VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper TOEGELATEN TAXIS 1 Bij White Star leper KLEINE NACHTMUZIEK ALLERHANDE NIEUWS Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat Ter gelegenheid van Kattefeest bijzonder programma 9tepdanHui-«'H8t>n en /.ang Begin om 5 ure Zaal goed verwarmd. DeVlag - Hoekje IKiltfei vu Zn4is 27-1-44 II* Atd. Provinciaal Harelbeke S.C.Bitot «tg Zurevegem -Torbont 1-2 (LS.Yper-St.Moeskroeti 5-t Deerlik W S-Ieper bye Itegem Wevelge® ea Vlamertinge Scholieren St.Moeskrocn Kortrijk Sp. B l-l Kortrijk Sp. A-St Kortrijk 3-2 CSYper-MetBca 2-1 P.C Roeselare-S.K.Roeselarc 1-3 IP P.C.I zegens 18 f6 Deerlijk Sp- 18 12 S.V Wevelg 17 10 CS-Yper 18 t F.C.Torhout 17 8 Zwevegera 17 8 St.Moeskr 17 WSIeper 17 S.K. Vlamert. 18 RC.Harelb. 16 SCBizer 17 Provinciaal 2 101 3 52 11 4 12 3 12 2 15 Scholieren Kortr.Sp.A St. Kort rijk Kortr.Sp.B. S K.Roesel. P.C.Roesel Meenea Deerlijk Harelbeke C S Yper St.Moescr 18 34 22 27 22 23 31 21 37 11 43 18 43 16 46 12 59 10 66 7 70 4 10 18 16 11 10 11 27 10 19 10 13 0 20 8 15 7 38 6 35 6 Match» raar Zondag 5*1 II' Aid. Provinciaal W.S. leper-Vlamertinge Wevelgem-St.Moeskroea Torbout-Izegem SC.Bizet-Zwevegem Deerlijk-Harelbeke bye C.S.Yper. Scholieren Meenen-Kortrijk Sp. A Kortrijk Sp. B-CS.Yper Deerlijk-F.C.Roeselare S. K. Roeseia re - StKortrijk Ce rek stelde vorigea Zondag vier ploegen ia lijn ea backte drie overwinningen (A. B en Scholieren) en één gelijk spel (Jeugd ploeg). Tegen onze gewoonte in vang ea we onze wekelijksche kroniek aao met de scholieren, dit am nog eena speciaal de waarde te onderlijnen van kua rfpte. maar verdiende zege op S- C. Meenea. Schol. C. S. Yprols 2 - S C Meenen 1 't Was ai geruiaen tijd geleden dat we nog onze scholieren aan het werk kaddea gezien. Zondag kregen we eindelijk eens weer de gelegenheid daartoe en zeggen we maar aanstonds, dat we in hun rangen een groote verbetering mochten waarnemen. Trouwens de cijfers zgn daar om onze beweringen te staven Te Meenen verlo ren Vanbeselaere R. en Cie met 7-1 en thans klopten ze ét geel-zwarten met 2-1. Verhaasten we ons er bij te voegen. dat de Leiemannen slechts lt man opstelden, waar anderzijds had Cercle te voorzien ia de vervanging van Vanoversrhelde A. en Ma es R.. de eminente links- baiten. ea dat heeft ook iets te beduiden. De match zelf was boeiend en er werd vlug ea bevredigend gespeeld, •evaarlijke aanvallen wisselden elkaar af. maar de stand bleef zuiver tot. aan de 20 min., de stevig gebouwde rd-swartea een penalty-omzetten. Aan de rust leidde C. M steeds met 0-1. Ia de tweede beart nam Roger Vanbeselaere haarfijn een thans meer ge wettigden straf schop en de bordjes stonien gelijk (1-1). Even vöór het eiade. op doorbraak van Therry. kon Haliebeke M. z^a ploeg nipt de overwinning bezorgen (2-1). Beschouwing - Keeper Bertier is verbeterd. De backs magea niet te vee! op elkaar spelen. Soetaer liet ons eea iinkea indruk na ea zijn schotten in volley die nen geprezen. Hoedt heeft iets in zijn Mars en komt er gewis. Zijn snelheid is een niet te onderschatten wapea. 9e kaathalfs mogen het voeden der aanvallers niet ver geten. Dat ze maar eea oogje houden op Roger Vanbe selaere Die jongen is op dreef Indien Roger zoo blijft evolaeerea zal Cercle wellicht een A speler aan hem hebben. 