J, DECOCK-PAUWELS KOENTCES Depot: Mej. DOMICENT Vier Denk-problemen LENINGEN Kleine AANKONDIGINGEN WOONHUIS WOONHUIS HERBERG-BOERDERIJ en WEILAND de BOIS-TAILLIS sur pied TWEE WOONHUIZEN en perceel BOUWGROND I. - Goedgelegen woonhuis II. - Perceel bouwgrond III. - Perceel bouwgrond ZAAILANDEN en WEILAND Schoon en welgelegen WOONHUIS Een bijzonder welgelegen HOFSTEDEKE Een TWEEWOONST en 5a 10 ca bebouwde grond en erf WIDOUWWISSEN en KAPHOUT Twee schone BURGERSHUIZEN DIESELMOTOR 2 Ha. 50 STERKE TAILLIE VOOR AL UW SCHILDERWERKEN slechts een adres... Maarschalk Fochlaan 20 I E P E R Huis van Vertrouwen Genadige prijzen Beste referenties Een Naam Een Faam VERVERIJ NIEUWWASSERIJ 21, Korte Torhoutstraat - YPER VOOR IEDEREEN EN VOOR ALLE DOELEINDEN Fr. DE BECK - Kauwekijnsfraat, 6 - I Aankopen bij kleinhande laars met compensatie bons mogelijk AMEUBLEMENT TE KOOP TE HUUR GEVRAAGD Openbare Verkopingen Studiën van de Notarissen THEVEI.IN te Meesen en LEMAHIEU te Yper. OPENBARE VERKOPING van Gemeente I-OKER Koop 1Een schoon gerievjg met stage en poortje. Dorp Nr. 56. grooï 2 a 95 ca. Gebruikt ronder geschreven pacht door M Michel La perse, mits 120 fr per maand. Koop 2Een schoon gerievig met stage. Dorp. nr. 58. groot 2 a 15 ca Gebruikt zonder geschreven pacht door M Cyrille Leeuwerck mits 100 fr. per maand Recht van samenvoeging INSTEL Maandag 15 Dec. 1947. OVERSLAG Maandag 29 Der. 1947, telkens om 2 u namiddag in de herberg Het Bierhuis te Loker Plaats bij M Michel Delhaye. (46) Studiën der Notarissen Emile LEMAHIEU te Yper en Achille SAGON te Izegem TOESLAG Dinsdag 16 Dec. 1947, om 3.30 u. namid dag te Vlamertinge. ter herberg De Ca- mno 'i, Dorpplaats Nr 5. van idienslig als bouwgrond) te VLAMERTINGE Wi jk i< Brandhoeklangs de grote baan ran Yper naar Poperinge, groot volgens meting 76 aren 48 centia ren. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden door landbouwer •uplacie. mits 2.200 fr. 's jaars. boven de lasten en verzekeringspremie. Verdeeld in 4 kopen. (Zie plakbrieven met plan) Ingesteld koop 1 60.100 fr. koop 2 15 000 fr koop 3 15.000 fr. koop 4 5 000 fr. N. B. De kopers zijn niet verplicht van herberg te blijven houden (44) Etude de Maitre J.-E- DE SIMPEL notaire a Waméton. Lundi 15 décembre 1947, a 14 heures. a Ploegsteert au café Au Cheval Noir VENTE PUBLIQUE dans les Bois Pature Rotsaerta Ploeg steert. divisé en 14 march és. Bois Plan- té a Warnêton. divisé eil 8 marches. Pour renseignements. s'adresser au gar- de-bois. M. Camille La perse a Ploegsteert (52) Studie van de Notaris Alf. VANHEE te MOORSLEDE OPENBARE VERKOPING van te ZONNEBEKE, Astridstraat. san- groot 10 aren 30 centiaren Zie plakbrieven met plan. Gewone voorwaarden. Recht van samenvoeging. INSTEL MET PREMIE op Dinsdag 16 December 1947 TOESLAG-: op Dinsdag 30 December 1947 telkens te 3 uur. in de herberg De Volks bond bewoond door Mr. Camiel Chaerle te Zonnebeke (55) Kantoor van de Notaris Emile LEMAHIEU te Yper. TOESLAG DINSDAG 23 DECEMBER 1947 om 3.30 u. namiddag te Vlamertinge. ter herberg «De Casino». Dorpplaats. 