Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper Z I ELM ISSEN BEDANKINGEN Firma L. Sennesael-Vanderghote Grootwarenhuis A. LIENAERT 41, Rijselstraat, Yper Een enkele BRIL MAAR DE BESTE BIJ IIHJKHLL - OPTIEK Boterstraat, 4LI - IEBEH vaBndei 7 to^n 13 ^jfril 1944 -I nil, Geboortenrt- Laperre,Jtan-Piprre, Eigen Heerd-,., straat 23 "qDebergh Jeannine, Kalfvaart, 12 - Schmidt Kristin, Diksmuidestraat, 37. - De Roock Annyta, Paddepoelstraat, 13, allen Recolletten- poort, 5. Overlijdens Wullepit Maria, z. b., 6S j.,"|:chtg. van Joannes Du Bosch, Kaaistraat, 1. - Germoa- prez Georges, 15 dagen, van Passchendale. - Acke Amandus. z. b., 81 jaar, ongehuwd, Meenensteen- weg, 158. Huwelijk Moniez Robert, mekanieker en Cle mentina Heughebaert, z. b., beiden van leper. Huwelijksbeloften Jean-Pierre Dervaux, auta- mekanieker, en Antoinette Flamand, z. b., beide» te leper. - Achille Dekeirel, landbouwwerkman, te Elverdinge. en Hortense Merveillie, huishoud ster, te leper. Vrienden en kennissen worden ultgenoo- dlgd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer Jozef DECORTE (6108) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL (Beloken Paschen), om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Louise BENOOT echtgenoote van Heer Jules Vanraes (6141) Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 11.30 u., In St-Maartenskathedraal, tot zlelelafenls van Vrouw Louise KOMMENS echtgenoote van Heer Arthur Vlaene c» overleden familie. (6109) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd tet de I AAR MIS die zal gezongen worden op VRIJDAG 21 APRIL, om 7.30 uur, in St-Maar tenskathedraal, tot zielelafenis van Hoer Hector DEF01RT gewezen schoolopziener van Yper. (6156) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 APRIL, om 7,30 uur, in St-Jacobs kerk, tot zielelafenis van Vrouw Emile VANDAMME geboren Julia Bouwen. (6157) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 APRIL, om 8 uur, in St-Niklaas- kerk, tot zielelafenis van Heer Emiel IlfGELS en huisvrouw Cesarine WOLTERS Doorgangstraat, 17. (6158) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd 'ot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 APRIL, om 8 30 uur, in St-Maar- tenskatkedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Edmond CARRON-DELAHAYE <6i42) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 23 APRIL, om 9 uur, in St-Niklaas- kcrk, tot zielelafenis van Heer Evarist DESPEGHEL en overleden familie. <6i43i ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is «Heen open op Zondag 16 April Priesterwijding Op Zondag 16 April zal onze stadsgenoot de keer Albert Versq files, zoon van Mijnheer en Mevrouw Georges Versailles-Wigny, in de kerk van het Groot Seminarie te Brugge, de H. Priesterwijding ontvangen uit de handen van Z. H. Excellentie Mgr Lamiroy. De nieuwgewijde Priester zal zijn plechtige Eeremis opdragen in de parochiekerk van St-Niklaas, te leper, •p Woensdag 10 April, te 10.30 uur. Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 7.30 uur, In St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer Jules ONRAET eektgenaot van Vrouw Marie-Louise Santy Maarschalk Frenchlaan, 3. (6105) Vrouw Wrduwr Arthur Debrouwer. geboren Martha Verbaeghe Heeren Willy en Freddy Debrouwer Heer en Vrouw Edmond Drbrouwer-Gikiere Vrouw Weduwe Laurent Verhaeghe-David De familiën Debrouwer. Gikicre. Verhaegheen David, danken, langi dezen weg. vrienden en kennissen om de blqkea van deelneming hen betuigd bi) het afsterven van Heer Arthur DEBROUWER kunnen teergeliefden echtgenoot, vader, zoon. schoonzoon ea bloedverwant, en om hun tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 8.30 uur, in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Georges VANDENBROUCKE echtgenoot van Vrouw Jeanne Legrand Kleine Pennestraat, 54. (6106) Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 8.30 uur, in St-Pleterskerk, tot zielelafenis van Heer Hilaire PANNEKOUCKE St-Ellzabethstraat, 7. (6107) Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 9 uur, in SV-Nlklaaskerk. tot zlelelafenls van Heer Fleury BRAEM echtgenoot van Mevrouw Ellsa Cardoen Tempelstraat. 5. (6124) Vrienden en kennissen worden uitgenoo digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 16 APRIL, om 9.30 uur, In de kerk der E. P. Carmelleten, tot ziele lafenis van Trouw Victorine DECLERCQ echtgenoote van Heer Hector Depuydt. (6127) Heer ea Vrouw Frederik Deplancke-Deecamps Jufvrouw Laura Deplancke Heer André Deplancke Heer Gustaaf Deplancke Heer en Vrouw Albert Dumalin-Van Dyck Heer en Vrouw Gaston Alleman-DumalinHeeren Vrouw Daniel Dumalin-Carlier Heer en Vrouw Alouïs Larnou-Duma lin Heer Omer Dumalin Heer en Vrouw Maurice Duma lin- Bruyneel Heer Camiel Dumalin De familiën Deplancke, Descampsen Dumalin, danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Heer Alfone DEPLANCKE kunnen teergeliefden zoon. broeder, schoonbroeder en bloedverwant, en om hun tegenwoordigheid op de begra fenis. O Mevrouw Mourue, geboren Jeanne Soulié. Mejuffer Frangoise Mourue. Mejuffer Christiane Mourue. De familiën Van Daele. Beke en Van den Bogaerde. danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van kunne teergeliefde moeder, grootmoeder en bloedverwante Mevrouw Matliilde VA.\' DAELE Weduwe in le huwelijk van Mijnheer Leon VROOME en in 2e huwelijk van Mijnheer John SOULIÉ en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. leger. Elverdingestraat, 93. O Mevrouw Leterme-Florentijn, Heer en Vrouw Daniel Florentijn Van Mele. Mejuffer Fernande Leterme, Heer William Florentijn, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van ■eer Louis - Joseph FLORENTIJN Weduwnaar van Vrouw Celina-Maria CROIGNY hun teergeliefden vader, grootvader en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Heer en Vrouw Alphonse Descamps-Devos. Heer Michel Devos-Synaeve. Heer en Vrouw Emile Briké-Devos. Heer Alphonse Verschoore-Devos. Heer en Vrouw Albert Devos-Mathys. Heer en Vrouw René Deleersnijder-Devos, danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van kunne teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante Vrouw Marl» COOKtEN Weduwe van Heer Gustaf DEVOS en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. O Heer en Vrouw Henri Vermeulen-Henneboo en gansck de familie bedanken voor de talrijke blijken van deelne ming betoond bij de begrafenisplechtigheden van lieer Albert VERMEULEN Wytschate, den 5 April 1944. Heer Albert Garreyn Juffrouw Josette Garreyn Heer en Vrouw Camiel Benoit-Pareyt Heer Emiel Garreyn-Liefooghe Vrouw Weduwe Frangois Benoit-Vandenberghe Heer Georges Benoit Heer en Vrouw Henri Derudder-Garreyn en kinders Heer en Vrouw René Garreyn-Schollaert en kinders Heer en Vrouw Jules Garreyn-Lesthaeghe en kinders Heer en Vrouw Valere Staelens-Garreyn en kinders Heer Arsène Sinnaeve-Garreyn