Pciês 0,56 fr. Vrijdag 1 September 1944 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER ALLERHANDE NIEUWS - VOETBAL Bjj C. S. Yper Gewestelijk Comité Westland leper Rood Kruis van België Bericht voor de Geteisterden Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat Duitsche Legerberichten STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS i 25* Jaar, Ni 19 HET YPERSCHE UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Ypèr Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcbeckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26, (ram Harde gevechten in het bruggenhoofd aan den Weicheel en ten W. van Baranov. Doorbraakpogingen tusschea Weicheel en Narew afgeslagen of afgegrendeld Aan vallen afgeweerd ten N. W. van Mitau. ten N.W. van Modohn en ten N. O. van Walk. De Sowjets verloren 50 vliegtuigen. Duisburg. Emden. Opper-Silezië, Mannheim en Lud- wigahafen gebombardeerd, 2*ttoestellen neergehaald. Dinsdag 29 Oogst WestfrontHet gros onzer troepen op den Noorde lijken oever van de beneden Seine teruggetrokken Onze steunpunten in Parijs opgegeven. Ten O van Parijs valt de vijand over een breed front naar het N aan. Hevige gevechten aan de Marne. Het garnizoen van Marseille houdt steeds stand. In het Rhönedal distantieeren zich onze troepen naar het Noorden. Melun door onze ge- vechtsvliegers gebons bard eer d. Londen steeds met V 1 bestookt. Italië Geringe vijandelijke terreinwinst ten koste van hooge verliezen aan de Adriatische kust Oostfront Harde strijd aan den Beneden Proet in Roe menië. Buzau, ten Z. W. van den Beneden Seret, gevallen. Hevige gevechten aan het Zuidelijk deel van de Oostelijke Karpaten. Tusschen de Woud-Karpaten en de Finsche Golf werden alle aanvallen afgeslagen. Aaserikaansche luchtaanvallen op de omgeving van Weenen en op Hongarije. Britache vliegtuigen bombar deerden Rijnland en Westfalen. 0 Kunstschilder Jan DEBONNET stelt zijn werken ten toon in de zaal van Hotel Britannique, Groote Markt. Yper. van 3 tot 10 September, alle dagen open van 10 tot 12.30 uur en van 3 tot 6 uur. Ingang vrij. [6700] O Steeds meer Oorlogsslachtoffers De lijst der oorlogsslachtoffers groeit steeds aan. Verleden week Zaterdag werd de genaamde Haeck Bertha, schippcnn van Zwijnaeide tGeoc) ecorgetrocte Mei: laan Libeer. te Waasten door een mirailleusekogel van uit een vliegtuig getroffen, die in haar darm drong. De vrouw werd naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper over gebracht. waar xij echter een uur later overleed. Denzelfden dag werd de landbouwer Verfaillie August van Loker, die met een boerenwagen op weg was naar Poelkapelle. aldaar eveneens het slachtoffer van de boordwapens van een vliegtuig. Hij bekwam verwondin gen aan beide dijen en wordt thans in het O. L. Vrouw hospitaal te leper verpleegd. Dcnzelfden dag nog werd de genaamde Notebaert Ernest, werkman van Elverdinge. die plaats genomen had op de tram. te St Rijkiers. het slachtoffer van een vliegeraanval. Eindelijk nog werden Woensdag de 7 jarige Beeck- man Josu en de 8 jarige Beeckman Alfred, beiden kinderen van een schipper, te Drie Grachten getroffen. De eerste werd aan den rechterarm en in de nierstreek verwond en verkeert in vrij ernstigen toestand, wijl de tweede aan da linker dij werd gekwetst. Beiden werden naar het O. L. Vrouwgasthuis te leper overgebracht. WaMtsa. Oorlogsslachtoffer Verleden Zaterdag werd de wagen der brouwerij St-Antonius. waarmede de knecht der brouwerij, de genaamde Gustaaf Ollevier. op ronde was om bier te voeren, langs den