvallen der Bolsjewisten. Ten W. van Svenigorodka en ten Z. van de Pripetmoerassen maakten eigen aanvallen vorderingen. Ten Z. van de Berezina en ten N. van Rogatsjev duren de zware afweergeveebten voort. Na vernieling van alle installaties werd Rogatsjev ontruimd. Meer ten N. hebben onze troepen in tegea- asnvtrl-dv-vijandelijke stiijdkra rhte.i ft/roggeworpen. Ten Z. O- van Witebsk werden herhaalde aanvallen van de Sowjets veiijdeld. Tussebea de spoorlijn Pleskau Luga en het Pleskow meer mislukten de doorbraakpogingen van de Sowjets. Ten Z.-W. van Narwa bleven de aanvallen van de Sowjets zonder gevolg. Ten N. W. van de stad hebben Estlandsrhe vrijwilligers een vijandelijk bruggen hoofd op de Narwa opgeruimd. In Italië grepen geen belangrijke operaties plaats. #nze batterijen op ve.ren afstand bestreden met goed gevolg de lossingsplaatsen van Nettuno en het vijandelijk ra- vitailleeriugsverkeer. Formaties Noord Amerikaansche bommenwerpers heb ben over raiddag terreuraanvallen op Noord- Centraal en Zuid-Duitschiand gedaan en vooral te Sehweinfurt en Cotha schade aangericht *s Nachts hebben Britsche bommenwerpers nogmaals Sehweinfurt aangevallen. Vijan delijke storingsvliegtuigen wierpen bommen op West- Duitsehland. Bij deze aanvallen werden 166 vliegtuigen, waaronder 143 viermotorige orergckaald. 's Nachts beeft het Duitsche luehtwapea opnieuw een massa-aanval op Londen gedaan. Snelbooteu krachten in het Kanaal, uit een door destroyers verdedegd Britsen eonvooi, een stoomboot met 2 000 brt tot zinken en torpedeerden er twee andere met in totaal 3.800 brt. Zaterdag 2é Februari Tussebea den Dnjeper en Kriwoi-Rog evenals ten N.-W. van Kriwoi-Rog mislukten de aanvallen der Sowjets met groote verliezen. Bij Swenigorodka hebben onze troepen de bolsjewisten uit sterk verdedigde stel lingen geworpen. Ten Z. van de Pripet ontstonden hevige afweergeveebten. Duitsche ruiterijformaties hebben succes rijke operaties in de Pripetmoerassen doorgedreven. Ten Z. van de Berezina werden herbaalde Sowjet aanvallen afgeslagen. Ten N. van Rogatchev hebben onze troepen een volledig afweersucces behaald. Ten W. van Krilschew. ten Z.-O. van Witebsk en in den Noordelijken sector van het Oostfront mislukten vijandelijke aanvallen. In bet landingshoofd van Nettuno werden onze stel lingen. na zware artilleriegevecbten. verbeterd. Duitsche gevecktsvliegers hebben in de haven van Anzio 3 vijande lijke transportschepen «et 24.080 brt. en 1 destroyer zwaar beschadigd. Over dag hebben Noord-Amerikaansche bommenwer pers Augsburg. Regensburg en Fuertb aangevallen, s Nachts vielen Britsche terreurvliegers nogmaals Augsburg aan. Vooral in woonwijken werd groote schade aan gericht. 106 Britscb Noord Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 102 viermotorige, werden neergehaald. Duik- booten brachten in den Atlantischen Oceaan, in de Middellardsche Zee en in den Indiscben Oceaan 7 schepen met 35 185 brt. tot zinken, evenals II vrachtzeilschepen en 2 convooidestroyers. Zondag 27 Februari Tussebea de Dnjeper en Kriwoi Rog. ten Z. van de Berezina, ten N. va» Rogatchev en ten Z.-O. van Wi tebsk sloegen onze troepen Sowjet Russissche aanvallen af. In het aehterland van het centrale frontvak sloegen veiligheidstroepen samen met het Fransche vrijwilligers legioen sterke bolsjewistische benden uiteen 43 depots, meer dan 1080 bunkers en bevoorradingsinstallaties wer den vernield. Hevige vijandelijke aanvallen ten O. van bet Pleskow meer en aan het Narwa front mislukten, s Nachts vielen Sowjet-Russissche terreurvliegers Hel sinki aan 13 vijandelijke toestellen werden neergehaald Aan het bruggenhoofd van Nettuno stortten verschei dene vijandelijke aanvallen in ons afweervuur ineen. Ver dragend geschut bombardeerde de