Dnitsche Legerberiebten 25- Jaar. Nr 18 Pfiis 0,56 fr. Vrijdag 25 Oogst 1944 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER -VOETBAL- STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS flora Groote Markt majehtic ouo-1ëper Gewestelijk Comité Westland leper ALLERHANDE NIEUWS HET YPERSCHE arerDUMORTIER, 34, Bo terstraat, Yper Xèl. 50# H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 fra«> RanUoeneering ran li Augustus tot tn met 17 September U4t. 1. Naar keuze a) Brood 250 gr. per dag b) Meel 185.gr. idem «j Deegwaren 125 gr. idem d) Biseotten en biscuits 125 gr. idem c) Diëetlevensmiddelen 125 gr. idem f) Peperkoek 200 gr. idem g) Banketgebak 250 gr. idem h) Zetmeelhoudendc producten 125 gr. idem 2. Gebrande gerst 100 gr. per maand en Cichorei 100 gr. idem 3. Margarine 100 gr. idem 4. Boter 250 gr. idem 6. Suiker 1 kgr. idem 7, 8 en 9 onbenuttigd 10. Vleesch 20 gr. per dag 12. Naar keuze a) Confituur 600 gr. per maand b) Kunsthonig 600 gr. idem e) Gekonfijte vruchten 450 gr. idem d) Suikergoed 360 gr. idem c) Gevanilleerde suiker 360 gr. idem 20. Aardappelen 400 gr. per dag N. B. Kaas100 gr. af te leveren door den Kleinhandelaar in Boter. De verbuikers worden er opmerkzaam op gemaakt dat zij de zegels, die niet in de rantsoeneeringstabel worden vermeld, in geen geval mogen wegwerpen vóór het ver strijken van de distributieperiode. Het tabaksrantsoen voor de maanden September en October 1944 Het rantsoen afgewerkte tabaksproducten is voor de maanden September en October 1944 vastgesteld op 300 punten en zal door de leveranciers aan hun ingeschreven klanten afgeleverd worden tegen afgifte der van de tweede tabakskaart losgemaakte zegels d 13. d 14 en d 15. i. Hf» *m\ Stadsschouwburg IEPER OPENING VAN HET SEIZOEN 1944-1945 OP ZONDAG 27 AUGUSTUS komt hot operetten- gezelschap Prank Schoup naar onze stad terug om het winterseizoen te openen met I*e Ai eel" uit het Oosten Moderne operette, muziek van Edward Künneke. LET WEL OP I Er is slechts één voorstelling om 5 u. Wie zeker wil zijn plaats te bekomen moet zich dus spoeden. Locatie in Café Boerenhol, V, d. Peereboomplaats, leper. 25 - 20 - 15 - 10 en 5 fr. fmmmfmmommmommgmtmmmommtmmmo Rijksmiddelbare School en Atheneumafdeelmg, leper Luidcos een rondschrijven van den Heer Secretaris- Gencraal van het Openbaar Onderwijs, in datum van 1# Aug. 1944, werden volgende schikkingen getroffen voor het begin van het nieuwe schooljaar Inschrijving van nieuwe leerlingen Vrijdag 1 en Za terdag 2 September, telkens van 9 tot 12 uur. in de school. De Montstraat. De ouders brengen het trouw boekje mede. Aannemingsexamens (voor de nieuwe leerlingen): Maan dag 4 September, te 9 uur Wiskunde. Dinsdag 5 September, te 9 uur Nederlandsch en Fransch, Overgangsexamens Maandag 4 September, te 9 uur Wis-. Natuur-. Schei- en Aardrijkskunde. Dinsdag 5 September, te 9 uur Nederlandsch. Frausch en Ge schiedenis. De lessen herbeginnen op Maandag 4 September, te 9 uur. voor de leerlingen van de 4 laagste klassen der voorbereidende afdecling (jongens en meisjes) en op Maan dag 11 September voor al de andere klassen. Stadsjongensschool, leper De klassen heropenen op Vrijdag 1 September. In schrijving op Donderdag 31 Augustus van 8 1/2 tot 9 l/2u, «n op den dag der heropening. MARIASCH00L (LAM0TTE) Naar gemeld wordt zullen, voor xoover de tijdsoas- itandighcden het toelaten, de klassen hernemen. Op 1 September heropening der bewaar- en lagere ichool. Op 3 September herbeginnen de lessen in het erwerkhuis. de huishoudklas en de kantwerkklas. De inschrijvingen worden nu reeds aanvaard. Zondag 27 Augustas, to 14.30 uur Op het Ypersch Stadium. Augustinenstraat Uroot ATULETIEKFEEST Criterium van don Kadot Algemeene inkomprijs 5 frank Donderdag 17 Oogst 1944 Westfront Canadeesche doorbraakpoging in den sec tor van Dives, en 'aan weerskanten Falaise verijdeld. Onze pantserwagens wierpeD de uit Argentan oprukken de Amerikanen naar het O. en Z.