Dnltscbc Legerbericbten 21* Jaar, Nr 16 Po» 0,30 tx. Vrijdag 11 Oogst 1944 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Tentoonstelling A. Blomme ALLERHANDE NIEUWS Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat Balletten, Zang Steppendans ATHLETIEK Burgerlijke Stand van leper HANDBOOG SCHIETINGEN STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE VitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 H, R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 frank Op Dinsdag 15 Oogst, te 20,00 uur BEIAARDCONCERT door den heer SI ie Rijcktlynck, Stodsbeioardier. Programma I. Koekoek-praeludium M. Van den Gheyn II a) La Légira Fioee® b) Menuet Colf £111. Moderato maëstoso J, Denijn IV. Andante C. Ph. E. Ba«h V. Intermezzo voor beiaard J. van Hoof l VI. a) Het looze Vissehertje XVIe eeuw b) De vogel wert gelockt. gefluit 1572 c) Van twee Conincikindcren. VII. Kleine suite voor beiaard G. H. Boedijn 1) Rondo 2) Intermezzo 3) Perpetuum mobile. Gezien de tentoonstelling A. Blomme een groot succes kent te Yper, in de zaal Excelsior, zal deze verlengd worden als volgt Opon op Zondag 13, Dinsdag 15 on Zondag 20 Oogst. Ziehier wat Dr. Léo Van Puyvelde, conservator der Museums van Brussel over Blomme schrijft Artisten van dit gehalte zoeken niet, zij gaan door de wereld als in ziek zelf gekeerden wier wezen slechts opengaat wan neer zij daarbuiten een afstraling zien van wat er in BBRICHT S Ter gelegenheid der Tuindagfoor, alle Zondagen namiddag, alsook op 15 Augustus, WAFELS te bekomen bij VAN DE VELDE - CEUNINCK, Foorwagen Bruggesteenweg, YPER. (6600) I*»«r - Diofstal mot inbraak In den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn dieven binnengedrongen in de stallingen der hoeve Compernollc op den Meenen- steenweg en hebben er een schaap gestolen. De bewoners die niets gehoord hadden, hebben bij de politie klacht in- gadiend. Brand - Dinsdagavond, omstreeks 7,30 uu, is brand ontstaan in de Garage Derycke op den Meenensteenweg. De brand brak uit in een hoek der garage waar een hoe' veelheid vlas opgestapeld lag De hulp der lepcrsche brand- weer werd ingeroepen, die erin gelukte den brand te beper ken en een hoeveelheid vlas te vrijwaren. Briolon - Boon gobrokon - De genaamde Van Steen- kiste Fernand van Brielen heeft zich bij het vallen een been gebroken. Woeston - Tuinbouw - Aanstaanden Zondag, alge- meene vergadering om 5 u. bij Joël Mispelin. Op deze bijeenkomst zullen onze talrijke raskonijnen, die als voort telers bestemd zijn, gekeurd worden. Liefhebbers die er nog geen bezitten zullen daar zien wat onze jonge kleinveebond reeds voortgebracht heeft. •TAD IBPIR Ingevolge art. 2 van het hcsluit van 25 Juni 1942. houdende reglementeering van den toegang tot de be- teelde gronden en de veldwegen om het behoud der OOGSTEN ea der vruchten van den grond te verzeke ren, is het verkeer op den 1) Veldweg die de Oude Kortrijkstraat en den Zonnebekesteenweg verbindt en 2) Den Zillebekevoetweg, verboden. leper, dea 11 Augustus 1944. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Hslnigingsdieust De straten bediend door den reinigingsdienst op dea Diasdag, zullen a. e. week den Woensdag bediend worden. Dienst dei* Banken De banken zullen gtslotgll zijn op Maandag 14 OagSt evenals op 15 Oogst (O. L. V. Hemelvaart;. In Mtmoriam Albert Bouwen Toen ons Woensdag de droeve mare bereikte dat onze trouwe werkman Albert Bouwen het slachtoffer van een vliegeraanval was geworden, werden wij met ontsteltenis geslagen. Van een paar verlofdagen gebruik makende was Albert enkele familieleden en bekenden in Antwerpen gaan be zoeken en was Dinsdag namiddag blijmoedig op terugreis, per autoeamion. toen hij onverwachts, op 28-jarigen leeftijd door het droeve oorlogsgeweld werd weggemaaid. Wij verliezen in hem een naarstigen. handigen en vooral dienstwilligen en trouwen werkman, die sedert enkele weken reeds 14 jaren in onzen dienst was en omzeggens in ons bedrijf opgroeide. Zijn werkmakkers zullen van hem het aandenken bewaren van een vricndschappelijken en dienst- vaardigen werkgezel. Steeds bekommerd om het welzijn van zijn gezin, was hij een voorbeeldigeu echtgenoot, een min- aenden vader en een liefhebbenden zoon. Allen die hem kenden zagen in hem eeu vriendelijken en dienstwilligen jongen. Zijn plechtige uitvaart zal morgen Zaterdag te f uur in St Niklaaakerk plaats hebben. Aan zijn diepbedroefde echtgenoote en vader bieden wij de uitdrukking van ons innig medevoelen in hun smarte- lijken rouw. 'lTagiich* viiegei-uauvMl op een autoeamion Brio loporlingeu godood - Verscheiden» gekwetsten Verscheidene personen uit leper en omstreken waren Dinsdag namiddag met een autocamion op terugreis vau uit Brussel naar leper toea de camion nabij Oordegem, op de baan tusschen Aalst en Gent plots door vliegtuigen werd aangevallen en gemitrailleerd. De voerder stopte dadelijk en sprong van uit de stuurcabine in een gracht. Enkele medereizenden sprongen eveneens van de camion om in de gracht dekking te zoeken en dat werd hun nood lottig. Anderen, die niet tijdig weggeraakten. bleven op het voertuig, waarvan de wielen en de cabine met kogels werden doorzaaid endanken wellicht daaraan hun redding. Drie personen uit leper werden op den slag gedood, na melijk de heeren Gaston Arfeuille. schepen der stad, 43 j. ea vader van 8 kinderen. Arseen Laton. schoonvader vaa eerstgeneemden, 58 j. en vader van 7 kinderen. Albert Bouwen, drukkersgast, 28 j. gehuwd en vader van een dochtertje. Onder de gekwetsten bevonden zich Mw Arfeuille-Laton, die «waar aan het hoofd werd ge wond Mw Clarrysse-Degrootc en het 10-jarig dochtertje van den heer Maurice lweins d'Eeckhoutte. Dit tragisch ongeval verwekte overal verslagenheid en was deze weck het voorwerp aller gesprekken. ExamenuiUlagan HOOGESCHOOL LEUVEN A. So.te. leper, pothckcricxemeo. laatste proef, met voldoening. J. Vandenbcrghe. doctoraat in de diergeneeskunde, laatste proef, met voldoening. E. H. J. Devos de Moldergem. leper, licentiaat in de Thomistische Wijsbegeerte, met voldoening. W. Houtman. leper, doctoraat in de geneeskunde, laatetc proef, met voldoening. Bcele Jozef, Brielen, eindexamen doctor in de rechten, met onderscheiding. J. Gits. leper, bouwkunde, laatetc proef, met groots onderscheiding. Jufvrouw Simonne Vandenbcrghe. leper, examen voor vroedvrouw, met grootc onderscheiding. Aan allen onze hartelijkste gelukwenschcn. Zondag IS Oagit, vanaf u Dimdag IK Oogst Marinetta, zangeres Donderdag 3 êogst 1944 Weatfront Tegenaanval onzer pantserformatiea ten Z.-O. van Villedieu. De via Avranches doorgedrongen vijandelijke krachten rukten met hun pantierpunten naar Rennes en Dinan op, waar ze afgeslagen werden. 