havens van Anzio en Nettuno. Van 24 Januari tot 24 Februari werden aan het bruggenhoofd van Nettuno 5721 krijgsgevangenen gemaakt 212 pantsers vernield, ruim 48 stukken geschut vernield of buitgemaakt. Eskortevaartuigen van een Duitsch konvooi weerden 's nachts bij Le Havre aanvallen van Britsche snelbooten af. waarvan zij er 2 in brand schoten. Maandag 28 Februari Aan beide zijden van Kriwoi-Rog werden sterke Sow- jet-aanvailen afgeslagen en eenige penetratieplekken afge grendeld- Ten Z. van de Pripet-moerassen hecrschte levendige gevechtsactiviteit. Bij Jampol werden vijande lijke strijdkrachten door een tegenaanval teruggeworpen. Ten Z. van de Berezina bleveD herhaalde aanvallen der Sowjets zonder succes- Het luchtwapen heeft ten O. van Kirowograd. vijandelijke artilleriestellingen alsmede con centraties van tanks en troepen aangevallen. Een brug over de Dnjeper werdt door volle treffers onderbroken Aan het Italiaacsche front heerschte slechts geringe gevechtsactiviteit. De sinds eenige dagen ten Z.-W. van Aprilia omsingelde strijdkrachten werden vernietigd ruim 680 krijgsgevangenen werden binnengevoerd. Batte rijen verdragend geschut hebben met goed gevolg het vijandelijk scheepsverkeer in bet gebied van Anzso en Nettuno onder vuur genomen. Duitsche slagvliegers heb ben in de haven van Anzio sterke brandca veroorzaakt. Dinsdag 29 Februari Ten O. van Kcrtsj en in bet gebied van Kriwoi-Rog werden talrijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en penetratieplekken weer goedgemaakt. Ten Z. der Pri petmoerassen dnurde de plaatselijke geycchtsactivitsit voort. Ten Z. van de Berezina en ten Z.-O. van Witebsk stortten vijandelijke aanvallen ineen afzonderlijke penetrn- tiepunten werden gezuiverd. Ten N.-W. van Newel werd een volledig afweersucces gekoekt. Ten O. van bet Pleskau- meer en oij Narwa hieven vijandelgke aanvallen zonder suecss Formaties slagvliegers hebbea doelmatig de afweer geveebten bij Kriwoi Rog. bij Dunne en aan het Pleskau- meer gesteund. Snelle Dnitscbe gevechtsvliegtuigen hebben aan de Moermansklijn vijandelijke troepenverblijfplaatsen vernield. Ia bet laadingshoofd van Nettuno werden de posities plaatselijk verbeterd. Aan bet Zuidelijk front werden de vijandelijke aanvallen bij Castelforte en Terelle afgeslagen. Marine en boordafweergeschut hebben boven de haven van Boulogne 3 bommenwerpers neergehaald. Zeestrijd krachten en afweergeschut der marine hebben tusseken 21 en 29 Februari 22 vliegtuigen omlaag gebaald. Woensdag l Maart In bet gebied van Kriwoi Rog. ten Z.-O. van Sjasjkoff en ten W. van Berditschev werden talrijke Sowjetaanval- lea afgeslagen. lij Jampol zijn hevige lokale gevechten aan den gang. Ten Z. van de Pripetmoerassen werden eigen suksesvolle aanvallen uitgevoerd. Ten N O- van Rogat- aehev hebbende bolsjewisten tevergeefs aangevallen. Ten N.-W. van Newel, ten Z.-O. van het Pleskau meer en bij Narva lodem talrijke aanvallender bolsjewisten schipbreuk. In bet booge Noorden weiden aanvallen van vijandelijke verkenners afgeslagen. In de Maand Februari werden aan bet Oostfront 736 vijandelijke vliegtuigen vernield 68 eigen vliegtuigen gingen verloren. In bet landingshoofd van Nettuno werden twee vflaade lijke steunpunten overmeesterden een vijandelijke gevechts groep ten Z.-W. van Cisterna omsingeld. Gevechtsvlieg tuigen kekben in de haven van Anzio een transportschip met 5 088 brt. gekelderd en vier andere met 15 000 brt. als mede een landingsboot. beschadigd. Boven bet Italiaaasche front verloor de vijard 12 vliegtuigen. Over middag hebben Amerikaansche bommenwerpers teireuraanvallen op loealiteiten in bet gebied van. Bruns- wijk uitgevoerd, eenige dorpen werden verwoest 8 toe stellen werden neergeschoten, 's Nachts hebben vijandelijke vliegtuigen bommen op West-Duitschland geworpen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben doelen in Z. O. Engeland en Londen aangevallen. Tijdens Februari werden 26 vijandelijke koopvaarders met 14 185 brt. alsmede 11 vrachtzeilbooten gekelderd. Verder werden 34 schepen met ruim 280 080 brt. zwaar beschadigd en gingen gedeeltelijk verloren. Daarenboven werden 1 kruiser. 