en kinders Juffrouw Irma Garreyn Juffrouw Elisabeth Garreyn De familiën Benoit. Pareyt. Garreyn en Liefooghe, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Albert G4RRGVN geboren Irma-Maria BENOIT hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, dochter, schoon dochter. kleindochter, zuster, schoonzuster en bloedver wante. en voor hun tegenwoordigheid op de begrafenis. O Heer Fideel Buseyne Heer en Vrouw Adolf Jacob-Buseyne en zoon: Heer en Vrouw Gustaaf Buseyne-Leterme en dochter: Heer en Vrouw August Buseyne-Kools en kinders Heer en Vrouw Daniel Buseyne-Cremer Heer en Vrouw Leopold Buseyne-Ennaert en zoon. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote. moeder, schoonmoeder, groot moeder en bloedverwante. Vrouw Fideel BIJBKY1VE- CLAEY8 en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (6091) VELOBANDEN Wilt U genadig nieuwe velobanden koopen, In alle grootten, wendt U bij DEVOS D., Yperstraat, 16, Dlckebusch. Tel. Yper 195. (5880) Allo Allo Muziekliefhebbers ALLE ZONDAGEN, vanaf 5 uur Prachtig Jazz - Muziek li het Ca ié DB MOL Bascalestraat. (5674 Gai'eejmakex^iJ - Bachen Meeneosteenwsg, 62, TPER gelast zich met het maken en vermaken van alle slag van bartieren en autokappen. Goed werk n Vooadeelige prijzen. g n TE KOOP Smoking gansch nieuw. Adres ten bureele. 16113) TE KOOP, voor Plechtige Communie laage broak, marine blauw. Adres ten bureele. (6115) TE KOOP Wit Pleohtlg CommunlC- kler»d met kroontje voile en bandzakje. Henri Coffyn, Hoornwerk, 3, Yper. (6116; TE KOOP Schoon Plechtig Commu- nlekleed met onderkleed, kroontje, zakje en voile. Adres ten bureele. (61 IS) TE KOOP Schoone zwarte ledtren vest. Adres ten bureele. (6121) TE KOOP Schoon wit Plechtig Com muniekleed, kroontje en zakje. Adres ten bureele. (6126) TE KOOP Zwarte jachtstoof in goeden staat. Fochlaan. 34, Yper. (6130) TE KOOP Vooroorlogsche verlakte meisjesschoenen, alsook 1 paar witte Nr 29, in goeden staat, Capucienenstraat. 14, Yper. 6133) TE KOOP goede jachtstoof. Godelievestraat. 12. 6139) TE KOOP Klndervoituur. Adres ten bureele. (6148) TE KOOP Radio Philips model 1939, 5 lampen, met luidspreker. Tegelstraat, 56, Yper. (6150) TE KOOP I paar mansmolleren. nr 43. Adres ten bureele. (6154) TE KOOP Radio Novak in zeer goeden staat Statiestraat, 44. >6131, TE KOOP Vooroorlogsche driehoekige Keukenstoof, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele (6166) TE KOOP Wit ijzeren bed voor 2 personen. Maarschalk Haiglaan, 79, Yper. (6167) TE KOOP GEVRAAGD Puidestoof ol iets dergelijks. Adres opgeven ten bureele. TE KOOP LAROUSSE XXe SIÈCLE, in 6 deelen. Merghelynckstraat, 1, Yper. (6032) IK KOOP en VERKOOP alle slag van KARREN. HONDEN, VODDEN en KONIJ NENVELLEN. Deplancke Frederik, Zonne- bekesteenweo, 129, Yper. (6046) TE BEBOEREN VOOR ÉÉN JAAR DEEL EENER WEIDE, ongeveer 1 1/2 Ha„ geen pachtprijs en geen lasten, dicht bij de stad. Adres ten bureele. (60291 Uit ter hand te koop STAD IEPER TWEE SCHOONE WOONHUIZEN ieder met 150 m2 grond, respectievelijk 100.000 en 90.000 frank. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU. Rlj- selstraat, 76, Tel. 163. (6010) Landbouwers - Tabakkweekers, Alle slag van vlakepersen, staken voor tabak- stellingen, enz te bekomen aan genadige prijzen, bij DECRUYDT Cyriei, Groot* Molenstraat, 36. Zonnebëke. I 6149) Tijd is geld Twijfelt niet meer.:. Wendt U in volle vertrouwen tot het bij den broeder van P. Lienaert SARHA - Depot van Roeselare Daar wordt gij spoedig en goed bediend, niet enkel in Kruidenierswaren en Beschuit, maar ook in Textiel-huishoudartikelen, Schoolgerief, enz. ent. Allea aan laagste prijzen buiten concurrentie. - INGANG VRIJ - Dus niet genarzeld. Breng ons heden nog een bezoek. Overtuigt U persoonlijk, want bij ons is GROOTSTE KEUS zelfs voor de kleine beurzen. Zoekt UW profijt. Open van t tot 12 en van 14 tot 18.31 aar. Het volledig wagasqn is tkaus heropend. (6641 M. CORT1RH Lieeaciaat ia de taadheelkuod», vestigt tick als TANDARTS te leper, Diksmuidestraat. I. ea oatrangt van 8.30 - 12 uur en vaa 2 tut 6 aar, iederea werkdag, 's Maandags uitgezsuderd. (6160) GEVRAAGD HUISEZIN ZONDER KIN DEREN, man als hulsknecht, vrouw als keu kenmeid. Adres opgeven ten bureele. (6057) GEVRAAGD MEID SERVEUSE. Adrea ten bureele. (6078) GEVRAAGD deftige meid, meer daa 20 jaar, reeds gediend hebbende, voor dame alleen. Adres ten bureele. 6132) BEVRAAGD goede meid. reeds ge diend hebbende, voor burgersbuis in Yper. Zeer goed loon. Adres ten bureele. (6137) GEVRAAGD Goede meid. reeds ge diend hebbende. Maloulaan, 16, Yper. (6147) Juffrouw 19 jaar, in bezit van diploma voor setj- dn naaiwerk, VRAAGT WERK. Adres ten bureele. (6151) GEVRAAGD Goede «rastlge meld. reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. 6152) KLEERMAKER VRAAGT bekwame gast, Pascal, Boterstraat, 23. Yper. (6153) Werkvrouw vraagt plaats, alle da gen vrij. Adres ten bureele. (6155) Werkvrouw vraagt plaats, alle da gen vrij. Adres ten bureele. 6159) Goede en vaste toekomstbe trek king aangeboden aan twee personen wonende te'of in de omstreken van Yper en Komen. Goede carrière mogelijk Schrijven aan de letters H. R. Abeelesteenweg, 11, Poperinge. (6162) Werkvrouw vraagt plaats, 3 of 4 dagen per week. Adres ten bureele. (6135) GEVRAAGD Goede hakkersgast, kost en Inwoon, bij Saesen Maurice, Rijssel- straat 198 Yper i6l65) Warpt gsen ledige flesschen weg, wendt U tot G. Claey», koopman van ledige flesschen en oude metalen, aan den boogsten prijs Café <Het Zilveren Hoofd», Rijsselstraat 49, Yper. (6059) Mevrouwen Mejuffers Wenscht U een mooie in dez lfde stof als deze van uw mantel of kleed, wendt U dan in volle vertrouwen tot Mevrouw ANSEEUW - KOOLS, Moden St Jacobsnieuwweg, 6, Yper. (58271 ALLO! ALLO! WIELRIJDERS Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken vah banden, alsook voor het herstellen vanjuw velos, wendt U In volle vertrouwen bij'Julien DEPOORTER, Pater straat, 34, Yper? Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) Adv. V. 664/76 (5906) De <T' Pascal cu Roger Paanecoucke, leper, logenstraffen de geruchten die nopens hen de ronde doen. en verklaren hiermede, dat bepaalde geruchten van allen grond ont bloot zijn. Zij doen tevens opmerken dat alwie nog hun eer zal rooven gerechtelijk zal vervolgd worden. (6134) Logenstraffing Raph. Pannekoucke (Raph. Tailor) logen straft de geruchten, die nopens hem de ronde doen. en verklaart hiermede dat bepaalde ge ruchten van allen grond ontbloot zijn. Hij doet tevens opmerken dat alwie nog zijn eer zal rooven, gerechtelijk zal vervolgd zijn. WIELRIJDERS Voor het aanschaffen uwer nieuwe fietsen, voor het herstellen van banden, het ver nieuwen van lijnwaad en trlngels, wendt 17 tot het gekend huls TURCQ-SPORT, Mee nensteenweg. 19. Yper. (5890).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 3