Duitsche Legcrberlchten 25' Jaar. Nr 7 Priis 0,50 fr. Vrijdaf 9 Juni 1944 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER AAN ONZE LEZERS BEVOORRADINGSDIENST Rood Krui* van België Lapiere's Zaal, O'Hondtstraat H.nriett* DE FRANCE ALLERHANDE NIEUWS BOKSEN STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS - VOETBAL - WIELRIJDEN HET YPERSCHE Uitgever: DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944: 26 Irani gin verband met de papierschaarschle en inge- volge een beslissing Van üe oezettende Overheid mo&eii alle weeküiadcn nog slechts alle veertien dagen op hun vioeger lonnuat ot wekelijks op han lurinaat verschenen, up advies van talrijke lezen» en ten einue alle nieuws en vooral üe offi- Ciecie berichten en ueze betreffende de rantsoe- necring, zonder vertiaging te »uunen publicceren, hebben wy uiteindelijk uesioten voorts WiikL.Lijh.S tc verschijnen... wezc hel uan ook op hal! lormaat. STAD 1EPER Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De bedeeling der rantsoeneeringszegels zal plaats hebben op W««nsdag 14 en Uonaerdag 15 Joni 1944. telkens van zeven ure en half tot elf ure en half voormiddag en van dertien ure en half tot zestien ure en halt. Iedereen wordt verzocht de ecnzclvigbeidsbewijzen mede te brengen. Kinderhemden De peraonen die werden ingeschreven geduren de de maanden Januari, februari, Maart en April tot het bekomen van een machtiging tot bevoor rading voor een kinderhemd, mugtu die machti ging ui de eerstvolgende dagen komen afhalen, aan win.et nummer 9. Bedeeling van Puddingpoeder Een rantsoen van 50 gr. puddingpoeder van maïaderi- vaten zal verleend worden in den loop van eik Oer rant- sotoeermgstijdperken Mei juni en juni Juli op basis van inschrijvingen voor suiker. h,lk verbiuiacr zal derhalve zijn rantsoen puddingpoeder moeten afhalen bij Oen klein handelaar waar bij voor suiker ingeschreven is- Uit product dient zonder afgifte van rantsocnzcgels verkocht tg worden Afdeeling Yper Voortaan is het buiecl van 't Koodc Kruis (Stadhuis) 's namiddags gesloten. Klad leper a Op ZONIJAQ II JUNI 1944 IN DUN OTADSSCHOUWBUHQ vanaf 9 ure 's vouriniddugs tot 18 ure 3C IN 1 ERNA HON ALE AKKORDEON -WEDSTRIJD ingericht door Heer Albert dfc. HOLLANUtR. toondichter. Aigetneene inkompiijs 5 Frank. Op Zondag 11 Juni 1944, te 20,00 u. SEIA ARDCONCERT deer den heer Elie Rijckelynck, Stadsbeiaardier Programma 1) Piaeludium 11 (A P F. Boëly. 2) Meaueito 1-Ii ill (M. Van den Gheyn) 3) Sonata (G, Van Hoeyjf 4) a) Giga (A. Corclli) b) Les Moisson- acurs (Fr. Coupcrin) 5) a) Oe Lindeboom (Fr. Schubert)- b) Ach. wie 1st 's möglich darn (F. Kücken) - c) Het liedje van den beiaardier (E. Hullebroeck) 6) Siciliana (J Dcnyn) 7) 't Ros Beyard doet zijn ronde (Staf Nees)m, lied. b) Varia i 11-111, c) Finaal. Vlamert inge Openluchtpark bij Mr Poiillius Op Zondag II Juni, om 15 aar slipt. GHOO I' ingericht door Promotor J. Van Laeke. onder de regle menten van den B.8.B 7 Prachtige liefhebberskampen, met volgends deel- nsmeis Poperingt Leclcire. Andrcclair. Balden. Top. Ver meulen Wervik: Clinkemaille. Hollebeke. Dccrock. Breyne. Boudry, Vanbccclare. leperViaene. Ligncel. Sercu en Cnrlier Ach. Boksdemonstratie met Fr. Carlter. \lb. Lepere cn D. Scrvage. Exhibitie tusachcn Croquette en Deckmyn. Kampioen van Vlaanderen. Liefhebbers. Grijzen der plaatsen 30. 