Duitsche Legerberichten 24* Jaar, Nr 52 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 14 April 1944 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER 4 sevoorradingsdienst TOEGELATEN TAXIS STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS ItijNPlMtrant 7 JAAR GELUK HINKELPOOT -VOETBAL - W.S. leper-W.VI. Hoogstudenten Cercle Brugge ftelectie - IClftul 2de Groote Prijs De Beurs Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat HET YPERSCHE UitgeverDU MORTIER, 34, Botersteaat, Yper - Tel. 500 - H. R. Y. 220 - Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 194428 frank. STAD IEPER Machtigingen voor Kleedingsbons voor Plechtige Communikanten De ouders der plechtige communiekanten wor den verzocht zich aan te melden, voorzien der gele kaart aan Loket Nr 9, op de volgende dagen 's morgenaZaterdag 15, Maandag 17 en Dinsdag 18 April, ten einde de noodige machtiging voor kleederen in ontvangst te nemen. Schoenen voor kinderen De noodige machtigingen voor schoenen ten voordeele der kinderen beneden de 16 jaren wor den uitgedeeld aan Loket Nr 9, op Donderdag 20 en Vrijdag 21 April 1944 's morgens. De voorrang wordt verleend aan de Plechtige Communiekanten. Rantsoeneeringsdienst De personen die deze week hun rantsoenzegels niet afhaalden, kunnen die nog bekomen op Don derdag 20 April a. s., van 9 tot 12 uur. BRANDHOUT VOOR DE ZIEKEN De Commissie van Openbaren Onderstand brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de verkoop van Brandhout voor de zieken zal stop gezet worden op 30 April a. a. De zieken die nog geen brandhout zouden ontvangen hebben, moeten zich wenden tot het Secretariaat. Rijssel- straat. 38. ten laatste op 27 April, tasschen 2 en 5 U. Van Maandag morgen 17 April 1944 tot Zaterdag avond 22 April 1944 inbegrepeo D. SEDEYN, St - Jacobstraat. 3. L. DOCHY, Capronstraat. Jan KOOYMAN, Dlxmudestraat. WervingsreBerve Op Dinsdag 25 April 1944, te 16 uur, zal er overgegaan worden, in de Stadsmeisjesschool. Rijselstraat te leper, tot bet afnemen van een examen met het oog op het aanleggen van een derde Wervingsreserve (vrouwelijk en mannelijk personeel) voor gebeurlijke be noeming van tijdelijke bedienden bij de stadsdiensten. De kandidaten zullen zich op het examen aanmelden zonder verdere uitnoodiging. Programma Opstel. Rekenkunde, Schoonschrift. Proef in Tikschrift. Voorwaarden 1) belg zijn. van goed gedrag en zeden. 2) niet ingeschreven zijn in het jodenregister. 3) aan de militieverplichtingen voldaan hebben. 4) ouderdom geboren zijn in het jaar 1926 of vroeger. 5} diploma van gedane studiën voorleggen. 6) vrij zijn van ziekte en lichaamsgebreken. 7) de gemeente bewonen een maand na de benoeming. 8) toepassing van de wetten van 3 Oogst 1919 en 21 Juli 1924 op het voorkeurrecht der oud-strijders en van het besluit van 10 November 1942 op het Voorkeur recht der slachtoffers van den oorlog !940. De aanvragen dienen bij het gemeentebestuur van lepe* toe te komen vóór 25 April 1944 met volgende be wijsstukken uittreksel van geboorteakte, bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit, bewijs van niet inschrij ving in het jodenregister. militiegetuigschrift, afschrift van diploma, geneeskundig getuigschrift, gebeurlijk bewijs van voorkeurrecht. Wedde 12.600 Fr. per jaar vermeerderd met de wette lijke verhoogingen. leper, den 4 April 1944. De Secretaris. De Burgemeester. A. Versailles. A. Notebaert. 