Dnitsche Legerberichten 2S J ami, Nr 10 Pn<$ 0,50 fr. Vrijdag 30 Juni 1944 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADING5DIEN5T P HILAT E L Grooto VEEPRIJSKAMP GROOT ATHLET1EKFEEST Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat CROCHET HANDBOOG SCHIETINGEN Bjj C. S. Yper BOKSEN STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS FLOK A Groote Markt majestic OUD-IEPER Coluertplaato» ATHLET1EK ALLERHANDE NIEUWS £xamenuiUla$;«n Burgerlijke Stand van leper HET YPERSCHE GitfeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheekrekening 46*13?-- - - Abonnementsprijs 194426 frank Uitreiking van nieuwe Melkkaarten voor Zwangere en Bevallen Vrouwen Alle zwangere en bevallen vrouwen look de gene die tot een producentengezin behooren, en degene die pas deze maand een melkkaart beko men hebben), die in 't bezit zijn van een roode melkkaart, moeten zich aanbieden aan Winket 3 vanaf Woensdag 5 Jali tot en met Dinsdag II Juli. van 9 tot 11,30 u en van 14 tot 15 uur, ten einde een nieuwe melkkaart te komen afhalen. De rechthebbenden worden verzacht zich zoo veel mogelijk persoonlijk aan te bieden, en moeten voorzien zijn 1. Van de oude melkkaart 2. Van hun rantsoeneeringskaart 3. Van de rantsoeneeringskaart van den echtge noot 4. Voor de bevallen vrouwen, ook de melkkaart van het kind. MAATSCHAPPIJ De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet». 28. Qr. Markt, leper. Algemeent Vergadering van 2-7-1944 DAGORDE 1. Lezing van het verslag der laatste algemeene vergadering. 2. Mededeelingen. 3 Uit reiking der zegels voor raskonijnen. 4, Tentoonstel ling 5. Voordracht door Me De Vuyst. 6. Aan vaarden van nieuwe leden. 7. Aanbrengsten. S. Tombola. Se Secret.C. Lamps De d.d. Voorz. R. Van Rabaays De vereenigde Hofbouwliefhebbers ven 't Arrond. leper, in 't Belfort, leper Maandtlijksehe Algemeene Vergadering op Zondag 2 Juli, om 3 are. DAGORDE 1. Lezing van het verslag der laatste vergadering. 2. Voordracht door den heer R. Platteau over Geitenbonden, en stichting. 3. Mededeelingen. 4. Beoordeeling der aanbrengsten. 5. Slot tombola. Namens het Bestuur Alfons Dehamne, voorzitter. Af deeling leperPoperinge en omliggende Lokaal Café Centrum De Stuersstraat, leper. Algemeene Vergadering op Zondag 2 Juli 1944, om 14,30 uur DAGORDE 1. Nieuws over laatste nieuwigheden en uitgiften. 2. Verslag over het dienstjaar 1943/44. 3. Tombola voor de aanwezige leden. 4. Ruilen naar hartelust. Het Bestuur. LANDBOUWCOMICE 1EPER - KEMMEL gehouden te IEPKR Oude Veemarkt (bij het Slachthuis) op OONDEROAO 6 JULI 1944 om 2 uur namiddag zeer stipt (officieel uur). Ie Prijskamp Stiere Kalveren geborea in 1944 met geboortekaart. Prijzen 40 - 30 - 20 - 15 fr, 2e Prijskamp Stiere Kalveren geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1943 met geboortekaart. Prijzen 40 - 30 - 2t - 15 fr. 3e Prijskamp Stieren zonder tanden. Prijzen 50 - 30 - 20 en vijf maal 15 fr. 4e Prijskamp Veerze Kalveren geboren in 1944 met geboortekaart. Prijzen 30 20 - 15 fr. 5e Prijskamp Veerze Kalveren geboren van 1 Sept. tot 31 Dec 1943 met geboortekaart. Prijzen 30-20-15 fr. 6e Prijskamp Veerzen zonder tanden. Prijzen 40 - 20 - 15 en drie maal 15 fr. 7e Prijskamp Veerzen met 2 tanden. Prijzen 50 - 30 - 25 - twee maal 20 fr. en drie maal 15 fr. te Prijskamp Veerzen met 4 tot 6 tanden. Prijzen 50 - 35 - 25 - twee maal 20 fr. en drie maal 15 fr. 9e Prijskamp Gecontroleerde Melkkoeien. Prijzen 100 - 75 - 50 - 40 - twee maal 30 fr. en zes maal 20 fr. Bij icderen prijskamp le Prijs Gulden Eeremetaal. Prijs Zilveren Eeremetaal. 