N OTARIEELE VERKO O PINGEN DRIE WOONHUIZEN EEN HOFSTEDEKEN Een schoon RENTENIERSHUIS Een schoon RENTENIERSHUIS Een schoon RENTENIERSHUIS Een schoon BURGERSHUIS Een perceel BOUWGROND Een perceel BOUWGROND Een perceel BOUWGROND VERKOOP VAN BOOMEN SCHOONE BOUWGROND HANDELS EIGENDOM GOED BURGERSHUIS Verscheidene WOONHUIZEN Renteiiiershuizen en Werkmanswoningen. 1) SCHOON HEERENHUIS 2) Welgelegen HANDELSHUIS 3) GOED WOONHUIS 4) BOUWGRONDEN WOONHUIZEN Kantoor van Meester VAN DEN BOOGAEEDE Notaris te Beselare. OPENBARE VERKOOPING ia tea eakel t)Mi| OP DINSDAG 7 MAART 1944 om 3.3* uur nanoen. t#« «verstaan van den Heer V reder editor van het Tweede Kanton leper, ter zittings zaal van het Vredegerecht. Gerechtsgebouw Oroote Markt Koning Albert, leper. van GEMEENTE WOESTEN op de Plaats, vóór Tramstilstand. KKN GOEDE EN UITERST WELGELEGEN ËIGENDOII MET INRIJPOORT dienstig tot Herberg en Bierendepot met naam Vlaamsch Bierhuls groot 6 a 36 centiaren onder bebouwden grond en arve. (kunnende ook dienen als geriefv«l Woonhuis of Handelshuis). In pacht gehouden door M. Basile Mest dag. tot Oktober 1946. mits 2.040 fr. boven de lasten. Bezoek Alle Maandagen. Woensdagen en Zaterdagen van 2 tot 4 uur. Alle inlichtingen ter studie. Stadie van Meester It. van den Itoogaerde. Notaris te Beselare. Instel Dinsdag 14 Maart 1444 Overslag: Dinsdag 21 Maart 1944 telkens om 2 1/2 u nanoen stipt, ter herberg De Kroon gehouden door Paal Dejongne. Resel.atc Plaats, van Gemeente BESELARE (Zuidhoek) Een \VOO\HU8 MET SCHUUR, STAL EN LAND groot 18 area 3S ca., gelegen nr 25, Vuil- waasstraat. véör stilstand tram leper üeluwe. Gebruikt zonder p cht door de Weduwe Vercaemer, mits 608 fr 's j ars. boven de lasten 1/2 instelgremie. - Inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris RAMAULT. te Wervilc. Om uit onverdeeldheid te treden. Openbare en Vrijwillige Verkooping ▼am LAND, WEIDE en BOUWGRONDEN gelegen te KOMEN-TEN-BRIELEN en te KOMEN. Alles samen groot 2 Ha. 94 area 20 ca OVERSLAGWoensdag 15 Maart 1944 tor herberg c A la Botte de Llnbij M Marcel Delbecque-Deldicque, Vijfwegen, te Koasen. Zie plakbrieven met plan Kantoren van de Notarissen I'iefei-», te Reninge en Vaii Eecke, te Poperinge. o Op Maandag 6 Maart 1944 te 2 uur namiddag, te BOEZINGE. nabij Pilkem ten sterfhuize van M. Theophile Demeersse- aaan. steenweg naar Lange mark, 16. Openbare Verkooping van 2 steven. 2 bedden met ressort matras, hoofdeinde kast, buftet, tafels, stoeien, zetel, banguurwerk, wekker, nachtvertrek stoers, beelden, printen, vazen, glazen, keukengeriet ea verdere stolfeerende meubelen en huishou delijke voorwerpen, alsook van landsalaam. Met gereed geld. Kantnor van den Notaris Vaan Eocko, te Poperinge. Studiën der Notarissen Ernest DE COCK, te Yper, en Edgard LAGRANGE, v St-Amandsberg-blJ-Gent o OP VRIJDAG 10 MAART 1944. te 2 ure zeer stipt namiddag, ut het Gasthof Het Zwoerd Groote Markt Koning Albert, bij den heer Henri Dolfea OVERSLAG IN EEN ZITDAG van STAD YPER KOOP EEN met grooten HOP. te Yper. D'Hondtstraat. .Vr 27, met eene grootte van 9 aren 66 ca. Gebruikt door Emlel Cotfyn, Gaston Du- mon en Madame Van Volxem, mits samen •000 fr. 