De Kortrijksche Verzekering VOETBALKRONIEK Bij C. y Yper Hi fr Bij White Star leper Stedelijk Slachthuis van leper HANDBOOGSCHIETINGEN BRAND LEVEN ONGEVALLEN Omer ROBYN-TEMPERMAN. DeVlag - Hoekje Scholieren Uitslagen vin Zoadag 9-4-44 IT AAJL. ProvinciaaL Harelbeke Biiet 4 0 ScholMRn St Kortrijk Kortrpk Sp. B 1-1 Meenen Deerlijk Sp 12 Kortrijk Sp. K-F C. Roesela re 11) St.Moeakroen S.K.Roeselare 1-1 Vrioadon wedstrijden P C Poperinge 1 St Kort rijk 4-2 C-SkYper Kort rijk Sp. (ren.) 2-3 Wervik Deerlijk 2-1 Wip Sport-W S. lepe* (veter.) 1-2 C S. Yprois A 2 - Kortrijk Sp. (ras.) 3 De A ploeg, met een viertal plaatsvervangers, vatte vorigen Zondag den strijd aan tegen de reserven van Kortrijk Sport. Na een aangenaam partijtje bleven, de bezoekers eenigszins kansrijk met 2 3 cijfers aan de winst. Na een minuut ingetogenkeid. eenerzijds voor de slacht offers van het bombardement van Kortrijk en anderzijds voor het afsterven van Ccrclemaa Alfons Deplancke. floot de heer Croquette den aftrap. C.S-Y. nestelde zich aanstonds in het domein der geel rooden en bleef gedu rende een kwartier corner op corner afdwingen, doch tot goals kwam het aiet. Een vlugge ontsnapping der be zoekers bracht meer aarde aan den dijk en langs hun rechtsbuiten kwamen de Leiemaanen aan het openings poat. Therry H een van de drie Cercle scholieren dewelke varigen speeldag inde A samenstelling werden beproefd, zorgde voor het antwoord tl-1). doch nog voor de rust stondea de gasten andermaal in voorsprong (12) en met fleren stand werd er gedraaid. Na de koffie geraakten onze rood witten opnieuw aan flen gelijkmaker, ditmaal laags R. Vanbeselare (scholier nummer 2). Het spel golfde steeds over en weer en de toeschouwers kregen mooie voetbalstaaltjes voorgeschoteld. Plots ontsnapte het doel vaa Roger De wulf kansrijk aan doorboring, doch 't was slechts uitgesteld en even vóór het affluiten, op aarzelen van Simon Mailliard. die alsdan als back fungeerde, kon Roger Dewulf een schot onvoldoende blokkeeren en langzaam rolde het balletje over de fatale lijn (2-3). Hiermede werd afgefloten. Beschouwing - Een eenigszins gevleid resultaat dus voor Sport, die nochtans een degelijker schotvaardigheid ea meer grondspel aan den dag legde dan Cercle. Gansck de Cercle ploeg evenwel kan op een goede partij terug blikken Er werd vlug gespeeld en ket baarde dan ook weinig verwondering, dat eea paar elementen vermoeid schenen vóór het emde. De scholieren hebben flink hun streng getrokken. We wisten het bij voorbaat, want we hadden reeds twee ervan zien evolueeren met de A ploeg o. m. te Brugge (zalige gedachtenis 17 - 0 en bij het begin van hei huidige seizoen bij F. C Poperinge en daarna R. Vanbeselare te Wevelgem. Telkens viel hun prostatie, ia de mate der omstandigheden, weinig te cri- tiseeren. Zondag leverde Geetje Vanbeselaere een flinke match. De Kortrijkzaaa W. Maes, die gewoonlijk met de eerste ploeg optreedt, drukte zich als volgt over hem «it We hebben us moeten wéren, junder rechtsen ■aside goat een goe speler komen Referenties die alle verder commentaar overbodig makea. Ook Therry heeft zich ontpopt tot een element van waarde. Vele toe schouwers houden hem voor de revelatie Denkelijk hebben ze kfct bij het goede eind. Geetje Maes had in Colman en W. Dedeken twee zware tegenstrevers. Dit belet niet dat hq ze herhaaldelijk «rouleerde* en