18 vliegtuigen neergcachoten 118 terroristen tijdens gevech ten aecrgekogcld. Groot-Londen onder zwaar V 1 ver- geldiagsvuur. Italië Alle doorbraakpogingen in richting van Florence verijdeld. Oostfront Sowjetaanvallen op de Noordelijke helling van de Karpaten mislukten. De vijand ten O- van de Bcskiden-pas aehteruitge worpen. Sterke vijandelijke druk ten V/. van Baranow. Meer ten N.-Q. stortten vijande lijke aanvallen ineen. Wisselvallige gevechten ten N.-O. van Warschau. Radzymin heroverd. Mislukte vijandelijks aanvallen aan den Midden-Boeg en ten Z. van Augus- tow. Verbitterde gevechten in den «ector Seinen-Wiiko- wisjken en bij Mitau. Doorbraakpogingen ten O. van de Duna en op de landengte van Narwa verijdeld. Vrijdag 4 Oogst Westfront Vijandelijke aanvallen ten Z.-W. van Caen mislukten. Hevige gevechten bij Coulvain. In den sector van Vire wierpen eigen pantserformaties den vijand achteruit. Ten N.-O. en ten O. van Avranches stortten vijandelijke aanvallen ineen. In Oostelijk Bretagne drin gen gemotoriseerde troepen naar het Z. en het W. vooruit en zijn met de bezettingen van Duitsche steunpunten in strijd. De vijandelijke vloot leed voor het invasiefront gevoelige verliezen. Londen steeds onder het vuur der V 1. Italië Ten Z. van Florence hebben onze troepen zich op een smal-bruggenhoofd achteruitgetrokken. OostfrontVijandelijke doorkraakpoging naar de Bas- kiden pas. in de Karpaten, met zware verliezen mislukt. Aanvallen ten W. van Reichshof afgeslagen. Hevige ge vechten ten O. van Sondomierz, aan weerskanten van Pulawy en ten Z. O. vaa Warska. Succesrijke tegenaan val ten N.-O. van Warschau. Tusschen Warschau en het W. van Kowno mislukten alle Sowjetaanvallen. In Letland stortten vijandelijke aanvallen ineen. Op de land engte van Narwa werden dc Sowjetaanvallen met groote verliezen afgeslagen. Vijandelijke terreuraanvallen op Friedrichsbafen, Saar- brücken en Kempten 43 vliegtuigen neergeschoten. Zaterdag 5 Oogst WestfrontVijandelijke aanvallen ten N. van Vire. ten N.-O. en ten O. van Avranches afgeslagen. In Bre tagne boden de garnizoenen onzer steunpunten weerstand aan de naar het W. en Z.-W. oprukkenden vijand. Zwaar V 1 vcrgeldingsvuur op Londen. Italië Onze troepen werden ten N. van Florence terug getrokken om deze historische stad van vernieling te bewaren. Hevige gevechten ten N. van Arezzo. Oostfront In het voorland der Karpaten en de groote Weichsel bocht wonnen de Sowjets slechts eenig terrein in den sektor van Milec en ten Z.-O. van Warka. De ten O. van Warschau omsingelde bolsjewisten verder aangevallen Vijandelijké doorbraakpogingen ten weers zijden van Byalistok en in den sector Sudauen Soharken meerendeels verijdeld. Bij Mitau en Bauske werden door braken weer goed gemaakt. Ten O. van Duna, ten N.-O. van Schwaneoburg en op de landengte van Narwa werden vijandelijke aanvallen afgeslagen of opgevangen. 41 vliegtuigen neergehaald. Luchtaanvallen op Bremen. Hamburg. Anklam en Sckwerin 46 toestellen vernietigd. Afzonderlijke vlieg tuigen bombardeerden Insterburg en Gumbinncn. Zondag 6 Oogst WestfrontVruchtelooze vijandelijke aanvallen ten Z. van Caen. Hevige strijd ten N.