3e Prijs Bronzen Eeremetaal. Algemeene schikkingen Zie plakbrieven. Zondag; 3 Juli 1944, om 14,30 u- op het Stadium Augustinenstraat voor aangesloten en niet-aangesloten athleten- Proeven voor kadetten. scholieren, juniors en seniors. Snelheid- en fondkoersen, hoogspringen, verspringen. Algemeene Inkomprijs 2 Fr. Zondag 58 Juli. vanaf 6 uur Donderdag 22 Juni Westfront Vijandelijke aanvallen ten O. van de Orne uiteengeslagen. Verkenningaafdeelingen vóór Cherbourg teruggeslagen. Groot-Londen sedert 160 uren onder ons storingsvuur. Gevechtsvliegtuigen bombardeeren vijande lijke schepen. Italië Zware strijd ten weeerszijden van het Trasimeno- meer onze troepen handhaven hun stellingen. Oostfront Locale bowjet -aanvailen ten N. W. van Tarnopol, ten weerszijden van Kowel en ten Z.-Q. van Witebsk mislukt. Gevechtsvliegtuigen vallen het Sowjet- vliegveld Poltawa aan. Amerikaansche terreuraanval op Berlijn 67 vliegtur gen neergehaald. Britsche bomaanval op Rijnland- West- falen 62 viermotorige bommenwerpers vernield. Vrijdag 23 Juni Westfront Vijandelijke aanval op de vesting Cher bourg begonnen. Hevige gevechten ten Z.-O. en ten O. der vesting. Over het overige landingshoofd slechts locale gevechten. Gevechts- en torpedovliegers vallen met suc ces de landingsvloot aan. Boven Normandië en de West- gebieden 72 vliegtuigen neergehaald. Het storingsvuur op Londen duurt voort. Italië De vijand vordert enkele km. ten N. van Gros- seto. doch wordt in alle andere sectors afgeslagen. Oostfront Lokale Sowjetaanvallen aan de Strypa, ten N.-W. van Tarnopol es ten Z. van de Pripet mis lukt. In den centralen sector vallen de Sowjets over een breed front aan. Verbitterde gevechten ten weerszijden van Witebsk. Vergeefsche vijandelijke aanvallen lusschen Polosk en Novoshew en ten N.-O. van Oatrow. Duit- sche vliegtuigen vallen het vliegveld Mirgorad aan. Zondag 25 Juni Westfront Ten Z.-W. en ten Z.-O. van Cherbourg gingen, na harde gevechten, enkele steunpunten verloren Hevige gevechten bij Tilly. Kustbatterijen en snelbooten brengen de vijandelijke vloot verliezen toe. Het storings vuur op Groot Londen duurt voort. Italië Langsheen de Westkust vordert de vijand enkele km., op alle andere plaatsen werden zijn aanvallen afge slagen. Oostfront Zware afweergevechten op het centrale front. Slechts ten O. van Mogilew en bij Witebsk kon de vijand zijn doorbraken uitbreiden. Vergeefsche Sow jetaanvallen tusschen Polozk en Pleskow. Amerikaansche luchtaanval op Pioesti 23 vliegtuigen neergehaald. Amerikaansche terreuraanval op Bremen. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen boven Berlijn. Boven het Rijk en de bezette Westgebieden 39 vliegtuigen ver nietigd. Maundag 26 Juni Westfront Verbitterde straatgevechten in Cherbourg. De haveninstallaties werden vernield. Vetgeefsche vijan delijke aanvallen ten O. van de Orne. Na harden strijd bezet de vijand de puinen van Tilly. Aanvallen ten Z.-W. van CareDtan afgeslagen. De vijandelijke vloot lijdt nieuwe verliezen. Het storingsvuur op Zuid-Engeland voortgezet. Italië Tusschen het Trasimeno-meer en de kust kon de vijand slechts enkele km. vooruitkomen. OostfrontVijandelijke penetraties ten Z. en ten O. van Bobrowisk. Ook ten O. van Mogilew vordert de vijand. Zware gevechten aan de Duna. Ten O. vaa Polozk en ten Z.-O. van Pleskau lijden de vijanuelijke aanvallen schipbreuk. Slagvliegers steunen onzen afweer- strijd. Het station Smolensk gebombardeerd. Dinsdag 27 Juni Westfront De vijand in het bezit van een groot gedeel te van Cherbourg. Een aantal steunpunten strijden voort. Zware infanterie- en pantsergevechten rond Tilly. Zwaar V 1 storingsvuur op Londen duurt voort. Italië Spijts sterke ondersteuning kon de vijand slechts in den westelijken vleugel eenige km. vooruitkomen. Over het overige front behaalden onze troepen een volledig af- weersucces. Oostfront Hevige afweergevechten hij Bobruisk. Mo gilew. en Orcha. Ten W. en ten Z.