mooie centers gaf. We raden Roger toch aan van op oefening te evolueeren op den rechtervleugel, dit teneinde beter met zijn rechtscbea voet te kunnen werken. Ook meer den bal tegemoet gaan m plaats van af te wachten Dit znl zijn niet te onderscbatten snelheid nog meer in de hand werken; Eenmaal dat hij dtze factoren "handig zal nitbaten. dan is zijn plaats in de eerste ploeg verzekerd, dit ondanks zijn jeugdigen ouderdom. Anders een pittig •pelertje die Maes Dauchy was goed. terwijl vooral Godderis en Cberehye. bet laatste kwartuur niet te na gesproken, sterk speelden. Wardje voelde zicb ontegen sprekelijk in zijn element nu hij op de zoo begeerde inter plaats mocht spelen. Kundige staaltjes heeft hij er vertoond. Zonder de kwetsuur van Doolaege hadden de gastea nooit hun tweede doelpunt genet. Nu werd Charles gekwetst en ging als rechtsbuiten tamelijk zijn man staan Vermoedelijk was Doolaeghe er vergeten dat hij gewond was. want nog laag zullen wij ons zijn «rushes» herinneren. Berten werd door'het incident met Charles kanthalf en ging daar wat te veel aan «compli- Kortr.Sp.A S K Roesel. 6 11 26 33 19 St. Kortrijk 14 8 4 2,36 21 18 F.C.Koesel. 16 8 6 23/ 21 18 Kortr.Sp.B. 13 4 5 4 24 20 12 Deerlijk 14 2 7 5 29 30 12 C.S.Yper 16 6 lfl 30 51 12 Meenen 13 4 8 1 23 24 9 Ha rel be ke 8 3 4 1 13 15 7 St.Moescr 16 2 11 3 18 48 7 Matchen voor Zondag 16-4 IIe"A*d. Provinciaal Zwevegem-Bizet Adam Vriendonwndstrijden W.S.lepêi*W.VI Hoogstudenten F.C.Popexinge 1-FC.Izegem I Scholieren C.S.Yper-Kortrijk Sp. A F.C.Roeselare-St Kortrijk jKortrijk Sp. B- Meenen Deerlijk-St. Moeskroen inenten* doen. Dit lag heelemaal niet in den aard van de match, die eerder als motto droeg «Ba! aanstonds weg» iets wat er veel toebijdroeg om den wedstrijd in aange name stemming te doen verloopen. Back Versaevel was eens te meer de stevige achterspeler, terwijl zijn toevallige collega Mailliard de physische eigenschappen schijnt te bezitten om als back te fungeeren. Hij speelde trouwens op die plaats met de B-ploeg verleden seizoen In dribblings mag hij echter niet overdrijven, want dan zouden er kunnen doelen genet worden op de manier ge lijk Sport vorigen Zondag haar winninggoal sconrde. Over zijn match van Zondag kunnen we zeggen, dat Simon beter presteerde als kanthalf dan als achterspeler, 't Was echter de aanpassing die mankeerde, want na een gansch speeljaar als half te hebben gefungeerd, wordt men niet in één handomdraai back. Roger Dewulf. alhoe wel we hem reeds beter zagen evolueeren. was goed. We twijfelen er niet aan of ook in de «groote match* tegen Cercle Brugge, op 23-4-44. zal Roger zijn man staan. Zondag e.k. is het A elftal vrij. W s leper B 2 - C. S- Yprols B 2 In tegenstelling met de gesternden. die hun beste ploeg in lijn brachten, hadden de Cerclemannen af te rekenen met de afwezigheid van Dauchy. Delahaye. Litière en A. Debaeck White Star opende den stand, doch kort na de rust stelde Decheiver gelijk Daarop waren het nogmaals de localen die in voorsprong kwamen en thans was het Devos die er noodig was om den gelijkmaker te scoren. (2-2) Aldus lieten onze reserven één punt aan den Bruggesteen weg. Aanstaanden speeldag krijgt de B de Blues uit Pope ringe op bezoek. Grijson en Cie kunnen hun 2 zege der heenronde herhalen. Scholieren De scholieren, dewelke voorgaanden speeldag mochten uitblazen, krijgen