KLEINE AANKONDIGINGEN Notarieele Aankondiglngei STERFGEVALLEN ZIELMISSEN Uittreksel Tan Vonnis PLECHTICE EEREMIS De gelukweoschen van geheel de Parochie gaan naar Berw. Pater Cermaia Defoort Jezuiet Missionaris en naar xtjo achtbare Pamilie Mevr. We Defoort et Kinderen, ter gelegenheid van Zijne Heilige Prieaterwtidiag en Eeremis. Zondag 13 Oogst, «m 8-30 uur, In St-Pieterskerk, gezongen Jaarmis voor Vrouw Gabriellc Kools echtg. van Heer Georges Heughebaert 6581. Zondag 13 Oogst, om 830 uin St-Maartens- kathedraal, gezongen Zielmis voor Heer Albert Desramanlt echgt. van Vrouw Antoinette Santy Nijverheidstraat, 14. (6585) Zondag 13 Oogst, om 830 u., in St-jacobskerk, gezongen Zielmis voor Heer Victor Carissemo en overleden familie (6601) Zondag 13 Oogst, om 830 u., in de kerk der E. P. Carmelieten, gezongen zielmis voor Heer Allona Deplaackc (6602) Zondag 13 Oogst, om 9 u., in St - Niklaaskcrk, gezangen zielmis voor Heer Qnatave Oewilde en overleden zoon Leo. (6603) Zondag 13 Oogst, om 10.00 u, in St-Pieterskerk, gezongen Zielmis voor De overleden familie Froyman-Lemay (66:4) Zondag 13 Oogst, om 1130 u., in St-Maartens- kathcdraal, gelezen Zielmis voor Heer Julien Camerlynck echtg. van Vrouw Flavie Samyn. (6582) Dinsdag 15 Oogst, om 8 u., in Sint-Niklaaskerk, gezongen Zielmis voor Heer Edgard Devos echtg. van Vrouw Lucienne Ghys en voor Vronw Emiel Ghys gebaren Urbanie Verplancke 6591) Dinsdag 15 Oogst, om 830 u., in St-Jacobskerk gezongen Zielmis voor de overleden familie van Heer en Vrouw Emiel Bosch - Declercq Meenensteenweg, 17. <6592) Dinsdag 15 Oogst, om 8.30 u., in St-Maartens- kathedraa), gezongen Zielmis voor Heer Emiel Buyse echtg. van Vrouw Marguerite Devos. (6599) Dinsdag 15 Oogst, om 9 u., in St-Niklaaskerk, ge- Zief - zongen Zielmis voor Heer Acbiel Verbeke echtg. van vrouw Marie Devos (6584. Dinsdag 15 Oogst om 10.00 u., in St-Pieterskerk, gezangen Zielmis voor Heer Panl Rondelez vanwege zijn medestudenten. 6584. Zondag 20 Oogst, om 730 u, in de parochiale kerk van ZILL1BEKE gezongen zielmis voor Heer Marcel Deturck van wegens de onderwijzers van 't College. (6605) Zondag 20 Oogst, om 8.30 u., in St Pieterskerk; gezongen zielmis voor Vronw Celiac Craeye eebtgenaote van Heer Michel Legrand. (6606) Zondag20 Oogst, om 830 u., in St-Maartenskathe- draal, gezongen zielmis voor Heer ea Vronw Camille Clarysse-Descamps (6607) Zondag 20 Oogst, om 9 u., in St-Niklaaskerk, gezangen zielmis vaor Vrouw Julia Cremer Weduwe van Heer Achiel Gilan. (6608) Zondag 20 Oogst, om 930 u., in de kerk der E P. Carmelieten, gezongen Jaarmis voer Mevrouw Augaste Coutereels Kalfvaartstraat, 50. (6609) Zondag 20 Oogst, om 10 u., in de kerk der E. P- Capucienen, Posthoornstraat, gezongen Zielmis voor Mevrouw Alfrled De Brabaadcre geboren Malvina-Frederica Jansscns Poperingesteenweg. (6617) Vrouw Albert Bouwen- geboren Louieette Ossieur. Mc juffer Gist le Bouwen. Heer Albert Bouwen Mcsaiaen. Heer en Vrouw Valere Oaaieur-Van de Berghe. Heer en Vrouw Guatave Bouwen Craye en dochter. Heer en Vrouw Robert Coffyn Oasieur en kindera. Heer en Vrouw Maurice Oaaieur-Pauwela en zoon. Heer en Vrouw Hellodore Callcwacrt Oaaieur en kindera. Heer en Vrouw Raymond Oaaieur-Deltombe. Heer rn Vrouw Emile Schoore- Oaaieur en zoon. Heer Roger Ossieur. De familiün