9e voorhoede kan beter. Therry is een aanwinst en Holle- bekeissnel en opportunistisch- Luc zal mits aanpassing zijn streng trekken, doch van den rechtervleugel mag meer geëischt worden. Aaa dit laatste compartiment dient er verbetering gebracht te worden. Ia zijn geheel is de scho- lterea ploeg bezield met geestdrift en heerscht er kameraad schap ia'de raagea- We mogen gerust verklaren.dat C.S.Y. aaa kaar sckolierensamenstelliag Toekomst heeft. C S- Yprols A 5 - St- Moeskrnen 1 Na kan teleurstel lead optredea hij F. C. Torhout, hebbea de rood-witten zich Zondag j. 1. flink herpakt. Moeskroea kreeg op het Cercleveld eea 5 1 pil te slikkca Ia vlug tempo werd er aangevat en keeper Lescroat kreeg alias eea paar goede schoten van Kozen ea Ckerchye te houdea Na een tiental minuten nette God- dfcris van tussehea een mengelmoes van spelers ket •peningspuat. Even daarop ondernamen de groen-wittem eea tegeaaaaval en Roger De wulf mocht zich omdraaiea (I 1). De Cerclemaanen waren nochtans doorgaans ia veld meerderheid ea aaa de 31e cn 35e minuut nette Bertea. met de flegmatieke geste van el 't gezien, 't is binnen twee goals, zoodat aan de rust de bordjes 3 1 wezen voor C. S. Y. In de tweede helft speelde de goede mld- denhalf Lauwert als aanvallelder bij de gasten en De wulf mocht eea paar keerea zijn capaciteiten te boven halen om op prachtige wijze zijn netten ongeschonden te houdea. Omstreeks min. 38 brak Kozen door. loerde even naar den linkerbenedenhoek en deponeeide het balletje buitea bet bereik van dea keeper in de touwen (4 1). Weinig oogenbiikken later werd dezelfde speler gehaakt door Debavay. Ckerchye gaf den vrijschop en Camiel boorde tusschen tegenstrevers en medespelers om per slot vaa zakeu ket vijfde Cercledoel te netten (5 I). 't Zou de derde maal zijn sedert zijn heroptreden dat Camiel den slotgoal aanbracht, want zonder verandering kwam het eiade ea met 5 1 bleef de inzet op het Augustinusstadioa. Beschouwing - De zege mag verdienstelijk genoemd worden. De Cerclejongens beheerschten in alle lijnen ea slechts Lauwers. Lescroat. Debavay en Demolder waren bij de tegenstrevers in staat om het tempo vol te houdea en onze mannen de repliek te geven. Dewulf heeft weder om een paar staaltjes getoond van zijn sekuur ingrijpen. Wie beweert er nu nog dat Roger geen doel verdediger van formaat is. Doolaeghe is terug aan het komen ea leverde een goede partij, evenals zijn gebuur Versaevel. die er zich met succes op toelegt om zijn degagementea aog te verhetsrea. De halflijn. met Lesage in uitstekende conditie, kwam maar na een tijdje in zwier. Het voeden der forwards werd verzorgd, alhoewel Berten in de eerste helft wat vergeten werd. Mailliard presteerde heter dan binst zijn laatste ontmoetingen Binnenspeler Godderis overdreef wel wat ia het dribbelen en maakte af ea toe. net als Doolaeghe. wat misbruik van zijn goede balbe handeling. Andrê vond tijdens het huidige seizoen de goede conditie nog niet. Kozen en de hoekspelers schon ken voldoening. Maurice miste wel eens tusschen ket leder en de pet van Lescroat. maar enfin daarop kunnen we niet vitten. Berten aanvankelijk wat verwaarloosd door zijn medespelérs. was in zijn dagje, doch zag zijn taak fel vergemakkelijkt door het falen van den halfback die tegenover hem stond. Pontje benaderde binst ket huidige seizoen nog maar een paar keeren zijn vorm van Plorrennes Oefening is