-O. en ten W. van Vire alsmede ten O. van Avranches. Tegenaanvallen tegen den binnengedrongen vijand aan gang. De ten Z. van Avranches doorgedrongen gemotoriseerde strijdkrachten zijn in strijd met onze bezettingen van Mayenne en Laval. Ook in Bretagne wordt om eenige steunpunten gestreden. Het vergeldingsvuur op Londen voortgezet. Italië Een poging om de Arno ten Z. van Florence over te steken verijdeld. Een penetratie ten N. van Arrezo weer goed gemaakt. Oostfront Het vijandelijk afgesneden pantserkorps ten O. van Warschau vernietigd. Behoudens plaatselijke in- zijpelingen, werden de vijandelijke aanvallen tussehen Weichsel en Memel afgeslagen. Verbitterde geveckten ten N. van den Memel. Harde strijd bij Mitau en Birsen in Letland. Tusschen de Duna en het Pleskow meer werden de binnengedrongen Sowjets in tegenaanval op gevangen. Mislukte vijandelijke aanvallen op de land engte van Narwa. Vijandelijke luchtaanvallen op Magdeburg en Brauns- weig 36 vliegtuigen vernield. Afzonderlijke vliegtuigen bombardeerden Rijnland Westfalen «n Oost Pruisen. Maandag 7 Oogst WestfrontPlaatselijke aanvallen ten W. van de Orne afgeslagen, hevige vijandelijke aanvallen ten W. cn Z.-W. van Vire en ten O. van Avranches, penetratiepunten af gegrendeld. De bezettingen van Mayenne en Laval in strijd met gemotoriseerde formaties. Aanvallen tegen St- Malo afgeslagen. Onze steunpunten van Bretagne bieden vastberaden tegenstand. 260 Franache terroristen onscha delijk gemaakt. Zwaar vergeldingsvuur op Londen. Italië Vruchtelooze vijandelijke pogingen om bij Flo rence de Arno over te steken. Oostfront Sowjetaanvallen aan weerskanten van Mielek en ten N.-W. van Baranow afgeslagen. De bolsjewisten ten Z. O. van Warka teruggeworpen. Een Sowjetaanvol ten N.-W. van Bialystok afgeslagen. Doorbraakpogingen ten N. van den Memel verijdeld. Verbitterde gevechten bij Birsen en ten O. van de Duna. Vijandelijke terreuraanvallen op Berlijn. Hamburg en plaatsen aan de Baltisehe Zee. Ook Rijnland en West- faleo gebombardeerd. 67 toestelloo neergesehoten. bun eigen ruime ziel omgaat Blomme is geheel zichzelf. Er is maar één Blomme in Vlaanderen. Xentooiietelliiig Voor de eerste maal komt kunstschilder Beun te leper exposeeren. Hij stelt niets dan olieverfschilderijen, hoofd zakelijk natuurzichten ten toon. Het kunstminnend publiek wordt hierbij tot een bezoek uitgenoodigd in de Raadzaal van het Stadhuis vanaf Zondagvan 19 tot 12 en van 2 tot 6 uur. De expositie blijft open tot 20 Augustus. Athletitkfasst v. Voetbalspelers v. 23/7 (Vervolg) JUNIORS en SENIORS 199 m. le Reeks 1. Claus. Kcmmel. in 11 7/10. 2. Boucheric. L.T.M. 3. Leroy, Vlam. 4. Boudry, Renin- gelst. 2e Reeks 1. Vantrois, Meeaen. in 11 7/10. 2. Truant, F.C.Pop. 3. Beun, B S.Pop. 3e Reeks Saelens, Meenen. in 13 8/10. Troostwedstrijd 1. Truant. F CP. in 123/10. 2. Bou- cherie. L.T.M. 3. Beun. B. S. Pop. 4. Boudry Reningelst. Finaal 1. Claus- Kemmel. in 12". 2. Vantrois, Meenen. 3. Saelens, Meenen. 400 m. 1. Bouchery. L.T.M. in 1* 1" 2/5. 2. Vergote. Meenen. 3. Pille. L.T.M. 890 m. 1. Ducastel, Meenen in 2' 7". 2. Deroo, Yper. 3. Vantrois, Meenen. 4. Vandenbussche, L.T.M. 1500 m. 1. Butaye, F C.Pop. in 4'24" 2. Fiey, Renin gelst. 3. Pyck, Dikk. 4. Dumortier. L.T.M. Hoogspringen. 1. Saelens. Meenen 1 m 35. 2. Leroy, Vlam. 1 m. 30. 3. Claus. Kemmel 1 m. 30. Verspringen. I. Vantrois. Meenen. 5 m. 60. 2. Dob- belaere. F C Pop. 4 m.91. 3. Vandenbussche. L.T.M 4 m62. Aflossing 800 409 200 109. 1. Meenen in 3' 51 3/5. 