Popcringe- steenweg door een vlieger met boordwapens bestookt. Niettegenstaande de werkman dekking had gezocht in een gracht, werd hij toch door een kogeJ getroffen, die hem een doodelijke wonde toebracht Zijn paard werd in da bil getroffen, doch da vleeschwonde zal genezen. Gustaaf werd naar bet O. L. Vrouwhospitaal te leper overge bracht. alwaar hij aan de gevolgen zijnar wonden over leed. Het slachtoffer werd onder grooten voUstocioop verleden Donderdag ter aarde besteld. Hij laat een we duwe met vier kinderen na- Zonnabeke Prijabollingan - Op Kermis Woensdag 6 September prijsboliing voor alle liefhebbers bij K Ver- meersch. 300 fr. vooruit en 't inleggeld. Begin om 2 uur. Op Koeke Zondag 10 September prijsboliing voor Zonnebekenaars alleen bij Vandoolaeghe. 200 fr. vooruit an inleggeld. Inschrijving om 2 uur. ZoDdag a s. komt er eindelijk weer eens een Cercle ploeg in lijn. De Jeugdploeg immers zet het seizoen 44/45 in met een bezoek aan de collega's van V.) Dikkebusch We wenscheo onze jonge rood witten bet beste l -ü Tan op de omrastering vau een voetbalveld IETS OVER HET SCHEIDSRECHTEREN Ten einde eens een uitzondering te maken en niet eeuwig en altijd te hertefietten over voetbalspelers, willen we het even wagen om een artikel te pennen over het scheidsrechteren. Scheidsrechteren is een liefhebberij en nochtans het heeft er den schijn niet van. Wie laat er zich nu immers bespotten en bezweren uit zijn liefhebberij? Een voetbal-arbiter staat bloot aan critiek en doet zelden om niet te zeggen nooit voor iedereen goed. O 1 Wat krijgt een fluitjesman tijdens een match meestal ten onrechte al niet te hooren. soms zelfs te verduren? We kunnen het optreden van sommige supporters en spelers in dit opzicht niet goedkeuren. Dat de welweters zelf eens het fluitje in de band nemen en we gelooven dat ze van een kale reis zullen huiswaarts keeren. Hat stieltje is stellig geen van de prettigste Eerst en vooral hebben we het zich vertrouwd maken met de moeilijke spelreglementen. Niet alleenlijk theoretisch, doch ook praciisch. Daarna wanneer men arbiter is. krijgt men zoo bijna iederen Zondag een verplaatsing te maken om... ergens op een voetbalveld te gaan loopen tot de tong aan bet onderste knoopsgat hangt en waarbij men riskeert van een pak slagen te krijgen. Ja 1 Het jobtje eischt niet alleenlijk grondige kennis van het regiement. maar ook pbysische eu psychologische eigenschappen. Zeggen we dit nu om jongelingen die zin hebben voor het vak af te schrikken Geenszins I Onze bedoeling is alleenlijk te wijzen op den ernst van het scheidsrechteren en het mis plaatst zijn van veeierlci critiek Wie iets voelt voor het af5itretren~eh zich afèrfc genoeg aebt om aan hierboven^ vermelde vereischtcn te voldoen, dat hij zich gerust ten dienste stelt ven de sportgemeenschap. We hebben inderdaad geen te veel aan scheidsrechtere bijzonderlijk aan goede en houden we daarbij steeds ia het oog dat een arbiter niet uit te schakelen is bij het voetbalspelen. Voetbal zonder scheidsrechter... 