-O. terug. Gemotoriseerde vijandelijke strijdkrachten rukken naar de Midden Seine en de. Loire op. Dreux ging verloren. Om Chartres en Orléans wordt hevig gevochten. Aanvallen op Brest afgeslagen. De citadel van St Malo houdt stand. In Z. Frankrijk drong de vijand in Cannes en voert steeds nieuwe troepen aan. De geallieerden gevoelige verliezen op zee toegebracht. Voortdurend vergeldingsvuur op Londen. Italië -. Geen groote operaties. Oostfront De Sowjets ten N.-W. van Krosno in tegenaanval teruggeworpen. Hardnekkige doorbraak pogingen der Bolsjewisten aan weerszijden Wirballen. Ten N. van Birsen (Letland) handhaafden wij onze stel lingen. Harde gevechten tegen oprukkende Sowjets ten W. van het Pleskowmeer. De Sowjets verloren 56 vlieg tuigen. Vijandelijke bomaanvallen op Magdeburg. Dessau, Stettin en Kiel. Ook Berlijn en West Duitschland aan gevallen 49 vliegtuigen vernield. Vrijdag 18 Oogst Westfront Onze troepen tot aam de Orne terugge trokken. Vijandelijke omsingeliagsgroepen bij Argentan verslagen en de corridor tusschen Falaise en Argentan verbreed. Veibitterde strijd om Chartres-Orléans na hevige straatgevechten door de Amerikanen bezet. St-Male na heldhaftigen strijd opgegeven. In Z.-Frankrijk kon de vijand zijn bruggenhoofd tusschen Toulon en Cannes uitbreiden. Pogingen om ten W. van Toulon te landen mislukt. Nieuwe vijandelijke verliezen op see. Londen met zwaar vergeldingsvuur bestookt. Italië Overzetpogingen aan de Arno en verkenners- aanvallen afgeslagen. Oostfront: Pogingen om over de Beneden-Dnjestr te steken verijdeld. Hevige gevechten ten W. van Sannk en ten N.-W. van Krosno. Mislukte vijandelijke aanval lea bij Baranow. Wüfcowlsfkeo opnieuw verloren. Her-" haalde aanvallen bij Raseincn afgeslagen. Letland Mislukte doorbraakpogingen ten N. van Birsen en bij Modohn. Hevige gevechten tusschen Pieskow en Peipus- mcer. Op het Oostfront 110 vliegtuigen neergeschoten. Ploesti gebombardeerd 18 bommenwerpers vernield. Britsche vliegtuigen vielen Mannheim. Ludwigahafen en Rijnland Westfalen aan. Zaterdag 19 Oogst Westfront Distantieeringsbewegingen over de Orae en de Dives. De vijand ten N.-O. van Chartres tot staan gebracht. Amerikaansche verkennerstroepen bij Mantes en Vernon aan de Seine. In Z -Frankrijk heeft de vijand zich versterkt. Aanvallen op Tnuloa afgeslagen. Steeds vergeldingsvuur op Londen. Italië Aanvallen met tanks aan de Adriatische kust afgeslagen. OostfrontOverzetpogingen «ver den Beneden Dnjestr uiteengeslagen. Vijandelijke weerstand ten W. van Bara now verstijfd. Vijandelijke aanvallen ten N.-O. van Warsehau en weerszijden Wilkowiajken verijdeld pene traties afgegrendeld. Sowjetaanvallen bij Mondohn (Let land) ineengestort. Wisselvallige gevechten ten W. van het Plcskow-meer. Ploesti aangevallen Mets gebombardeerd. Terreuraan- val op Bremen. Ook bommen op Rijnland-Westfalen en Berlijn. 1 Zondag 20 Oogst Westfront Ten N. van Argentan trekken onze troepen sich al vechtende naar het O. terug. Gevechten ten N.-O. en ten N. van Chartres. In Z.