Duitsche Legerberichten Rantsoeneeringstabel der Eetwaren 14* Jaar, Nr 49 Priis 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER 8EVOORRADINGSDIENST ROOD KRUIS WEEK 1944 TOEGELATEN TAXIS van 22 Maart tot en met 20 April 1944 STAD YPER C1NEMAPROGRAMMAS Vrijdag 24 Maart 1944 HET YPERSCHE I it gever DUMOK TIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 frank. Inschrijving voor Suiker en Margarine De rantsoeneeringskaarten moeten ten laatste op Dinsdag 28 Maart afgehaald wor den bij de boterkleinhandelaars eh dan on middellijk ingediend worden bij den klein handelaar, waar men voor suiker, margarine, enz. wenscht ingeschreven te worden. De rantsoenkaarten moeten ten laatste op Woensdag 29 Maart 's avonds bij den klein handelaar voor suiker zijn. Uitreikinq der nieuwe Tabakszegels De bedeeling der nieuwe tabakszegels zal plaats hebben aan de loketten Nrs 4 en 5. op Dinsdag 28 en Woensdag 29 Maart 1944. telkens van 9 ure tot 12 ure voormiddag en vari 14 ure tct 17 ure. Alle mannelijke per sonen die de voorwaarden vervullen om ta bakszegels te genieten, moeten zich voorzien van de rantsoeneeringskaart voor nlet-eet- bare producten (gele kaart). De bedeeling zal geschieden volgens de ge wone regeling, dus volgens de straatnamen). AARDAPPELCONTRACTEN 1944 leder gezinshoofd, hoofd van kloosterge- ineente of instelling die zinnens is. voor den oogst 1944 een aardappelcontract af te sluiten MOET zijn formulieren komen afhalen op het bureel LAVDnOUW, Koterstraat 13, (1° ver diep mits betaling van I fr. per contract (5 exemplaren De bedeeling zal geschieden vanaf Maandag 27 Maart tot en met Vrijdag 31 Maart, telkens van 8 3b tot 11,3< u.. als volgt: LOKET n' 2, voor de gezinshoofden waarvan de naam be gint met de letters A tot en met L. LOKET n° 3, voor de letters M. tot en met Z. Achteraf zullen OEEN contractenformulieren meer uit gereikt worden Belang rijke opmerking Voor de leden van het personeel meiden, knechten), moet een afzonderlijk contract ongemaakt worden. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. UITVOERING VAN WERKEN EN LEVERINGEN BIJ 0PEISCHING VOOR DE BEZETTENDE OVERHEID De belanghebbenden worden er nogmaals aan herinnerd dat het verboden is werken en leverin gen voor de Bezettende Overheid uit te voeren, zonder dat hen hiertoe een opeischingsbevel. uit gaande van het Stadsbestuur, wordt voorgelegd. Men dient zich stipt te beperken tot hetgeen op het biljet wordt gevraagd. De rekeningen dienen nauwkeurig gedetailleerd, afgestempeld en onderteekend door de eenheid, en onmiddellijk na uitvoering der opdracht bij het Stadsbestuur ingediend. Voortaan zullen geen facturen meer aanvaard worden, welke aan voornoemde voorwaarden niet voldoen. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. ROOD KRUIS VAN BELGIË Afdeeling Yper 26 Maart - 2 April Op Zondag 26 Maart, te 10,45 uur in de Cinema Flora FEESTVERGADERING ter gelegenheid van de 30e verjaring van de stichting van de afdeeling voorbehouden voor de leden en hun huisge- nooten. (Voorstelling van de R. K. Film In den Dienst onzer Krijgsgevangenen J. Van 12 tot 13 uur en 's namiddags vanaf 17 uur in Hotel Sultan APERITIEF - CONCERT door het Ypersch R. K. Rhythme Sextet Het Rood Kruis van België verleent stofle- lijken en moreelen steun Aan de krijgsgevangenen en hunne gezinnen; Aan de families van de vermisten. Het Rood Kruis staat in UW dienst.... Helpen is UW plichtI Hoe geholpen 'n Milde gift bij de omhaling- Bezoek gedurende de week de R. K. stand Rijselstraat. Kom naar het Aperitief-Concert. Maar vooral Sluit aan Maak U lid III Zijt gij lid, werf een nieuw lid aan III Het Plaatselijk Comité. Vso Maandag mnrten 27 Maart 1944 lat faterdag avond I April 1944 inbegrepen SEDEYN Michel, Statiestraat - Tel. 299. L. DOCHY, Capronstraat. TAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. Geldig zegel PRODUKTEN bagelijksch Totaal voor Hoeveelh. rantsoen