't zou een straatgevecht worden 1 Wie er het best geschikt is om het schuifelen te beoefenen In de wandeling zegt men dat oud-voetballers het meest kans hebben om het fluitje bevredigend te hanteeren Dit is stellig te ver dedigen, alhoewel een jongeling die ambitie heeft en als voetballiefhebber geen jaren speler is geweest, maar bet arbitreeren wil ter harte nemen, het ver kan brengen. Trouwens weinig gekende ex-spelers worden naderhand scheidsrechter en dit waarschijnlijk omdat ze. wanneer hun sjotterscarrière ten einde is ze. van da jongsten niet meer zijn en al te dikwijls scheidsrechterlijke gevalletjes hebben medegemaakt. Aldus vinden we onder onza hui dige vooraanstaande match leiders bijna geen elementen die ais voetbalspelsr naam verwierven, hetgeen onza be waring staaft. KUGiMAR. (Vervolg aanstaande week). Uitslagen van Zondag 27 Oogst 1944 V. Dikkcbusch S. K. Vlamertinge II afgelast S. K. Zillebcke B. S. Geluveid id. W. S. Proven I - V. V. Oostduinkerkc I id. W. S- Proven II - V. V. Oostduinkerke II id. Tornooi G S. Voormexeele Q S. Voormezeele - S- C Meesen 2-2 St. Wytschate - B- D. Hollebeke 0-2 Vriendenwedstrijden voor Zondag 3 September 1944 15.30 u. R. S- Stavele - F. C. Poperinge 14.30 u. S. C. Zonnebeke B. S. Geluveid Onze Plaatselijke Afdeeling heeft er steeds voor gezorgd over een grooten voorraad verbanden te besehikken. In geval van belangrijke oorlogsgebeurtenissen nochtans, waarbij talrijke slachtoffers betrokken zijn. is de grootste voorraad spoedig uitgeput. Daarom ook en in ieders belang, richt het Rood Kruis van België een dringenden oproep tot de gansche be volking. opdat ze alle gebruikte en zelfs versleten stukken wit goed ter beschikking zou willen stellen van de Plaatselijke Afdeeling om daarvan een aanvullenden voorraad verbanden, compressen, enz. te kunnen maken. Wij verzoeken U dan ook een goed onthaal te willen voorbereiden aan de ambulanciersters die zich bij U zullen aanmelden. Deze oude stukken wit goed mogen ook aan ieder Comité- of werkend lid bezorgd worden. Wij twijfelen er niet aan dat iedereen dezen dringenden oproep zal beantwoorden. Wij herinneren er U tevens aan dat ieder oorlogsge- kwetste. zelfs deze die maar zeer licht werden verwond, hun naam. identiteit sn woonplaats, alsook een attest van den naastwonenden dokter aan het Secretariaat van het Rood Kruis van België, Boterstraat, Nr 4. te leper, zouden willen overmaken, dit om de officieele telling van de oorlogsgckwetsten (Koninklijk Besluit van 17 April 1939j te veizekeren. Deze aangifte is van {root nut voor de belangheobende en kan bij nalatigheid moeilijkheden teweegbrengen. Hst Middenbestuur van het Rood Kruis van België verzoekt ons eveneens mede te deelen dat Artikel 22 van de Conventie van Genève bepaalt, dat het ten strengste verboden is aan andere dan militaire en burgerlijke Rood Kruis diensten een vaandel met het officieel kentee- ken op voertuigen te plaatsen. De instellingen, voertuigen en personen welke dit kenteeken mogen dragen zijn zeer strikt bepaald in voornoemd artikel. Overtredingen kunnen in de huidige omstandigheden ds grootste moeilijkheden voor gevolg hebben. Het Nationaal werk voor oorlogsinvaliden arrondisse- meotskamiteit Ieperen het Nationaal Verbond van oorlogs invaliden 1914-18 en 1940 deelen mede De aandacht van de geteisterden wordt gevestigd op het fsit dat zij in geval van invaliditeit, slechts over een termijn van drie maanden beschikken, te rekenen van af den dag van het schadelijk feit om op een invaliditeitspensioen aan spraak te maken. Voor alle inlichtingen zich wenden bij den Heer Oscar Molcin bestendige schrijver van het N. W. O. I. en der afdeeling N. V. I. gewest leper, 41 Statiestraat. leper. MAATSCHAPPIJ Da Oude Vereenigde Hofbouwliefhebber» van het Arrondissement leper Lokaal «Inde Trompet»,28, Gr. Markt, leper. Algemeene Vergadering van 3 September 1944 om 15 uur DAGORDE 1. Lezing van het verslag der laatste algemeene vergadering. 2. Mededeelingeu. 3. Voor dracht door Me Devuyst. 4. Aanvaard;n vau nieuwe leden. 