-Frankrijk poogt de vijand zijn bruggenhoofd naar het N. te verbreeden. Hevige strijd in de dalen ten N. van Toulon. Londen steeds met VI bestookt. Italië Vijandelijke doorbraakpoging aan de Adria- tische kust slechts geringe terreinwinst. Oostfront Vergeefsche v^andelijke aanvallen tusschen Dnjestr ea Sereth. Zware afweergevechten ten W. van Baranow. Vijandelijke aanvallen ten Z. O. van Warka afgeslagen. Geringe terreinwinst der Bolsjewisten ten N.-O. van Warschau. Doorbraakpogingen weerszijden Wilko- wisjken en ten Z. van Schaken verijdeld en infiltraties afgegrendeld. Verbitterde gevechten ten W. van Modoha. Vijandelijke druk ten W. van het Pieskow-meer. Noord-Amerikaansche luchtaanval op Ploesti 4 vlieg tuigen neergeschoten. Maandag 21 Oogst Westfront Ten N. van Argentan hebben onse divi sies den grendel in N. Oostelijke richting doorbroken. Vijandelijke aanvallen in den sector van de Dives en de Vire afgeslagen. Vijandelijke druk naar het N. tusschen Eure en Seine en op den middenloop van de Seine tan O. en N. O. van Chartres. Ten N. van Toulon valt de vijand naar het W. en N. W. aan. Vijandelijke verlie zen op zee. Het vergeldingsvuur op Londen voortgezet. Italië Aanvallen aan de Adriatische kust in tegen aanvallen afgeslagen. Oostfront Grootscheepscbe vijandelijke aanvallen ten Z van Tiraspol en ten N. W. van Jassy. Sowjetaan vallen afgeslagen ten Z. W. van Mielek. ia de bruggen hoofden aan den Weiehsel. ten W. van Baranow. ten W. van Loeblin en ten Z. O. van Warka. Doorbraak pogingen ten N. O. van Warschau opgevangen. Harde afweergevechten bij Wilkowisjken en Schaken. In Let land werd via Toekoem de verbinding met het leger in Koerland hersteld. Pogingen om de penetratiepunten ten W. van Modohn en ten W. van het Pieskow meer te verbreeden. verijdeld. 41 vliegtuigen op het Oostfront neergehaald- Luchtaanvallen op Iocaliteiten in Z. O- Duitschland. Hongarije en den bovenloop van den Donau15 vlieg tuigen vernield. Dinsdag 22 Oogst Westfront Ten N. van Argentan doorgebroken ge vechtstroepen in onze linies opgenomen. Vijandelijke aanvallen bij Lisieux en ten Z. van Evreux. Ten W. en ten N. van Dreux drong de vijand enkele km. naar het N. De bij Mantes over de Seine gedrongen vijand tot staan gebracht. Vijandelijke strijdkrachten ten Z. van Parijs afgeslagen In Zuid-Frankrijk volgt de vijand onze distantieeringsbewegingen tusschen de kust en de Durance Verbitterde strijd rond Toulon. Duitsche tegenaanval bij Aix. Zwaar vergeldingsvuur op Londen. ItaliëDe vijand veroverde eenige keuvelposities aan de Adriatische kust. Oostfront Zware strijd ten Z.-W. van Tiraspol als mede tusschen de Proeth en de Sereth. Verbitterde ge vechten ten Z.-W. van Nielec. Vijandelijke aanvallen uiteengeslagen in het Weiehsel bruggenhoofd, ten N.-O. van Warschau, ten weerszijden van Wilkowisjken en bij Raseinen. Sowjetaanvallen bij Bauske en in het pe netratiegebied ten W. van Modohn ineengestort. Vijan delijke aanvallen ten W. van het Pieskow-meer. 43 vliegtuigen aan het Oostfront neergehaald. Wat brengt het seizoen 44/45 voor de lepersche voetbalclubs Wc naderen zo» stilaan het oogenblik waarop in nor male tijden er een aanvang werd genomen met de offieieele voetbalkampioenschappen. Immers, eertijds hadden in de maand September de vriendenwedstrijden reeds plaats ge maakt voor meerdere van de talrijke competities van den B. V. B Thans blijft men weliswaar voor alles wat voetbal betreft aiet stokkedoof. maar tot daden kwam het tot nu t»« slechts in zeer geringe mate. Woorden werden er reeds genoeg gewisseld en allen bleken het roerend