KLEINE AANKONDIGINGEN Notarieile Aankondigingen ZIELMISSEN STERFGEVALLEN DeVIag - Hoekje Negeadaagsch* Plechtigheid ter eere van Sinte-Qodelieve. Maagd en Martelares Gdlind tcfco keel ca oogziekten co aanroepen om vrede ia den huwelijken staat te bekomen en tc bewaren. Smtc Godelieve wordt sedert honderden jaren door v«k bedevaarder» gediend en aanroepen te leper, in Sint- laas Godshuis waar si) vroeger vernachtte en zegen en hulp beloofde Schikking der Goddelijke Diensten Op al de weekdagen der Noveen die begint met 6 Juli tot den 14 inbegrepen, misaeo om 30 en ft uur. 's Zoodaga de H Mis om 6 30 ea ft u. Lof om 19 u. H Juli. am 19 uur. Solemneel Lof en opsluit der No veen met Te Deum. Zondag 2 Juli. om 8 u.. in St-Niklaaiktrk, te nor (8418) rongen Zielmis vnor Heer Eails Cherchye Zondag 2 Juli, om 8.30 uur, in St-Pi«tcriktrk, ge longer, zielmis vnor Hetr Paal RoiJelei Student san de Universiteit van Leuven Vanwege zijn klasmakkers (6433) Zondag 2 Juli, om &30 u., in St-Maartens- kathedraal, gezongen Zielmis voor Juffrouw Deaise Dewijn dochter van Heer lullen en Vrouw Martha Meurisse (84351 Zondag 2 Juli, om 8J0 u., in St-Jacobskerk gezongen Zielmis voor Heer Camiel Catrj echtg. van Vrouw Martha Devisschere (84351 Zondag 2 Jali, om 9 uio St-Niklaaskerk, gezongen Zielmis vnor Mevrouw Emiel Lacaate geboren Simonne Derentz (64191 Zondag 2 Juli, om 930 u., in de kerk der E. P. Carmelieten, gezongen Jaarmis voor Mevrouw Heari Dc Clercq geboren Madeleine Simoens (6420 Zondag 2 Jali. om 10.08 u., in St- Pieterskerk, gezongen Jaarmis voor Mevrouw Emilt Maquet geboren Marie Vanmol D'Hondtstraat, 82. 6421 Zondag 2 Jali, om 10 u., in de kerk der E P. Capucienen, gezongen Jaarmis voor Heer Real Von Cayseele echtgenoot van Vrouw Madeleine Brabandts Capucienenstraat, 102. (6434) Zondag 2 Juli, om 11.30 u., in St-Maartens kathedraal, gelezen Zielmis voor Heer Constant D'Havcttere Eere-Notaris te Yper 6422) St-Niklaaskerk Op Zondag 2 Juli begint de Octnaf van O- L. Vr. van de Vesten Hoogmis van Perosi «Te Deum». Na de mia eerste uitvoering van het nieuw lied vau O- L. Vrouw van de Vesten. Te 15.30 u. plechtige Vespers, congregatie waarin het nieuw lied zal aangeleerd worden: tc 20 u. Rozenkrans. Openingssermoen door E. P. De Clippek. lof en lied van O. L. Vr. van de Vesten gezoa gen dnor 't volk. Alle dagen te 7 u. 30 Gezongen Wijkmis ter eere van O- L. Vrouw met bcurtclmgsche vertegenwoordiging van dc verschillende straten te 20 u.. Groot Sermoen. Alk leperlingen komen troost zoeken in hunnen nood bij O. Lm Vr. van dc Vesten. Lied van 0. L. Vrouw vaa de Vesten In vroeger ecuwen stond uw beeld Verscholen io de vestingamureu. Gij hebt in al ons lead gedeeld En waart ean scbuts in droeve uren. Keervers Blijf onze troost in allen nood O Lieve Vrouwe von de Vesten Wees onze schutsc in 't uur der dood O zoete Moeder spreek ten beste Uw wond'ren in dien donk'ren tijd. Versterken nu in ons 't betrouwen Maria steeds tot hulp bereid. Zoo wij. vol hoop. de handen vouwen. We gaan naar U in onze smart. De oorlog dreigt met zijo gevaren. O laat ons vluchten in uw hart Waar wij weleer zoo vredig waren. Beschut uw volk. dat U bemint. Bewaar *t geloof in deze stede. Waot leper was altijd uOr kind En 't wil. als kind. trouw met U mede. Herstel bij ons. naar Uwen zin. 