20 en 10 fr. Kaarteo zijn op voorband te bekomen bij POT1LLIUS tg VLAMERTINGE. /.oiiifug 11 Juni. vanaf 6 uur Zangeras en Jazbaniste Rome door de Anglo-Amerlkanen bezet. De Invasie in het Wésten begonnen. Woensdag 31 Mei 1944 Zuid Italië Aan de Albani heuvels mislukten de vij andelijke doorbraakpogingen. Marokkaaosche bergtroepen bereikten Carpinelo. Aan beide zijden van Frasinoce. ten Z. O- van Sora en ten Z.-W. van Alfediro werd de vijand tot staan gebracht. Duitsche torpedovliegtuigen brachten in de Middellandscbe Zee 23.000 brt. tot zinken cn beschadigden 44-000 brt. Oostfront Ten N. van jassy braken de Duitscbc troepen door de Sowjet-stellingen. De spoorwegkooop- punten Kasatin en Fastow door het Duitsche luchtwapen gebombardeerd. Amerikaansche bommenwerpers over dag boven bet Rijksgebied 42 vliegtuigen neergehaald. Britsche vlieg tuigen boven Rijnland Westfalen. Duitsche duikbooten kelderen 29.500 brt. alsmede 8 destroyers en geleiscbepeo. Donderdag 1 Juni Zuid-Italië Vijandelijke aanvallen ten W. van Vel- letri afgeslagen. Zware gevechten ten O. van Velletri. Ten W. van Frasinone lijden vijandelijke aanvallen schipbreuk. Oostfront Onze troepen zetten hun aanval ten N. van jassy voort 37 vijandelijke pantsers en 87 vlieg tuigen vernield. Succesvolle plaatselijke aanvallen voor de Karpaten en ten Z. O. van Brody. Sowjet-spoorweg- verkeer gebombardeerd. Amerikaansche luchtaanval op W. en Z-W. Duitsch- land voornamelijk op Oscabrück en Hamm 13 vlieg tuigen neergeschoten. Amerikaansche bommenwerpers bombardeeren Ploesti en verliezen 28 vliegtuigen. Duit sche gevechtsvliegtuigen boven Z. O. Engeland. Vrijdag 2 Juni Zuid Italië De vijand in df streek van Velletri en Valmontone tot staan gebracht. Penetratiepunt ten N O. van Velletri afgegrendeld Op de noordelijke helling van de Lepini-bergen manen onze troepen zich los en bereiken den Noordeiiiken oever van de Soca rivier Vijandelijke aanvallen in de streek van Sora afgeslagen. Oostfront Vijandelijke tegenaanvallen ten N. van jassy afgeslagen. Plaatselijke gevechten voor de Karpa ten. De spoorwegknooppunten Kasatin en Fasfow gebom bardeerd. 11 van de 40 aanvallende vliegtuigen op een Duitsch konvooi voor de kust van West Noorwegen vernield. Zaterdag 3 Juni Zuid Italië Vijandelijke aanvallen ten W. van Lanu- vio afgeslagen. De vijandelijke vooruitgang ten O van Rocca di Papa en ten Z. van Palestrina Cave tot staan gebracht. Oostfront Vijandelijke tegenaanvallen ten N. van Jassy afgeweerd. Sowjet stellingen ten N.-O. van Jassy doorbroken. Noord Amerikaansche bomaanvallen op Hongarije en Roemenië 5 vliegtuigen vernietigd. Britsche vliegtuigen boven Rijnland-Westfalen. Boven het Rijk en de bezette Westgebieden 33 vliegtuigen neergeschoten. Maandag 5 Juni Zuid-Italtë Ondanks het Duitsche aanbod Rome niet in de gevechtsoperaties te betrekken.drongen Amerikaan sche pantserformaties tot in het stadscentrum, ten einde zich van de bruggen over den Tiber meester te maken. De Duitsche leiding spant zich niettemin in de gevech ten in en rond Rome te beperken. Hevige strijd ten N.