eens dat het aormale niet in het minst kon benaderd worden. Onder- tusschen heeft het Provinciaal Comité voor de voornaam ste vereenigingen uit West Vlaanderen een schikking in het vooruitzicht gesteld. Rekening houdende met de ver- plaatsingsaoeilijkhcden werd door het P. K. de gewone recks lie Provinciaal gesplitst in een serie A en B. De A son de clubs uit het Kortrijksche bevatten, terwijl de B zou bestaan uit W. S. leper, F. C. Poperinge, C. S. Yprois. S. V. Wevelgem. F.C, Torhout. E, Wervik, S K. Vlamer- en S. C. Bizet, Een reeks dus van 8 elftallen, die wel wat van een interessante nood-oplossing heeft, ofschoon voor wat de lepersche ploegen betreft, een reisje naar Bizet of Torhout niet te aangenaam is. We gcloovcn nochtans dat men daar niet veel op dient te vitten i De clubs moeten toch etnigszins zien dat se hun talrijke aankangers en de duizenden voetballiefhebbers, in de huidige troebele tijden een zoo aaangenaam mogelijke sportieve-ontspanning be zorgen, Daarom is het zeer wenschelijk dat de clubs onder ling zich een handje toesteken en dan... kunnen er heel wat hinderpalen uit den weg worden geruimd. Wachten we nu op de inschrijvingen der clubs om te zien of het ontwerp van het P. K. zal bekrachtigd worden ofwel, wanneer er talrijke onthoudingen zijn. indien er zal van wal worden gestoken volgens het voorstel van C. S. Yprois. Dit laatste project werd besproken en gewijzigd in een bijeenkomst der betrokken clubs te leper op 13 8 44 en kreeg ten slotte volgenden vorm Provinciaal Gewestelijke ReeksB.S. Poperinge, S.K. Reningelst. Langemark Sp-, E. Boezinge. W.S. Pas- schendale, Briclcn Sp.. W.S. Proven. V.J. Dikkebusch. S.C. Bizet. W.S. leper, C.S. Yprois. S.K. Vlamertinge. E. Weryik en F. C. Poperinge. Dus een afdeeling met 14 samenstellingen 1 We kunnen den tijd niet-vóórloopen en dienen nog te wachten alvorens te vernemen welk van de twee hierboven vermelde voorstellen of welke vervorming ervan, in werke lijkheid zal worden omgezet. Tot welk ontwerp zal het P.K. verplicht zijn een toevlucht te nemen We hopen voor de talrijke voetbalenthousiasten uit de streek dat het zal ko men tot de beste schikking, dewelke kan verwezenlijkt werden in de huidige omstandigheden. We houden onze lezers op de hoogte i ROGIMAR. WATER VOOR CANlTOfiA met Hans Albers en Charlotte Susa Zaterdag, om 7 1/2 u. nonoag, on 5 en 71/2 u. Maandag, om 7 1/2 uur Rijaelatraat WEENSCHE BAGATELLEN met Paul Hörbiger en Hans Moser Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om S 1/2 in 7 1/2 uur 'Aaaudag, om 7 J uur Coliiartpluata WEENSCH BLOED net Hani Moser en Theo Lingen Zaterdag, om 7 4 uur i-ondag, om g en 71 m. Maandag, om 7 uur 1. De algemeene vergadering zal plaats hebben op Zondag 3 September 1944. om 14 u. 30. 2. De clubs worden vriendelijk verzocht de inschrij vingen voor het seizoen 1944-45 vóór 3 September te laten geworden. [Aanduiden in welke reeks ingeschreven wordt). 3. Nogmaals wordt er aan herinnerd dat de aanvra gen voor vrienden wedstrijden 14 dagen vooraf moeten ingestuurd wordeo. Uitslagen van Zondag 20 Oogst 1944 Tornooi G- S. VoormezeeJe S. C. Meesen - B. D. Hollebeke geschorst G. S. Voormexeele St. Wytscbate 2—3 W. S. Proven V.V. Oostduinkerke afgelast Wedstrijden voor Zondag 27 Oogst 1944 Tornooi G. S. Voormezeele 14.30 u. GS. Voormezeele SC. Meesen. 16.30 u. B.D. Hollebeke St-Wytschate 15.00 u. V.J. Dikkebusch S.K Vlamertinge II 15 00 u. S.K Zillebeke B. S. Geluveld. 