't Geschokt, verward familieleven. O wees een hulpe voor 't gezin En wil er liefde en vreugde geven. Wij kennen Uwe liefdemacht. Die steeds een schuts was voor de menschen. O wees voor altijd onze wacht En neem tot U ooz' vrede wen schen. Dinsdag 4 Jali, om 730 u in St-Mairtenskithe- draal, gezongen Zielmis voor Heer Daniel Tytgat zoontje van Hr Joseph en Vw Bertha Depuydt 6464 Zondag f lult, om 730 u., in St-Jacobskerk, gtzongen Zielmis voor Heor Camiel Morüon gewezen inkasseerder der Nationale Bank (6436) Zondag 9 Juli, om 830 u., in St-Maartenskathe- draai, gezongen Zielmis voor Heer Jules Vaa Woatcrgbem echtgenoot van Vrouw Flavie De Waele door jamm. ongel- overl. te Brussel op 21 5-44. vanwege: Wwe Henrl Raes-Van Wonterghem Boomgaardstraat, II. (6437 Zondag 9 Juli, om 830 u., in St-Jacobskerk gezongen Zielmis voor Heer Ckirles Forrez Patlyn Slachtoffer vso 't bombardem. van 26 Mei '40 te Yper (6465) Zondag 9 Juli, om 9 u., in St-Niklaaskerk, ge zongen Jaarmis voor Vroow Albertiae Clibouw echtgonoote vaa Heer Frans Van Audenhove ea Heer Reaé Vandamme echtgeoeot van Vrouw HAline Bonte (6438) Zondag 9 Juli, om 1130 u., in St-Maartens- kathedraal, gelezen Jaarmis vaor Jnftrouw Yvonae.Msria Feys dochtertje van Heer Henri en Vrouw Irma D'Arras Boczingcstraat, 5. (6439' Gemeente Zillebeke Eu plaat, vaa halve lijdelijke vrouwelijke bediende is bh den Bcvoorradingsdienst te begeven. Voorwaarden ca voor te leggen stukken Belg zijn. Van goed gedrag en zeden. Niet ia- achrijviag ia het Jodcaiegistcr Miaateaa 20 en hoog iteas 25 jaar (30 jaar voor dc begunstigden van de wet vaa 9 ft 19 ea 21-7 24 en bet besluit vaa lt-11-42). L pioma van lager middelbaar oaderwijt. Kennis van dactylographk. Wedde volgens wettelijk barama De aanvragen met de vereischte bewijsstukken dienen aeriebt. per aanbevolen schrijven, aan den beer burge meester uiterlijk den 10 Juli 1944. 81 8t Vovtarw. De Burg.me.it,r DBSLHRIJVER Be.oe P. DE VINCK. s De Firma J. üryson Zoaoa biug! keer geacht klicateei ter kennis dat het rantsoen tabak voor de maanden juli Augustus, gedurende de maand Juli aal verdeeld wor den en wel alken Diaadag van de week. [ë4é2| TE KOOP Te koop: Trottinatta op lnektbandon, gaivaw asot •von, varacheidano robber dar anon, staigt paar botton, foa continu weegeokanl, klotao ovorall, rijbroek, good* steekkar. Rqsatlstw.. 19. Yper. <é411) Tc koop Kiadcrvoltuur on Kinderstoel. - Dikkebuachsteenweg. Ié2. Yper. (6423) Te koop: marina blauwe maatel In kemelhaar gevoerd met zijde, voor meiaje van 12 tot 14 jaar. lengte 0.85 cm., en een paar ledoren botten, maat 42. met rljbrook Adres ten bureclc. (6429) Tc koop. volledige parsgas-installatie. bestaande uit 3 tuben, groot formaat, met miaisterieclc vergunning, zeer goeden staat. (Men kan nok 1 tube bekomen). Adres tea bureclc. [6439J Te koop Amerikaaasehe Schrijf machlen, «Smith premier No 10 Klavier Azerty. ia zeer goeden staat. Adres ten bureclc. (6442) Tc koop.