I 30 dagen Aantal I naar keuze 7 8 9 10 12 naar keuze 20 A. Keukenbrood B Meel C Deegwaren D Biscotten en beschuit E Dieetlevensmicidelen F. Peperkoek G Banketaebak H. Zetmeelhoudende producten Rijst en derivaten, maïsderivaten, tapioca, aardappelmeel, enz Gebrande gerst Margarine Boter Cichorei of cichoreisurrogaat Suiker geraffineerd, gekristalliseerd, ge korreld, kandijsuiker «vergeoise», bruine suiker, ruwe suiker en naproduct Peulvruchten Haverderivaten Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven A. Confituur en gelei, fruit of bietensi roop, vruchtenmoes, compote B. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, brood smeersel C'- Gekonfijte vruchten D, Suikergoed E, Gevanilleerde suiker Aardappeien 300 gr. 9 k. 000 300 gr. 30 220 gr. 6 k. 600 220 gr 30 125 gr 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 200 gr. 6 k. 000 200 gr. 30 300 gr. 9 k 000 300 gr. 30 125 gr. 3 k 750 125 gr 30 3,33 gr 100 gr 33,3 gr 3 8,33 gr. 250 gr- 83,3 gr. 3 6 66 gr. 200 gr 66 6 gr. 3 3,33 gr. 100 gr 33,3 gr 3 33,3 gr. 1 k 000 333 gr 3 8,33 gr 250 gr 83,3 gr 3 8,33 gr 250 gr. 83,3 gr. 3 6.66 gr. 200 gr 66,6 gr. 3 20 gr 600 gr 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 20 gr 600 gr. 100 gr. 6 15 gr. 450 gr. 75 gr 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 12 gr 360 gr. 60 gr. 6 500 gr. 15 kgr 1 kgr 15 Donderdag 16 Maart Langs beide zijden van den Ingoel en ten W. van Ki rowograd verloopen onze lossende bewegingen stelselma tig. Aan den Midden-Boeg in Oekrajina en ten Z. van Starokonstantinoff werden aanvallende bolsjewistische strijdgroepen afgeslagen of opgevangen. Door eigen te genaanvallen ten O. van Tarnopol. werden tamelijk sterke vijandelijke formaties teruggeworpen of verslagen. Ten N. van Doebno werd een vijandelijke aanval afgeslagen en eenige bressen gestopt. Aan het overige Oostfront hebben de Sowjets alleen ten N W. van Nevel en aan het Narwafront hun vergeefsche aanvallen voortgezet. Ten Z. W. van Narwa werd door eigen tegenaanvallen ter rein gewonneD. In het landingshoofd van Nettuno werden locale vijan delijke aanvallen gedeeltelijk door tegenaanvallen afge slagen. Verdragende artillerie bestreed met goed gevolg de vijandelijke scheepscoccentraties in het havengebied van Anzio-Nettuno. Aan het Zuidfront werd een zware aanval op Cassino afgeslagen. Boven het gebied van Cassino werden 6 vliegtuigen vernietigd Een formatie Noord - Amerikaansche bommenwerpers drong over dag tot Brunswijk door de aangerichte schade en verliezen zijn gering.'s Nachts hebben Bntscbe terreur- vliegers Stuttgart aangevallen en verloren hierbij 66, waaronder 56 viermotorige, toestellen. Britsche storings vliegtuigen wierpen bommen in het Rijn - Roergebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelwitten in het ge bied van Londen aan. In het Kanaal werden vier Brit sche snelbooten door beveiligingsstrijdkrachten der ma rine tot zinken gebracht. Vrijdag 17 Maart Aan het bruggenhoofd van Kertsj viel deMijand te vergeefs aan. Aanvallen der Sowjets tegen hePbruggen- hoofd Nikolajew leden schipbreuk en den vijand groote verliezen. Verder Noordwaarts werden pogingen om den Boeg over te steken verijdeld. In midden Oekrajina zijn verbitterde gevechten aan den gang met vijandelijke strijd groepen die over den Boeg opgerukt zijn. Bij Winnitza. 'bij Proskoerow cn ten O van Tarnopol boden onze troe pen met succes weerstand aan de aanvallende Sowjets. Ten N, van Dubnow en bezuiden de Pripetmoerassen werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Aan het overige Oostfront vielen de Sowjets te vergeefs aan ten "W. van Nevel, bij Ostrow en aan het Narwafront. In Italië viel de viiand opnieuw Cassino sterk aan. Een vijandelijke groep, die in de stad gedrongen was. werd teruggeslagen zware gevechten zijn aar den gang. Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten vóór Nettuno een transportschip van 6.500 brt. tot zinken en beschadigden zwaar een destroyer, een groot landingsvaartuig en twee transportschepen. Noord-Amerikaansche bommenwerpers wierpen over dag spring en brandbommen op Augsburg en Uim 36 vliegtuigen, waaronder 23 viermotorige, werden neer gehaald. EeDige Britsche vliegtuigen wierpen 's nachts bommen op West-Duitscbland. Zaterdag 18 Maart Bij Kertsj bleven de vijandelijke aanvallen zonder ge volg. Aan den benedenloop van den Boeg leden pogin gen der Sowjets om ons bruggenhoofd in te drukken, schipbreuk Ten W. van den Midden-Boeg konden sterke bolsjewistische strijdkrachten verdere terreinwinst boeken. Tusschen Proskoerow en Tarnopol werd een vijandelijke bres afgegrendeld. In de streek Krzemiemmez Kowel zijn verbitterde gevechten aan den gang. Ten N. W. van Newel, ten Z. O. van Ostrow, ten N. van Pleskow. als mede aan het Narwafront werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij Vardoe vielen Sowjet-Russische bombardements- en torpedovliegtuigen vruchteloos een Duitsch convooi aan van de 60 aanvallende vliegtuigen werden er 44 neergehaald. Van het bruggenhoofd Nettuno wordt slechts plaatse lijke gevechtsactiviteit gemeld. De zware strijd in het centrum van Cassino houdt aan het station ging ver loren in de puinen der stad wordt verbitterd gevochten. Een vijandelijke formatie bommenwerpers wierp over middag ver uiteengespreide bommen in de streek van Weenen. Boven dc Ostmark en het Italiaansch gebied werden 9 vijandelijke vliegtuigen neergehaald Britsche stoiingsvliegtuigen wierpen *s nachts bommen in Rijnland - Westfaler. Duitsche vliegtuigen bombardeerden 's avonds afzonderlijke objectieven in Londen. Zondag 19 Maart Aan den beneden-Boeg hebben de Sowjets vergeefsche aanvallen tegen onze bruggenhoofden gedaan pogingen om den Boeg over te steken werden verijdeld. Tusschen den centralen Boeg en den Dnjestr duren de gevechten met oprukkende vijandelijke krschten voort. Aan de rest van den Boeg, evenals tusschen Proskoerow en Tarnopol mislukten herhaa'de aanvallen van de bolsjewisten. In de streek van Krzemiemmez Kowel werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen of opgevangen. Locale aanvallen ten Z van de Pripet. ten Z van de Beresina. aan den autoweg van Smolensk en ten Z. O van Witebsk mis lukten. In het Noorden van het Oostfront is de kracht van de vijandelijke aanvallen afgenomen locale aanvallen werden afgeslagen en enkele bressen, der vorige dagen, gezuiverd. Ir het landingshoofd van Nettuno werden talrijke vijardehike weerstandsnesten vernietigd. De vijandelijke aanvallen tegen Cassino werden afgeweerd en de burcht- ruïne ten N W. van de stad in tegenaanval heroverd. Noord-Amerikaansche bommenwerpers vielen opnieuw Rome aan er werd groote schade aangericht en de be volking verliezen toegebracht. De Britsch Noord Amerikaansche bommenwerpers ver loren bij aanvallen tegen het Riiksgebicd en tegen Duitsche steunpunten in Opper Italië. 98 vliegtuigen, waaronder 83 viermotorige. Over dag werden schade eD verliezen onder de bevolking van München en Friedrichshafen en overnacht te Frankfurt a/Main aangericht. Storingsaacvallen van Britsche vliegtuigen waren gericht tegen Centraalen West- Duitschland. Maandag 20 Maart Aan het bruggenhoofd Nikolajew. in de streek van Wosnessensk en ten N.-O. van Perwomaisk bleven dc vijandelijke aanvallen zonder gevolg. Tusschen den Centra len Boeg en den Dnjester heeft de vijandelijke druk toege nomen- Winnitza. werd na vernieling van alle militaire installaties, ontruimd- Ten O. van Proskoerow werden ge deelten van verscheidene tirailleurdivisies verslagen. Tus schen Proskoeiow en Tarnopol werden de bolsjewisten door tegenaanvallen zware verliezen toegebracht In de streek van Krzemieniez en bij Kowel staan onze troepen in zwaren afweerstrijd. In het gewest van de Pripet-moerassen en aan den Zuidelijken oever van den Pripet mislukten tal rijke aanvallen van de Sowjets. TeD Z. O van Witebsk veranderde een boogtestelliog verscheidene malen van be zitter. In den Noordelijken sector van het Oostfront viel de vijand slechts op bet Narwafront aan. Ten Z.