15 torpedojagers en beschermingsvaartuigen. 3 snelbooten en 1 patrceljeboot gekelderd. KUNSTSCHILDERIJEN Mevr. DAELEMANS stelt hare werken ten toon in de raadzaal van het Stadhuis, van 4 tot 14 Maart, van 10 tot 12.30 uur, en van 15 tot 18 uur. (5910) F 1.O It A (,1'ooln Miii'kt MARIA IL0NA Duitsch gesproke* met Paula Wessely en Willy Birgel Vrijdag, Zaterdag, om 7}u. Zondag, om 21, 5 en 71 u. Maandag, om 7 uur M 4J K6TI C DIESEL Dujtsch gesprefcea met Willy Birgel en Hilde Weissner Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 5, 5 en 7J u- Maandag, om 7 5 uur OLD - luruu R.Lolnei-lpliiHU TWEE VROUWEN DurtMh CLaprotsea met Olga Tschechowa eu Paul Klingtr Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 21, S 7| u- Maandag. om 7 uur Opgelet... Binnen enkele weken heroptreden der labaretgroep DE OPTIMISTEN is LAPIER ES ZAAL met een schitterende Bonte - Avond, getiteld Volledig nieuw programma Nieawe deler» 3 urea lachen, lachen, lachen. Volg regelmatig onze propaganda in dit blad. om 10 u. 30 «tipt h> VICTORIA PALACE St Jacob.traat, IEPER (België-Frankrijk). ingericht door B. C. Olympic leper, onder d* reglementen van den K.B.B.B. Hoofdkamp 8 x 3 m. Albert LAPERE. 72 Kgr leper, tegen bOUSSEM ART. 72 Kgr., Parijs, u kam pioen van Frankrijk. (Overwon Al Baker, kampioen van België middengewicht. eD deed match nul met Renet, éie Al Baker voor 3 weken op punten sloeg). Beroepskamp 10 x 2 min. Frargois CARLIE1, 61 Kgr.. leper, tegen DELMOTTE. 61 Kgr. Rijsel. (Overwon Gydé. kampioen van Europa en Joe Cornells, kampioen van België). Beroepskamp 8x3 min. SERVAEGE. 33 Kgr. Kortrijk. tegen BARTOZICK 53 Kgr Hénin Liétard. (Ex kampioen van Frankrijk Amateurs, deed mateh-nnl met Batiss. Challenger voor het Kampioenschap van Frankrijk). Liefhebberskamp 4x2 min. Achiel CARLIER. leper, tegen DECKMYN Pierre, Poperinge (Kampioen der beide Vlaanderen Liefhebbers). Verders Liefhebberskampea over 4x2 min. met de le perse he beloften WiUy VIAENE. LIGNEFL en Bf VAETE Ring 58 fr. 2e Raag 35 fr.-3e Raag 25 ér ea staanplaatsen 15 fr. Kaarten te bekomen in V|s- toria Palace en in Café de Visscher». Boterstraat. Weging der Boksers op Zondag 5 Maart om 11 uur. in de Café de Vissckor bij Maurice Fleplo. Boterstraat. leper. ïaie rail Hand- en Geestesarhaiiarc Tak Arbeid en Vreagde OP MAANDA» 6 MAART 1944, om 14 uur. in deo Stadsschouwburg KINDEHNAIU1DDAG Op bet Programma Be Poppenkast van m Tijl Be Lustige Klowns Tito en Toti (niet vuwsms met 4e klowns TiTi en ToTo. Knarten te bekomen Bureel der Unie. Gevangeaisstraat Café Boerenkol Vande Peereboom plaats In de Trompet Groote Markt. 28. leper •p Woensdag 8 Maart, te 29 ure ia de Feestxa* der Heilige Familie wordt de voordraebtenreeks geopend met de spreekbeurt van Zeer Eerw. Pater Dr DEWIJN O. P.. over PerFOODlijkheidskultuur Pater Dewijn is een flinke redenaar, die de rijkdom van onze 'aal als eeD virtuoos weet te kanteeren. Zijn spreek beurt zal dan ook een waar genot sijn voor geest ea oor f Niet-leden betalen 3 fr. aan den ingang dor snak Het Bestuur. op 't Ypersch Stadium. Augustijnenstraat om 15,00 uur C. S. Yper B - F. C. Poperinge Inkomprtjt .- S fr m Terrein t-ftuoonsTaiNvaa om 10,00 uur W. S. leper - Jeugdpi. - C. S. Yper om 15,00 eur De Qewestei'jke Derby Ingangegrff» A ploeg t fr.: guésre pl—grn t fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1