hier vermoedelijk wel oorzaak van deze decadentie. Zondag kon hij door zijn verwondin gen bezwaarlijk kopwerk verrichten en dit belemmerde hem in geen geringe mate. AlloFons er resten nog twee offi- Cieele ontmoetingen, legt er eens de pees op. Jeugdpl. C S Yprols - Zonnebeke 1 Zonnebeke stond aan de rust met 0-1 vóór en 't was slechts in extremis dat Verschaeve. nadat De vos eea penalty bad gemist, een verdiende puntenverdeeling (1-1) voor zijn ploeg kon bewerkstelligen. Geen slechten opzet van de jeugdmannen 1 B. S Poperinge B 2 - C. S. Yprols B 8 De B trok sleckts met 10 man naar Poperinge. daar kee per Vanoverschelde in uiterste instantie niet kon mederei- zen. Aan de rust leidden onze gasten desniettegenstaande met 0 4 en naderhand zou keeper Litière zich tweemaal laten vloeren, terwijl de rood witte aanvallers alsdan nog vier goals aetten. De Cercledoelen kwamen laags Delahaye (4). Devos F. (3) ea een via een ackterspeler van Blue Star. Voor Zondag aanstaands - De A-ploeg gaat een vriendenwedstrijd betwisten bij F. C. Poperinge en de B ontmoet, in officieele competitie, aan huis. de reserven van P. C. Poperinge. Wil de B de leiding blijven behouden, dan moet er gewonnen worden. We achten A. Versailles ea sijn collega's daartoe in staat. De scholieren reizen naar Kortrijk Sp. B. Een gelijk spel ware hier reeds eea mooi resultaat voor Perrest en maats. Of zorgen de scholieren opnieuw voor een aangename verrassing De jeugd ploeg Strijdt in derby bij W. S. leper. Zullen ze hun jongste 3-4 zege op de gesternden bevestigen? Dat Andriesen Cie niets aan bet toeval overlaten en met overtuiging dea strijd aaavattea. Cerclepioegeu. doet uw rood-witte kleuren eer aaa 1 t ROGIMAR. Ter gelegenheid van Kattefeest, eiken Zondag SCHOON ORKEST vanaf 2 uur in het «Hotel de Londres», Diksmuidestraat, 27, leper. (5937) Van Maandag murtea Maart 1944 lot Zaterdag avond II Maart 1944 iobegrepaa Raymond LUYTEN, 1. Nieuwstraat. J. TIMPERMAN. Groote Markt. L. LAMAIRE, Casaelstraat, 2. Uitslagen vaa Zaadag 27-2-44 Tweede Afdeeling A. Zonnebcke-Ten Briefen 9-1 2' Rei Kamp Westlaad Keeks A s W.S. leper- Vltaettiogc ».S Poperinge C.S.Yper Weeks rt Koutea Bizet Hollebeke Mreien Geluveld Wervik Weeks C Krnnel. Westouter Dikkebnsch P.C. Poperinge V Jeufldpl. Kampioenschap Jeugdploegen A. Vlamertinge W.S.Ieper Lange mark Sp.-Houthulst C.S.Y per-Zonnebeke Jeugdploegen B Wervik-Vlamertinge B S.Poperinge Nieu wkerke Reniogeht P.C. Poperinge Vries ienraatchon E. Beselarf-üadizeele V.| Dikkebusch Reningelat Geluveld Voormezele Rousbrugge Westvletereo Meesen Hollebeke Zandvoorde- Komen Tweede Afdeeling A- P.C.ZandV. 14 10 3 1 47 24 21 Gewestelijk Comiteit Westland 2* Re«. Kamp. Westland 14 3 3-7 33 2 1 08 3 2 39 04 1-0 1-1 1-4 5 0 00 3 1 2 0 14-1 1 4 2 5-1 CS. leper P.C Po per. W.S leper S.K. Vlamert. Langem. Sp. B.S.Poper. Reeks 4 4 0 0 2 2 0 0 Reeks ft E. Wervik 4 F C Houthem 4 SC.Bizet 4 B.D.Holleb. 5 S C Meesen 4 B S Geluveld 5 3 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 3 I Reeks C S.K Rening. 4 3 10 P.CPoper. 3 2 10 F.C.Westout. 4 2 2 0 B.S.Kemmel 3 111 V.J.Dikkeb. 4 0 3 1 Jeurdploegen WSIeper 110 0 Langemark 110 0 S C Zooneb. 10 0 1 CS-Yper 10 0 1 Houthulst 10 10 S.K. Vlamert. 10 10 Jeugdploegen S.K.Vlamert. 110 0 F C.Poper. 10 0 1 P.C Houth. 14 S K.Zilleb. 14 Tea Krielen 14 B- D.Holleb 14 SCZodoeb 14 B^Geluv. 