De Kortrijksche Verzekering KLEINE AANKONDIGINGEN Notarieile Aankondiging» Burgerlijke Stand van leper ATHLET1EK ZIELMISSEN HANDBOOG SCHIETINGEN BRAND LEVEN ONGEVALLEN Omer ROBYN-TEMPERMAN. bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER van den 24 tot den 31 Oogst 1)44 Geboorten Heldenbergh Katrin, Capronstraat, 1. Wlllaert Serge, Recollettenpaort, b, van Le Biaet Crepeele Celata, Lindendrett, 24. Lanssens Marie-Thereae, Capucienenstraat, 76. Vetghe Mireille, Lindendreef. 35. Bebels Robert, Riiaelatraat. 10. - Vannoote Blondina, Recollet- teapoort, 5, van Langemark. Over tijdens Deprince Julianus, z.b., 83 j., wed- Vanieene Eudoxia, Rijselatraat, 133. Vanspran- gbe Hicrenymui, beenhouwer, 55 jvan Meesen. - Saelen Clementie, a. b, 74 van Boezinge. Stragier Edmand, z.b., 86 wed Lemahieu Lconie en van Devea Lucie, Riiaelatraat, 133. Hacck Bertha, achipperin, 54 jgehuisvest te Qent. Qllevier Augusts, biervoerder, 52 j., van Woasten. - Verclytt Camille, landbouwer, 54 van Dik- kebusch. Demailly Julia, Z. b73 van De Panne, verblijvende te Diktmuide. Courtens Eudoxie, z.b., 73 wed. Tyteca Julianus, Maar schalk Haiglaan, 131. Huwelijken Heyte Maurits, telegraafbediende, van Vlamertinge an Vandevijvsre Ocrardina, z.b.. van leper. Terryn Georges, ijzergieter en Ga brielle Ozeel, dienstmeid, beiden te leper. Dauchy Emits, mekanieker en Deweeidt Margue rite. z. b., beiden van leper Deves Cyriel, aan nemer van laden en lessea, en Adam Eveline, herbergierster, beiden van leper. Huwelijksbeloften Qilbert Moyaert, apetheker, en Suzanne Danneels, z. b.. beiden te leper. Willy Houtman, dokter in geneeskunde, te leper en Maria De Wael, z. b., te Olsene. Stad leper - Reinigingsdienst Om bijzondere redenen zal de reinigingsdienst op de buitenwijken der stad nog voor een achttal dagen uitge steld worden. St Jozek Kerk der EE. PP. Karmelietes leper i Donderdagen der Kleine H. Theresia Morgeaa Te 7 1/2 uur. Communicmis met zeng. oefeningen en zegen. 'a AvondsTc 6 sur. Lot door 't volk gezongen, aan bevelingen oefeningen, lofzang en zegen. Komt met ons de machtige H. Kleine Therezia vereeren om gespaard te bityveu en den vrede te bekomen. Zondag 3 September, om 8 u., in St - Niklaas- kerk, gezongen zielmis voor Heer Leopold-DésirÉ Segers echtgenoot van Vrouw Emilie Vangheluwe. (6687; Zondag 3 September, om 830 u., in de kerk der E. P. Carmelieten, gezongen zielmis voer ■pi Heer Cyriel Voet Zondag 3,,September, om 830 u., in St-Maar- tenakathedraal, gezongen Jaarmis voor Heer André Kcigaaert Zondag 3 September, om 830 u., in St-Jacobs- kerk, gezongen zielmis voor Heer Heari Lauwers zoon van Heer Marcal en Vrouw Racbel Van Eenaeme (670B; Zondag 3 September, om 9 u., in St-Niklaas- kerk, gezongen Jaarmis vaor Vrouw Weraer Cornette geboren Louise Sabbe ca Zooa Georges (66t0> Zondag 3 September, om 930 u., in de kerk der E P. Carmelieten, gezongen Zielmis voor Heer ea Vrouw Fraafoia Dcgryse-Duprez ea kuaae drie kiaderea. (6664) Zondag 3 September, om 1130 u, in St-Maar- tenakaibedraal. Jaarmis gecelebreerd voor Heer Maurice Vergracht Baro-bavelhebber van het Pompierskorps en vaor zijn zoon Heer Aadré Vergracht. <6665) Zondag 10 September, om 730 u., in St-Jacobs- kerk, gezongen zielmis voor Heer Achiel Lesage echtganoot van Vrouw Eugenie Acke en voor Vrouw Vlrglale Dumuulia. zijn schoonmoeder Meenensttsnweg, 77. (üftl) Zondag 10 September, oml SOuur, in St-Piaters- ktrk, gezongen Zielmis voor Hter Paul Roadelez zooa van Hear an Vrouw K-lgard Rondelez-Allaeys (6701) ZONDAGRUST Trekking van de 10e schijf 1944 der Loterij Winterhulp Het biljet waarvan het nummer eindigt op 5 wint 100 fr. 431. 