- O van de stad. Vijandelijke aanvallen ten Z. O. van Cave, ten Z. van Guarcino en ten N. van Sora. afge slagen 19 vliegtuigen boven Italië neergehaald. Oostfront Duitsch-Raemeensche troepen winnen ver der terrein ten N.-W. van Jassy 42 Sowjetvliegtuigen vernield. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen bombardeeren Keulen Dinsdag 6 Juni Weetfront Tijdens den afgeloopen oaebt, na inleiding door zware luchtaanvallen op onze kustverdediging, zette de vijand op talrijke plaatsen tusschen Le Havre en Cherbourg, luchtlandingstroepen af en landde tegelijker tijd. ondersteund door sterke zeeetrijdkraebten. ook van de zee uit. In de aangevallen kuststreek zijn verbitterde gevechten aan den gang. Zuid-Italië Vergeefsche vijandelijke aanvallen vanuit Rome ten W. en ten N. van de stad nabij en ten W. van Tivoli. OostfrontNieuwe vooruitgang der Duitsch Koemeen- scbe troepen ten N -W. van Jassy tegenaanvallen afgeslagen 39 vliegtuigen neergeschoten. Plaatselijke gevechten bij Witebsk. In Kroatië werd het centrum der bendetroepen van Tito overvallen en verslagen. Osnabrück door vijande lijke vliegtuigen gebombardeerd. Bij Albert Lapère Onze knappe middengewichter, die het vóór 21 Juni e.k. moet opnemen tegen den winner der match Fouquet- Descheemaker. om den titel der Beide Vlaanderen Mid dengewicht. heeft besloten ten zijnen huize lessen te geven in boksen en in lichamelijke opvoeding. Allen die de groote capaciteiten van Albëtt kennen, zullen het met mij eens zijn. dat hij goed werk zal verrichten. Liefhebbers wien bet zaakje interesseert, kunnen inlichtingen nemen bij Albert Lapére. Patteelstraat. 24. le leper, op Woensdag cn Vrijdag avond, vanaf 19 uur. ROGISA. F L O H A Uroote Biatrial SHERLOCK HOLMES met Hana Albera eéi Heinz Riihmann Vrijdag, Zaterdag, om 1 u. Zocdag, 0111 Ui, 5 en t u. Maandag, om 8 uur UAJEëTIC IftijttelMll-MMi DE BRUIGOM UIT BRAZILIË metGuati Huber en Wolf Albach Retty Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 11, 5 en 7 i u. Maandag, om 7 1 uur OUD-IEPEK ColneriplaaU r-i<- VER00R DIELD 0* TE LEVEN metPaul Javor en V&léria Hid/éghy Zaterdag, om -:7 S ujir Zondag, om 5 en 7) u- Maandag, om 7 i uur Iapsr - Solo-Slim - Zondag avood werd in de her berg De Kloef in de Boezingestraat. een solo-slim gespeeld door M. Daniel Vamyckegem met de vijf hoog ste hartens met 7 en de vijf hoogste schoppens met 7 en 8. Medespelers waren Jerome Dezeure. Alfons Kools en Maurice Barrato. Getuige Gerard Feys. De winnaar stortte 10 fr voor de invaliden 1914-18. Staods rijwieldiefstallen - Zaterdag, rond den middag, plaatste D'Haene Theophiel zijn rijwiel aan den gevel van zijn huis in de Boomgaardstraat. Toen hij het enkelen tijd nadien wilde bionenDemen was zijn fiets verdwenen. Zondag omstreeks 11 uur. had de genaamde Lan- noye Julienne, van Langemark. baar rijwiel geplaatst aan een winkel in de Tempelstraat. waar zij er een boodschap te doen had. Toen zij den winkel verliet, was haar velo niet meer te vinden. Maandag avond, rond 8 uur. bad Buysse Marcel, van Boezioge. zijn fiets geplaatst vóór een winkel op de VandeDpeereboompIaats. Wanneer hij zijn rijwiel wilde terugnemen om weg te rijden, was het spoorloos ver dwenen. Drie rijwieldiefstallen