-W. van Witebsk gin gen onze troepen naar nieuwe stellingen over. Sowjetaan vallen ten O. van Polozk mislukten, ien Z. O. van Pleskau werd een doorbraak weer goedgemaakt. Geconcentreerde aanvallen van gevechtsvliegtuigen op de stations Briansk en Klinzy; Amerikaansche luchtaanval op Weenen 54 vliegtuigen vernield. Britsche vliegtuigen vielen bet gebied van Got- tingen aan. Zondag 2 Juli Om 14 112 uur POELCAPELLE Oppervogel 100 fr 2 zqdvogels elk 50 fr. zes hoekvogels aan 30 fr. Kleine »ogels 25 fr. Inleg 30 fr. Cercle en het Seizoen 43/44 Vervolg Op de backplaats zagen we vier elementen evolueeren. Versaevcl was er doorloopend de beste en een der besten der ploeg Moest onze sympathieke Valere zijn degage- menten meer kunnen verzorgen en niet zooveel met de punt van den voet dit werk doen, dan zou hij onbe twistbaar voor de achterspelcrs uit hoogere elftallen niets moeten onderdoen, dit niettegenstaande zijn kleine gestal te. Zijn tackling is sterk en hij is snel en beschikt over een Hink ontzetten In kopspel munt hij uit, maar zijn voornaamste eigenschap is stellig zijn onver droten strijdlust. Zijn maat Doolaegbe benaderde dit speeljaar niet zijn sterksten vorm. Ingesprongen halfweg de competitie kwam hij maar langzaam onder doom. Charles kan alleszins beter, dat hebben we vroeger ge nocgzaaoa kunnen opmerken. Hij trapt stevig en is meester in balbehandeling. Misschien maakt hij van dit laatste wel wat misbruik Vlug is hij eveneens en heeft meer van den eleganten aanvaller dan van den robuusten back. Dit heeft er wellicht teebijgedragen om hem in de voor hoede en als middenhalf te experimenteeren. Beide proeven vielen echter falikant uit. Charlie, die zich bij de juniors aankondigde als een spil van het zuiverste water, bleek ondertusschcn te verwend aan de backplaats om zich op den centrifugalen post of in de voorhoede te kunnen her- aanpassen. Als back, en mits Charles van begin af in de ploeg opgesteld staat, kan hij nog enkele jaren in de bres staan. Neen Charles is een te echte voetballer omdat we zijn wispelturigheden van het verloopea seizoen als maatstaf zouden nemen. Wat Doolaeghe kon in 40/41 moet hij ook thans nog kunnen. Alleenlijk vertrouwen en training komen erbij van pas. Als de vorm er is. dan wordt alles wederom goed en die rare fouls die af en toe om het hoekje kwamen gluren, zullen vanzelf weg blijven. Litière bekleedde aanvankelijk de backplaats. Florent's opvolgers beschikten over een grooter snelheid en meer uithoudingsvermogen. Anderzijds was Florent spectaculair bij het lang uitvallen om lage ballen te kop pen. Een spelonderdeel dat niet altijd ongestraft be oefend wordt, e. o. bij miskoppen voor een achterspeler moelijke situaties kan opleveren. Toewijding heeft Litière te koop en zijn breken dient vermeld te worden. Ook Lesage speelde een paar backpartijen, maar Gusten beviel ons meer als kanthalf. Evenais Doolaeghe trad hij half weg het speeljaar herop en langzamerhand vond hij den vorm. Zijn laatste ontmoetingen spraken allen van groote vitaliteit ea ongebreideld wroeten. Lesage in conditie is een zeer mobiele kanthalf. Voortreffelijk bij het steunen van den aanval en sterk in defensie 1 Onvermoeibaar speelt hij 2 x 45 min., hetgeen hem in de gunst stelt der toeschouwers. Over een harder schot