NOTARIEELS VERKO O PIN G EN HANDELS EIGENDOM GOED BURGERSHUIS Prachtige HUISMEUBELEN EEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING Twee VERNIELDE HUIZEN WOONHUIZEN Twee Hofsteden Huizen en Bouwgronden Een WOOIVHUlfe Een WOONHUI» EEN WERKMANSWONING Allerschoonste MEUBEL! IV 5K U B S<: I. IA Vervoersalaam voor Ruimdienst Kantoor van den Notaris Emile LEMAHIEU, Bvsrdlngestraat, 23, te leper. Studie van den Nota-is THEVELIN, te Meesen. OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag OF MAANDAG 27 MAART 1944 om 2.30 uur namiddag, te IMP EK, Groote Markt, ter gehoorzaal van Met Vredegerecht. Gerechtshof, van Gemeente LANGEMARK, bij het Station Een Prachtigen bestaande uit de welgekende herberg Nieuw Koophandelshuis met Inrijpoort, ruime koer en grooten han- gaar, groot 9 aren 75 centiaren, palende Noord de Statiestraat, op eene breedte van IS meters. In huur gehouden door heer Alberic Parmentier, aannemer van vervoer, tot 1 Mel 1S4< Bezoekdagen Ieder Dinsdag en Donder dag, van 2 tot 5 uur namiddag. (De eige naars, wonende Korte Ieperstraat, 12a, te Langemarck, stellen zich ter beschikking der bezoekers). Verdere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris Lemahieu. Tel. 674 leper Studie van den Notaris LEMAHIEU, te leper UIT TER HAND TE KOOP: to MOESKROEN groot 1 are 68 ca. Gelijkvloers twee opeenvolgende plaat sen, keuken, veranda en hofje. Verdiep Drie slaapkamers. Zolder. N. B. Het huls is ln zeer goeden staat en niet beschadigd geweest door den oorlog. Verdere Inlichtingen te bekomen ter stu die van voornoemden notaris. Kantoren van de Notarissen PIETERS, te Reninge en VAN EECKE, te Poperinge. OP MAANDAG 27 MAART 1944, te 2 ure namiddag, te Elverdinge, ter herberg De Vule Seule bij Mevr. Weduwe Edmond Engelaere, El- zendamm est raat, Openhare Verkooping van EenUOO^HIJIS met afhankelijkheden staande op eens anders grond te ELVERDINGE ter westzijde van den kezelweg genaamd Elzendammestraat. Laatst bewoond door M. Petrus en Jw Louise Bouckenhove, thans ledig. Alle dagen zichtbaar, voor den sleutel zich te wenden ter herberg «De Vuile Seule». Handslag met de geldtelling. Onmiddellijk daarna, ten huize laatst be woond door M. en Jw Bouckenhove te El verdinge, Elzendammestraat, openbare ver kooping van 3 bedbakken met ressort. 3 matrassen, stoelen, bassin, gegalvaniseerde kuip, IJzerdraad, beelden, vazen, jatten, pot ten en nannen en verder keukengerlefhang- uurwerk. kasten, 3 zagen, kruiwagen en ver der landsalaam, alsook van stroo, brand hout en verdere roerende voorwerpen. Met gereed geld. Studiën van de Notarissen A. Vnndor llneraeh, te leper «a Altona Vnnhep, te Zonnebeke. o OP MAANDAG 27 MAART 1944, te I 1/2 uur stipt 's namiddags, ten huize van Mevr. Weduwe Alfons Dupon, Marktplaats. 