op één week. Wielrijders laat uw rijwiel nooit onbeheerd op straat staan Zonnebeka - Verbrand De briefdrager Omer Bogaert bracht een carbidlamp in orde. Tengevolge eeoer ont ploffing werd hij aao aangezicht, handen en rug ernstig vei brand. De 65 jarige Kamiel Chaerle is tijdens zijn dagelijksrhe werkzaamheden zoodanig aan aangezicht en handen ver brand geworden dat hij in een ziekenhuis te Roeselare is moeten verpleegd worden. Zondag 11 Januari 1944, om 15 uur Op het Ypersch Stadium. Augustinenstraat Finaal 2e Reservekampioenschap Westland C. S. Yprois B - S C. Blzét W. S Terrtio Bruggpsternwrg leper A - Keurelftal Westland Burgerlijke Stsnd van I van den 30 Mei tot den 8 Juni 1944. Geboorten DeCorte Monique. St-Niklaasstraat. 15. Rommens L hantal, van Wijtschate. Boore Marie Théfèse. van Komen. Debouck Henriette, van üiklcë- busch. Rouseié Rosa, van Reningelst. i— Bolle Lena, Maarschalk Haiglaan. 14 (5 laatstgenoemden Recolip 5). OverlijdenS üehaene Isidorus. z.b.. 79 j. wed. van Dcruddere Anna. Rijseistraat. 94. Carrein Camillus. z.b.. 75 j. echtg. van Priem Maria, van Bikschote. Vernamme Maria, landbouwster. 50 j. eebtg. van Bail- leul Maurice. Rijselstwg. 4. Tytgat Daniel, scholier. 12 j. zoon van Joseph en van Bertha Depuydt. Plumer- laan. 2. Huwelijken Van Damme Gaston, stoker, en De Rutier Suzanne, z.b-. beiden te leper. Lebbe Albert, autogeleider. van Brussel, en Madeleine Vermeulen, naaister, te leper Beun Cyrille. autogeleider, en Riem Suzanne, dienstmeid, betden te leper. Huwelijksbeloften Roose Henri. Kernwerker, en Vandenbroucke Margareta. z.b.. beiden te leper. Degryse Camille. metser aannemer te leper, en Colinct Marie, naaister, te Waterloo. Haeck Julius, rijks wachter. en Vermaut Maria, z.b.. beiden te leper. Malisse Michel, landwerker. te Oostvleteren. en Blanc- kaert Jeanne, dienstmeid, te Elverdicge. voorheen te leper. Doortocht Elf Steden Ronde Zondag 11 Juni wordt de Elf Steden Ronde voor Seniors betwist, gegeven door de Brugscbe Velosport. De renners komen van Boezioge. Brieien hoekje. Veur- nesteenweg. Maloulaan. Grachtstraat. Fochlaan. Static straat. Tempelstraat. Boterstrrat, Koning Albert Plaats. Meenenstraat naar Meenen. De doortocht is voorzien rond 13 u. Een premie is te betwisten in de Statiestraat aan het Café Ville de Courtrai Bij C. S. Yper W S. Proven (versterkt) 2- C. S. Yprois A 3 Met 10 man heeft de A ploeg het te Proven gemak kelijker gewonnen dan de eindscore laat vermoeden, 't Werd een wandelingske voor onze rood-witten die af- geteekend de meerdere waren, doch weinig naar doel schoten en zich bet meest bekommerden om show voetbal te vertoonen. De mauves verdedigden zich wel moe dig, maar kwamen steeds een stukje te kort. M. Duma- lin opende, met windnadeel. den stand voor Cercle. Proven echter kon kort vóór de poos op ontsnapping gelijkstellen en met 1 1 score werd er gedraaid. Na de koffie, wanneer C S.Y. met wind in den rug evolueerde, kwam het meesterschap der onzen nog meer tot uiting en M Hollebeke en E. Chercbye brachten de bordjes op 3 1. Roger Dewulf kwam een handje toesteken met de vooriijn en op een gegeven oogenblik stond er geen enkel speler meer op de Cercle helft. De W.S P.