5. van GEMEENTE VLAMERTINGE met hof en uitgang. Dorpplaats, nr 15. groot 376 m2. Onmiddellijk vrij Ingesteld 141.51)4 fr. nevens voorgaande, groot 273 m2 Onmid dellijk vrij. Ingesteld: 35-106 fr. nevens voorgaande, groot 274 m2. onmid dellijk vrij. Ingesteld20 009 fr. Voor verdere inlichtingen zie plakbrie ven met plan. N B. Voor bezoek van bet Woonhuis, gelieve de sleutel af te halen bij Mejuffer Dejonghe. Dorpplaats nr 9. (45) Studie van de Notaris Jean te Reninge. PIETERS Op Woensdag 17 December 1947, om 3 u namiddag, ter gehoorzaal van het Vrede gerecht te Yper. Grote Markt, ten over staan van de heer Vrederechter van het Tweede Kanton Yper. in één zitdag. OPENBARE VERKOPING van Gemeente WOESTEN Beste en welgelegen dichtbij de herberg De Wijngooi langs de Steenstraat en verdeeld in 49 aren 6 ca kadaster wijk groot 4 Ha. 80 aren 98 ca 5 kopen. Koop 1 A nr- 195 Koop 219 aren. kadaster wijk A nr. 197 Koop 31 Ha 5 a. 26 ca., kadaster wijk B deel van 23c. Koop 41 Ha. 68 a. 86 ca kadaster wijk B nrs. 11. 12f en 17. Koop 51 Ha 38 a. 10 ca., wijk B nrs. 40 42. 43 en 44 Kopen L 3. 4 en 5. gebruikt door Camille Dehaudt, landbouwer te Wcesten. mits 6 440 fr. 's jaars tot 1 Oct 1950. Koop 2 door Maurice Deghandt te Woesten. mits 280 fr. tot 1 Oct 1948- De opzeggen zijn gedaan geweest Recht van samenvoeging. Affichen met plans te bekomen bij de voornoemde notaris. (51) GEMEENTE HOLLEBEKE DIT TER HAND TE KOOr Steenweg naar Yper Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van de Notaris D'HUVETTERE Studie van Meester Edg. REYNAERT Notaris te Staden OPENBARE VERKOPING van te STADEN en HOOGLEDE, nabij «Sta den Linde» Hoogledestraat, bestaande uit zeer goed woonhuis en landgebouwen. hofplaats, zaai- en weilanden, gedeelte lijk dienstig voor bouwgronden. In één blok. samen groot volgens meting 5 ha 26 p- 9 ca Verdeeld in 8 loten In gebruik zondei; geschreven pacht door Mevrouw Weduwe en Kinders Van- slambnouck. mits 7.000 fr. 's jaars Voorbehoud van samenvoeging 1/2 Instelpremie. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 16 December 1947 ter herberg «Sint Sebastiaan». te Staden Ieperstraat, bij Hr. Osc. Deleu. TOESLAG: Dinsdag 30 December 1947, ter herberg De Gouden Hoornte Staden leper straat, bij Hr V. Gunst, telkens om 2 30 uur stipt Zie plakbrieven- Inlichtingen en plans te bekotrten ter studie van Notaris Reynaert te Staden (48) Studie van de Notaris NAUDTS te Komen ENIGE ZITDAG DONDERDAG 18 DECEMBER 1947, om 2.30 uur stipt namiddag, in de gehoor zaal van het vredegerecht. St Martens- plaats. te Wervik, OPENBARE VERKOPING van te Komen-Tcn-Brielen. Vrij drie maanden na de verkoping. Ten overstaan van de Heer Vrederech ter van het kanton Wervik. (56) Kantoor der Domeinen. DikKPbuschsteenweg. 