's Jaars, verminderd op 5700 frank 's Jaars voor den duur van den oorlog KOOP TWEE met zijn grond en het gedeelte gebouw boven de Ingangspoort der garage, te Yper. D'Hondtstraat, Nr 31, met eene grootte van 1 are 73 centiaren. Gebruikt door Juffrouw M. Gantois, Mr Vanderbauwhede, Mr. W. Bageln en Mr. U. Segers. mits samen 6000 fr. 's Jaars. vermin derd op 4800 fr. 's Jaars voor den duur van den oorlog. KOOP DRIE met HOP, te Yper, D'Hondtstraat, Nr 33. met eene grootte van 3 aren 81 ca. Gebruikt door Mr Maurice Renet, mits 6000 fr. "s Jaars, verminderd op 3900 frank 's jaars voor den duur van den oorlog. KOOP VIER met aanhoorlgheden, te Yper, Goudepoort- straat, Nr 6, met eene grootte van 1 a. 56 ca. Gebruikt door Mr De Roes-Coussaert, H. Coussaert en A. Ceusters, mits samen 2220 frank 's jaars. Gemeente OOSTDUINKERKE KOOP EEN groot 875 M2. langs de Dulnparklaan. KOOP TWEE groot 280 Af2, langs de laan Leopold II KOOP DRIK groot 280 Af2, langs de laan Leopold H. N. B. De verkooping zal beginnen met klokslag. bij middel van gesloten aanbiedingen Studiën van de Notarissen Caaniera, te Poperinge en bëtmt». te Asscbe Uit des hand Ie koop SCHOON RN RUIM \V OOMHUIS met verdiering en kelder •n 1 ara ea 28 ca bebouwden grond en erf, te POPBkINQS. binnen 4e st id. Valkstraat, 12. Zijn4e sterfhuis van Jw Marle Becuwe. Thins onbewoond Onmiddellijke ingenottre- dlng Zichtbaar den Danderdag en Vri|dag van tedere week. 's namiddags tusschen 2 uur en 5 uur. Zich wenden Bruggesirast, 45, Pope ringe. Kantoor van den Notaris Alberic LAUWERS, t'Ieper o OP DONDERDAG 16 MAART 1944 om 2.30 uur nanoen, te IBPER, ln het Hotel du Miroir, Groote Markt OPENBARE VERKOOPING in éénen zitdag, van STAD IEPER tegen de Buitenwandeling Hoornwerk VIER KOOPEN wederzijdlglljk groot 608 m2 608 m2 608 m2 en 569 m2. Gebruikt door verscheidene.Recht van samenvoeging. (Zie plakbrieven met plan) Kantoor van den Notaris Emile LEMAHIEU, Elverdingestraat, 23, te leper OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag OP MAANDAG 27 MAART 1944 om 2.30 uur namiddag, te IEPER. Groote Markt, ter gehoorzaal van het Vredegerecht. Gerechtshof, van Gemeente LANGEMARK, bij het Station Een Prachtigen bestaande uit de welgekende herberg Nieuw Koophandelshuis met Inrijpoort, ruime koer en grooten han- gaar, groot 9 aren 75 centiaren, palende Noord de Statiestraat, op eene breedte van 15 meters. In huur gehouden door heer Alberic Parmentier. aannemer van vervoer, tot 1 Mei 1946 Bezoekdagen Ieder Dinsdag en Donder dag. van 2 tot 5 uur namiddag. (De eige naars, wonende Korte Ieperstraat, I2a. te Langemarck, stellen zich ter beschikking der bezoekers). Verdere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris Lemahieu. Tel. 674 leper. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal op MAANDAG 6 MAART 1944 om 2 uur namiddag, la het gasthof Aux Trois Suisses Groote Markt te leper, overgaan tot de opening van de gesloten aanbiedingen betrekkelijk de verkooping van 20 OLMEN staande grondgebied Vlamertinge, links van den steenweg Ieper-Roesbrugge Kosten 15 Contante betaling. Voorbehoud van goedkeuring. Stadie van den Notaris Thevelib, te Meesen. Studie van den Notaris Leuiahieu. te leper. o Uit ter hand te koop te MORSKROEM groot I are *8 ca. Gelijkvloers twee opeenvolgende plaatsea, keuken, verandah en hofje. Verdiep Drie slaapkamers Zolder. N. h. Het huis is in zeer goeden staat en ■iet beschadigd geweest door den oorlog. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. Studie yan den Notaris Lémahi<>u te leper Uit t«i* hand te koop te Meesou. Wytschate en Dranouter UIT TER HAND TE KOOP te IEPEH Voor alle verdere inlichtingen wende men zich ter studie van notaris Lemahieu voor noemd. Elverdingestraat, 23 GEMEENTE BRIELEN DOOR STERFGEVAL ZATERDAO 25 MAART 1944 •ra 2 uur zeer stipt namiddag, te POPER1S )E. Statieplaats, in het gasthof Het Pavlllloen Openbare Verkooping van Qemeente BESELARE (Westheek) HOFATEHEK EU KN HO§CH bekend bil kadaster Sektie E, N* 54a. c. d. e, 1 en g. vaar eme grootte van 4 Ha. 2é aren 49 ca Het hofstedeken bewoond en gebiuikt door M Hilalre AneelSamyn, zonder ge schreden pacht mits 51 0 Ir 'sjaara vallende 1 October baven de tasten, bet boscb In regie. Studie van Meester Andrê Vnn dei* Heeracb. Notaris te Yper. o Uit ter hand te koop VIER AANEENHOUDENDE met 73 aren 50 centiaren LAND gelegen te HOUTHEM bij Yper Voor alle inlichtingen, zich te bevragen ter studie. Rijsselstraat. 90. Studie van den Deurwaaroer ,%lber*ic Vnncnppel. 80. D'Hondtstraat, leper. UIT OORZAAK VAN VERTREK Op MAANDAQ 13 MAART 1944 om I 30 uur namiddag, in Laplere's Zaal D'Hondtstraat te IEPER. Merkweerdige Verkooping van extra schoone u k u tt i- a en Mobilaire Voorwerpen bestaande in I Volledige slaapkamer ia acajou, bevat tende bed met ressort, spiegelkas, lavabo aackttafel en coiffeuse. 2. Twee volledige slaapkamers ia eik bevattende ieder bed met ressort, spiegelkas, lavabo en nachttafel 3. Twee valledige eetplaatsen ia eik, be vattende ieder bufftt. dressoir, tafel met 6 stoelen en spiegel. 4. Antieke meubels, bevattende Cam- mode Secrétaire, uffet nut 6 stoelen stijl Rustique. Commode in eik stijl Louis XIV. Verders: hoeveelheid schoone kassen com aoden, buffetten ronde en andere tafels, staelen, zetels, régulateur. 