5. Beoordceling der aanbrengsten. 6. Tombola. De Secret.C. Lompe De d.d. Voorz. R Van Robaays De vereenigde üofbouwliefhebbers van 't Arrond, leper, in 't Belïort, leper Algemeene vergadering op Zondag 3 September om 3 uur namiddag DAGORDE: 1. Verslag der laatste algemeene verga dering. 2. Mededeelingeu. 3. Beoordeeling der aan brengsten. 4. Tombola. Namens het Bestuur Alfone Dahaono, voorzitter. Op Zondag 3 Sept. 1944, te 19.30 uur BEI AARDCONCERT door den heer Etie Rijckelynck, Stadsbeiaardier Programma I. Praeludium II. Chacone III. a) Sereneta b) Menuet IV. a) Wiegelied bj Heidenröslein V. Derde Sonata VI. Klompendans Vil. Kbythmendans Zondag S September vanaf 6 nar Nieuwe Balletten Zang en Steppendan» Donderdag 24 Oogst WestfrontAanvallen in den sector van de Touques en Lisieux afgeslagen. Vijandelijke gevechtsgroep ten W. van Evreux tot staan gebracht. Twee bruggen over do Seine door onze slagvliegers vernield. De Amerikanen; bij La Roche-Guyon en ten N. O- van Footainebieau over de Seine teruggeworpen. De bezettingen van Mar seille en Toulon bieden verbeten tegenstand. Hardnekkige gevechten ten N. van de Durance. Groot-Londen onder V 1 - vuur. Italië geen groote gevechtsoperaties. Oostfront De vijand tot weerszijden den beneden Proet opgerukt. Hevige gevechten bij Roman aan den Midden-Seret. De bolsjewisten tusschen Boeg en Narew tot staan gebracht. De vijand in het penetratiegebied van Modohn verder teruggeworpen. Aanvallen ten W. van het Pleskow - meer afgeslagen. Doorbraakpogingen in richting Dorpat gestuit. 54 vliegtuigen aan het Oost front neergehaald. Amerikaansche luchtaanval op Groot-Weenen 28 vliegtuigen vernield. De Sowjets bombardeerden Tilsit. Britsche vliegtuigen boven Keulen. Vrijdag 25 Oogst Westfront Ten N. W. van Parijs volgt de vijand onze distantieeringsbeweging naar den benedenloop van de Seine. De vijand tot den Westelijken rand van Parijs vooruitgekomen. Pogingen om ten W. van Melun de Seine over te steken verijdeld. Verwoede gevechten in de sectors Toulon en Marseille. Gevechten in het heuvel- gebied ten O. van de Rhone. Gevoelige vijandelijke ver liezen in de Noordzee. Het vergeldingsvuur op Groot Londen voortgezet. Italië Alleen verkenningsactiviteit. Oostfront Onze troepen trekken zich in richting van de Proet en de Sedek terug, nadat gedeelten van het Roemeensche leger den tegenstand hebben opgegeven- Plaatselijke aanvallen tusschen Karpaten en Wcichsel af geslagen. Doorbraakpogingen ten N. W. van Baranow verijdeld evenals tusschen Boeg en Narew. Vijandelijke aanvallen ten W. van Modohn alsook ten N. O. van Walk. mislukten. Aanvallen in den sector van Dorpat opgevangen. De Sowjets verloren 38 vliegtuigen Amerikaansche luchtaanval op Kiel en Pardubitz 48 vliegtuigen vernield. Zaterdag 26 Oogst Westfront Hevige strijd om Elboeuf. Vijandelijke troepenconcentratie te Brionne gebombardeerd. Vijande lijke overzetpogingen ten N W. van Parijs afgeslagen. De vijand tusschen Corbeil en Montereau over de Seine. De bezettingen van Toulon en Marseille in zwaren strijd. Hevige gevechten in bet Rhone dal. Londen steeds onder vergeldingsvuur. Italië Vruehtelooze vijandelijke verkcnningsaanvallen aan de Arno. Aanvallen aan de Adriatische kust afgesl» gen. Oostfront In Roemenie maakten onze divisies zich verder los. Vijandelijke aanvallen in Moldavië afgeslagen. Aanvallen van de Roemeensche verraders in en um Boe karest afgeslagen. Vijandelijke aanvallen tusschen Ka* paten en Weichsel, evenals tusschen Weichsel en Nare* afgeslagen enkele penetratiepunten