Bouwen. Measiaen. Oaaieur en Lesage. De Heerea Camille en Louia Dumorticr ea bet personeel der Drukkers Dumortier. melden met diepe droefheid het afsterven van hunnen teergeliefden cchtgcnont. vader. soon, schoonzoon, broe der. schoonbroeder, oom. bloedverwant, trouwe kuecht ea werkmakkcr H#«r Albert-Désiré BOUWEN geboren te Lorient (Fr.) den 19 November 1915. en bij een vliegeraanval omgekomen te Vlierzele. op 8 Augustus 1944. De Plechtige Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbe- stelling. zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Niklaas te leper, op Zaterdag 12 Augustus 1944 te 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper. Dickebuschsteenweg. 16. O Mevrouw Leopold Désiré Segers Vangheluwe. Juffrouw Marie Segers. juffrouw Martha Segers. Heer en Mevrouw Jacques Depoorter-Segers en zoon. De familiën Segers. David. Vangheluwe en Fierlefijn. melden met diepe droefheid het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant lieer Leopold-Désiré SEGERS echtgenoot van Mevrouw Emilie SEGERS. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. St Jozefs Kerk der EE. PP. Karmelieten leper NOVEEN VAN DEN H. ALBERTUS Zondag 13 Augustus Gebedendag 's Morgens te 7 1/2 uur. Algemeene Communie voor den Vrede. Te 9 1/2 uur. Plechtige Hoogmis, gelegenheidssermoen, offerande en zegen. 's Namiddags te 2 1/2 uur, plechtige Vespers. Te 5 uur. plechtig Lof en zegen. Maandag 14 Augustus Sluiting van de Noveen. Te 8 uur. Solemneele Mis met offerande en zegen. Donderdag 3de der 9 Donderdagen ter eere der H. Kleine Theresia Te 7 1/2 uur. Communiemis met zang. Te 6 uur, Lof en oefeningen. Dinsdag 15 Augustus O. L V. HemelvaartTe 9 1/2 u. Hoogmis. Het St Jozefs Koor» zingt: 1. Het mis - eigen in het Gregoriaacsch. 2. De tweestemmige c Missa Carmelitana van P. Bernardinus D'Hooghe O. F. M Te 5 u. Lof. Het Sinte Theresia Koor zingt 1. O quam suavis est. Kan. Verbelst 2. Vidi speciorum 3. Assumpta est Maria J. B. Tresch 4. Tantum ergo Kan. Verhelst 5. O. L. V. Hemelvaart L. De Vocht Na het Lof Sermoen door Z. E. P. Clement. Prior. St-Pieterskerk Met een plechtig Triduum 20. 21 en 22 Augusti wordt het honderdjarig Jubileum gevierd van het inrichten der Confrérie van bet Onbevlekt Hert VÜÜ Maria, door Mgr. Boussen. bisschop van Brugge, namelijk op 22 Augusti 1844. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. HOUTEKIER, Meenenstraat, is alleen epen op Zondag 13 Oogst en deze van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, op Dinsdag 15 Oogst, O.L.V.Hemelvaart Weduwnaar 49 Jaar (handel drijvend) met 1 kind. verlang kennismaking om te trouwen met jonge dochter of Weduwe. 40 - 45 jaar. zonder kinderen. Schrijven bureel van 't blad onder letters R. L. (6595) Mevrouw E. Vandoputte laat weten dat zij zich als kleermaakster heeft gesteld in de St Jacobstraat. 77. Zij aanvaardt alle nieuw werk en herstellingen. (6610) M Dame geeft danslessen. Zich wenden Cité Ligy. Nr 5. (6619) M HUWELIJK Welk lief jong meisje van 20 6 25 jaar. van goeden huize, wcnscht kennismaking voor hu welijk met flinke jonge heer 28 jaar. met goede betrek king. maar zonder relaties. Schrijven met veel uitleg, bu reel van 't blad onder letters J. H. 21- Geheimhouding verzekerd. [6630J XE ROUP M Te koop marktkar met teamen, paardenmon- teering en jaloezie van 1,40 X 0.50 m. Wwe Ameel. Dorpstraat. 