2 na.iimachienen één voor kleermaker) schouwgarnituren, gas- stoef en gasstelsel met oven wasrhkeern met dynamo sirijkstool mei enveloppe voor 8 ijzers feu-continu sal«n- en jachtstoof. hae veelheid keukengeriet, enz enz. Matrassen Radio Prachtige kunst schilderijen. Hoeveelheid glas gleis- en porselein-artikels. Kamptant en gewone voorwaarden. Op MAANDAG 20 MAART 1944, om 14 uur '8 namiddags, zal er ln de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63, te Kort- rljk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het GEWOON ONDERHOUD AAN DE GRINTWEGEN Nrs 1, 2, S, 4 en 5 to BRIELEN. Raming Frank 23.868,00. Voorziene werken HERLADEN VAN DE GRINTBEKLEEDINGEN. Lastenboek-bestek en plan liggen ter in zage op het Gemeentesecretariaat en ten bureele van den Arrondlssementstngrnieur Een exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belang hebbenden mits storting van 30 frank op postrekening Nr 4058.63 van Ir. De Prance André, te leper, Maloulaan. Nr 7. Op bevel De Secretaris, De Burgemeester, David Jerome. tweins d'Eeckhoutte B Voor Verhuizingen aan de Zeekust wendt U ln volle vertrouwen tot Camiel TANT-DELYE Statiestraat. 62. MOORSLEDE. Tel 195 Vervoer op alle dagen. - Genadige prHz»n (59301 GEMEENTE LANGEMARK Plaats te begeven van tijdelijke bediende bij den gemeentelijken ravitailleeringsdiensr VOORWAARDEN V. 1) Belg zijn, van goed gedrag en zedei. en niet Ingeschreven ln het jodenreglster 2) Minstens 18 en hoogstens 35 Jaar ouc aljn 5 Jaar voor de wettelijke begunstig den, wet van 3-8-1919 en 21-7-1924 en hei besluit van 10-11-1942 zijn van toepassing 3) De noodige bekwaamheid bezitten, be kwaamheldsproef kan geëlscht worden 4) Voldaan hebben aan de mllitlewetten Wedde 11.800 fr. wettelijke bijslag De aanvragen, vergezeld van de noodige bewijsstukken (uittreksel uit geboorteakt bewijs van nlet-lnschrljvlng ln het Joden register, bewijs van goed gedrag en zeder en natlonaUtelt. mllltlegetuigschrlft, bewljf van gedane studiën, alsmede gebeurlijk de bewijsstukken tot staving van voorkeur recht) dienen per ter post aangeteekenden brief gericht aan den H. Burgemeester vooi 14 Maart 1944. B.B. De Secretaris, De Burgemeester V. PEENB. E. TOP GEMEENTE ELVERDINGE De plaats van mannelijke of vrouwelijkt bediende bij den dienst der bevoorrading te begeven VOORWAARDEN 1Belg zijn 2) Ouderdom 18 tot 30 Jaar. 35 Jaar vooi de begunstigden der wetten van 1919-192* en van 10-11-1942. 3) Van goed gedrag leven en zeden zijn 4) Niet Ingeschreven zijn ln het Joden register 5) Ten minste een maand dienst hebbe' ln een bevoorradlngsdlenst. De aanvragen moeten bij aanbevolei schrijven gericht worden tot den Heer Bur gemeester, ten laatste den 14 Maart 19H voorzien van alle bewijsstukken en ulttrel sel uit de geboorteakte op zegel. De Burgemeester. DESMADRs1 UITTREKSEL VAK VOKKIS waarbij de scheiding van goederen uitgesproken wordt vonnis bij verstek gewezen door éj Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper den l Maart 1944 werd Mevrouw Loeienne Maeft'" kuishoudster echtgenoote van den Heer M*r cel Wecmarlt. handelaar, gehaisvest te Wrpit Dnlvenstraat. 88, gescheiden van goedere» verklaard vai haren voormelden eebtgenos' Voor Uittreksel De Pleitbezorger van de elachere* A. RUTAYE. HST TPORtailt vttcavoj O. DQMQRTTO 04. Bocermtroot. Ti X (Br p *1)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 4