623. wint 1 000 fr. 1032. 0762. 1075 7761 wint 2500 fr. *117. 4676 wint 5000 fr. 3029 6425 wint lOOOOfr. 2516 wint 20 000 fr 30 313. 98 333. 81.130. 71775. 56 496 wint 40.*«0 fr. 41 283. 74 856. 61 230. 49319. 56.912. wint 100 000 fr. 487 747 wint 1 000 000 fr Wijk Meenensteenweg De eerste H. Mis voor de bewoners van oaze wijk en voor de duurbare reeds zoo lang afwezige wijkge- nooten. zal gelezen worden Zondag a. S. 3 Septem ber om 112 uur in de parochiale kerk van St jacoba. leder familie onzer wijk zal er zeker aan houden zich in deze H. Miz fe laten vertegenwoordigen Sint Jacobsparochie Zondag 3 September heeft de plechtige inzegening plaats van de O. L Vrouw Kapel op de vestingen achter de Sint Jacobskerk. Ontwerp van den Heer Bouwkundige W. Landtsheere De plechtigheid gaat door om 71/2 n. avonds. FOTO DANIEL, draat» Markt. 11, Ypar Gesloten wegens betaalde verlofdagen, van 3 Septem ber tot 9 September inbegrepen. (6668) Boekhouding Bekwaam persoon houdt zich heiig met het inrichten «n in orde houden van boekhouding voor alle bedrijven, ook voor laadbsuwars. Adres ten burecle (6666) HUWELIJK Weduwnaar 53 jaar. welstellend ken met vrouw of weduwe van kinderen. Schrijven bureel van 't ERKENNING VAN Laon DE MEY, heenbouwer te geen schulden meer te erkennen. KNOCKAERT mocht gemaakt maken. Zondag 3 September 1944 Om 14 112 uurKEMMELOppervagel 120 fr. Twee zijdvageis elk 60 Ir.; twee kallen elk 30 fr. Kleine vagels 20 fr. an baven de 60 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Om 14 uur ROUSBRUGGE Oppervagel 150 fr. Twee zijdv*gels elk 75 fr.twee kallen eik 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr inleg 25 fr Om 14 H2 uurYPER WILLEM TELL voer Juniors beneden de 18 jaar inbegrepen Inleg 6 fr. Kleine vogels 5 fr. Top, zijden en kallen tel len respectievelijk voor 4, 3 en 2 kleine vogels, Daarenbeven 56 gratis-prijzen. Donderdag 7 September Om 14 112 uur RENINQE Oppervagel 120 ir. Twee zijdvageis elk 60 fr.twee kallen elk 30 fr. Een primé van 25 fr. per viertal en beven de 100 schutters per drietal Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. verlengt kenoit te ma- 40 tat 50 jaar, zonder blad onder lettcrn A. Z. 14697] SCHULDBN leper, verklaart hierbij wrlkr zijn vrouw Alice bebben of nog zou 14706] De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, SUUePtraat, open op Zondag 3 Sept. Het laatste athletiekfeest. alhoewel geslaagd, heeft noch tans het gewenschtc animo niet bereikt, dat er van ver wacht werd- Immers de ingeschreven athleten waren niet allen aanwezig en het publiek bleef ook eenigszins ten achter tengevolge van zekere omstandigheden die zich gedurende de voorafgaande dagen voordeden. Niettemin leverden de Ieperscbe athleten puik werk en deed de Bruggeling Kcremans twee