0p Zondag 16 April 1944, te 19.30 u. BEIAARDCONCERT door den Heer Elie Rijckelynck, Stadsbeiaardier. I. Praeludium Staf Nees II. Cariljon van Dulnkerke X. Thema met veranderingen). III. Uit Het Nederlandsche lied a Ghequetst ben ic van binnen. b) Och, ge de nek myns. c) Mocht ick 6 Swaentjen, IV. Fuga M. Van den Gheyn V. a) Wiegelied Fr. Schubert bDe Vroolijke Landman R. Schumann VI. Klompendans G. H. Boedyn VII. Derde Sonata V. Nicolaï Donderdag 6 April 1944 Bij Kertsj en op het bruggenhoofd van Siwasj werden vijandelijke aanvallen afgewezen. Ten O. van de Beneden Dnjepr voerden onze troepen lossende bewegingen uit. Tusschen Dnjestr en Proeth werden de Sowjetaanvallen teruggeslagen. In het gebied van Tsjernowitz wonnen onze gevechtsafdeelingen terrein en weerden alle vijandelijke aanvallen af. In den sector Stanislaw-Tarnopol. alsmede ten Z. van Brody, vo'rderden eigen aanvallen en misluk ten vijandelijke tegenaanvallen. De bezetting van Tarno- pol kon aan hernieuwde aanvallen der bolsjewisten het hoofd bieden. De op 17 Maart ingesloten bezetting van Kowel. die tegen den voortdurenden stormloop van den vijand stand hield, werd na dagenlangen strijd van ter hulp komende troepen, bevrijd. Ten Z.-O. van Istrow en ten Z, van Pleskau mislukten de doorbraakpogingen der bolsjewisten. Van 3 tot 5 April verloren de Sowjets 117 vliegtuigen. In Italië wordt slechts levendige bedrijvigheid van stoottroepen gemeld .v Bij een aanval van Noord-Amerikaansche bommen werpers op het gebied van Ploesti. in Roemenie, werden 53 viermotorige toestellen neergehaald, Boven het Rijks gebied werden 10 vijandelijke jagers neergeschoten. Vrijdag 7 April Ten N. van Odessa, evenals tusschen Dnjestr en Proeth vielen de Sowjets zonder gevolg aan. Ten N. van Tjser- nowitz werd verder terrein gewonnen. In den sector Sta nislaw-Tarnopol en ten Z. van Brody hebben onze troe pen dëh vijand verder teruggeworpen. Ten N. van Ko wel mislukten aanvallen der bolsjewisten. Aan het Narwa- front zijn onze troepen in de vijandelijke stellingen gedrongen en hebben alle tegenaanvallen afgeslagen. In Italië hebben Duitsche stoottroepen een vijandelijk steunpunt met zijn bezetting vernietigd. Onze artillerie heeft in materieeldepots ontploffingen en aanhoudende branden teweeggebracht. Batterijen met verren actiestraal hebben het havengebied van Anzio en Nettuno met goed gevolg onder vuur genomen Beveiligingsvaartuigen van de Duitsche marine brachten in de Golf van Genua een vijandelijke artilleriesneiboot tot zinken en beschadigden een ander zeer zwaar. Vijandelijke vliegtuigformaties verloren boven Zuid- Oost- Duitsch grensgebied 9 toestellen boven Italiaansch gebied werden 6 vliegtuigen neergehaald. Vijandelijke storingsvliegtuigen overvlogen 's nachts plaatsen in Noord en West-Duitschland. Zaterdag 8 April Op de Krim mislukten locale aanvallen van de Sow jets. Ten N. van Odessa zijn zware gevechten met de steeds aanvallende bolsjewisten aan den gang. Ten O- van den Beneden Dnjestr. evenals tusschen Dnjestr en Proeth werden de Sow jet-Russische aanvallen afgeslagen. Tusschen Tsjernauty en Tarnopol hebben onze aanvallen goede vorderingen gemaakt. De verdedigers van Tarno* pol hebben herhaalde aanvallen van de Sowjets afgeslagen. Ten.Z. en ten N. van Brody hebben onze tioepen de Sowjets op verscheidene plaatsen teruggeworpen en hun tegenaanvallen afgeslagen. Bij Kowei ontstonden verbit terde