NO TA RI EE L E VEfiKOOPINGER Een WOONHUIS Een WOOXHUIS Veertig Ca. onverdeelde erve Een Vl'OOI\' HUIf* EEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING Twee VERNIELDE KUIZEN Ken WOONHUIS HANDELSUITBATING uw i> i:i.m ii uw Allerschoonste MEUBELS Op Dinadag 25 April 1944 DRIE WOONHUIZEN WOONHUIZEN UITTREKSEL VAN VONNIS Gemeente Wytschate Belangrijke Openbare Verkooping MEUBELEN IK KOOP EN VERKOOP OCCASIE MEUBELEN KESTELOOT Charles in 't go sdkoopste Meubelhuis 6 en 12, Noordhan YPER Studie van den Notaris Delahnye, te Woumea. o OVERSLAG Maandag 17 April 1944 om 2 uur's namiddags, te Dixmude, ter herberg Sportpaleis Wtst- Mraat, Nr 62a van STAD D1XMUDE Oeneraal Jacquesstraat, Nr 62 dienende voor winkel bekend ten kadaster Sectie B. nummer 18E, voer een grootte van 77 centiaren Verpacht aan Heer Eugene Debruyne-The- veleln mits 150 Ir. te maande, voor 3, 6 tot 9 Jaar Ingegaan den 1 Mei 1939. Ingesteld 100.000 Fr. Studie van den Notaris (^tiHeïera, te Poperinge. o De openbare verkooping van bet RENTENIERSHUIS te Poperinge, Brug- gestraat, 8, en het LANDGEB0UW te Poperinge, Couteretraat, vastgesteld op Dinsdag 18 April 1944, aal geen plaats hebben. Studie van Meester Pierre DE SIMPEL, Notaris te Waastem Om uil onverdeeldheid te scheiden OVERSLAG: Zaterdag 22 April 1944 om 2 uur 's namiddags, Ie Woumen - Jonckershove. ter herberg Den Yier bewoond door Prosper Degraeve. ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Dizmude. van Gemeante WOUMEN JONCKERSHOVE met afhangen schuur, koelstal. zwijnhok, ovekot en kleine stallen alsmede onder bebouwden grond 8 aren 34 ca. erve. B 1161 1 en deel van 1061 k. Gebruikt door Michel Despierre, zonder schrift, mits 50 fr. te maande. Ingesteld 70.000 frask. StucRën van de Notarissen F. Ileliilinyo. te Woumen en F. Toinmelein, te Cortemarck. o INSTEL: Woensdag 19 April 1944 OVERSLAG: Woensdag 3 Mei 1944 telkens om 2 Uur 's namiddags, te Jonckershove, ter herberg De Casino, be woond door de Weduwe Denys van Gemeente WOUMEN JONCKERSHOVE Koop 1 Perceel ZAAILAMD 46 aren 80 centlaren. Koop 2 11 CJ I B mei Alhangen en 39 aren 89 centiaren Pelde koopen in gebruik door Alouis Puype- Maeckelbergh. tot 1 October 1944onvergeld. Koop 3 Perceel ZAAILAMD groot 35 aren 9o ca. In gebruike door Gaspar Gaston en Mau rice Maeckelbergh. tot I October 944. Koop 4 R4 a.60ca.ZAAILAND Gebruikt door Camiile Kekaert, zonder schrift, mits jaarlijks 2> 0 frank. Koop 5 Studie van den Notaris I>«'l:ilis«yo, te Woumen o Om uit onverdeeldheid te scheiden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG den Dinsdag 25 April 194 4 ten overstaan van d-n heer Vrederechter van het kanton Dixmude om 2 uur 's namiddags ten Vredegerechte van Dixmude, van Gemeente HOUTHULST alsmede volgens kadaster Sectie t, Nr 462q tn r de hoeveelheid van 3 60 a erve. Gebruikt door d'echtgenooten Georgts De- bruyne Deblaere. Studie van Meester I*. Ite Simpel, Notaris te Waasten. o Toewijzing: Maandag 24 April 1944 te 15 uur ter herberg s Café Central Armentièrestraat, Ploegsteert Bizet. Gemeente PLOEGSTEERT (Blzet) Rue des Jtunes Marlis, 2 met grond en koer, groot volgens kadaster I are 90 ca (daarla begrepen helft der straat). Ongebruikt Isgesield 15 000 fr. OVERSLAG Maandag: 17 April 1944 te 15 uur, ter herberg Au Faubourg de Lille Waasten van STAD WAASTEN ROOSTER Koop IFaubourg de Lille straat, Nr 47 met ongeveer 420 m2 grond en hof. Ingesteld 15 006 fr. Koop 1 Faubourg de Lille straat, Nr 49 met ongeveer 320 m2 grond en hof. Niet ingesteld. Koop III Faubourg de Lille straat. Nr SI met ongeveer 400 m2 grond en hof. Ingesteld 30.000 Ir. Verhuurd per maand zonder pacht. Koop IV Saint-Yvon Riche Rue met 10 aren 75 centiaren grond. Ongebruikt. Ingeiteld 8 010 fr Studie van den Notaris THEVELIN> te Meesen. OPENBARE VERKOOPING ▼an met grond en hof te NIEUWKERKE, in de Belkstraat, gekadastreerd Sectie A. Nr 507/n. groot 1 are 85 ca., palende M Leon Forceville-Haelden. de straat en de W* Jules Delporte- Bonnecan- dellle Vrij van gebruik. Vroeger