het sterke Kortrijk Sp. A op bezoek. Te Kortrijk moesten R. Vanbeselaere en zrjn makkers met 5-2 het onderspit delven, doch de leiders van aan de Leieboorden mogen zich nu aan veel minder verwachten. Een spannend partijtje in het vooruitzicht. Van onze scholieren verwachten we dat ze zullen spelen om «dood*. *t Gaat immers tegen de leiders en 't is een gelegenheid om eens te toonen wat ze waard zijn. Jeugdpl-C- S Yprois 2 - W S leper 4 Evenals onze reserven brachten Andries en de jeugd- mannen het niet tot een zegepraal tegen de stadsgenoten van White Star. Aan de rust wezen de bordjes 2-2. De Cercledoelen werden gescoord door Bruneel en L. Van- raes. Na de koffie konden onze rood witten den wegnaar de touwen niet meer vinden, terwijl de sterren nog tweemaal roos troffen en aldus uiteindelijk met 2-4 cijfers den koek roofden. Jeugdgasten. we verwachten van U een revanche Zon dag e. k. bij LaDgemark Sp. Tijdens de heenronde eindigde dit treffen op een punten verdeeling (2-2). doch sindsdien zijn de Sport ers erop verbeterd en wel zoodanig, dat ze momenteel de leiding waarnemen. In het geheel dus geen gemakkelijk karweitje voor onze jeugdige kleppers. Cercle Brugge I - Selectie Westland Deze match gaat dus deflnitief door op 23 April aan- Staande. Van nu reeds zijn meerdere plaatsen verkocht of besproken, zoodat we mogen verwachten, dat deze propagaodamatch tot een schlager zal uitgroeien. Voetballiefhebbers haast 11 Het Augustinusstadion zal op 23 e. k te klein zijn en wie het eerst zijn plaatsen aanvraagt heeft het meest keus. Alle zitplaatsen zijn im mers genummerd. Plaatsen zijn te bekomen in het lokaal De Zon Statiestraat, voor de tribuun aan 20 fr. ea bij schatbewaarder Georges Indervuyst, Lange Meersck- straat. 13. voor den ring (15 fr.) en staanplaatsen (10 fr.) Zeggen we nog. dat ter gelegenheid van deze gala- •ntmoeting er een vóórmatch zal gespeeld worden tus_ Gewestsljjk Comiteit Westland leper Hltsl>{«a ran Zoadat 9-4-44 Fiaaal 2* Afdeeliag Dikkebasch Kemmel Znndvoorde-Zillebeke Trooatkaopiaeasckap Reeks A Hou tem Besel are Reeks 8 Meeseo Wytschate 2e Res Kamp Westlaad Reeks A F.C Poperinge Langemark Sp. g W..S leper C S Yper B.S. Poperinge- Viamertiage Reeks 8 Geluveld- Meesen Wytschate Bizet Hollebekc- Wervik 2e Jeugdpl. Kampioenschap Jeugdploegen A. Langemark Sp-Zooaebeke C.S.Yper W S leper Vla me rtinge- Houthulst Jeugdploegen B B S.Poperinge-F C Poperiage Reningelst- Vlamertinge Vri «aden wadstri jdan Proven B Sta vele B Tornooi S. C. Meesen Meesen Wytschate Nieawkcrke-Studenten elftal Uitalagea vaa Maandag Ifl 4 Tornooi S. K. Reningelst Troost wedstrijd Reaiagelst- Di k kebusch Piaaal Kemmel Proven Tornooi S. C. Meesen Troost wedstrijd Meeseo-Nieuw kerke Finaal Wytschate Studenten elftal Vriaadsa wadstrijd Roesbragge Studenten elftal leper 1-2 Vlamertinge B S Pope rings Wervik II-B S Poperiage P.C.Poperiage Kortrijk Sp. 5-1 3 2 1 3-3 2 2 3 3 mg. 2 3 5-4 1 2-4 111 2 3 0-4 3 4 14 Finaal 2e Afdeel'ng V.J Dikkeb. 4 4 0 022 6 8 F.C Zandv. 5 4 1 0 25 13 8 S.K.Zillebeke 4 1 3 0 9 16 2 B.S. Kemmel 5 0 5 0 6 27 Troostkam pioen schap Reeks A FC.Houthem 2 2 0 0 12 1 4 Eöeselare 3 2 1 0 7 3 4 SC-Zonnebeke 3 1 2 0 4 16 2 BS Geluveld 2 0 2 0 1 4 0 Reeks H S K Nieuwkerke 3 3 0 0 11 4 6 St Wytschate 2 0 1 1 4 8 1 SC.Meesen 3 0 2 1 6 9 1 2* Res. Kamp. Westland Reeks 2-2 0-2 1-5 5-2 6 2 12-0 1-2 C S. Ie per 8 6 0 2 40 15 14 FCPoper. 