gevechten ten N. van de stad stortten vijandelijke aanvallen ineen. Sterke gevechtsescadrilles hebben 's nachts het vijandelijk bevoorradingscentrum Kiew aangevallen en er geweldige ontploffingen en uitgebreide brandendoen ontstaan. Ten Z O. van Osirow en ten Z. van Pleskow stortten de doorbraakpogingen van den vijand in zware heen en weer golvende gevechten ineen de zuivering van kleine locale bressen is aan den gang. Aan het Narwa- front heeft de aanval van onze troepen goede vorderin gen gemaakt. Aan het Italiaansche front brachten onze stoottroepen den vijand groote verliezen toe Boven het Italiaansch gebied werden 17 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Zondag 9 April Op de Krim zijn de Sowjets op een breed front ten aanval overgegaan hun doorbraakpogingen mislukten. Ten N. W. van Odessa werden de zware gevechten voortgezet. In Oostelijk Boekowina vechten Roemeer sche troepen tegen den langzaam opruk kenden vijand. In den sektor van Kamenez-Pódolsk heeft een sterke Duitsche strijdgroep, in een veertien daoen langen strijd alle pogin gen om ze in te sluiten verijdeld en de aansluiting ver wezenlijkt met ter ontzetting toesnellende troepen de vijand leed hierbij groote verliezen aan manschappen en materiaal het luchtwapen ondersteunde met welslagen de gevechten op den bodem. Tusschen Stanislaw en Tar nopol werd de vijand verder achteruit geworpen. Ten Z. en ten N. van Brody werden kleine frontbressen gestopt. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg het station van Fastow aan, Ten Z. O. van Ostrow en ten Z. van Pleskau hadden de opnieuw aan stormende Sowjets groote verliezen te lijden. Aan het Narwafront werd een penetratiepunt gezuiverd. Uit Italië worden geen bijzondere gebeurtenissen ge meld. Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen vielen met sukses steunpunten van kommunistische benden in Kroatië aan. Amerikaansche bommenwerpersfor^naties vielen plaatsen van West-en Midden-Duitschland aan. vooral de streek van Braunschweig zij verloren 87. waaronder 65 vier motorige. vliegtuigen Eenige vijandelijke storingsvlieg tuigen overvlogen 's nachts gebieden in West-Duitschland. Maandag 10 April In het landingshoofd van Siwasch en aan de landengte van Perekop zijn zware gevechten aan den gang met inge drongen vijanden. In het gebied van Odessa duurt de zware afweerstrijd voort de stad werd. na vernieling van alle van militair belang zijnde installaties, ontruimd. Langs beide zijden van Ortel mislukten Sowjet-aanvallen. In het O. van Boekowina bieden de Duitsch-Roemeensche troepen hardnekkig weerstand aan de vijandelijke aanvallen. In Tarnopol zijn verbitterde straatgevechten aan den gang. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg Koroscen aan. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy werden verloren gegane stellings sectors heroverd. Ten Z.-O. van Ostrow bleven alle doorbraakpogingen der Sowjets suc cesloos. Aan het Narwafront werden overgebleven groepen omsingelde bolsjewisten vernietigd. Uit Italië worden geen belangrijke operaties gemeld. Noord-Amerikaansche bommenwerpers hebben bommen geworpen op plaatsen van Noord en Oost Duitschland. vooral op PoseD. Hier. evenals bij Britsche raids in het Oostzee-gebied en in de bezette gebieden van het Westen, werden 71 vliegtuigen, waaronder 62 viermotorige, neerge haald. Vijandelijke storingsvliegtuigen vielen West- en Zuid-West Duitschland aan. Dinsdag 11 April In het N van de Krim duren de zware gevechten met den numeriek sterkeren vijand voort. Ten Z. W. van Odessa trokken onze troepen zich op de aangeduide stellingen terug. Ten N.