- acboon zwart manskostuum an donker blauwe pardessus, in vaoroorlogsche stof. Adres ten bureele. (6446) Verlang Radio te koopen in goeden stbat. Adres apgeven ten bureclc. (6449) Meisje 17 jaar vraagt plaats als dienstmeid, kosten inwoon. Adres ten bureclc. (6451) Te koop gevraagd Puldestoof in goeden staat. Adres cn prijs opgeven ten bureele- [6453] Te koop Kinderauto in goeden staat. Boomgaard straat. 23. Yper. (6454) Te koop Schoone manskostuum, op 1.70 m.. in zuivere vooroorlogsche stof. Prijs 2.500 fr. Adres ten bureele. [6455] Te koop Schoone lederen vrouwenvest, maat 42 prijs 1000 fr. Adres ten bureele. [6456, Dc kinders Verschoot, melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder en bloedverwante. Vrouw Wed. .Sullen VERSCHOOT geboren Romanic Sophie SAMYN te Langcmark. den 25 September 1857. en godvruchtig overleden te Yper. den 22 Juni 1944. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Vlamertingeateenweg. 197. Heer en Mevrouw Heursel. Heer en Mevrouw Georges Heursel. Mevrouw Eugène Heursel. Mevrouw Irma Heursel. in 't klooster Dame Marie- Eustelle. hij de Dames van Sint-Niklaas. Heer en Mevrouw Dugardcia. Heer Sylvain Dugardein. Mejuffers Monique en Deniae Dugardein. De familiën BaJioey. Heursel en Van Lede. hebben de eer het afsterven te melden van hunne moeder, schoonmoeder, schoonzuster, tante en groottante. Mevrouw Hené HEURSEL. geboren Marie-Louise Bailoey te Loo. den 8 Mei 1468. en godvruchtig overleden te Yper. den 26 Juni 1944. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Boterstraat. 41 en Maloulaan. 24. o Heer en Vrouw Achiel Leroy-Vanlerberghe. Dc familiën Leroy, Tytgat. Vanlerberghe. Baelcn en Noterdame. melden met droefheid bet afsterven van hun teergelief den pleegzoon cn bloedverwant. Heer Albert -Sylvère LEROY zoon van wijlen Heer Isidore en Vrouw Leontine Baelen geboren te leper, den 29 Juli 1923 en overleden te Haze- brouck tengevolge van het luchtbombardement op 25 Mei 1944 De Rouwdienst zal plaats hebben in de parochiale kerk van Voormezcele op Dinsdag 4 Juli, orm 9 uur. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht nis dusdanig te aanzien. STAD IEPER - Uit ter hand te koop Drie aaneeohoudende Werkmanswoningen, ieder met 3 aren grond en hof. samen voor 95.000 fr. Winkelhuis met atelier cn inrijpoort, centrum stad. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU. Rijselstraat, 76. leper - Tel. 163. 6268J Tabakkerver» Geen drijfkracht meer Koopt daarom een Kerf machine Nr 1 of Nr 2. waarmede U 20 tot 30 kgr. per uur kunt kerven met lichtstroom. De constructie is juist dezelfde als van groote machines. Voor inlichtingen DE VOS D., Constructeur. Dickebusch (bij Yper). [6466] HET YPEREGHE Uitgever c DUMOftTIXR. 34, Boterstraat. Yper |Nr P 37) Rechtbank van Koophandel te leper Faillissement Raymond DELEU Bij vonnis van 28 6 44 heeft de Rechtbank de algemeene vergadering der schulleiscbers. die om reden van groote moeilijkheden bij verkeer en briefwisseling niet op den ge stelden dag (27 Juni U.) kon doorgaan, bepaald op Dinsdag 18 Juli a.S., te 14 uur, in de gehoorzaal van de Rechtbank van Eersten Aanleg te leper, waar de schuldeischers verzocht worden zich persoonlijk of bij gevolmachtigden aan