7 5 11 38 10 11 W.S.leper 6 3 2 1 26 20 7 Lange m. Sp. 6 2 3 1 22 19 5 S.K Vlamert. 7 15 1 23 47 3 BS.Poper. 8 0 6 2 15 53 2 Reeks ti S.C.Bizet 8 6 11 32 26 13 F C.Houthem 9 5 13 28 10 13 B.DHolleb. 9 6 2 1 20 23 13 E. Wervik 8 3 3 2 34 19 8 S C Meeseo 6 2 3 1 14 19 5 B S Geluveld 8 16 1 15 34 3 St. Wytschate 7 0 6 1 7 19 1 Jeugdploegen A. Langemark 7 4 12 12 12 10 SCZonneb. 7 4 2 1 19 4 9 Houthulst 7 4 3 0 24 6 8 W S leper 6 3 2 1 25 15 7 C.S.Yper 6 2 2 2 11 13 6 S.K.Vlamert. 7 0 7 0 2 43 Jeugdploegen S.K.Vlamert. 5 5 0 0 27 4 10 FCPoper. 4 2 11 9 4 5 S K Rening. 5 2 2 1 5 10 5 BSPoper. 4 0 3 1 5 16 1 E. Wervik 4 0 3 1 3 15 1 Matchen voor Zondag lé-4 schen de scholieren v^^W. S. leper en deze van Cercle. Mocht 23 April a.s een sporthoogdag voor leper be teekenen. *a -M n ni i ROGFMAR. gasOJt". Ter Aardbestelling van speler Alfons DEPLANCKE Woensdagmorgen. 5 April 1944. had onder grooten volkstoeloop de begrafenis plaats van Cercleman Alfons Deplancke. Sportliefhebbers uit alle hacken vaa het «West land hadden eraan gehouden talrijk tegenwoordig te zijn ea reeds bij bet gaan naar de doodeakapel van Het O. L. V. Hospitaal viel er een groote menigte te noteeren. Dit was echter niets vergeleken bij de massale opkomst in de kerk en na den dienst. Aan de offerande scheen er werkelijk geen einde te komen en voortdurend stroomden kennissen en vrienden, ontelbare vrienden, van het sympathieke Foatje naar vóór om te offeren De tocht naar den doodenak- ker was iets aandoenlijk. Traag en ijzig stil zette de lijkstoet zich in beweging. Vooraan, twee aan twee. scholieren van C.S Y. die kronen en gedenksteenen droegen waaronder we kransen opmerkten van F.C. Poperinge. S.K. Zillebeke. P.T.T. Sport. W.A.P. Sport. Boxing Club Olympic leper. Supportersclub De Beurs spelers van C.S.Y.. een schaar supporters van C S.Y.. Bestuur van C.S.Y.. enz., enz. Ge denkplaten met als opschrift Aan sportmakker A. De plancke. vanwege W.S. leper Aan Clubmakker Alfons Deplancke. vanwege de spelers van C.S. Yprois C.S. Yprois aan haar speler Alfons Deplancke Aan Alfons Deplancke. vanwege de supportersclub van C.S.Yprois Zender dan gswag te maken van de talrijke gedachtenissen gegevendoor werkvrienden. geburen en familieleden. Na de scholieren volgden dan de bestuursleden ea ontelbare sup porters. spelers en oud-spelers van C.S.Y.. gevolgd door af gevaardigden van de meeste clubs uit ons gewest. Daarop kwam dan de lijkwagen omringd door de spelers en délégu?s der A ploeg van Cercle. door den heer E. Baete. onder voorzitter van C.S.Y. en door een paar werkmakkers van den duurbaren overleden. De tragische stoet werd besloten donr de familie en vriendenen kennissen van den afgestor ven. Zoo ging het met Pontje naar zijn laaste rustplaats Menig traantje pinkelde in de oogen van de aaawezigen bij de zinking 't was al te droevig om onbewogen toe te zien. Fontje rust in vrede.... U vergeten kunnen we niet. DOKTER PETIOT I We volgen met «panning de achtervolging van den gruweldokter Petlot minder gruwelijk nfkar ev*n spannende Is de achtervolging om HlNKELPÓoT te saapPea. 