-O. van Tiraspol werd een vijandelijk penetratie" punt afgegrendeld ten W. van Orhei werd een bres dichter toegemaakt. In het O. van de Boekowina werd de fllank van een vijandelijke aanvalsgroep doorbroken en den tegen stander groote verliezen toegebracht. Ten Z. van Stanislaw werd de tijdelijk verloren gegane stad Delatyn heroverd. Tusschen Czemowitz en Brody werd de zuivering van ver strooide vijandelijke strijdkrachten voortgezet. De bezetting van Tarnopol hield stand tegen hevige vijajodelijke aanval len. Ten Z.-O. van Ostrow stormden de bolsjewisten tever" geefs tegen onze posities aan. Ten Z. van Pleskow bebben de Sowjets hun aanvallen stopgezet. Sedert 31 Maart wer den bier 306 vijandelijke pantsers en stormkannonnen. als mede 121 vliegtuigen vernield. In het Zuidelijk front io Italië, drongen onze stoottroepen in de vijandelijke stellingen en vernielden talrijke bunkers en steunpunten met hun bezetting. Itajiaansche torpedoviieg- tuigeo brachten in de haven van Anzio een vijandelijk tran sportschip tot zinken. Een op de Westkust van Rhodes ge lande Britsche kommandogroep werd vernield. Bij den afweer van vijandelijke bombardementen boven de bezette gebieden van het Westen werden 29 vliegtuigen neergehaald. Na een aanval over dag van een geringe for matie vliegtuigen op N.-W. Duitschland, vlogen Britsche storingsvliegtuigen 's nachts W. enM. Duitschland binnen. Woensdag 12 April In het Noorden van de Krim hebben Duitsche en Roe meensche troepen zich op meer Zuidelijk gelegen stellin gen teruggetrokken. De stad en de haven van Kertsj wer den. na vernieling van alle militair belangrijke installaties, ontruimd. Bij Owidiopol weerden onze troepen hevige vijandelijke aanvallen af. Ten ZO van Orhei en ten N. O van Jassy mislukten de doorbraakpogingen der bolsjewisten. Ten N.-O van Jassy werd de tegenstander teruggeworpen en belangrijke hoogten ingenomen. Tus schen Stanislaw en Tarnopol werden opnieuw een aantal plaatsen veroverd. Bij Kowel versloegen onze troepen bolsjewistische detachementen. Ten Z. O van Ostrow werden sterke aanvallen der Sowjets in verbitterde ge vechten afgeslagen Wachtschepen van de oorlogsmarine schoten boven de Narwabocht 4 Sowjetbommenwerpers af. Op het Italiaansche Zuidelijke front, werden wederom verscheidene vijandelijke steunpunten en bunkers met hun bezettingen doOr stoottroepen opgeblazen. In den sector van Nettuno. veroorzaakte verdragend geschut sterke ontploffingen en branden in vijandelijke depots. Duitsche gevechts- en torpedo-vliegtuigen vernielden ter hoogte van Algiers, van een konvooi. 2 destroyers en beschadigden 6 vrachtschepen met 42 000 brt. Bij aanvallen van Amerikaansche bommenwerpers op Midden- en Oost-Duitschland. werd voornamelijk te Stettin schade en verliezen onder de bevolking teweeg gebracht 129 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 105 viermotorige, werden neergehaald. Britsche bommenwer pers deden 's nachts een terreuraanval op Xken tijdens dezen aanval en boven de bezette gebieden van het Westen werden 22 vliegtuigen neergehaald. Eenige Brit sche vliegers wierpen bommen op Hannover. Snelle Duitsche gevechtvliegtuigen bombardeerden met goed gevolg doelwitten in O Engeland Onze