39, te Poelkapelle. Openbare Verkooping van EN MOBILAIRE VOORWERPEN Bestaante voornamelijk uit Volledige eetplaats in eik coulissetafel, 2 buffetten, 6 stoelen, I spiegel Salon stijl Louis XVI canapé 2 zetels, 4 stoelen, tafeltje Slaapkamer in acajou bed, kleerkas, lava bo, nachitafel Een keukens'oof (cuisinière in wit verlak Volledig tafelservies in Saks voor 12 per sonen Allerhande vaatwerk in verzilverd metaal. Een volledig servies drinkglazen. Een luster. Verscheidene stereliseer bokaais. Een hoeveelheid draperijen en tapijten Hotgerief. kleine dubbele ladder afsluiting van kiekenpark slaaptafel voor hoenders, vol ledige couche bak, enz., enz De te verkoopen meubelen en voorwerpen jBlltn kunnen bezichtigd worden den dag van de verkooptng van 9 1/2 tot II 1/2 u 's mor gens Gewone voorwaarden. Oereed geld. UIT REDEN VAN STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van eCUOONE MEUBELS en *lenagie{{oederen Namelijk Eetplaats in elk, bevattende tafel, spiegel, buffet en 6 stoelen Slaapkamer ln eik, bevattende bed met ressortbak, lavabo met spiegel en nachttafel, eiken bed met ressortbak. bed In acajou met ressortbak en nachttafel, stoelen, matras, ijzeren bed. vaandelstok. nachtstoelen, wlnkelgerlef. toog. 2 wlnkelrekken en uitstalraam, stoors, jachtstoof met toebehoorten, keukenbuffet en 2 keukentafels. Ook potten, pannen, keu kengerlef. enz. te MEESEN, Ieperstraat, 12 OP MAANDAG 27 MAART 1944, om 2 uur namiddag. Komptant geld. Gewone voorwaarden. Studie van Meester Pierre DE SIMPEL, Notaris te Waasten o INSTEL: WOENSDAG 29 MAART 1944 te 15 uur, ter herberg Au Centre Waasten, Markt, van STAD WAASTEN ROOSTER Koop 1 Faubourg de Lille straat, Nr 47 met ongeveer 420 m2 grond en hof. Koop 1 Faubourg de Lille straat. Nr 49 met ongeveer 320 m2 grond en hof. Koop III Faubourg de Lille straat, Nr 51 met ongeveer 400 m2 grond en hof. Verhuurd per maand zonder pacht. Koop IV Saint-Yvon Riche Rue met 10 aren 75 centiaren grond. Ongebruikt. 0.50 Instelpremle. ToewijzingMaandag 17 April 1944 ter herberg Au Faubourg de Lille Waasten. Studie van Meester André VAN DER MEERSCH, Notaris te Yper. UIT TER HAND TE KOOP: VIER AANEENHOUDENDE met 73 aren 50 centiaren LAND gelegen te HOU THEM bij Yper. Voor alle inlichtingen, zich te bevragen ter studie, Rijsselstraat, 90. Studie van den Notaris te Woumen. OPENBARE VERKOOPING van te Lemlelede en Kuurne Tweewoonst te Meulebeke en Land te Oostroosebeke. De Notaris DE DEER, te Lendelede. zal met tüsschenkomst van zijn ambtgenoot. Meester MUSSEXY, Notaris te Lcdcghem. openbaar verkoopen GEMEENTE LENDELEDE 1. Eene HOFSTEDE, groot 8 Ha. 51 aren 30 centiaren. Gebruikt door M. Joseph Buysscliaert, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Verdeeld ln 6 koopen. 2. Een HOFSTEDEKEN, groot 3 Ha.. 84 aren 60 cent. te Lendelede en Kuurne Ste Catherine. Gebruikt door M. Georges Vandermeulen. zonder geschreven pachtvoorwaarden. Verdeeld ln 3 koopen. 3. WOONHUIS met medegaande TUIN. te Lendelede. Statiestraat. Nr 205. Gebruikt door M. Buyse, zonder geschre ven pachtvoorwaarden en groot 7 a. 5 ca. 4. VLASSCHUUR met medegaande LAND, nevens voorgaande koop, groot 9 a. 37 centiaren. Gebruikt door de gebroeders Declerck zon der geschreven pachtvoowraarden. 5. WOONHUIS met medegaande TUIN. nevens voorgaande koop, groot 7 a. 65 ca. Gebruikt door de gezusters Octavie en Elisa Herman, alsmede achterdeel van koo pen elf. dertien en veertien, met recht van pacht tot 1 Januari 1945. mits 2000 fr. per jare boven de lasten en assurantie. 