14 I 41 18 19 1 37 29 19 3 38 26 17 2 33 41 12 2 32 31 12 2 23 35 10 14 1 10 0 10 57 2 9 4 9 4 7 4 5 7 5 7 4 I S K Rer ing. B.S.Poper. E Wervik 10 0 1 0 0 0 0 10 10 22 11 8 11 0 4 16 15 2 16 18 2 9 10 1 8 28 26 5 6 17 6 6 10 17 5 5 14 5 11 10 4 9 19 3 4 11 1 15 5 6 16 8 4 14 13 4 7 10 3 7 23 1 A. 4 0 2 1 0 2 I 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0 B. 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 Deerlijk Sp 3 - W- S- leper 0 Zondag laatst beeft onze A-ploeg, die met twee reserves moest afreizen, zich kranig gehouden op het veld van Deerlijk. Meteen volledige opstelling zouden we erin gelukt zijn gelijk spel te bekomen, of hoogstens een 1-0 nederlaag. Er zijn immers 2 doelpunten gekomen op eerder onge lukkige wijze dat is mogelijk in voetbalspel Ander sijds werd onze midvoor tot tweemaal toe schitterend gemaaid.wanneer hij in 'n beste positie was om opdoet te schieten de scheidsrechter liet begaan, tot ieders ver wondering. Zelfs de Rosten back was van meeoing dat het eeo flinke penalty was. De scheidsrechter was al te zwak en liet de thuisploeg te veel begaan. Een paar der onzen hadden schrik en durfden zelfs niet meer op den bal gaan Alles ingezien besluiteD we aldus Deerlijk behaalde de overwinning, echter niet zonder inspanning de onzen leverden een goede prestatie W S. leper B 14 S K. Vlamertinge 3 De Reserven hebben korte metten gemaakt met de tegenpartij, 't Liep deze keer zóó gesmeerd als 't andere dagen spaak liep Vlamertinge is ook niet zoo sterk als in de vorige ronde. Jeugdpl.Vlamertinge 0 - W. S. leper 4 Onze herbakken Jeugdploeg deed het veel beter dan verwacht werd. Het moet gezegd dat Vlamertinge met *a verjongde ploeg optrad, waarin slechts enkele elemen ten goed presteerden. Daarom is het 'n jeugdploeg. want al doende leert men. Mocht het gelukken aan W.S.I. zijn jeugdploeg volledig op te stellen 1 Zondag 5 Maart. - De gewestelijke derby W. S. leper - S- K. Vlamertinge in lie Provinciaal voor de beslissing in de klasseeringEen kamp van belangrijk formaat! Het is 'n derby, en daarbij 't gaat er om de vastzetting van de 3e of 4e laatste plaats. Beide ploegen hebben hoogten en laagten gehad, 't Komt er op aan thans te beslissen. Supporters op post Begin te 15 uur. Bruggesteenweg. De B-ploeg reist naar het vereenigde Langemark Sp- Indien met geestdrift gespeeld wordt twijfelen we niet aan 'n goed resultaat. De jeugdploeg speelt de stedelijke derby op ons eigen plein 1 Beide ploegen zijn belust op 'n overwinning, die slechts aan één ploeg zal gegund I Jongens volhouden tot het einde 1 leper Matchen voor Zondag 5*3 V Res. Ktmp. Westlaad Reeks A Langemark Sp.-W.S leper C.S.Yper-F.C.Poperiuge Reeks B Meesen- Houtem Bizet Hollebeke Wytschate- Wervik Roeks C Dikkebusch Kemmel Reaiageist- Westoutre 2' Jeugdpl. Kampioenschap Reeks A Zonnebeke—Langemark Sp. W.S leper C S.Yprois Houthulst- Vlamertinge Reeks ft F.C-Poperinge- B.S.Poperinge Vlamertinge- Reningelst Vrienden wedstrijden Voormezeele F.C Poperinge III Roesbrugge Westvleteren Proven B S.Poperinge Meesen Zandvoorde Bnrichten aaa da Clubs 1. S- K. Nieu wkerke geeft alge meen forfait in Jeugdploegen B. 2. Een testmatch tusschen F. C. Houtem en S- K. Zillebeke voor de aanduiding der tweede plaata la tweede afdeeling A zal doorgaan op 5/3 om 14 u. 30 op het terrein vaa