14.00 u. W.S. Proven I V.V. Oostduinkerke I 16.00 u. W.S. Proven II V.V. Oostduinkerke II éc leper, - Gemitrailleerd. - Woensdag avond kwam een vliegtuig heel laag boven de kaai gevlogen en be stookte er de aan wal liggende schepen met zijn boordwa- pens. De 62 jarige schipper Gonthier Leopold werd door een kogel in de rechter dij getroffen, waarvan het been ge raakt is. terwijl een tweede kogel in de longen drong. Hij werd door het Roode Kruis ter verzorging naar het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht. De plaatselijke Afdeeling van het Rood Kruis van Bel gië te Yper. laat andermaal uitschijnen dat het nutteloos, onvoorzichtig en gevaarlijk is. na een luchtaanval, zich ter plaats ie begeven, indien men daar door zijne zendkig niet geroepen is. Zij moet bestatigen dat na den aanval op het schip Ruslor deze aanbeveling uit het oog werd verloren. Een groot aantal nieuwsgierigen stroomden ter plaats toe, Dergelijke handelwijze is van aard niet alleenlijk de hulp ploegen in hunne werking te belemmeren en testoren, doch ook stellen deze nieuwsgierigen hun leven in gevaar. Knmapj» uil het wotor gored - Dinsdag namiddag speelden eenige kinders rond den watervergaarbak in de Hallen. Eensklaps schreeuwden de kinders dat een vier jarig jongentje in het water gesukkeld was Op dit ge schreeuw kwam Mevrouw Weduwe Werrebrouck van de Groote Markt buiten geloopen en ziende wat er ge beurd was. sprong zij in het water en gelukte erin het jongentje op het drooge te brengen. Na de eerste zorgen werd het aan zijn gelukkige ouders terug bezorgd. Mevrouw Werrebrouck verdient allen lof om baar spoedig optreden en weze hierom hartelijk gefeliciteerd. Langemarck - Eorlijko vinder - De jongeheer Jozef Decruenaere vond een prachtigen geldbeugel met een groote som geld en andere papieren. Onmiddellijk stelde hij er den eigenaar terug in het bezit van. Naklank van mitr ail lade. - De genaamde Degraeve Achiel die; zooals wij verleden week meldden, bij het mi- trailleeren van de autocamion van de firma Deroo, in de omgeving van Soignies. zwaar is verwond geworden, werd deze week naar het hospitaal te leper overgebracht. Zijn linkerbeen moest tot boven de knie afgezet worden, doch zijn algemeene toestand is heel bevredigend. Moorslade - Aanranding - Maandag, rond 7.30 uur 's avonds, op het gehucht Strooboome. werd een man door gewapende kerels van de mooie som van 12 000 fr. ontlast. Zonnoboke Tabak gastolen - Ten nadeele van land bouwer Vandamme Cyriel. Wallemolenstraat. werden 's nachts uit de stellingen 110 ranken tabak gestolen. Tentoonstelling - Op 3 en 4 September 'g namiddags van 2 tot 6 ure tentoonstelling van schilderijen door F. Maes in de St Lucasschool. Vrije toegang. Beselara - Diefstallen Bij landbouwer Boudry Juul, Potterijstraat. zijn 's nachts dieven in den kelder gedron gen en stalen er 4 hespen en eenige andere stukken vleesch. In denzelfden nacht kreeg ook landbouwer Dewulf Pol. Geiuwestraat. bezoek ia den kelder. Twee hespen, een potje vet. een potje boter en een paar velobanden werden buit gemaakt. Op Zondag 27 Oogst, te 19.30 u. BEiAARDCONCERT door dsn heer Elie Rijckelynck, Stadsbeiaardier Programma I, a) Praeludium J, van Hoof b) Menuet id. II. Variaties op het lied Ik zag Cocilia komen III. a) Menuet b) Andante IV, Sonatina I a) Allegro non troppo b) Adogio c) Rondo V, a) Zeg kwezelken b) Bellotje c) Marschlied d) De Gilde viert VI. Menuet ea Trio VII, Postludium Baustetter J. H. Fiocco I. Pleyel Brandts Buijs E. Hullebroeck W. A. Mozart J. Denijn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1