prachtige en wel belegde fond- koersen. Tot slot bedankt het Bestuur van de leper' schen Athlctiekclub al diegenen welke gedurende het af- geloopen seizoen prijzen geschonken hebben of de club geldelijk gesteund bebben. Van hun kant beloven de athleten toekomende seizoen nog beter te doen hunne kleuren ter cere. Uitslagen KNAPEN 60 rn. le Reeks I. Veifaiilie Mee» S" 2/10 2. Van dermeulen leper 3. Coudyser id. 2e Reeks 1. Hoedt leper 7" 8/10 2. Durieu id. J. Robeir id. Finaal I. Hoedt leper 7" 4/10 2 VerfaiUie Meeaen 3. Durieu leper 4. Vandermeulen id. 600m. 1. Debeuf leper 1'44" 8/10 2. Ford id. 3. Bories id. Kogelstooten. 1. Verfaillie Meen. 9.23 m. 2. Ford leper 7.90 m 3. Vandermeulen id. 7.20 m. Verspringen. 1. Hoedt leper 5.89 m 2. Debeuf id. 5.58 m. 3. Durieu id. 5.18 m. 4. Coudyser id 4.68 m. 5. Robeir id. 4.36 m. SCHOLIEREN 80 m. 1. Muikers Meen. 2. Heliebeke leper. 300 m. I. Denys Meen. 38" 2. Bruyneel leper 3. Cam bier Meeaen. Hoogspringen. 1. Denys Meen. 1.45 m. Verspringen. 1. Cambier Meen. 5.58 m. 2. Hollcbeke leper 5.55 m. 3. Muikers Meen. 5.27. JUNIORS EN SENIORS 100 m. 1. Pecbmann W. M. 11 4/19 2. Vantrois M. .Meen. 3. Debruyne leper 4. Loosveldt id. 800 m. 1 Kereman O. B 2' 15" 2. Leclercq leper 3. Deroo id. 4. Vantrois N. Meenen 1500 m. 1. Kereman O. B. 4' 43" 2. Butaye Pop. Verspringen. 1. Pecbmann W. M. 6.45 m. 2. Van trois M. Meenen 6.21 m. 3. Vantrois N. id. 5.05 m. Kogelstooten. 1. Pecbmann 14.23 m. 2. Dejongbc O. B. 13 77 m. 3. Vantrois M. Meenen 13.13 m. 4. De roo leper 10.11 m. 5. Debruyne id. 9.68 m Hoogspringen. 1. Pecbmann W M. 1.70 m. 2. De bruyne leper 1.55 m 3. Deroo id. 1.30 m. LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. Het ls zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen ls, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzeke ring gedacht Is de dekking wel groot ge noeg Zoo niet vraagt eens Inlichtingen ln vertrouwen bij de Verzekeringsmaatschappij N. V. Bijkantoor IEPER, Paterstraat, Nr 8. Hoofd-Opziener (32»I) XE KOOP Te koop prachtige en volledige eetzaal in acajou, veranda- en hofmeubels, slaapkamer met dubbel bed, keuken met buffet, keukenkast, cuisinièrestoof ea andere meubels, schouwgar- nituren en marmeren posturen, 2 wollen ma trassen, tafelservies in perselein en servies gla zen ia kristal. Zichtbaar 's morgens van 9 tot 12 uur' den Maandag. Donderdag en Zaterdag. Adres ten burecle. (65%) Te koop: Donkerblauwe manspardessus en zwart kostuum, alles in vooroorlogsche stof. Lange Meersch. 22. Yper. (2 maal bellen). (6671) Te koop Kindervoituur, Wateringstraat. 15. Yper. (6672) Tc koop Schoons occasie Kindervoituur. Adres ten burecle. (6674) Tc koop 2 goede kindervelos voor jongen en meisje, alsook een manevelo, alles met goede banden. Rijsselsteenwcg. 19. leper. [6678J Tc koop 1 paar zwarte lederen Damesbotten, bij Dcwitte. Lange Torhoutstraat. 48, Yper. [6692J Te koop 1 paar zwarte lederen Botten voor Heer. 1.500 fr. M' Dccroix. O- L. Vrouwstr.. 