-ers ver dedigden zich met banden en voeten eu 't was de eene back naast de andere. De rood-witte defensie begon baar taak wat al te gemakkelijk wanen en kwam altoos te ver vooruit. De localen lukten er ten slotte toch nog in om hun nederlaag te milderen en slechts met 2 3 scoor werd het een C.S.Y zege. De heer J. Sansen had de leiding. Beschouwing Een gemakkelijke en geen hoogstaande prestatie der rood-witten. Wat de samenstelling der ploeg betreft De defensie was compleet, terwijl Berten en M Dunialin de halOijn vormden. De gewone middenlinie ontbrak in blok Cherchye fungeerde ais aanvalleider en was omlijst door de scholieren Hollebeke en Vanbecelaere R als insides en R Maes en Alb Devos als hoekspelers. Proven mag stellig als beginnende club om baar moed en begeestering geloofd worden, maar... er viel toch een breed kiasverscbil waar te nemen. Begrijpelijk en noimaal trouwens 1 Verder dient alleen nog de hobbelige toestand der voetbal weide vermeld te worden. Tornooi B. S. Poperinge C. S. Yprois B 4 - S K Vlamertinge 9 Tegen S. K. Vlamertinge A verloor onze B met 4 9 de troostmatch van bet tornooi van B. S Poperinge. Rust kwam met 2-5 stand voor S. K. V. Decbeiver op strafschop. Devos op hoekschop. Wullepit en Deiahaye zorgden voor de rood witte goals. Een paar nieuwe ele menten werden beproefd en schonken bevrediging, terwijl S.Mailliard de eenige A-speler was die op het Olympia- stadion de Iepersche kleuren verdedigde. Voor Zondag a s - Aangezien De Panne op 11 6 44 te leper niet kan optreden en geen enkel andere club bereid is om alsdan onze rood-witten te bekampen, gaat er Zondag a. s. geen wedstrijd door ten bate van een grafzerk voor wijlen speler Alfons Deplancke- Deze benefiet wedstrijd is dus noodgedwongen uitgesteld tot aanstaande seizoen en voor de A mannen is bet daar mede voor een paar maanden gedaan met voetballen. De B betwist Zondag e. k. de finale van het Tweede Reservekampioenscbap Westland S. C. Bizet komt onze reserven op het Augustinusstadion bekampen. Dit wordt de laatste Cercle-ontmoeting van 't seizoen 43/44 Beker C. S. Yprois Troostwedstrijden en Finale Om de 3e plaats Kalfvaart - Kruisstraat 3-2 Om de 2e plaats St-Pieters - Centrum 1-2 Om den beker C.S.Y. Ligywijk St-Jacobs 4-5 Gewestelijk Comiteit Westland leper UiUiiftB van 4-6-44 Tornooi St. Wylschate Finaal Trooitkamp. 4l Kamp ff. 5 0 Kamp Zonceb.-Nieuwk. (terr.C.S.Y.) Finaal 2e Res. Bizet-Reningelst Fin. V Jeugd Langemark Vlamert. 13 V riemden wedstrijden Zonnebeke Geluveld afg. Houthem-Dikkebusch 3-1 Proven I (verst.)-C.S.Y. 2-3 Proven II F C.Pop.(JpL) 1 4 Westouter- Reningelst 4-2 Bizet Hollebeke 6-5 Wytschate Meesen 3-1 Matchen voor 11 Juni Pin. 2* Res. Kamp. 15 u. C.S.Yprois Bizet Fin. 2e Jeugd. Kamp. 15 u. Vlamert. - Langem. Vrienden wadstrijden 15 u. Houtbem - Zacdv. 13 30 u. Nieuwk. Meesen 15 u Nieuwk. - F C Roesel. 15 u. Proven Oostduink. 15 u. Zillebeke - Geluveld Tornooi St. Wytschate 14.30 u. Hollebeke - Meesen 16.15 u. Wytschate - Bizet HANDBOOGSCHIETINGEK Zondag II Juni 1944 1 Om U lp nar WESVLETEREN en. LOO. - Inleg 25 tr. De schieting die op II Juni moest plaats hebban in MERCKEM wordt verschoven op 18 Juni.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1