dan Gusten beschikt zijn collega S. Mailliard. Simon maakte geen slecht eerste jaar door in de A-ploeg. Zeer goed begonnen verzwakte hij naarmate het seizoen vorderde. Zijn styl gaf soms wel eens den indruk van weinig beweeglijkheid, maar toch kunnen we hem een accessiet verlezfnen en zeggen dat hij een competitie medemaakte waarin hij niet uit blonk en ook nooit teleurstelde. Middelmatig dus Om het tot een sublieme prestatie te brengen als zijo vriend De wulf ontbreekt het hem alleen aan oefening en bijzon derlijk aan licbaamskultuur. Of heeft Simon een broertje dood aan gymnastiek ROGIMAR. Vervolg aanstaande week) Nu het boksseizoen ten einde loopt, is de activiteit onzer kleppers veel verminderd. Slechts een 2-tal meetingen gingen de laatste weken in West-Vlaanderen door- Te Wervik wist Frangois Carlier den lokalen klopper Allaert op punten te slaan. Dit bewijst dat onze Mitrail leuse Sus zijne ziekte te boven is en weer 6t and well tusschen de touwen staat. Te Oostende waren Viaene, alias Willy, Frangois Car lier en Albert Lapère aan den slag met sterke Oostendsche boksers. Willy moest voor de eerste maal in het zand bijten, en wel met k. o. in r. 3. Zijn tegenstrever, Coucke, woog even tjes 52 kgr. tegen 46 voor Willy, terwijl deze laatste den laatsten tijd zijn training wat verwaarloosde (dit is geen verontschuldiging, hoor Willy I) Soiten gebruikte zijn tegenstrever Vermote als punching- bal en in de 5e ronde, sloeg hij diens wenkbrauw open. Als ge denkt dat Vermote door opgave als verliezer verklaard werd. zijt ge er wel mede I Neen, de scheidsrechter oordeel de het nuttig een no decision uit te roepen. Deze uitspraak verwekte dan ook een herrie van belang bij zoover dat ook Albert Lapère er zich ging mee bemoeien en den scheids rechter eventjes zijn zaligheid gaf. Dit alles zal Albert denkelijk wel een paar maanden zijn vergunning kosten, desk ik. Niettegenstaande al deze relletjes kwam Albert Lapère toch nog tusschen de touwen, om over 6x2. een no decision gevecht te leveren met Knockaert. Liefhebberskarapioen van Belgie. Deze kamp viel geweldig in den smaak van het publiek dat dan ook zijn toejuichingen niet spaarde. ALCAZAB metFo«co Giachetti eo Mirclla Balin Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. /omlag, om 5 en 8 u. Maandag, om 8 uur RijoelotraHl DE GEHEIMZINNIGE GRAVIN ■netMarte Harell en W. Albach-Retty Zaterdag, om 7 1 uur f-ontlag, om 5 en 7 i u Maandag, om 7 1 uur DE DANS MET DEN KEIZER metMarika Rökk en W. Albach-Retty Zaterdag, om 7 i uur £»',iUU&: om 5 eu 71 u. Maandag, om 7 i uur Het Athletiekfeest dat op Zondag 2 Juli, om 14,30 u.. ep het Augustinusveld doorgaat, belooft in alle opzichten te zullen lukken. Niet alleen hebben de jonge lieden tusschen 14 en 18 jaar den oproep beantwoord en hen onder geleide der meer ondervindingrijke athleten van de club gesteld, maar nu bereikt ons het nieuws dat athle ten van Meenen. Kortemark. Poperinge en Langemark, het feest met hun tegenwoordigheid zuilen opluisteren. Diensvolgens gaat. benevens bet aangekondigde pro gramma voor niet aangesloten leden, nog een bijkomend deel door. dat voor aangesloten loopeis zal bestemd zijn. Het wordt waarlijk een echt athletiekfeest, zoodat de lepersche krachten zich nogmaals zullen kunnen meten met deze van andere clubs. Intusschen wordt ons gemeld dat ongeveer 50 niet aangesloten leden aan het feest zullen deelnemen. Het publiek zal nogmaals van een sportieven namiddag kunnen genieten en 't zal de 2 fr. inkomprijs niet zijn. die hen van bet voetbalveld van C. S. Yper zal weerhouden. leper - Botsing - Verleden