67, Boezinge. (6506) Te koop 2 vleeschmolsns, Zweedsch fabrikaat. Adres ten bureele. (6586) Te koop donker blauwe manspardessus in voor- oorlogsche stof en zwarte manskostuum. Lange Meerschstraat. 22, leper, twee maal bellen. (6594) Te koop een paar echte lederen Swing schoenen Nr 37, grijze wollen kostuum voor jongen van 13-15 jaar. en een handboog, 22 kgr. Adres ten bur. (6614) Te koop schoone waakhond ras 41 Schaper vrouwelijk geslacht, te bezichtigen 's avonds nc 6 uur. Adres ten bureele. (6615) Te koopFeu continu Zich wenden Lindcndreef. 22. (Kalfvaart) Yper. (6618) Te koop Bakoven, merk Pieters volledig en zonder sleet. Vermogen 6 brooden van 2 kgr.. hoogte 1 m. 25. lengte 0.97 m.. breedte 0.67 m., wordt met de schouw verbonden door een buis van 0.13 m. diameter. Gering houtverbruik. Zich w. Maloulaan. 8, leper. (6620) Te koop Naaimachien. Adres ten bureele. (6621] Te koop 2 winter vrouwenmantels, 1 blauwe rok, i blouse, 2 paar vrouwenschoenen, 1 ma tras. Adres ten bureele. [6627) Te koop Bureau minister met zetel en bibliotheek. Adres ten bureele. e1 [6631] M Te koop Gegalvaniseerd bad. Adr. ten b. [6632) M Te koop prachtige en volledige eetzaal in acajou, veranda- en hofmeubels, slaapkamer met dubbel bed, keuken met buffet, keukenkast, cuisinièrestoof ca andere meubels, scbouwgar- nituren en marmeren posturen. Zichtbaar 's morgens van 9 tot 12 uur. den Maandag. Donderdag en Zaterdag. Adres ten bureele. (6596) UIT TER HAND TE KOOP STAD 1EPER 1) Verscheidene Werkmanshuizen vanaf 30.000 fr. 2) 2 Renteniershuizen voor rustende landbouwers met 10 aren en 6 aren beplanten hof. 3) 3 Stadsrenteniershuizen- 4j 2 groete winkelhuizen met inrijpoort 5) 2 Woonhuizen geschikt voor groothandel. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU. 76. Rijsel- straat. leper. [6542] IK KOOP en VERKOOP alle slag van KARREN, HONDEN, VODDEN en KONIJ NENVELLEN. Deplancke Frederik, Zonne- bekesteenweg, 129, Yper. (6043) MKT TPKRSGHK Uitgever C DUlfüKTIXX. 34, Boterstraat. Yper (Mr s F 17) IEPER - DAG DER EENHEID Ieperlingen. gedenkt uw afwezigen, uw krijg gevange nen en arbeiders in den vreemde. Dan avond voor 15 Oogst vergadering van de wijk. rond de wijkkapel. waar appél der afwezigen wordt gehouden. Daarna gebed en zang. Op 15 Oogst Eenhatdsdag. Alle Ieperlingen dragen hun H. Mis op voor de afwezigen. 's Namiddags, te 3.45 uur. grootsche plechtigheid met zang. spreekkoor en O L. Vrouw-Processie in de St Jacobskerk. Eenheidsavond - Meenensteenweg Onze wijk Meenensteenweg boudt haar EenheidS' avond voor de afwezigen, bij de Maria Kapel (Kruis- kalsijde). Zondagavond 13 Angnstas, om 8.30 uur. Zij wil dien avond doorbrengen in innige geestelijke vereeniging met de afwezigen der wijk. waarvoor vol gende plechtigheid Om 8.30 uur. vertrek van den stoet van kleine meisjes, waarbij zich dan gansch de wijk aansluit, van de Sint Jozefschool naar de Maria-Kapel. Bij aankomst Lied door koor van kinderen. Inleidiogswoordje Appél voor de afwezigen der wijk, Lied en 't bidden van paternoster en gebed voor de arbeiders in den vreemde. De 9 daaropvolgende dagen wordt er dan een noveen gehouden, bij de kapel. voor de afwezigen der wijk. Ieder familie dus naar de plechtigheid en de noveen. Wijding van twee Veldkapellen