B. D. Hollebeke De Secretaris. J. Janssens. BOKSEN De Boxing Club Olympic leper blijft waarlijk bij de pakken niet zitten. Na het sukses der twee eerste meetingen, werd thans een puike gala op touw gezet, die waarlijk niet zou misstaan in een groote stad. Niet min der dan 3 beroeps kam pen staan er op het programma, en dan nog. welke beroepskampen I Het lepersch publiek had nog nooit de gelegenheid zijn nieuwen stadsgenoot Albert Lapere aan bet werk te zien. Deze gelegenheid wordt ons thans geboden Eea eerste-klas tegenstrever werd voor Albert opgezocht, en de keus viel op BoUSSemart, oud Kampioen van Frankrijk, en laatste overwinnaar van Al Baker en Renet, die een uitdaging kwam te richten aan alle Belgische middenge wichten. Dat Bousseraart geen katje is ora zonder hand schoenen aan te pakken, bewijst het feit. dat bij in onderhandeling is met de Organisations Sportives In ternationales 'die de match Sys Tand berg inrichtte) om te Brussel een kamp te doen met den winnaar van de Competitie van Les Sptrts en met den overwinnaar van de match Al Baker-Wouters. Het zal een karde noot zijn om kraken voor Albert en voor het publiek zal het een waar festijn worden. Mitrailleuse Sus krijgt ook een lastige klant te bevechten. Delmotte is een der weinigen die Francois in zijn loopbaan heeft weten te verslaan. Intusschen heeft bij geweldige vorderingen gemaakt, en niemand minder dan Gydé. oud Europeescb Kampioen te Rijsel in ket zand doen bijten, nadat hij den Belgischen Kampioen Joe Corneiis te Luik voor eigen publiek met de punten over won. Als onze Soiten deze klip zegevierend Kan omzeilen zal hij nog mooie dagen beleven, let er op i Servaege, die verleden week te Kortrijk zijn eerste nederlaag als beroepsbokser opliep tegen den Luikschea eerste-kiasser Beltrand, zal aan Bartozick ook geen ge makkelijke klant hebben. Bartozick lukte verleden maand match-nul met Batiss den mulaat. die als aanspraak maker op den Franschen titel aanvaard werd. en eerlang tegen Medina in het strijdperk zal komen. Zal Servaege zijn nederlaag wreken of zal bij voor de tweede maal in zijn beloftevolle loopbaan in het zand bijten 7 Chiele Carlier krijgt eindelijk weer eens de kans zich met Pierre Deckmyn te expli Keeren Pij de twee vorige ontmoetingen boekte de Poperingenaar ieder maal een betwiste overwinning. Achiel is er dan ook op ge vierd aan zijn supporters te toonen. dat het iedermaal per ongeluk is. dat hij verslagen werd. Of Deckmyntje. die intusschen den liethebberstitel der beide Vlaanderen veroverde, met deze zienswijze zal akkoord gaan valt te bezien. In alle geval mogen we ons aan een schok in regel verwachten. Achiel heeft mij toevertrouwd dat hij Zondag voor iemand moet boksen. Wel jongen, aw best doen. hé. dat die c iemand tevreden is over U I Onze andere jeugdige kleppers, zullen zich ook niet onbetuigd willen laten, en zullen er ook aan houden hua «erelijst met een zege te sieren. Willy Viaene, Delen «a SavaeteUwe supporters verwachten van U weer mooie uitslagen Als bijzonder nummer zal er nog een verrassingskamp plaats grijpen tusschen Kid Pif ea «Al Cbicon om het Kampioenschap van den Biljartclub Vermaak na Arbeid Deze schok gaat door over 12 ronden van 10 minuten (ze hebben beiden veel adem onder de lei ding van Dikken Het schijnt dat er nogal veel ge vaar bestaat... voor den arbiter, en