2* Raa. Kamp Westlaad Reeks A Vlamertinge- W.S. leper C.S.Yproi» B.S Poperiage Reeks 8 Bizet-Houtem Meesen- Hollebeke 2* Jtugdpl. Kampioenschap Reeks A Zonnebeke Vlamertinge Houthulst-W.S. leper Langemark Sp-C.S.Yper Reeks H F.C. Poperinge-Wervik B.S.Poperinge- Reningelst Fiaaal lle Afdeellng Dikkebusch-Zand voorde Kemmel-Zillebeke Traostkampioeaschap Reeks A Geluveld- Houtem Vriendenmitchei B.S.Poperinge Reningelst Zonnebeke-Passchendale Beselare- Passchendaele Berichten aan de CImbs 1. Ter gelegenheid van den wed strijd Cercle Brugge Selectie West- land. worden al de wedstrijden van Westland. die normaal 's namiddags moesten doorgaan, uitgesteld 2. Op 18/5 (O. H. Hemelvaart) mag er geen enkel wedstrijd door gaan. deze dag voorbehouden zijn de aan het P C. scheidsrechters- steunfonds. 3. Volgende wedstrijden zullen op 18/5 in Westland ten voordeele vaa koogervermeld fonds ingericht wor den te Roesbrugge Roesbrugge- Stavcle tegen Proven-Westvleterea te Dikkebusch Dikkebusch- Voormezcele tegen Kemmel-Nieuw kerke Dranouter—te Zonnebeke Zonnebeke Zillebeke tegen Beselare- Geluveld Houthem Houthem- Wytscbate-Meesen tegen Zandvoor de Ten Brielen-Hollebeke. De clubs zullen zich onderling verstaan om de elftallen samen te stellen. De samenstelling van ieder elftal dient aan het Secretariaat Westland bekend gemaakt te worden door de club waar de wedstrijd plaats grijpt, ea dit vóór 1 Mei ij. De Secretaris. J. JanSStnt. -q Uaie van Hand- en Geestesarbeiders Tak Arbeid en Vreugde Tengevolge van onvoorziene omstandigheden heeft de vertooning van Woensdag 1.1. met het groot Orkest Jan Steurs van Zender Brussel niet kunnen doorgaan Inderdadd. het was 21.3# uur toen het volledig gezelschap ter bestemttting is aangekomen; we vragen het talrijk publiek dat opgekomen was. zijne kaarten te behouden, daar alles reeds in het werk gesteld wordt, om dezelfde groep alhier.te doen optreden, op Woensdag 3 Mei aanstaande. Woensdag 26 April, te 7 l]2 U. in de Zaal Majestic. Rijsse 1st raat. wordt door Arbeid en Vreugde een FILM- VERTOONING ingericht- Er wordt vertoond Mijn Zoon de Minister met Hans Moser in de hoofdrol. Aan geboden aan de Unieleden en de Families van Arbeiders in bet Buitenland algemeene toegangsprijs 3 fr. Het Bestuur. W. S. leper B 2 - C. S. Yproi» B 2 Zondag laatst speelden onze Reserven tegen huns ge lijken van C.S.Y. Het werd een 2-2 uitslag, die zeer vleiend mag genoemd voor Cercle- Met een meer besluit vaardige voorlijn zou het zeker tot 'n overwinning der witgesternden uitgeloopen zijn. Jeugdpl C. S. Yprois 2 - W. S leptr 4 De jeugdploeg versloeg zijn stedelijke tegenstrever op dezes plein men 2-4. Onze ploeg was «complet en draaide op volle toeren. P.C.Rousbrugge 1 - Studenten elftal W. S. I. 2 De eerste speelhelft zag ons in de meerderheid. Al vroeg wisten we gelukkig te besluiten langs den linkerkervleugei en den stand te openen. Na tal van hachelijke standjes voor 't doel der bezoekers, lukten we tenslotte nog een doelpunt, en de rust trad in met 2-0 in ons voordeel. Na de koffie, scheen F. C- Rousbrugge er moed op te krijgen, en drong aanhoudend aan. Ze zagen dan ook hunne moeite beloond, als ze 'n tegenpunt gelukten. Zoo bleef ook de stand als de scheidsrechter affloot. Na de match stond ons 'n gul onthaal te wachten. We hebben 'n traditie ingezet, en aan F. C. Rous brugge gezegd tot naaste jaar. Wap Sport leper 1 - W. S. I. Veteranen 2 Scheidsrechter Wenes roept volgende spelers voor W.S. ia lijn Samyn, Van Roos. Knockaert. Segers A.. Van- neste G.. Clays F.. Bartier R.. V. D. Broeke A.. Dehem