Op Zondag 13 van Oogstmaand, worden door Eerw Heer Pastoor van St Jacobs twee veldkapellen gewijd Dc eerste in de Basculestraat, te 6 ure (ontwerp van M. Ivo Devrieadt), De andere laags de Buitenwaodeliog aan bet Hoorn werk, onmiddellijk daarna, rond 7 ure (ontwerp van arch. G. Gits). Dc oudste man van de wijk zal het Mariabecldje in de aia plaatsen. Zeer Eerwaarde Heer Deken zal op baid* plaatsen dc toespraak houden. GEVRAAGD Te huur gevraagd Huis met hof, Yper of omlig gende. Schrijven met voorwaarden: Vanhollebeke, Maele St Kruis. Brugge. [6624] Men vraagt een Kwartier of klein huisje te huren, voor 2 personen. Adres ten bureele. [6633] Gevraagd Deftige meid voor gesloten huis. Adres ten bureele. (6445) Gevraagd goede en deftige meid bij priester, in 't omliggende van Yper. Adres ten bureele. (6483) Gevraagd goede meid, beste kost. goed loon. Adres ten bureele. (6539) M Landbouwer vraagt deftige meid, 35 50 jaar, voor huishouden, kost. inwoon en goed loon. Zich wen den Albert Roussel. landbouwer. Ploegsteert. [6569] Gevraagd werkman voor alle magazijnwerk. Adres ten bureele. (6576) Gevraagd deftige en eerlijke meid, minstens 17 j.. voor alle werk. Adres opgeven ten bureele. [6578] Gevraagd meid. St Niklaasstraat. 9. Yper. (6597) Gevraagd meld, reeds gediend hebbende, voor ge zin van 2 persocen. Adres ten bureele. (6574) Werpt geen ledige fleaachen weg, wendt U tot G. Claeys, koopman van ledige flesschen en oude metalen, aan den hoogsten prijs. Café Het Zilveren Hoofd Rijsselstrapt. 49. Yper. [6450] Gevraagd werkvrouw voor alie dagen, geen wasch, Adres ten bureele. (6611) Te koop gevraagd tandem in goeden staat. Adres ten bureele. (6612) Meisje 20 j. vraagt plaate, liefst in café Adres ten bureele. (6613) M Gevraagd Meld voor patisserie. Adres t. b [6622] Gevraagd goed# werkvrouw, 3 dagen per week. Neermarkt. 4. Yper, [6623] M Gevraagd goede meid, minstens 17 jaar Adres ten bureele [6625] Gevraagd Bediende van 16 tot 18 jaar, voor aller hande bureelwerk, [kennis van dactylo vereischtj. Lom baardstraat, 23, Yper. [6626] M Gevraagd voor leper Bankbediende beginneling. 17-18 jaar. Aanvragen indienen onder letters T. B. bu reel van 't blad. [6628] Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissaris in datum van 3 8 44 werd de genaamde Dewickere Marcel, landbouwer te Proven, Reningelststraat. 17. wegens niet aangifte van acht biggen en twee stierkal* veren veroordeeld tot 1) eene geldboete van 10 000 fr. 2) verbeurdverklaring der iobeslaggenomen stierkalveren 3) publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en «Het Ypersche Kosten ten zijnen laste. Gedaan te leper, den 3 Augustus, 1944. (get.) G. Deschrijvcr. Adviseur. Studie van den Notaris E.-LotltS DtCOCk te Nieuwkerke. leperstraat. 8. O Toewijs MAANDAG 14 OOGST 1944, om 3 ut namiddag, te NIEUWKERKE. Zakstraat. ter herber A la Bonne Volonté gehouden door Camille Stormi Bossaert. van Gemeente NIEUWKERKE (Romarin) Twee UOOMHUIXEKENt met afhankelijkheden en BOUWGROND samen groot 17 aren 70 Ca. verdeeld in 5 loten. Eigei dom C. Dehouck. Samen afzonderlijk ingesteld voor 100.000 fi Studiën der Notarissen Emest De Cock, te Yper. K. Thouroutstr.. 