afgegrendeld. Sowjet aanvallen ten W. van Modohn en ten N. O. van Walk stortten ineen. Verbitterde gevechten om Dorpat. De Sowjets verloren 87 vliegtuigen. Rostock. Wismar. Schwerin en Brüon gebombardeerd. Britsche terreuraanvallen op Riisselsheim en Darmstadt. Ook hommen op Berlijn. Rijnland en Westfalen 75 vliegtuigen vernield. Zondag 27 Oogst Westfront Ten W. van de Beneden Seine sloegen onze achterhoeden talrijke aanvallen af. Sterke vijandelijke aanvallen ten N. v«n Mantes. De straatgevechten te Pa rijs tot het N. O. uitgebieid. Amerikaansche aanvallen ten Z. van Parijs en road Troyet. Vijandelijke gemoto riseerde formaties bij Montélimar naar het O- terugge drongen. Aanvallen op Valence afgeslagen. Zware ge vechten op zee. verliezen langs beide zijden. Het vuur van de V 1 op Londen voortgezet. Italië Verkenniogsaanvallen aan den Westvleug»! evenals zware aanvallen aan de Adriatische kust afg slagen. Oostfront In Roemenië rukt de vijand verder os ut het Z. op. Sowjetaanvallen aan de Karpaten afgeslagen. Doorbraakpogingen in het bruggenhoofd aan de Weich sel. ten W. van Baranow en Kasimiert verijdeld. De af- weersiag tusschen Weichsel en Narew duurt voort. Aan vallen ten W. van Modohn en ten W. van het Peipus- meer afgeslagen, inzijpelingen afgegrendeld. De puinea van Dorpat in vijandelijke handen. Op het Oostfront verloren de Sowjets 75 vliegtuigen. Luchtaanvallen op Mannheim. Ludwigshafen en Rijn land Westfalen. Britache terreuraanvallen op Kiel cn Koeningaberg. Bommen op Berlijn en Hamburg. D: Sowjets bombardeerden Tilsit. 71 vliegtuigen neergehaald Maandag 28 Oogst WeatfrontTeu W. van Roeaan weren onze achter hoeden ten Z. van de Seine hevige aanvallen af. Hét vijandelijk bruggenhoofd van Elboeuf vernauwd. Ten N. van Mantes poogde de vijand zijn bruggenhoofd te ver breeden. Te Parijs bieden Duitsche steunpunten hard- nekkigen weerstand. Ten Z. O. van Parijs heeft de vijand onze troepen op de beneden-Marne achteruitgedrevet- Na afwijzing van een kapitulatieverzoek moest de vesting van Brest hevige aanvallen afslaan. Vruobtelooze vijan delijke pogingen om zich van de baan in het Rhóne-dsl meester te maken. Zwaar V I vuur op Londen. Italië Vergeefsche vijandelijke aanvallen aan de Arno en aan de Adriatische kust. Oostfront Zware doorbraakgevechten aan den bene den-Proet. Naar het Z. en W. oprukkende heeft ds vijand de Seret overgestoken en Foscani ingenomer. Mislukte Sowjctaanvallan ten N. W. van Piaka Naam. Alles wat MUZIEK aangaat vindt gij in het muziekhuis Albert DE HOLLANDER, Statiestraat, 4, leper Aankoop van oude instrumenten enjonoplaten aan de hoogste prijzen(6207) 15.00 u V. Dikkebusch- C. S. leper (jeugdpi 15,00 u. B. S. Kemmel-V. J. Dikkebusch 15.00 u. B. S. Poperinge II - S. K. Vlamertinge II Tornooi B. D. Hollebeke 14,30 u. F. C. Houthem - St. Wytschate 15,15 u. B. D. Hollebeke - G. S Voormezeele De Secretaris. Janssens BREuaagBEygaMc^xj&^rwiiÏT mi 'isi - FLOB A Groote Markt TEEL LAWAAI OM NIXI met Jenny Jugo en Albert Matterstock Zaterdag, om 7 112 uur Zondag. om 5 en 7 1/2 uur Maandag, om 7 1/2 uur MAJESTIC ff* ij «el*! raat TWEE GELUKKIGE MLNSCHEN met Magda Schneider en W. Albach Retty Saterdag, om 7 1 uur Zondag, om 5 1/2 en 7 1/2 uur Maandag, om 7 i uur OtJD-IEPER Golaertplaats CORA TERRY met Marika RÖkk Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om i en 71 a. Maandag, om 7 1 uur S. Bach A. Durand Haydn L. Van Beethoven Fr. Schubert id. V. Nicolaï G. H. Boedijn Staf Necs

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 1