week Vrijdag, in den voor avond, kwam Zégres Robert, van Komen, die met zijn personenauto uit de Surmontstr. kwam gereden, aan den hoekder Bixmuidestr.. in botsing met de autocamion van de brouwerij c Les Trois Rois uit Meenen en gestuurd door Tally Valère. die in de richting van de Kaai reed. De personenauto werd nogal tamelijk erg gehavend, doch per soonlijke ongevallen zijn gelukkig niet te betreuren. Rijwieldiefstal Maandag namiddag had Lclieur Gaston uit Poperinge. zijn rijwiel geplaatst aan den gevel vaneen huis op den Brug gesteen weg. Toen hij, na er een boodschap verricht te hebben, het huis verliet was zijn rijwiel spoorloos verdwenen. Vorloron - Door M. Vandevelde René werd een knop- ring verloren met de initialen R. V. Een goede belooning aan wie hem terugbrengt Lombaardstraat. 23. Zonnebeke - Reeks ongevallen - De 67 jarige Kamiel Coudron werd tijdens het boomen vellen door een neervallenden boom zoo erg aan het hoofd gewond dat hij er tengevolge van bezweken is. Henri Vanpeteghem. wonende Iepersteenweg, viel van de trappen waardoor hij de ruggegraat gebroken werd. We Marie Goudeseune viel insgelijks van de trappen, waardoor zij erg aan de ribbenstreek gstroffen werd. Jeugdig gestorven - De 14 jarige scholier Saelens Gilbert is na een kortstondige ziekte aan de liefde zijner dierbare moeder ontrukt. Rijksuniversiteit te Gent De heer Jacques DE COCK, van leper, heeft met voldoening zijn examen van 2e Doctoraat Rechten afgelegd. Onze hartelijke gelukwenschen. Willemsfonds - Af deeling leper De bibliotheek is overgebracht naar de Lange Tor- houtstraat, 5 (hoek Cartonstraat). en is Open ieder Zaterdag van 17 tot 19 uur. Zonnebeke - Rectificatie Sommige bladen maakten destijds bekend dat de ge- naamden Achiel Lewyllie, Lucien Casier en Achiel De- grendel van Zonnebeke. op 10/6/43. door de Correcti- oneele Rechtbank van leper veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van 3 maanden en 56 fr. boete, voor dief stal van 300 kilos tarwe ten nmdeeie van Henri Deceuninck. landbouwer te Zonnebeke. Op beroep, heeft het Beroepshof van Gent, bij arrest van 4/11/43. de beslissing der Rechtbank van leper gewijzigd en sprak Achiel Lewyllie. Lucien Casier en Achiel Degrendel vrij. daar ze niet schuldig verklaard werden voor den hun ten laste gelegden diefstal- van den 22 tot den 29 Juni 1944 Geboorten Van Haecke Hilda, Recollp., van Lange mark. Walkiers Herwina, Recollp.. 5, De Mondstr.. 2 Nuytten Roland, Zillebekeslraat. 7. Dael Ludwiaa. Recollp.. 5. van Dikkebusch. Greraerd Anna. Meenen- steenweg. 23. Overlijdens Meyfroodt Micheline. 1 j.. Bukkersir 15. Samyn Romanic, z.b.. 87 j. wed. Verschoot Julien. Poperingestwg. 197. Balloey Maria, z.b., 76 j., wed. Heursel Rcnatus, Lange Torhoutstraat. 25."— Verfaillie Carolus. z.b-, 79 j. wed. Sinnave Annorine, echtg. Nofe- baert Maria. Lange Terkoutstraat, 25. Huwelijken Degryse Camillus. metser aannemer, van leper, en Colinet Marie, van Waterloo. Deruyter Emery, metserdiener. en Gabriela Wenes. z.b.. beiden te leper. Huwelijksbeloften Albert Duthoo. meubelmaker, en Elza Boudin, z-h., beiden te leper. Eric Saoty, te- briekwerker. en Margaret* Buseyoe, huishoudster, beiden te leper. Mauritius Paruys, werkman, en Maria De- man. dienstmeid, beiden te leper. André Valcke. technisch agent der Registratie, en Henriette AUeweircld. z. b.. beiden te leper. Sylvère Duquesne. landbouwer, te leper, en Magdalena Ledoux. landbouwster, te Meu- lebske. ZONDAGKUST De Apotheek van Mr. HOUTEKIEK, Meenenstraat, is alleen open ep Zondag 2 Juli

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1