te melden Dc Curator. Edmood Camcriynck. advokaat. Cel leper deelt mede Jongens. U kunt voortstu- deeren. en dit zonder kosten. lM-door het Langemarck Studium. ""I Iedereen tusschen 17 en 25 jaar in zich den wil tot voort- studeeren voelt en dtt tengevolge van omstandigheden niet kan. wordt de kans geboden. Tewerk gestelden in Duitschland militairen, landbouwers, arbei ders. bedienden- allen hebben hun kans. Tijdens den Q#*log komen verwonde soldaten vso zelfsprekend aller eerst ia aanmerking. Vraag inlichtingen op bet Devlag Sekretariaat. Se mi naricstrsat 1b. leper. Het N S K.K. geeft iedereen de kans tot werken en dit tegen zeer booge loonen. Iedereen ken tot autogeleider worden opgeleid of zijn eigen beroep blijven uitoefenen. Vraag inlichtingen op het Sekretariaat. Hebt U oud papier, dat In uw weg ligt. meldt het op het Sekretariaat of breng het in. Aldus helpt U een belangrijke bianenlandsckc nijverheid aan grondstoffen. Welke jongens of meisjes zouden niet graag gedurende ses maanden ia veilige mooie streken ondergebracht worden Jongens die dc school komen te verlaten, kunnen on middellijk bet metaalvak aanlecren. Vraag inlichtingen. Jonge kerels en flinke meisjes die U tot bet laad aangetrokken gevoelt De landdienst roept. Alle inlichtingen tc bokoason op bet Sekretariaat. Scminariestraat- 1b. loper. (Medegedeeld) GEVRAAGD lepcrsche Weverij vraagt Directeur Schriftelijke aanbieding met referenties en voorwaarden te sturen aan A. Van Walleghem. Apotheker. Statiestraat. Ypar. [6461J Te huur gevraagd Hul&Je liefst met tuintje, in Yper of omgeving, voor staatsbediende Adres ten bureele. (6372) Over te nemen bakkerijbeaoodighoden met mo derne oven en handelsregister. Adr. t. bur. (6426) Te huren Appartement. Ie verdiep, gesloten huis. water. gas. electriciteit. W. C.. 5 plaatsen. Adres ten bureele. (6431) Te koop gevraagd Burgershuls in of rond de stad. Kan voort bewooiid blijven door de huidige bewoners. Schrijven bureel van 't blad onder letters M L. (6447) Meisje vraagt plaats als werkvrouw, 3 A 4 dagen per week. Adres ten bureele. (6425) Gevraagd, goede meid reeds gediend hebbende, ge tuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (6428) Deftige werkman vraagt plaats, voor om het even welk weik [alle dagen of 2 dagen per week]. Adres ten bureele. j6436| Gevraagd: goede on deftige meid minstens 20 jaar. bij Priester, in 't omliggende van Yper Adr. t. bur. [6438J Werkvrouw vraagt werk voor den Maandag en Zaterdag, van 8 tot 5 uur 's avonds. J. Capoen. Loker straat. 47. Kemmel. (6443) Erwtenplukkers worden gevraagd aan 0,50 fr. het kgr. Zich meloen Zaterdag en Zondag bij Beun Albert. Capucienenstraat. 31. Yper. (6444) Gevraagd Deftige meld voor gesloten huis. Adres ten bureele. (6445) Meisje 20 jaar vraagt plaats als werkvrouw, alle dagen vrij. Adres ten bureele. (6448) Gevraagd goede kookster willende wat huishoud- werk doeD. alle dagen, buiten 's Zondags, van ft tot 2 u. Adres ten bureele. (6442) Gevraagd: deftig meisje om eeaige dagen per week voor kindje van 2 jaar te zorgen. Adres t. bur. [6457) Lingèro vraagt naaiwerk, ook herstellingen van allerhande witgoed verzorgd werk. Adres t- bur. [6458J BeelUhou wer-Ornementist vraagt leerjongen, wat aanleg hebbende voor teekenen. Zich aanbieden Pateelstraat. 