A.. Crombez A. en Morelle J. W.A.P. stelde maar 10 man in lijn. Kapitein Clays verliest den toss. Na wederzijds over en weer trappen, waarbij de verdedigingen den toestand ten volle beheerschen. krijgt D. Bouchaert, die ongedekt stond, aan de 16e min. den bal toegespeeld en maakt er dankbaar gebruik van om buiten bereik van Roger binnen te kogelen. De onzen daardoor niet ontmoedigd trekken insgelijks tea aanval, maar de voorlijn verknoeit verscheidene schoone kansen, tot wanneer J. Morelle. die totnogtoe maar weinig ballen had gekregen, mooi weet gelijk te stellen aan de 32e minuut. Na wederzijdsche aanvallen wordt de rust geflotena Na de rust en na verwisseling van plaats tusschen keeper Roger en V D Broeke. die omzeggens gedurende de gan- sche eerste helft voor ons van geen nut was uit reden van spierverrekking; trekken de onzen er maar seffeos gezwind op los. aanvallen die met de 13e min. met een tweede doel bekroond werden, na schermutseling voor doel en op in zenden van onzen vorigen keeper, prachtig binnen gescho ten door onzen advokaat. Verders werden er schoone aanvallen opgebouwd maar evenvele schoone kansen werden door de voorlijnen verknoeid, maar bijzonderlijk door de onze. Langs de andere zij 1e stootten onze tegenstrevers op een flinke halflijn. waarin onze Kapper Pernand de groote uitblinker was. en op een stevig backpaar. waarvaa meester Van Roos. alhoewel gekwetst aan den voet. een zeer voortreffeiijken wedstrijd speelde. Wat onze voorlija betreft, zij kan veel beter. De wedstrijd werd ten volle verdiend door de veteranen gewonnen. W.A.P. heeft seffens een revanche aangevraagd, die zal gespeeld worden op 7 Mei aanstaande. De talrijke toeschouwers verlieten voldaan het terrein, en verlangen er naar onze oude ratten terug aan den slag te zien volgende wedstrijd wordt gespeeld op 30 dezer tegen P.T.T. Sport leper. Zondag a. S. 16 April speelt onze A-ploeg tegen 'n hoogstudenten elftal, waartoe verschillende spelers be- hooren die reeds naam verworven hebben in de voetbal middens. Reeds werd de deelname verzekerd van Jef Coornaert de jeugdige midden-voor van Kortrijk Sport verder zijn van de partij Van Craynest van Stade Kort rijk. Lobbeitael van S. K. Roeselaere. naast Pieters en Zwaenepoel van Diksmuide. Deconinck en Viei van Re ningelst. Vandecasteele van F.C. Poperinge. en Verachaeve van Alveringhem. Al deze mannen behooren in de Universitaire ploeg van de West-Vlaamscke Gilde. Schoon voetbal zal er te zien zijn. en onze A-ploeg staat zeker voor 'n lastige karwei. Liefhebbers van technisch voetbal zullen er hun gading vinden. De wedstrijd gaat door op het terrein van den Bruggestwg. te 15 uur. Inkomprijs 5 fr. De B-ploeg fietst naar Vlamertinge. en zal trachten twee punten rijker te worden. De jeugdploeg doet de verre en gevaarlijke verplaatsing naar Houthulst. Indien met dezelfde opstelling en geest drift gespeeld wordt als tegen C.S.Y. dan is een schoon resultaat niet uitgesloten. Op 23 April speelt onze Jeugdploeg den voorwedstrijd tegen het Scholieren-elftal van C S.Y. Dat wordt vast een sterke kamp, het zien overwaard. Gedurende de maand Maart 1944 werden volgende dieren geslacht* :fl stieren. 39 vaarzen. 87 koeien. 259 kalveren. 7 schapen. 