bewoond door Henri Carpentier Comyn Om te bezichtigen, sleutel te bekomen bij Henri Carpentier, Oude Mannenhuis te Nieuw kerke. EEN1GE ZITDAG: Dinsdag 18 April 1944 om 3 uur namiddag. In de herberg Café des Alliés Ie Nieuw- kerke. Studiën van de Notarissen Antlró Van dei* Meernch en Alb. I .auvvorK, teYper. Studie van den Notaris Ttievelin, te Meesen. o Uit ter hand te koop Zeer achoone met woonhuis en ruime bijgebouwen, paarden stal. hangar en 35 aren grond en land, met paard, wagens en alle alaam, in volle bedrijf. In 't Zuiden van 't Arrondissement leper. Wendt U bij notaris Thevelin te Meesen. Studie van Notaris Ramnult, te Wervik. Uit tei* liantl te koop z met poort en magazijn en 7 aren 14 ca erve en iuin, gelegen te WERVIK. Heielarestraat. 16 Voor bezoek en inlichtingen zich wenden ter studie. Studie van den Deurwaarder <i. Talioii. J. Capronslraat, II, te Yper. Uit oorzaak van woonstverandering Op Maandag: 17 April 1944 om I Vi ure namiddag (Officieel uur> in de groote zaal Lapiere D'Hondtstraat te Yper Zeer Merkweerdige Verkooping van een groot tal EN MOBILAIRE VOORWERPEN Waaronder Twee volledige eetplaatsen in acajou en eik, bestaarde uit dressoir, buffet tafel met allon- gen en zes st9elen met lederen zaten. Twee volledige salongarnituren. Twee volledige slaapkamers in acajou en elk, bevattende bed met ressort, spiegelkas, lavabo en nachttafel. Verders andere schoone meubels, waaron der twee cosy corners, club- en andere ze tels. canapés, spiegels, lavabos, garnituren, ronde en andere tafels in acajou, buffetten, electriek- en gasstelsels. met oven en andere. Schoone matrassen in wol en kapok naai- machien. velos zoo goed als nieuw. Schilderijen en printen, nature-morte en andere. Schoone jacht- en andere stoven, hoeveel heid keukengerief glas, gleis, enz enz. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van Meester I>. "V. Roegiers, Deurwaarder, Diksmuidestraat. 41. leper. STAD IEPER om 2 uur namiddag, in het koffiehuis Old 1 om Groote Markt, te Yper, bij M Ed Dvplancke INSTEL MET PREMIE van 1/2 van TE LANGEMARK 1" Klerkenstraat EF.N TWEEWOONST, met 14 aren 28 ca. Bewoond Nr 48 door M Renoldus lan- ckaert inits 913 fr 's jaars betaalbaar met I Oktober Nr 46 door M Jules Cappelier. mits 746.25 frank 's jaars betaalbaar met I Oktober 2° Et- N WOONHUIS met 2 aren. gelegen in de oeslngestraat Bewoond d<>or M. Hector Lefevre, mits 1.026,5" ir 's jaars betaalbaar met 1 Oktober. Te bezictnie-n den Dinsdag en Donderdag van iedere week van 14 tol 16 uur. Overslag op Dinsdag 9 Mei 1944 Studie van Meester André VAN DER MEERSCH, Notaris te Yper. o UIT TER HAND TE KOOP VIER AANEENHOUDENDE met 73 aren 50 centiaren LAND gelegen te HOUTHEM bij Yper. Voor alle Inlichtingen, zich te bevragen ter studie. Rijsselstraat, 90. tins* Bij beslissing van den Heer Arrondissementseommissa- ns te leper, in dato 23 Maart 1944. ï)ÉLANOTE Omer, landbouwer, te Langemarir, wordt veroordeeld wegens ontduiking van landbouw gronden tot 1) eene geldboete van (77.400 fr.) zeven en zeventig duizend vierhonderd frank. 2) tot de kosten van opmeting ten bedrage van (4.500 fr.) vier duizend vijfhonderd frank. 3) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot aanplakking in al de ge meenten van de rechterlijke kantons leper. Met veroordeeling tot de kosten dezes en van pu blicatie en aanplakking ten bedrage van 175 fr. Gedaan te leper, den 23 Maart 1944. Voor eensluidend afschrift G. DESGHRIJVER. Adviseur. IEPERSCHE WEVERIJ, miamlooze ven nootschap, te leper Daar de vergadering van 13 Maart 1944 het vereischte quorum niet bereikte, zal er op Dinsdag, 25 April 1944, om 15 uur. een nieuwe buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden in Restaurant-Calé SULTAN. Markt, te leper met DAGORDE ii Verlenging van den geldigheidsduur van de Vennootschap 2) Omvorming van aandeelen; 3) Wijziging aan de artikels 5-10-11-18-19 21-24-39 van de statuten 4) Ontslag en benoeming van de be heerders en commissarissen. Om deze verga dering bij te wonen g. lieve men zich naar artikel 2X van de statuten te schikken Twee plaatsen van tijdelijke mannelijke be dienden zijn alhier te begeven voor de btvoorra- dingsdiensten der gemeente. Voorwaarden 1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden. 2) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister. 