12. Yper. [6694] Te koop Nieuwe badmantel, rolschaatsen, jazztrommel, zoogoed als nieuw, alsook Ingemaakte keukenkast. Adres ten burecle. [6699] Tc koop vooroorlogsche Kindervoituur met dikke banden. Adres ten burecle. (6667J Te koop Vrouwvelo met vooroorlogsche handen. Adres ten burecle. [6703] Te koop Nieuwe Kindervoituur met dikke ban den. Adres ten bureelc. [6704] Tc koop Schrijfmachine in uitstekenden staat, kla vier Azerty 4 rijen. J. B. Klaverstraat, 35. leper. [6709] Tc koopBad in galvanisé, alsook timmer mansalaam. Adres ten burecle. [6710] Werpt gaan ledige flascclien weg, wendt U tot O. Claey>, koopman van ledige fiesschen en oude metalen, aan den hoogsten prijs. Café Het Zilveren Hoofd Rijsseistraat. 49, Yper. [6450J UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER 1) Verscheidene Warkmanahuizen vanaf 30 000 fr. 2) 2 Reutenierahuizan voor rustende landbouwers met 10 aren en 6 aren beplanten hof. 3) 3 Stadareatenierskuizen. 4- 2 create winkelhuizen met inrijpoort 5) 2 Weeuhmizen geschikt voor groothandel. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU. 76. Rijsel- straat, leper. [6542] GEVRAAGD Te huur gevraagd Appartement van 3 tot 4 plaat sen. Adres ten bureela. [6693] Gevraagd Om te koopen of te huren Graotd kachels, Openbare Onderstand, leper. [6705] Man 32 jaar vraagt eender welk werk. Adres ten bureele. (6669) Gevraagd: Deftig meisje van 17 jaar. om in huis houden te helpen. Boterstraat. 37, Yper (6673) Gevraagd Meld 25 30 jaar. voor hoeve, kunneode huishouden en melken Adres ten burecle. (6675) Gevraagd Goede meld van 17 tot 20 jaar. goede kost en loon. Adres ten bureele. (6676) Gevraagd goede meld serveuse, goed loon en drinkgeld. Zich wenden Rijsseistraat 53. leper. [6681] Gevraagd goede meid tusscben 16 en 18 jaar. liefst reeds gediend hebbende. Zeer goede kost en inwoon, goed loan. Adres ten bureele. [6685] Gevraagd Werkvrouw voor 2 namiddagen per week. liefst den Dinsdag en Vrijdag. Adres t. bur. [6695] Te koop Wasch - doucha groot model, in goeden staat. Adres ten bureele. [6696] Gevraagd Eerlijke en deftige meld, minstens 20 jaar. voor alle werk. Adres ten buraelc. [6698] Hoppeplukkers worden gevraagd voor het grond gebied leper, aan 1 75 fr. de kgr. Zich onmiddellijk mel den bij Albert Beun. Capucienenstraat, 81, laper. [6702] Gevraagd bekwame dienstmeid voor burgershuis, met of zonder inwoon. Adres ten bureela. [6707] Gevraagd Werkmeisje voor 's morgens alleen. Adres ten burecle. [6711] Noordwatering van Veurne De Regie der Noord watering van Veurne beeft de eer de eigenaars die 30 hectaren grond in gezegde watering bezitten, tot eene Aigemeene Vergadering bijeea te roe pen. welke zal plaats hebben in het Hotel van Com mercete Veurne. op Dinsdag 5 September naast, ta 10 u. v66rmiddag. Do Regie. Velobnndnn Wielrijder», v»er uwe velobanden en herstellen v»n lijnwaad, tringels, «vertrekken occaeiebanden, enz., wendt U Pateritraat, I. Ie,er. Gewaarborgd werk. (4441) in t goedkoopste Meubelhuis AelT. V Ml/188 (483») Studi* van Notnrii Jacques Ramault, te Wervik. Openbar* Verkooping van: «•«meute WYTSCHAETE, Lindentrnnt, Nr 7 KOOP EÉN Dc Herberg De Groen» ■.inde met 5 aren. 70 ca. erve. KOOP TWEE Een nabijgelegen Land, „root' 7 70 uitgevende op de Lindestraat en op den weg van Mecsu naar Hollcbeke. Alles in gebruik gehouden door Gcorg< Bauwen, mits 1.900 fr. 