6. Viif perceelen BOUWGROND, nevens voorgaande koop, hebbende eenen Inhoud van wederzijds 7 aren 2 centiaren 6 aren 85 centiaren 3 aren 87 centiaren 3 aren 87 centiaren en 4 aren 87 centiaren, en eene breedte van 9 meters9 meters 9 meters 9 meters, en 11 meters. 7. Een WERKMANSHUIS in de Roos-- bekestraat. Nr 844, groot 7 aren 95 centiaren, gebruikt door Leo Demasure, zonder ge schreven Dachtvoorwnavd°n. 8. Een LANDSHUIS met bouwland, groot 32 aren 15 centlaren, in de Roosebe- kestraat. Nr 331, bewoond zonder geschreven pachtvoorwaarden door Alfons Defreyne. GEMEENTE MEULEBEKE 9. PERCEEL LAND. groot. 39 aren 90 centiaren, in de Boonestraat. Gebruikt zon der geschreven oacht. door Nevrinck. 10. TWEEWOONST met 92 aren 9 cen tlaren LAND. in de Boonestraat. Gebruikt door M. Alois Monserey. Cvriel Neyrinck en Allaert, verdeeld ln twee koopen. GEMEENTE OOSTROOSEBEKE 11. PERCEEL LAND. wijk Otteca. groot 25 aren. Gebruikt door M. Arthur Baeke- landt, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Een half ten h. instelpenning te winnen. ZITDAGEN INSTEL: Woensdag 29 Maart 1944 OVERSLAGWoensdag 12 April 1944 telkens te Kortrljk, Groote Markt, ten lokale Patria om 2.30 ure namiddag. Plans en inlichtingen ter studiën van No tarissen De Beer te Lendelede en Mussely te Ledeghem. INSTEL Maandag 3 April 1944 OVERSLAG Maandag 17 April 1944 telkens om 2 uur 's namiddags, te Dixmude, ter herberg Sportpaleis West straat, Nr 62a, van STAD DIXMUDE Generaal Jacquesslraat, Nr 62 dienende voor winkel bekend ten kadaster Sectie nummer 18E, voor een grootte van 77 centiaren Verpacht aan Heer Eugene Debruyne-The- velein mits l5o fr. te maande, voor 3, 6 tot 9 jaar ingegaan den I Mei '939. 1/2 °/o inxtelprcmie. o Om uit onverdeeldheid te scheiden INSTEL Zaterdag 8 April 1944 OVERSLAG: Zaterdag 22 April 1944 telkens om 2 uur 's namiddags, te Woumen - Jonckershove. ter herberg Den Yzet bewoond door Prosper Uegraeve, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Dixmude van Gemeente WOUMEN JONCKER'HOVE met afhangen schuur, koeistai, zwijnhok, ovekot en kleine stallen alsmede onder bebouwden grond 8 aren 34 ca. erve, B 106 1 tn deel van 1061 k. Gebruikt door Michel Despierre. zonder schrift, mits 50 fr. te maande. 1/2 lnstelpremie. Studie van Meester I*. De fUimpel, Notaris te Waasten I M S T E L WOENSDAG S APRIL 1944 te 15 uur ter herberg A l'A-geArmentièrestraat, 128, te P1negsteert-9jzet. van Gemeente PLOEGSTEERT (Bizet) Rue des Jtunes Mariés, 2 met grond en koer, groot volgens kadaster 1 are 90 ca (daarin begrepen helft der straat). Ongebruikt. 0,50 lnstelpremie. Toewijzing: Maandag 24 April 1944 te 15 uur ter herberg Café Central Armentièrestraat, Ploegsteert Bizet. Studie van den Deurwaatder G. Tuhon, Jules Capronstraat, 11, te Yper. o OPENBARE VERKOOPING van 25 Koopen BRANDHOUT te YPER, Meenensteenweg Op MAANDAG 3 APRIL 1944 om 1 1/2 uur namiddag, zal voornoemde deurwaarder Georges Tahon overgaan, in het park van den eigendom toe- hoorende aan Mijnheer Jacques de Lantsheere eigenaar te Brussel, en gelegen te Yper, Mee- nensteenweg, irgang aan de herberg De Keirselaar tot de openbare verknoping van 25 koopen brandhout, aldaar wassende Zeer geschikt voor landelijk en huishoudelijk gebruik. Komptant en gewone voorwaarden Studie van den Deurwaarder