4, en Norbert D'Huvettere, te Yper. Cartonstraat, 29. O Om uit onverdeeldheid te treden Overslag in één zitdag MAANDAG 21 OOGST 1944, te 3 ure namiddag se stipt, in de gehoorzaal der heeren Vrederechters. Gerecht gebouw, Groote Markt Koning Albert te Yper, t< overstaan van den heer Vrederechter van het eerste kaï ton Yper. van Keil WOONHUIS te YPER, Kalfvaart, Nr 3, groot 1 are 90 ca. Ingenottreding drie maanden naden overslag. Etude de Maitre Pierre De SimpelNetairc Warnêton. O Adjudication definitive Vendredl 18 aaüt 194' a 15 heures. au prétoire de la Justice de Pais a MESSIN ES. Graad'Place. de PLOEGSTEERT-BIZET Rue du Touquet. Nos 63 a 69 et Rue Henri Duribreu, Nos 31 è.37 H MA. IS ONS OUYIUEREI avec dépendances, fonds, cour et jardin, d'une contenao totale suivant mesurage de 12 ares 81 centiares. Divisé en huit lots. Louées sans bail moyeonant un loycr 50 frs. par mois. charges au propriétaire. Mise é-prix 140.000 f Consultez affiches avec plan. Studie van Meester Pierre De Simpel, Notaris te Waasten. O Openbare Verkooping van Gemeente WYTSCHAETE, Houthemstraat, Nr KEN WOONHUIS beschadigd door oorlogsgeweld, met timmermanswer plaats, afhankelijkheden, grond en hof. groot 3 aren centiaren. Met rechten van schadevergoedingen. Vrij m de betaling. Instel Maandag 21 Augustus 1944 Toewijzing Maandag 4 September 1944 telkens om 16 uur, te WYTSCHAETE, markt, herberg A Saint Hubert gehouden door M. Catsi Alleweireld. 0 50 t. h. instelpremie. Studie van Notaris JaCQtteS Ramault, te Wervik. Openbare Verkooping van: Gemeente WYTSCHAETE, Llndegtrnat, Nr 7 KOOP EEN De Herberg De Groene Einde met 5 aren. f0 ca. erve. KOOP TWEE Een nabijgelegen P©I*C44©1 Land, groot 7 a. 70 ca. uitgevende op de Lindestraat en op den weg van Meessi naar Hollebeke. Alles in gebruik gehouden door Georg Bauwen, mits 1 000 fr. 's jaars en zonder geschrevei pacht. Recht van samenvoeging. - 0.50 t. h. instelpremie Instel: Donderdag 31 Oogst 1944 Overslag Donderdag 7 September 1944 telkens te 4 uur namiddag ter herberg Café de Boucherie gehouden door Jos. Vandewalle te Houthe Plaats. Etude de Me Henri Bruyére, Nntaire Mont-sur Marchienne. Par snlte de décès, remettre EXCELLENTE FERME 35 hectares. 15 vaches laitières. proximité Charleroi. Renseignements en l'étude. Studie van den Deurwaarder QeorgeS Tahon Jules Capronstraat. 11. te leper. Uit oorzaak van woonstverandering O Op Woensdag 23 Oogst 1944, om 1 1/2 u. nami< dag, in de Zaal «LAPIERE». D'Hondtstraat, té IEPE Openbare Verkooping van Schoon© MEUBELS en MENAGIEGOEDEREN bestaande ia Volledige eetplaats, bevattende dressoir, buffet, tal en zes stoelen. VoUedige slaapkamers bevattende bed met resso' spiegelkas, lavabo en nachttafel matrassen, ijzeren andere bedden bureau garnituur in eik bevattend bureel, bibliotheek en classeurschouwgarnituren. buff'1 ten in eik en andere, hoeveelheid tafels en stoelen, zetel enz., enz. Naaimachienen, mans vrouw- en kindervelos, Onlangs nieuwe stofzuiger merk Zweden in g* den staat van werking. Volledige eet- en koffieserviezen in Saxe en and"* hoeveelheid champagne-, wijnglazen in Christal St Lao bert, posturen, potten, tellooren. enz. Verders hoeveelheid boeken, bevattende namelijk 6 8 deelen en bijvoegsel «Larousse». Komptant en gewone voorwaarden, s. Op aanvraag mogen andere schoone meubels in 4 verkooping bijgebracht worden. mvt trmmmvn» uis*wvws -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2