2. Dikkebusch- Reningelst. ALGEMEENE RANGSCHIKKING 1. C. S. leper 49 1/2 punten 2. Meenen 47 1/2 p. 3. Vlamertinge 23 1/2 p. 4. F. C. Poperinge 23 p. 5. L.T.M. (Meenen) 14 1/2 p. 6. B. S. Kemmel 19 p. 7. Dikkebusch 6 p. 8. B. S. Poperinge 6 p. 9. Brielen 3 1/2 p. De athletiek club Yper met Hoedt André wederom aan de eer Het jeugdig Ypersch athletiek-clubje heeft nogmaals het genoegen mede te deelen dat baar lid en snel looper Hoedt Andri te Brussel op het Union veld de 69 m. titel van dc Groote prijzen van Belgie komt te be halen. Na zich reeds te Antwerpen en te Anderlecht onderscheiden te hebben, komt Hoedt zich de eerste plaats toe te kennen in den mooien tijd van 7" 4/19 benevens een tweede plaats in het verspringen met een sprong van 5 m. 80. Ooze hartelijkste gelukwenschen aan André om deze prachtige prestatie het strekt niet alleen hem ter eere. maar ook zijn nederig clubje dat reeds zoo fier mag bogen op de bekomen uitslagen. Jeugdige athleteo, volhouden, goed de oefeningen volgen en te Meenen getoond dat er stof in u steekt. Unie van Hand- en Geestesarbeid*» Tak Arbeid en Vreugde Zaterdag 12 Augustus 1944, te 6 ure avonds in den Stadsschouwburg Prachtig Variot; ït-Fcent met dc medewerking van het Groot Amusement - Orkest Temperville Maurice, Accordeon-Virtuoos. Zang - Dans - Humor - Goochelen - Muziek Conferencier van 3 Osgit tat 10 Oogst 1944 Geboorten Dewachtcr Rudolf, Haiglaan. 79. Camorlynck Froddy, van Rotselaere. Dombrecht Saaja, zaalhof, 5. Samoy Albert, Klaverstraat, 21. Verlture Hilda, Waterkasteelstraat, 30.—Haubert Callette, St Jacabsstraat, 7». Allen Recollp5. Overlijdens Segers Leopoldus, b„ 86 j. echtg. Vangheluwe Amelia, Statiestr.— Verminck Arthur, 76 jz. b., Wed. Sanctorum Maria, echtg. Viaene Ludovica, Masscheleinlaan, 21. Ryon Camille, molenaar, 66 j., van Proven. Leuridan Plavia, kloosterlinge, 75 j., G. de Stuertstraat, 32. Huwelijken Sennesael Paul, zeilmaker, en God deris Paula, ledorbewerkster, beiden te leper. Wuylens Elie, landmeter en Emilienne Cherchye, z. bbeiden te leper. Huwelijksbelofte Bauchy Emile, mekanieker en Deweerdt Marguerite, z. b, beiden van leper. Zaterdag 12 Oogst, 1944 Om IS u. YPER WILLEM TELL. Vriendcn- sshietingGewone voorwaarden. Zondag 13 Oogst Om 14 112 uur stipt. YPER WILLEM TELL Oppervogel 150 fr: 2e oppervogel In. v.) 100 fr. Twee zijdvogels elk 75 fr. twee kallen elk 40 fr. 10 hoekvogels (gratis) aan 40 fr. 30 primés aan 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Boven de 100 schutters alle drietal twee vogels van 20 en een ven 30 fr. Inleg 25 fr. Maandag 14 Oogst Om 17 uur YPER KON. OILDE St SEBAS- TIAAN. Vriendenschieting Qewone voorwaarden. Dinsdag 15 Oogst Om 14 uur YPER KON. GILDE St SEBAS- TIAAN öppervogel 100 fr.2e oppervogel fn.v.) 50 fr.2 zijdvogels elk 50 fr. 2 kallen olk 30 fr. Alle vijftal eon primé aan 25 fr. Kleine vogels 15 fr: Inleg 25 fr. Om 14 112 uur WATOU Bppervogel 154 fr.. fwee zijdvogels elk 75 fr.twee kallen elk 35 fr. Kloine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. FLORA Groote Markt DE 7 00RVEGBN met Lilian Harvey en Willy Fritach Zaterdag, om 7 1/2 u. Zondag, om i en 7i/2u# Maandag, om 7 1/2 uur MAJËHT1C RÖsalatraal MIJN LEVEN VOOR U met Aaaia Noris en Picrro Lulli Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 5 1/2 «n 7 1/2 uur Maandag, om 7 l uur OUD-IEPER Calaar t pist a ia EEN NACHT IN MEI met Marika Rokk en Viktor Staal Zaterdag, um 7 j uur Zondag, om 5 en 71 Maandag, om 7 nor 1u Diasdag II Oogst (O. L. Vr Hamelvaart) zelfde vertoonlngen als op Zondag ilMIII I I 1 'III

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1