24. van ft tot 12 uur. alle werkdagen [6459] Levensverzekering - Maatschappij "De Neder landen 1870 zoekt flinke vertegenwoordigers voor dc omstreken van leper. Poperinge en Diksmuide. Voortreffelijke commissieloonen gewaarborgd aan ernstige ontwikkelde cn ijverige kandidaten. met veelzijdige relaties. Voor nadere inlichtingen zich wenden tot Karei Delanote. Inspecteur. Jaoseniusstraat. 15. leper. [6460] Studie van den Notaris JOS. Dupont tc Gbeluwe. Uit ter hand te hoop 1. - Gemeente KOMEN l'rnctilitie IviKeudom gelegen in volle centrum (Wervikatraat) met groote uitstalramen en ruime magazijnen, groot 14 ATCA 73 CA. Dienstig voor allen handel. 2. - Gemeente WEVELGEM 330Q ni2 blHOONE BOUWGROND boek vaa de Koiakstraat en van dc Fabriekstraat- Voor alle inlichtingen zich te wenden ten kantore van Notaris Jos Dupont voornoemd. Kantoor van Meester R. Van den Boogaerdt Notaris tc Beselare. Studiën van de Notarissen A. Van der Meersch te Yper en V. Pieters te Rcoingc. Door sterfgeval cn uitscheiding van bedrijf. Op Maandag 10 Juli 1944, om 2 uur namiddag. (toreuuur). te NOQRD5CHOTE. Weststraat, ter hof stede bewoond door Juffrouw Irma Masson. Openbare Verkooping van Ha. 55 aren 53 ca. Veldvi'uchteu waaronder tarwe, haver, erwten, gerst, koolzaad, rogge, peerdenboonen cn aardappels, al op atam en in koopen verdeeld. Mei*riepaord A Herrieveulen Alaam waaronder Maaimackicn. dricwlclkar' jumcilc. ploeg, rollc, egge. kooirakcl, besten malta cn verder klein alaam. Comptant geld en Gewone voorwaarden. Kantoor van den Notaris Gabriel Praeys te Brugge. Braambergstraat. 25. INSTEL WOENSDAG 12 JULI 1944, te 3 uur namiddag, in ket voorloopig huis der Notarissen. Nr 56. Vlamingstraat, te BRUGGE (.zetel der Société Générale) STAD BRUGGE 1. - Pr»«htif Heereiiiiui* met hof groot 1123 m2 23 dm2. Kardinaal Meicicrstraat, Nr 43. bevattende Gelijkvloers salon, eetplaats, verandah, keuken, ingemaakte kas. 2 kelders, hot met fruitboomen. serren. vijvertje, waschhuis en bijhoorigbeden, W. C. Half Verdiep salon suite, verandah, office, monte-plat. trap naar hot le Verdiep 3 slaapkamers, badkamer (zonder installatie) 2e Verdiep 2 mansarden en zolder. Voorzien van electriciteit. gas en 3 soorten water. li. - 144 m2 31 dm2 Bouwgrond met overdekte poort, Kardinaal Mercierstraat. nevens vooigaanden koop. Zie plan op de plakbrieven. De koopers zullen het vrij genot en gebruik der te ver- koopen goederen hebben zes maanden na den toeslag. Intusschentijd zullen de verkoopers cene pacht betalen van 4000 tr. voor deze 6 maanden. Lie te verfcoopen goederen zijn na te zica den Maandag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 uur. Behoud van samenvoeging. 1/2 p. h. instelpremic. Studiën van de Notarissen D'Huvettere te Yper. Cartonstraat. 29 en Van Cutsem te Antwerpen. Paleisstraat. 22. O MAANDAG 17 JULI 1944, om 3 ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht. Justitiepaleis. Groote Markt, te YPER. ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het eerste kanton Yper. Openbare Verkooping in ecnen zitdag, van Gemeente LANüEmARK, Wydendrift EENE M.LLEKBES IE llü P i EDE groot 29 Ha. 66 aren 73 ca. Verdeeld in 20 koopen (zie plakbrieven) met recht van samenvoeging. Gebruikt sedert meer dan negen jaar cjoor heer Camiel Masschelein-HoBack. tegenwoordig mits den jaarlijkschen pachtprijs van 20.000 fr. vallende den 1 October, boven de lasten en brand verzekeringspremie. Voor alle nadere inlichtingen zieh wenden ter studiën van bovengenoemde Notarissen, alsook van den Notaris COLS te Antwerpen. 3. Willem Teilstraat. Studie van den Notaris Victor Pieters te Reninge. O Bij Sterfgeval Openbare Verkooping, in één zitdag Op DINSDAG 18 JULI 1944, om 2,30 ure namiddag, onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter van het 2e Kanton leper, en te zijner gehoorzaal. Justitie paleis. Groote Markt. IEPER. van Gemeente WOESTEN, Steenweg naar Poperinge KOOP EEN Goed en weibetimmerd H O F X E U E K IO M groot onder grond van gebouwen, stallingen, schuur, weg., wei en zaailanden 82 aren 28 CA., palende van Noorden aan den Steenweg van Woesten naar Poperinge. Zijnde het sterfhuis van wijlen heer Pieter Gruwier. KOOP TWEE S3 uren Zaailaiid palende van Oosten aan de Omloopstraat. Recht van samenvoeging. - Handslag met de geldtelling. N. B. - Houtgewassen en Vruchten, groeiende op deze koopen, zuilen moeten overgenomen wordeh aan den prijs ten dage van de toewijzing vast te stellen. Studie van den Notaris JOS. Dupont te Gheluwe. O Bij onroerende inbeslagneming. Recht van opbod. Bij proces verbaal opgemaakt door Meester Joseph Du pont, notaris te Gheluwe. den 22 Juni 1944. werd er toe gewezen. onder voorbehoud van het recht van opbod, aan Mr Robert Demytteoaere, vlashandelaar te Wcrvick, mits de principale koopsom van 82.000 fr. boven de be sproken onkosten. Stad WERVICK, Toekomststraat, 32 Ken Wooilliuiii met afhankelijkheden groot 1 are 90 ca., gekadastreerd sectie C. Nr 730/z. geteekend in gezegde straat onder nummer 32. bewoond door Mr Saever. Ingevolge het besluit der beeren Secretarissen Generaal van 13 September 1940, art. 3. par. 8. heeft eenieder recht, gedurende veertien dagen, te rekenen met den dag dèltée- wijzing. opbod te doen Dit opbod mag niet min bedragen dan een tiende vaa den principalen koopprijs, bekomen in de voormelde^zittigg van toewijs m Het moet gedaan worden bij exploot van deurwaarder, genotifieerd aan den werkenden notaris Dupoat te Ghe luwe en aangezegd aan den kooper. In geval van opbod, zal er eene nieuwe zitting voor over slag gehouden worden die alsdan beslissend zal zijn. To koop uit ter hand la Stad Isper Üchoon Bur^prahuia Voor alle inlichtingen zich wenden ter kantoor van voornoemden Notaris- Stadie van dca Notaris Thevelin te Meesen. ———O Uit ter hand te koop Mctioon Wooiihuim met 150 m2 grond en bof. te Voormcxele, langs den gravier nsar St Rlooi Vrij van gebruik. Om te bezichtigen, sleutel te be komen bij heer Maurice Lambrccbt. landbouwer te Voormezele. St Elooi. Voor verdere labcbtiagea zich weadea ter stodie vaa Notaris Thevelia te Meteen. HD9 YPMBMQHE* UltgftTOV O DUMOrt'iUSK. *4, aOMusna..,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2