G. Tahon J Capronstraat II, te Yper. o ZONDAG 26 MAART 1944 om één ure namiddag, in de zaal toebehoorende aan Mw Deschildei te NIEUWKfcRKE (Plaats) Merkweerdige Verkooping van EN MOBILAIRE VOORWERPEN bestaande ln 2 volledige eetplaatsen in eik salongarnituur volledige slaapkamers in ei en pi ch- pin, buffetten in style kustique ei Renaissance, bedden kassen, tafels en stoelen matrassen zetels schilderijen, radio, glas ei gleis, keukengerief, enz enz. Komptant en gewone voorwaarden. Tentoonstelling 's morgens der verkooping Studie van den Deurwaarder G. Tahon Jules Capronstraat, 11te Yper. o UIT OORZAAK VAN VER I REK Op MAANDAG 27 MAART 1944 om I 30 uur namiddag, in de groote zaal Lapiere D'Hondtstraat Merkweerdige Verkooping van zeer schoone en Mobilaire Voorwerpen bestaande in 3 volledige Eetplaatsen in gebombeerd eik, bestaande ieder uit buffet tafel met allongen, dressoir en tes stoelen in leder 1 volledige Eetplaats, stijl Renaissance. 2 volledige Moderne Slaapkamers in eik, met matrassen en hoofdeinden. Bibliotheek met bureau in citronnier poli. Salongarnituren in acajou en andere. Buffetten in massief ac jou stijl Louis XVI, en andere meubels stijl Empire. 2 Cosy-Corners in bruine tn groene pane. Tafelservies in Saxe. voor 18 persoren. Koffieservies in Saxe voor 12 personen Dessertservies in Saxe voor 12 personen. Stofzuiger merk Lux V, 110. Piano. Verders hoeveelheid andere kassen en buf fetten in eik en andere, canapés, clubs, zetels, tafels, sto len, enz enz. Naaimachien, RadioMans en Vrouwvelos. Kaders en printen Gas- en eleetriciteiis- stelsels Veel schoon krukengeritf enz Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder G. l'nbon. Jules Capronstraat 1 Ite Yper. o Bij oorzaak van uitscheiding Zeer Merkweerdige Verkooping van eene groote hoeveelheid en andere te YPER, Steenweg op Vlamertinghe. OP MAANDAG 10 APRIL 1944 (ie Paaschdag oin I 1/2 u namiodag, ten huize en afhangen bewoond en gebruikt door Heer Henri Hosten, wijk De Sterre, steenweg op Vlamertinghe, te Yper, merkweer- dige vetkooping van 4 beerketels op luchtbanden 2 remorquen op luchtoanoen 2 driewielsarren op luchtbanden 2 dtiewieikarren op iizerheslag 1 kar op 4 wielen, ijzerbeslag; 1 traktor Ai om g Diesel, kan ook dienen voor dorschers tannemns 1 traktor auto traction Minerva, voorzien van gazogène (Hout 1 ruitnmachien Complet op luchtbanden» 5x2 m.); 1 motor Minerva 1 remorque van 7 m. op 2ra20, draagvermo gen 10 000 kilos I remorque van 5 op 2ra20 die kan wippen, voorzien vin Minerva banden, draagvermogen 10.000 kilos; I camion op wielen I onderste van remorque voorzien van wielen; Verders hoeveelheid paardengetuig ZOOals 5 gareelen. 5 btils hiicollen, saletten aalters, volledige paardenkleedicg voor voltuurpd*rd. zolderwagen, snijpeerd, harnassen en zwln- kels, bastier van 12 op 6 m kettingen, enz. Verders boterkeern, naaimachien Palf Gezien de hoeveelhrid der te koop gestel de goedere-i, zal de verkooping stipt op het gestelde uur beginnen Komptant en gewone voorwaarden. Al deze te koop gestelde goederen zijn 'n geheel goeden staat HET YPERSCHE Uitgever C. DUMORTIER, 34, Boterstraat. Yper - (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 4