dat bet de eerste maal niet zou zijn dat hij k o. gaat bij bet arbitreeren vaa een match... ROGISA. MAA I SCHAPPIJ De Oude Vereenigde Holbouwliefhebberi van het Arrondinemmt leper Lakaal «Inde Tromptt2i. Gr Markt, leper. Algemeene Vergadering op Zondag 5 Maart 1944, om 14.30 aar. DAGORDE: Lezing van bet verslag der laatste algemeene vergade ring. Mededeelingen. Uitdeeling der zegel# voor kooijnenvoedsel aan bekroonde raskoni|nen. Voor dracht door den Heer Depinois. Aanvaarden van nieuwe leden. Beoordeeling der aanbrengsten. Tombola. De Secret. C. Lampa De d d. Voorz. J. Loclayto. KIWKMA MA.H'.SrH: Rijselstraai. leper Op Woensdag 8 Maart, te 19 3A uur buitengewone opvoering van de onovertrallen tilm lapar - Vraaggesprek Sofie Ewel Heere. Louise, is me dat nu aen tijd. Alle dage heb ik ruzie in mijn menagie. En is 't voor 't eene niet. 't is voor 't ander, een mensch zou op 't ende van 't spel nie meer weten wuk gereed doen voor t'eten. Louise Bah. Sofle. bij min is dat 't zelfde. Min vent doet ook nie anders of zagen Maar 'k trek ik min dat aie an. Sofie Jamaar. Louise, da gaat toch nie. 'k Maak ik m'n eigen ziek. 'k Zijn al 5 kilo vermagerd met d'r op te peinzen. Louise Weet je wuk Sofle. trek hat jaen nie an. en gaat ne keer gaan kijken naar d'Optimisten als ze spelen. Je gaat gie daar algauw joen miserie vergeten zijn en daarbij. Sofie. je gaat gij weere vervetten, je gaat 't wel zien joeng. Je gaat daar moeten lachen, willen of aie. Rijwieldiefstallen - Verleden week Dinsdag namid dag. plaatste Walter Werrebrouck. student aan de Mid delbare School, zijn rijwiel op dc koer van het H. Hart gesticht. Poperingesteenweg. waar de school voorloopig ondergebracht is. Na het eindigen der klassen kestatigde hij dat zijn fiets verdwenen was. Zondag, kort na den middag, had de genaamde Bailke Gaston, van Vlamertinge, zijn rijwiel geplaatst ia de poort van de herberg De Gouden Leeuw rechtover het O L. Vrouwhospitaal. Toen hij. na een bezoek in dit laatste gesticht, zijn rijwiel kwam terughalen was dit intusschen spoorloos verdwenen. Dinsdag, tegen den avond, plaatste de kleermaker Paonecoucke Pascal, zijn fiets tegen den voorgevel van zijn winkel in de Boterstraat. Toen hij pas vijf miauten later buiten kwam was deze niet meer te vinden. Diefstal - Zaterdag voormiddag had de genaamde Dewancker Agnes, van Zonnebeke. haar rijwiel enkele oogenbiikken onbeheerd gelaten aan den voorgevel vaa de Werbestelle in de Diksmuidestraat. alwaar zij eea boodschap te verrichten had. Wanneer zij opnieuw wilde wegrijden bestatigde zij dat een paar mannenschoenen intusschen uit het zakje, dat aan het stuur gehecht was. gestolen weiden. St Jan - Vinger afgekapt Dinsdag heeft vrouw Robert Hoorelbeke, bij het hout hakken, zich een vinger afgekapt. Zaanebeke - Pogingen tot inbraak - Bij Petrus Acket groote Molenstraat, werden 's avonds de luiken der keuken afgedaan door zwartgemaakte kerels'. Op het hulpgeroep der huisgenooten kwamen geburen met primitieve wapens toegesneld zoodat de inbraak verijdeld werd. Landbouwer G. Dewulf, Albertstraat. kwam na midder nacht wakker door het geblaf van zijn hond. Hij maakte licht aan en bemerkte er een drietal kerels die de schuurdeur openbraken In hun werk gestoord, sloegen ze zonder buit op de vlucht. Pusachandnle Eerlijke vinder - Wijl ze boodschap pen verrichtte, verloor