3) Minstens 23 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op 1 April 1944. De wet van 3 Oogst 1919 - 21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942 op het voorkeurrecht van oudstrijders en gelijk- gestelden, zijn van toepassing. 4) Minstens ZES maanden dienst gedaan hebben in de ravitailleeringsdiensten eener gemeente of stad. 5) Vrij zijn van ziekten of lichaamsgebreken die het normaal uitoefenen van het ambt zouden ver hinderen. De aanvragen moeten vergezeld zijn van de ge vraagde bewijsstukken hiervoren onder nummers 1, 2, 3, 4 en 5, en bij aanbevolen omslag aan dun Burgemeester der gemeente toegezonden worden, ter post besteld vóór den 20 April 1944. Op Dinsdag- 25 April 1944 te I uur 's namiddags, in de zaal Lapiefe, D'Hondtstraat. te leper. van Een moderne slaapkamei in gepolijst acajou, twee schoone slaapkamers stijl Louis XV, waarvan één in massief eik en één in nolelaar, een prachtige eetplaats in massief eik. een schoone eeiplaats in eik een schoone slaap kamer in nolelaar, een zware brandkoifer in goeden staat een piano, een naaimachien, een minister bureel, een moderne secrétaire meu bel. een salo> garnituur bestaande uit vier zetels en canapé een schoon radioapparaat, rijwielen, kach.-ls nuffetten kleerkasten, lava bos talels. stoelen, zetels, nachttafels, bed den. matrassen, spiegels schilderijen eetser vies en nog at dere voorwerpen ie lang om te melden Gewone voorwaarden - Komptanle betaling. Tentoonstelling den dag der verkooping, von 9 tot .12 uur De plaats van tweede vaste veldwachter is hier te begeven. Voorwaarden 1) In bezit zijn van het attest afgeleverd doer het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volks gezondheid, waaruit blijkt dat men voldaan heeft aan de wetenschappelijke en lichaamlijke proeve» vöor het ambt van veldwachter. 2) De gemeente Wytschate bewonen te» laatste één maand na de indiensttreding. 3) Verbod handel te drijven, ook niet deer tusschenpersonen. De aanvragen moeten door de kandidaten per soonlijk geschreven en gezonden worden aan het Schepencollege te Wytschate, per aangeteekend schrijven ter post besteld vóór 20 April 1944. Zij moeten vergezeld zijn van ar uittreksel uit de geboerteakt. b) eensluidend verklaard afschriit van het hier boven bedoelde attest. cl gebeurlijk de bewijzen van prioriteitsrecht ingevolge de wet van 3 Oogst 1919 21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942. Wedde volgens wettelijk barema. Bij Bevel De Secretaris, De Burgemeester, (Get.) E. RONDELEZ. (Get.) Dr G. DE CONINCK ALLE SLAG Veurnesteenweg, 145, (Villa) YPER (5149) Gemeenten DRAN0UTER en L0KER Eene plaats van tijdelijk fe) bediende is te be geven bij den bevoorradingsdienst. VOORWAARDEN 1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden. 2) Niet ingeschreven in het jodenregister. 3) Voldaan hebben aan de militiewetten (voor de mannen). 4) Eene der gemeenten bewonen na de benoeming. 5) Diploma of getuigschrift bezitten van minstens lager middelbaar of normaal onderwijs. 6) Minimum 18 of hoogstens 35 jaar. 7) Wedde volgens schaal. Aanvragen met bewijsstukken dienen ingezonden aan den heer Burgemeester van Dranouter bij aanbevolen brief, ten laatste op 24 April 1944. Namens het College De Secretaris. De Burgemeester. H. Thibaut. K. A. Delamarre. tétevmet rïimxAfc-itttMKti hipuiwwww bit Pierre CHRIST1AENS Adv. V. 641/158 (4938B) 'Voor ail uw 1-linitcn Iiiuul. en Tuinboiiuziiden wendt U in volle vertrouwen bij IK. HPK AI;HT* Znndleelt en -laamlel Oude Veurnestraat, 2, YPER Ulemkrachlli;. (5802) Hoorteclit en c HET YPERSCHE UitgeTer O. DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper (Nr F 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 4