KLEINE AANKONDIGINGEN Notarieele Aankondigingen ZIELMISSEN STERFGEVALLEN Garage Verhaeghs Zondag II Juni, «m 7.30 u., In St-Jacnkikerk, (ei*a,«n jaarmis »**r Heer Cyritl Vandamme echtgenoot van Vreuw Helene Orousct Meenensteenwei, 151. <6371; Zondag II Juni, om u., in St-Niklaaskerk, te- zengen Zielmis voor Hear Emiel-Jeseph Muiier iMT* Zondag II Juni, om I u„ in de kapel vaa ket Belle Qedshuis, (ezangen Zielmis voor Heer Jozef Vaa dei Oricsscbe «3»5| Zondag II Juni, om 8.30 u., in de kerk der E. P. Carmelicten. gezongen Zielmis voor Heer Aadrd Keigaacrt ittSC Zondag II Juni, om 8J» u., in St-Pieterskerk, gezongen Jaarmis voor Juffrouwen Doaise ea Irène Borits Patoelstraat, 11 («352» Zondag II Juni. om 8.30 u., in St-Maartenskathe- draal, gezongen Zielmis voor Juffrouw Ernestine Coffya Lange Meerscb. 18. (6353 Zondag II Juni, om 830 n„ in St-Jaeobskerk. gezongen Zielmis voor Mevrouw Manrice Verbcke geboren Etvire Callens <3541 Zondag II Juni, om 9 u., in St-Niklaaskerk, ge zongen Zielmis voor Heer ea Vronw Jules Depuydt Delaere vanwege de Kinder* Depuydt en De Oeest Dikkebuschstecnweg, 184. (<381) Zondag II Juni, om 9.30 u in de kerk der E. P. Carmelicten, gezongen Zielmis voor Heer Isidore Dehaenc vanwege de Confrérie van St-Joseph <382) Zondag II Juni, om 10 u., in de kerk der E. P. Capucienea, gezongen Zielmis voor Heer Jeremic Derycko cchtg. van Vrouw Godelicve Notcrdame ,6355) Zondag 11 Juni, om 1130 uur, in St-Maartens- kathedraal, gelezen Jaarmis voor Vrouw Emma-Maria Ladouceur echtgenoote van Heer Honoré-Remi Wollaert ea overloaea zoon Abel Korte Torhoutatraat, 3 (6356) Zondag 18 /on/, om 7.39 u., in St-Jacobskerk, gezongen Zielmis voor Hr ea Vw Alois Calteas-Qeldbof 1*383) Zondag 18 Juni, om 8.30 u., in St-Maartens- kathedraal, gezongen Zielmis voer Heer ea Vrouw Wackenier ea zooa Gerard [6384] Zondag 18 Juni, om 830 u., in St-Jacobskerk gezongen Zielmis voor Heer Gaston Pollée zoon van H Joseph en Vw Angele Vignc «3571 Zondag 18 Juni, om 9 u., in St-Niklaaskerk, gezongen Zielmis voor Vrouw Hector Storms geboren Lucie Lclieur Maleulaan, 3 (6357, Zondag 18 Juni, om 930 u in de kerk der E. P. Carmelicten, gezongen Zielmis voor Heer ea Vrouw Leoa Declerck-D'Hcere 1*391] Zondag 18 Juni, om 10 u., in de kerk der I. P. Capucicnen, gezangen Zielmis voor Heer Maurice Noiredame echtgenoot van Vreuw Feleeie Fcrijn Capucienenstraat, 114. 16390, Zondag 18 Juni, om 1130 u„ in St-Maartens- kathedraal, gelezen Jaarmis voor Mevrouw Eveliae Huygbebaert echtgenoote van Heer Jules Samyn f6385] Z O ND AG RUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat, m allean optn ap Zondag 11 Jumi Openbars Onderstand - leper Openbar* Annbeatedisif; Op 23 Jaai 1944, la 3 ara, zal er ia de zittings zaal der Commissie. Rijsselstraat. 38. te leper, overgegaan worden tot de opening der aaabiedingen voor het Ie ve ren vaa V LB29CKI gedurende het tijdstip van 1 Juli 1944 tot 30 J^uni 1945. Dn aanbiedingsbrieven zijn ta bekomen ap bet Secre fanaat. Rqsselatraat. 33. waar bat lastenkobier ter inzage Hgt 4 Vrouw Julien D'Nacne. gtborsn Lea Dsmeycra. Heeren André en Yves, Juffrouw Annitn D'Heenc. H«#r en Vronw Caaiel D'Haene Banduwt. Vrouw Weduwe Constant Demeysre Vanbrabant. Dcfamiliën D'Haene. Band uwe. Demey ere tn Vanbrabant, melden met diepe droefdheid hst afsterven van Hnar Julieii'Guatnnf O'HABNE hunnen teerfclicfden echtgennot. vader. zoon. schaanxoon en bloedverwant, geboren te leper, den 11 September 1907. en schielijk overleden (dood gemittrailleerd) te Mé teren (Noord Frankrijk oen 2 Juni 1944. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, warden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Icpar. Esplanade. 6. Mevrouw A. De Vos Loonus. Mijnheer en Mevrouw G. Gits-De Vos en kinders. Mijnheer en Mevrouw G. De Vos-Cornelis en kinders, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader en grootvader. Mijnheer Alplionse DBE VOS geboren te Blankenberge. den 17 Juni 1864. en aldaar godvruchtig overleden, den 7 Juni 1944. Elverdingestraat. 24. leper Groote Markt. 39. Iepet. Dit bericht dient als eenige kennisgeving. AUTOS MOTOS Maarschalk Haiglaaa, 102bis IE PER (Vcurnestccnweg) Vanaf heden staat de garage «L'AVENIR» uitsluitend ten dienste der burgerbevolking voor het onderhoud en het herstel van autos en motos. Al de werken worden er uitgevoerd door geoefende vaklieden in cene moderne co speciaal ingerichte werk plaats. Trouwt en spoedige bediening. (6367) Verloren op grondgebied Brielen Dorp armband- horlege, merk «Zodiac», terug te bezorgen tegen beloo- aing Lange Torhoutatraat. 14. Ypcr. (6388) Verloren Dameshorloge roet zwarte armband, op Dooderdagnamidciag, tusschen Gtluveld en 't Hooge. Terugbrengen tegen belnoniog Mcencnsteenweg. 129. TE liOOP Te keep 2 naaimachiencn Gritzner en Singer met waarborg. Fonograaf-Pick-Up met 12 nieuwe platen. Üiksmuidestwg, 57, Yper. 6370; Gemeente Vlamertinge Eto bctr.kkia, v.. tijdelijke bediende bij de Ravitailleeringsdienst te Vlamertinge is te begeven Vereischte voorwaarden en io te dienen stukken 1. Ouderdom van 17 tot 30 jaar. 35 jaar voor oud strijders. 2. Getuigschrift van Lager Middelbaar Onderwijs. 3. Getuigschrift van inboorliogschap.' 4. Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 5. Getuigschrift van met-ioschrijvicg in het Jodenregister. 6. Geneeskundig getuigschrift. Toepassing der wet van 3 8 1919.21 7-24 en 10 ll-'42. De aanvragen moeten met de vereischte stukken gericht worden aan den heer Burgemeester te Vlamertiogc véér 29 Juni 1944. onder aanbevolen zending Vlamertinge. 7-6 1944. Bij bevelDe Sekretaris. De Burgemeester. O. Lig nel. Rafaël Six. Gemeent* ReningeUt Plaats van tweeden Veldwachter is te begeven Voorwaarden 1) Houder zijn van het getuigschrift P./W 12. 2) De gemeente Reningelst bewonen binnen de maand. 3) Voorkeurrecht ingevolge de wetten van 3 8 1919 en van 21-7-1914. of van het Besluit van 10-11 1942, 4) Wedde volgens voorgeschreven barema. De eigenhandig geschreven aanvragen en de noodige bewijsstukken moeten per post en aangeteekerd aai den heer Burgemeester verzonden worden v66r 26 juni 1944. b.b. De Secretaris a. De buig u-cester. Camerlynck. Lanierant. Tc koep Zwarte manskostuum en donker blauwe pardessus. Adres tea bureele. 10374) Tc verwisselen Trottlnette in goeden staat merk Depauw tegen veiobaaden. Zich wenden Dikkebuschstecnweg. 151, Yper. (6375) Te knop groene feu-continu in goeden staat. Zich wenden Dikkebuschstwg, 146, Ypcr. 1(6377/ Te koop voorcorlogsche kindervoltuur. Adres ten bureele. (6386) Te koop Cinema compleet met ecran en 400 m. film. Adres ten bureele. (6389) Uit ter hand te koop 60 aren Maaigras op stam. Zich wenden bij Achiel DEGRENDEL. 