landbouwster G. Denoo. haar geld beugel die een belangrijke som geld. rantsoeneeringszegeLs en allerhande papieren inhield. De eerlijke vinder, arbeider Maurits Maertens bezorgde haar alles terug. Een daad die. vooral in deze tijden, als voorbeeld mag gesteld werden. De vereenigde Hofbiuwliefhebbers van'tArrond. leper, in 't Belfort, leper Maandelijksche Vergadering op Zondag 5 Maart 1944, om 3 a. namiddag, bet gewoon lokaal 'c Belfort DAGORDE; I) taxing van bet veralag der voorgaande vergadering 2) Voordracht door deo Hrer Rob. Platteau. over koniioenkweek. 3) Uitbetaling Ortobertfotooaatrlling. 3) Mededeellogea over de meataroffeo. 5. Tow- De Voorzitter. Hr Allo, Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten polltlebureele aangegeven GEVONDEN Vrijdag 25 Februari, door Vaa assche Stephanie. Meenensteenwcg. 25, een wandelstok. Za'erdag 26. ep de markt, op het kraam van Gerard Wolff. Klaverstraat. 17 een vrouwengeldbeugel met eenig geld. welke bij ter beschikking van de eigenaarster houdt VERLORENVrijdag 25 Februari, door Roby Wolly. van Boezinge. een bruin lederen geldbeugel, in houdende een kleine som geld. huissleutel en weekabon nement van den trein. Maandag 28. door We Seenen. Omloopstraat, ze gele voor petrooi. - Door Vande Casteele Daniel. Goudeu Poortstraat, een bruine lederen brieventasch inhoudende eenzeivigbeidskaart. enkele papieren en som geld. Door Meyfroodt Gerard van Brieleo. een oorring in double met steentje. Dinsdag 29. dogr Sinnaeve Arsèae Koroensteenweg een groote bleeke hond, weggeloopea van de hofstede. Door Bruneel Emirl. Dikkebuschsteenweg. zijn rantsoe ueeringvkaart van niet eeibare produkten. Door Tem^ pervilla Juliea. B.ugfle.teeBwe«. vijf vuehkaarten. - Door Vandevelde Marie Thé.èae. Dikkebu.rbjteeaweg. raat aoeaeeriagakaart van niet eetbare producten Woensdag 1 Maart, door Patrice Waierblee. Dik* sattid.straat een leesboek a Van boerenjongen tot Paua Door Olevier Roland?. Tegelstraat, een ronde gouden oorring - Door Hardy Raymonde. Bukkerstraat. rantsoe neeringskaart van niet eetbare producten. Cel leper deelt mede Laatstleden Maandag kwa Jen een 25 tal kinderen uit ons Gewest uiteen zesmaandelijksch i Duitschland terug. Hos r gesteld hebben is uiter- I zichtbaar. Allen kregen bloeiende kleur, zijn ver zwaard en gegroeid. Na een af wezigheid van zeven maand vonden toch nog allen.dat het verlof veel te kort was geweest en ze zijn er reeds op ver lekkerd bij de eerstkomende afreis van een nieuw kontingent opnieuw van de partij te zullen ztjn. Ten einde U te verge wissen boe degelijk de jongens in Duitschland onderge bracht. en hoe maar niets verwaarloosd wordt, om heu naar geest en lichaam te sterken, raapdleeg de jonge verlof gangers zelf. Deze zullen U wel het beste bewijs geven ea uw laatsten twijfel wegnemen om ook uw kinderen van dtt uitzonderlijke heerlijke verlof te laten genieten. Alle bla deren zijn welkom en voor allen wordt om het beat ge zorgd Meld nog vandaag uw kinderen aan van 10 tot 14 jaar op het sekretariaat van de DeVlag. Seminarieatraat. lb leper. Eerstdaags wordt in alle boekhaudela bet werk van Frans Denier* Wederopstanding hetwelk bekroond Werd in de tooneelprijsaanvraag. uitgeschreven door de De- Vlag. te koop gesteld. Maak keaai* met dit buitengewoon

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2