99 varkens. I geit. 3 paarden. To taal 593 dieren. SMEDENB0ND ran leper en Omliggende Sekr.: Lange Thouroutstraat 13. leper. Op Zondag 23 April a. s. wordt aanvang genomen met een leergang in het lasschen deze leergang gaat door voor alie belangstellenden maar vonral voor jongere smeden-mekaniekers enz... De lessen worden gegeven eiken Zondag om 8.30 ure tot 11 uur en gaan door in een klas van het Katholiek Volkshuis, leperstraat. te Poperinge.Voor dezen leergang kan ingeschreven worden bij den Heer Quagebeur Da niel. Veurnestraat. 10. Poperinge of ook op de eerste les. Wij rekenen op veel leerlingen, gezien de belangrijkheid van den cursus. Het Bestuur. LIGGENDE PERS Zondag 16 April 1944 Om 14,30 uur YPER, bij Carpentier, Dicke- buschsteenweg Oppervog«1 250 fr.2e Oppervo- gel 100 fr.Twee zijdvogels, ieder 125 fr. Twe kallen, ieder 75 fr. 25 priraé» aan 75 fr. Kleine vogels 50 fr. Inleg 50 fr. VELOBANDEN Wielrijders, voor uwe velobanden en herstel len van lijnwaad, tringels, overtrekken, occasiebanden, enz. wendt D Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (5762B) LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt D dan ook eens aan uw"e verzeke ring gedacht Is de dekking wel groot ge noeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de Verzekeringsmaatschappij N. V. Bijkantoor IEPER, Paterstraat, Nr 8. Hoofd-Opziener C«1 leper deelt mede vangen. Het Langemarckstudium in Vlaanderen. De sociale rechtvaardigheid vergt dat iedere jongen zonder, onderscheid van herkomst of Stand," in staat worde gesteld een aan zijn begaafdheid be antwoordende opleiding te ont- van een hoogere technische- of Hoogeschool mag niet langer een voorrecht blijven van de gegoede klassen, doch het mort een vanzelf sprekend recht van iederen begaafden jongen volksgenoot zijn Dat strekt tezelfdertijd in de hoogste mate tot bevor dering van de nationale arbeidskracht. Slechts wanneer eiken enkeling in staat wordt gesteld het maximum van zijn prestatievermogen te leveren, kan ook van de ge- heele volksgemeenschap het hoogste prestatievermogen verwacht worden. Het is de taak van de Langemarck- stichting. uit alle lagen va» ons volk de begaafdsten uit te lezen om hen door een gelijkwaardige opvoeding en opleiding aan de Hoogeschool. tot waardevolle medeop bouwers van volk en staat te maken. Het is ongetwijfeld een nationaal verlies, wanneer uit stekend-begaafden hun volledige ontplooiing niet kunnen bereiken. Daarom spaart de Langemarckstichting geen moeite om voor alle werkelijk-begaafden den weg tot de Hooge school of tot de Hoogere Technische School te banen. Principieel zijn aan het volgen van het Lange- marck-Studium geen kosten verbonden. Dit slaat zoowel op de studiegelden als op de reiskos ten. het zakgeld en de verdere onderhoudskosten. Voor de verdere studie aan een Hoogere Technische School of aan de Universiteit geldt natuurlijk hetzelfde- Deze kosten worden in haar geheel gedragen door het Rijkstudenten werk. Onbemiddelde ouders behoeven dus niets bii te dragen. Het is echter niet meer dan billtjk. dat welgestelde ouders, die slechts een of twee kinderen hebben, een aandeel dra gen in de kleeding en in het zak- en reisgeld van hun zoon. Ook van hen worden ia geen geval onredelijke •ffers gevraagd. Voor verdere inlichtingen, alsmede voor het aanvrage» van aanmeldingsformulieren wende men zich schriftelijk Int: Het DeVlag-sekretariaat Seminariestraat. 1/h. leper-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2