's jaars en zonder geschrevti pacht. Recht van samenvoeging. OverslagDonderdag 7 September 1944 te 4 uur namiddag ter herberg Café de loucherie gehouden door Jas. Vandewallc te Houthn Plaats. Studio van Meesters Pierre De Simpel, Notaris te Waasten, en Emile Thevetin, Notaris ta Maesea. Openbare Verkoopia£.yan Gemeente WYTSCHAETE, Houthematraat, Nr EL\ VVOO^IflUm beschadigd door oorlogsgeweld, met timmermaaswari plaats, afhankelijkheden, grond en hof. groot 3 aren centiaren. Met rechten van schadevergoedingen. Vrij het huis drie maanden na betaling, de hof b het afnemen van den oogst. Toewijzing Maandag 4 September 1944 om 16 uub. te WYTSCHAETE, markt, ter herbe; A Saint Hubert gehouden door M. Camille Alk wcireld.. Ingesteld 22.000 ft Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen Openbare Verlcooping van: Stad MEESEN Koop 1 Ken schoon ftft**ii<ielttiiui» dienstig tot beenhouwerij <ook kunnende dienen tot bui gershuis) gelegen in dc Korte Mooiestraat Nr 4, gro: 2 aren 10 ca. Gas en electricitcit. Gebruikt door We Carlos Victoor. Koop 2 Een gehoon Handelshuis dienstig tot haarkapperssalon. gelegen in de Kort Mooiestraat Nr 2. groot 90 ca. Gas en electricitcit. - Gebruikt door Heer julien Duflo-Coppin. mits 85 frss te maande boven dc lasten. Oemcante WYTSCHATE Koop 3 Een perceel Eoetiting uitmakende een schoonen bouwgrond, gelegen in d Stecnstraat. langs den steenweg van Meeaen naar i Vier Koningen (in dc agglomeratie van Mcesan). grot 9 aren 30 ca. Vrij van gebruik. tanige zitdag Maandag 4 September 1944 om 3 uur namiddag, in de herberg A l'Union bi Mr Fernand Menu te Mccscn. Genutraat.^ Voor inlichtingen, zich wenden ter studie van notari Thevelin te Meesen. Studie van Notaris Ramaultte Wervik. Openbare Verkoop van Een IVOOMHUIH gelegen te KOMEN, Ten Brieicnstraat. 111, groot 2 t 98 centiaren en gebruikt door M. Eugeeo Van Uxca zonder geschrevene pacht, mits 100 fr. te maande. Eenige Zitdag Donderdag M September '1044, te 2 1/2 uor dti namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht ti Wervik. Lastcnkohier en plan tar studie. Studiën van de Notarissen André Van der Meerschte Yper en Victor Pieters, te Keninge. Door sterfgeval en uitscheiding van bedrijf OPENBARE VERKOOPING Op Woensdag 27 September 1944 te NOORDSCHOTE, ter hofstede bewoond Juffrouw Irma Masson om 10 uur voormiddag (torenuurj, van ilELaalTrkLEI^ waarander negen melkkoeien, zeven vaarze-jaarlingco twee veerzekalvcren. een voile aeug. een lecgc zeug c« drie schapen VELUVliLCUTEN 89 aren koe- en suikerbeeten, wassende tar Ooatkaat dtt Weststraat en verdeeld m koopen. en om 2 uur namiddag {torenuur), van Allerliuudo Laudnulunui, waaronder ws gen. dricwicikar. oraakmacnien. ploeg, dricscharrc. kers afroomer. bascule met gewichten, aaikartccl. kuip- kcrnalaam. allerhande klein alaam, brandhout, fit" (vela;, enz. MuUiiiZubwIen t Jackutmf. laid, buffel. sta*Jeu regulateur, twee beaaca met rcsco;lb*k, hlecrks* rande taiei. schapraai, potten en passen, gma» eas. Comptant en gewoee voorwaarde» door IK. KOOP uu V Eft KOOP «li» KAHKKN, HONDEN. VODDEN en KONIJ NENVELLEN. Deplsmclce Frederik, btkesteenueg. 12b, Yper. Zonne (6438) yjp HET YPEHsane mti»T«r 9. DOMORTIBB, 84, BoteratrMkt, Tper (Nr P at) (PT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2