46. Zonnebeke. Westhoek [6390] STAD IEPEK - Uit tor hand te koop Een Schoon Woonhuis met 200 m2 grond. 100 000 fr. Drie aaneeohoudende Werkmanswoningen, ieder met 3 aren grond en hof. samen voor 95.000 fr. Winkelhuis met atelier en inrijpoort, centrum stad. Verscheiueoe loten welgelegen Bouwgrond. Nadere inlichtingen hij G. BOURdEAU. Rijsclstraat, 76. leper. Tel. 163. (6268) Rechtbank van Koophandel te leper Failliisemant Raymond Deltu 3everen- Roeseiare. Bij hevelschrift van den heer Henri Lefebvre. Rechter commissaris bij bet Faillissement ReimOlld Deleu, bandelaar te Beveren bij Roeseiare. worden de schuld- eischers die tot het passief van bedoeld faillissement werden toegelaten, in algemeene vergadering samenge roepen op Dinsdag 27 Junite 14 u. in de gehoorzaal van de Rechtbank van Eersten Aanleg te leper. Groote Markt, om er ket verslag van den curator te hooren en den vermoedeltjken uitslag van de iikwidatic te vernemen, waarna ze uitspraak zullen moeten doen over de voor stellen van den gefailleerde, indien deze laatste meent er te moeten doen. ten einde een concordaat te bekomen Voor éénsluidend afschrift. De Curator. Edm. Camerlynck, advokaat. o Faillissement Marcel Couckuyt Langcmark Bij bevelschrift van den beer Edward Van Brusselen. Rechter Commissaris bij het faillissement van den heer Marcel Couckuythandelaar te Langemark. worden de schuldeischers die tot het passief van het faillissement werden toegelateo. io algemeene vergadering samenge roepen op Dinsdag 27 Juni, te 15 u. in de gehoorzaal van de Rechtbank van Eersten Aanleg te leper. Groote Markt, om er het verslag van den curator te hoeren en den vermoedelijken uitslag van de likwidatie te vernemen, waarna ze uitspraak zullen moeten doen over de voor stellen van den gefailleerde, indien deze laatste meent er te moeten doen. ten einde een concordaat te bekomen. Voor éénsluidend afschrift, De Curator. Edm. Camerlynck, advokaat. Kantoor vnn Meester R. Van den Boogaerde Notaris te Beselare. 100 Zuivere Bieënhoning te ruilen voer S IkER o\ andere eetwaar DtVüb Daniel en Zoun, bieëntceiers in 't gioot. Yperst iaat. 16. Dikkebusch Tel.. Yper 195. (6368) GEVUAAdD Juff Irène Sennesael, Bruggesteenweg, 67, Yper gelast zich met het vervaardigen van haautusscnen in stof >6373)' Te huur gevraagd Huisje liefst met tuintje, in Yper of omgeving, voor staatsbediende. Adres ten bureele. (6372) Gevraagd Meisje 16 18 jaar. voor licht werk. Adres ten bureele. (6314) Gevraagd goede meid. reeds gediend hebbende. Zich wenden Stuersstraat. 1. Yper. (6316) Te koop alt ter hand in Stad leper Schoon I)ui-K«i'8huia Voor alle inlichtingen zich wenden ter kantoor van voornoemden Notaris. Gevraagd -. goede meid-serveuse van 11 tot 25 j volledig loon en drinkgeld. Zich wenden Rijsselstraat. 53. Yper. (6346) Gevraagd Byenzwcrmen, Antoine Dambre, Ypersteen weg. 3, Vlamertinge. (6322) Ceuture-huis vraagt naaister 5 namiddagen per week. Adres ten bureele. (6376/ Gevraagd goede meld serveuse van 18 tot 25 jaar. köst en loon. Zich wenden Rijsseistraat, 186. Yper. Café Nituwe Congo. (6387) Gevraagd Werkvrouw goed keuken kennende, alle dagen van 8 tot 14 uur. Adres ten bureele. [6394] Studie van den Notaris Thevelin te Meescn. O Uit ter hand te koop Nchoon Woonhui» -met 130 m2 grond en hof, te Voormelde, langs den gravier naar St-Elooi. Vrij van gebruik Om te bezichtigen, sleutel te be komen bij heer Maurice Lambrecbt. landbouwer te Voormezele. St Elooi. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris Thevelin te Meesen. Werpt geen ledige flesschen weg, wendt U tot O. Claeys, koopman van ledige flrsschen en oudtf metalen, aan den hoogsten prijs Café Het Zilveren Hoofd Rijsselstraat. 49. Yper. (6059) Gevraagd Meld voor alle werk. kost en inwoon. Zich wenden Bruggesteenweg, 47. Yper. [6372] Landbouwer* met Zomerkoolzand Wij zoeken 10 Km. rond Yper. een goede partij Zomer- koolzaad. wat afgelegen van andere biehal. voor het plaatsen van 20 a 25 biekassen. liefst niet ver van hof. Het is sinds lang bewezen dat U er alle voordeel bij hebt één zak per Ha. en zelfs meer grootere opbrengst, door goede bevruchting. Wij beschikken zelf over verplaats bare hal van 12 meters. Voor inlichtingen DEVOS Daniel fcn Zoon, Yperstraat. 16. Dikkebusch. Tel. Yper 195 (6369) BIJENZWERMEN Bijenliefhebbers Indien U bijenzwermen te koopt krbt of te koop weet telefoneert naar Yper No 195. bij DEVOS Daniel, Yperstraat. 16, Dikkebusch. Geeft goede prgs en komt ze ter plaats afhalen (6258) Kantoor van den Notaris O. Moerteclaey te Torhout. O- InstelOp Dinsdag 20 Juni 1944, om 2 ure namid dag. te TORHOUT, in bet café «De Zwaan», bij Mw Weduwe Lamaire, van Gemeente Keyem, Hazegras Een© Allerbeste Votto \Voi(h« gelegen te Keyem, Hazegras. groot in oppervlakte 3 Ha. 85 aren 67 ca sectie A. nummer 44. «Deze weide behoorde toe aan de gebroeders Rcné en Camille Wostyn. veekoopman! te Lichtervelde, en thans aan Michel Wostyn. Vrij met 1 Oktober aanstaande. 1/2 p. h. Instelpremie. Studiën vaa de Notarissen Westerlinck te Hooglede en Hensmans te Ticlt. Om «it onverdeeldheid te scheiden. Maandag 12 Juni 1044, om 2 ure stipt namiddag, ter herberg «De Peerdeposterij». bij heer Oscar Ghys, te G1TS. Kruiskalsijde. steenweg van Roeseiare op Brugge. Ten overstaan van den beer Vrederechter van het kan ton Hooglede. Openbare Verkooping, in één zitdag, van Stad Torhout, steenweg van Torhout op Roeseiare Een allerbest en welgelegen H O F 8 r E U K bevattende woonhuis, schuur, stallingen, hofplaats, weide en zaailand, gelegen alsvoien. samen groot 3 Ha. 35 aren 30 ca. Verdeeld in 4 koopen. met recht vaa samenvoeging. Bewoond en gebruikt door heer Jeroom Vandcghinste. landbouwer te Torhout mits 4.300 fr. 's jaars. Woensdag 14 Juai 1944, te zelfder plaats en uur als hierboven is gezegd. Ten overstaan van den keer Vrederechter van het kanton Hooglede. OpenbafC Ver- kooping, in één zitdag, van Stad Torhout V IVerkmaiiBWoniii^en met stallingen en land, samen groot 1 Ha. 04 a. 98 ca., staande en gelegen, de cene langs de kalsijdc van Torhout naar Gits- de andere lepersche Heirweg. Verdeeld in 4 koopen. mei recht van samenvoeging. Bewoond en gebruikt, het huis staande langs de kalsijdc van Torhout naar Gits. door heer Casier, werkman, mite 750 fr. 's jaars. het huis en deel land gelegen langs den leperschen Heirweg. door heer Georges Samyn. landman, mits 1-050 fr., en cene partij Jand. ook aldaar gelegen, door heer Jerome Cooi. mits 659 fr, Voor de verdeeliog der loten zie plakbrieven met plan. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden ter studie van bovengenoemde notarissen. Studie van den Notaris Westerlinck te Hooglede. Om uit onverdeeldheid te scheiden. Donderdag 15 Juni 1944, om 2 ure stipt namiddag, ter heiberg «De Engel», bij Mevr. Wed. Oscar Lagrou- Dewaele, te GITS. Kerkplein, ten overstaan vaa den heer Vrederechter van het kanton Hooglede. Openbar* Verkooping, in één zitdag, van Gemeente Gits cn Hooglede, lepcrsteeoweg Eeoe goede en weibebouwde H O F T EDE bestaande uit woonhuis, schuur, stallingen, hofplaats, land en weiden, staande en gelegen aisvoren. samen groot 11 Ha. 56 aren 17 ca. Verdeeld in 7 koopen. met recht van samenvoeging De hofstede met land en weiden bewoond ca gchiuikt door heer J. Schone, landbouwer te Gits. mits 12 235 fr. 's jaars boven de lasten en brandvcrzekenogspieauc. een* partij land, gebruikt door heer Jules Vanihuync. land gebruiker te Hooglede, mits 540 fr. jaars. cn cene partij land. gebruikt door heer Kcmi Dcccuninck, laadgchiuiker te Hooglede, mits 650 fr. 's jaars. Voor de veraeelmg der loten zie plakbrieven met plan. Voor alle nadere inlichtingen xicb wenocu ter studie van bovengenoemaea notaris. Studiën vsn de Notarissen Van der Meersch te Ypcr en PieterS te Kcninge. Openbare Verkooping van Fijn Maaigras tc Nooraschote en Kcninge. De Notarissen Van der Meersch te Ypcr. en Picters te Reningc. zuilen openbaailijk verkoopen op Maandag 19 Juni 1944, om 4 uur namiddag (torcouur) ter heiberg «Het Gemeentehuis», bij G. Mcrievede. te Noordschote 2 Ha. 56 aren 90 ca. F[]N MAAIGRAS gelegen te Noordschote cn tc Rcninge. waarvaa 46 aren 50 ca. gelegen te Reningc, Oude Pcereboomatr. cn op grondgebied Noordschote 14 aren 60 ca langs de Kcmmeibeke 1 Ha 50 area 70 ca. langs de Nieuwe Peereboomstraat, en 45 aren 10 ca. langs ecu uitweg leidende naar de Nieuwe Pcereboomstraat. Al in koopen verdeeld 't elks gerieve. Gomptante betaling. Studie van den Notaris Antoine Van der Bekt Sintc Catharinastraat. 7, tc Brugge. Bij sterfgeval. Overslag Op Dinsdag 20 Juni 1944, om 2 ure 30 zeer stipt, in het Huis der Notarissen te BRUGGE, (Banque de la Société Générale de Bclgique). Vlaming straat. 56. van Stad Brugge Een Nelioou Hentenieraftiuia in den besten staat van onderhoud. Oude Gent*eg. Nr 6. dicht bij de Ankerplaats, voor esne oppervlakte van 82 vkm. Bevattende Beneden corridor, salon ea eetplaats suite, moderne keuken, kelder, koer ca gemak Boven vier slaapkamers en zolder. Electrieiteit. gas en water. Onmiddelijk vrij. Zichtbaar den Maandag en Donderdag van 2 tot 4 ure mits bewijs van den Notaris. Ingesteld 214.009 fr. Studie van den Notaris JOS. Dupont te Gkcluwa. O Bij onroerende inbeslagneming. Openbare Verkooping in cene enkele zitting Donderdag 22 Juni 1944, te 2 ure namiddag, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht te Wervik. van Stad Wervik, Toekomststraat, 32 Ken Woonhui* «et afhankelijkhedct groot 1 are 90 ca., gecadastreerd sectie C. Nr 739/z. palende ten Noorden aan heer Joseph Vandewynckcle- Lepoutre te Wervik. ten Oosten aan de Toekomststraat, ten Zuiden aan heer Jules Deoeut te Wervik en ten Westen aan heer Etienne Lesaffre Verhaeghe te St André bij Rijssel. Tegenwoordig bewoond eu gebruikt door heer 1 heophiel Saever. werkman te Wervik. zonder ge schreven pachtvoorwaarden. mits 75 fr te maande Ingesteld 50.000 fr. HET YPER8CNE Uitgever C. DOlSOltriJBR. 34. Boterstraat, Yper (Nr P 27) nar xrmmmwnm vi»gs*«i u. i/uaioni

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2