-W. van Aprilia deed de vijand verscheidene ver geefsche aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen alle vijandelijke aanvallen af. Duitsche torpedovliegtuigen hebben voor de Noord-Afrikaansche kust 5 geladen vracht- booten met meer dan 30.000 brt. beschadigd. Noord Amerikaansche bommenwerpers vlogen over dag van het Zuiden naar Zuid Oost-Duitschland en wierpen scherf en brandbommen op verscheidene plaatsen 25 vijandelijke vliegtuigen werden vernietigd, 's Nachts wier pen Britsche storingsvliegtuigen bommen in West-Duitsch land <n Berlijn. Duitsche gevechtsescadrilles vieieD de haven Huil aan en brachten er uitgebreide branden en zware ver woestingen teweeg Van 11 tot 20 Maart werden door zeestiijdkrachten, boordartillerie van handelsschepen en marine luchtdoelartillerie 41 vijandelijke vliegtuigen neer gehaald. Dinsdag 21 Maart Ten N O. van Nikolajev bleven zwakke vijandelijke aanvallen zonder gevolg Aan den beneden-Boeg werden Sowjet-Russische bruggenhoofden door tegenaanvallen ge zuiverd of vernauwd In het penetratiegebied tusschen den Centralen Boeg en den Dnjestr ontstonden alleen bij Sme- rinska hevige, nog voortdurende gevechten. Tusschen Pros koerow en Tarnopol drongen onze tegenaanvallen in de vijandelijke stellingen. In de streek van Krzemieniez en bi) Kovel namen de vijandelijke aanvallen aan hevigheid toe. Een ic Kovel ingedrongen Sowjet-strijdgroep werd vernie tigd. Ten Z. van de Pripet mislukten tusschen Styr en Go- rin herhaalde vijandelijke aanvallen. Uit het landingshoofd van Nettuno wordt slechts leven dige activiteit van verkenners en stoottroepen gemeld. In de stad Cassino werden alle aanvallen met voor den vijand groote verliezen afgeslagen. Over micdag deden Noord Amerikaansche bommenwer pers terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen en Frankfurt a/Main. Hierbij, evenals bij raids over de bezette Westgebieden en aan het Italiaansche front werden 24 vliegtuigen vernietigd. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen storiDgsvluchten boven het Roergebied en Zuia-Duitsch- land Beveiligingsvaartuigen van een Duitsch convooi heb ben in het Kanaal den aanval van Britsche snelbooten af geslagen. een boot in brand geschoten en een andere zwaar beschadigd. Batterijen op verren afstand beschoten 's nachts de Engelsche kust en vijandelijke schepen bij Dover. Stad leper - Muziekakademie I.iefdiidigheidiDfeeDt MAANDAG 27 MAART 1944 om 19.30 uur, in den Stadsschouwburg BUITENGEWONE KAM EB MUZIEKAVOND door het beroemd Brusselsch Snarenkwartet. MM. Henri DESCUN, le viool Henri OLLIGSCHLAEGER, 2e viool Victor LEGLEY, Alto Jean DE N'OCKER, Cellist. Met de medewerking van Mejuffer Irene VERHACK, Cantatrice. Aan het Klavier Mevr. VANDENBROUCK-ROSSEEL. Op het Programma: Werken van W.-A. Mozart Franz Schubert, Claude Debussy, Jos. Ryelrrdt Edw. Verheyden. L. Blomme, J.Brahms, G. Faur* Ch. Gounod, V. Massé. Prijzen der plaatsen 30 25—20—15 10 en 5 frank. Kaarten zullen aangeboden worden ten huize en te bekomen zijn den dag der uitvoering in den Stadsrchouwburg, van 11 tot 12,30 uur, en rs avond» aan den ingang. F I. O It Groote MnrUl Op de vlucht voor de Liefde Duitsch gesproken met Suzy Delair en Mona Goya Vrijdag,Zaterdag,om 7Ju. Zondag, om 2 J, 5 en 71 u. '.laandag, om 7 J uur M .1 ESTIC Rijnelulrtiut Een man op de Vlucht Dnivsch gesproken met Ursula Grabley en Paul Klinger Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2J, 5 en 7J u. Maandag, om 7 J uur OLD' IKI'Elt R.Colaerlplaat» De Schommelmeid Duitsoh gesproken met Grete Weiser en Ralph F.oberts Zaterdag, r.m 7 J uur Zondag, om 2J, 5 en 71 u- Maandag, om 7 J uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1