duikbooten boorden 5 schepen met samen 37.000 brt., alsmede 2 destroyers en 1 mijnveger in den grond. Boerenwacht leper Op Zondag 23 April e. k. te 3 uur ie namiddags in de Zaal Lapier, optreden van het vermaaarde kabaretgezeUchap Ite l'wee tlichela Iedereen welkom Inkomprijs 10 fr. Kaarten bij alle Wpkoversten en bij den Gemeente- overste. alsook in bet - Café Boerenhol Van de Pee- re boom plaats. FLORA Groote Markt NAN0N Duitsch gesproken met Erna Sack en Johannes Heesters M A.I EMTIC DE HAND VAN DEN DUIVEL Duitsch gespreken met Pierre Fresnay en Josseline Gaël OUR - IEPER R.Colaertplaata Duitsch gesproken met Hannelore Schroth en Wolf Albach Retty Zaterdag,om 7Ju. ..id 2 J. 5 en 7 J u •g. urn 7 J uur om 7 uur ïra 2 5 en 7 J u om 7 i uur v ooi 7 J uur om 2J, 5 en 7 J u. om 7 uur Stad IEPER - Stadsschouwburg ZONDAG 16 APRIL, te 18 uur en MAANDAG 17 APRIL, te 19 uur Opvoering door de Tooneelkamer der Stad leper van vroolljlt spel in 3 bedrijven door Piet Mossinkoff. Prijzen der plaatsen 20-15-10-5 fr. Plaatsbespreking in Café Boerenhol Opgepast De vertooning zal stipt op het gestelde uur aanvangen. /.ontlit^ 16 April 1944 op 't Yperseh Stadium, Augustijnenstraat II u C. S. Yper Schol. - Kortrijk Sp A 15 u. C. S. Yper Res. - B. S. Poperinge fngangsprijs 3 frank. Terrein L ruo6Est«enweo om 15.00 uur (deelname Coornaert, Van Craeynest, Lobbestael. enz.) /rigangsprijs 5 frank Zondag 529 April 1944 te IB uur* op het Stadium van C. S. Y., Augustinenstraat Eere-Afdeeling Ploeg der streek Samenstelling der ploegen Cercle Brugge Braet Trypsteen Jacobus Dasseville Maes Van Halme Claeys Vansteenkiste Pertry VanHoucke Eeckemaa Ketels Veys Step Dumalin M. Verhoest Penet jW.S.I.) (S.K.Vlam) (C.S.Y.) (S.C.Bizet) (E.Werv.) Godderis Gauquie Boudry (C.S.Y.) (C.S.Y. H O.Leuven) (V.J.Dikkeb.) Versaevcl Lamaire (C.S.Y.) (S C.Meenen) De wulf Selectie-Elftal (C.S.Y.) Als voormatch te 13 u. 30 C. S. Yper - Scholieren - W. S. leper Inkomprijzen Genummerde zitplaatsen. Tribuun 20 fr (te bekomen in het gasthof De Zon lokaal C S.Y. Statiestraat) Genummerde zitplaatsen ring 15 fr. en staande 10 fr. (te bekomen bij M. G. Indervuyst, schat bewaarder C.S.Y.. Lange Meerschstraat. 13. Yper). Staan plaatsen zijde tribune opleg 2 fr.. te betalen op het terrein. Kinderen beneden de 12 jaar 5 fx. SI uil leppr o Op Donderdag 27 April 1944, om 14 u. SO slipt Wegwedstrijd voor JUNIORS Ingericht door de Supportersclub «DE BEURS met medewerking van SPORT-ECHO over een afstand van 90 km. 3 000 fr prijzen, verdeeld als volgt 600 fr. en palm 500. 400. 300. 250. 200. 150. 100 100. 4 x 75 en 2 x 50 en daarbij nog talrijke prachtige prenien Wegwijzer 3 maal Meenenstraat. Potyze. St Jan- Bruggestwg. Dikstnudestwg. Boezinge Elverdinge. Srielen. Oude Veurnestraat, Diksmudestwg, Diksmudestr.. Markt. Meenenstraat. en verder nog 3 maal Meenenstraat. Potyze. St-Jan. Bruggestwg. Diksmudestwg Oude Veurnestraat. V'eurnestwg. Malou- laan. G de Stuersstr. Boterslr.. Markt en Meenenstraat. Vertrek en aankomst Café De Beurs Meenen straat, bij Honoré D'Hondt. Rugnummers Om 13 u bij Theo Tanghe. Café De Cbarente Meenenstraat. Prijsuitdeeling bij Pol Hoflack.Café De Meenea- £oort Meenenstraat Inschrijvingen te sturen aan den heer Albert Verheye, Meenenstraat. 29. leper. XuiKlug MS Api-il Mn,e Mu/.uiinii U«>hh»iix ia geres Hegin om 6 ure Zaal goed veiwaimd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1