116. leper OPENBARE VERKOPING van De Ontvanger der Domeinen te leper, Dikkebuschsteenweg. 116. zal op Maan dag 22 December 1947, om 2 u. namid dag. in het Hotel Continental te leper, overgaan tot de opening der gesloten bie dingen betrekkelijk de verkoop van Lot 12.380 m2 Widouwwissen op stam. te Hollebeke, Entrepot, rechteroever van .ret kanaal Ieper-Komen. Lot 2 4 050 m2 Widouwwissen op stam. aan de Capoenbrug te Zillebeke. linker oever van het kanaal Ieper-Komen. Lot 3 7.800 m2 Widouwwissen op stam, aan de Capoenbrug te Voormezele. rech- .eroever van het kanaal Ieper-Komen. Lot 410 m3 Kaphout op stam. linker oever van de LJzer. grondgebied Reninge. tussen Kmpalen 27 en 28. Kosten 15 Comptante betaling. 50 Bomen bestemd als brandhout en ge legen langs de Rijksweg Ieper-Kruiseik. zullen zelfde dag nogmaals opgeroepen worden. (34) Studie van de Notaris te Meesen THEVELIN DIT TER HAND TE KOOP in zeer goede staat, met tuin te NIEUWKERKE. BeLestraat Studie van Deurwaarder Georges TAHON". Jules Capronstraat, 11. te Yper Bij Rechtsmacht OPENBARE VERKOPING op Zaterdag 20 December 1947. om 10 u voormiddag op de Grote Markt te Yper bij de Herberg Het Zweerdvan een u Merk Unie 65 HP. Komptante betaling. Zonder kosten. (49) Studie van de Deurwaarder G- TAHON. Jules Capronstraat. 11, te Yper Op 26 December 1947 (2e Kerstdag), te 2 u. namiddag te WIJTSCHATE in de herberg bewoond door Heer Gerard Vandelanoitte. Plaats OPENBARE VERKOPING van (verdeeld in 9 kopen) wassende in de Kroonaertbossen te Wijt- schate. De Boswachter Camille Platteau zal de kopen aan de liefhebbers aanduiden Komptant en gewone voorwaarden (50) AANNEMER VAN SCHILDERWERKEN (13) Droogkuisen van allen aard. Verven van de tederste en fijnste klederen. Nieuw wassen van cols, hemden, enz. Rouw in 12 uren Dagelijkse Sneldienst Yper-Brugge zonder onkosten voor de kliënten (T( I. EEN GOED OVERWOGEN HUWELIJKSAANZOEK Sedert'verscheidene weken liep vrolijk Guustje met een heel probleem rond. dat hij wenste op te lossen. Het ging om het vol gende Hij was reeds een heel poosje verliefd op de schone en rijke dochter van de notaris. Maar hij aarzelde toch om zijn liefde te verklaren. Niet dat hij niet heel precies wist hoe hij het vragen moest. Immers, hij had reeds verscheidene zinnetjes bedacht, die allemaal om ter best waren. Maar hij vreesde een weigering. En dat wilde hij in ernstvoorkomen, kwestie van zijn naam, kwestie van zijn eigenliefde. Daarom wilde hij het meisje op dus danige wijze de hand vragen, dat bij een weigering men later nooit zou kunnen zeggen Guustje liep bij de schone notaris dochter een blauwtje op Lang, zeer lang heeft Guustje daarover nagedacht, en op zekere lentemorgen had hij plots een oplossing gevondenhij kon daar door het meisje zijner dromen en van zijn hart ten huwelijk vra gen. zonder het minste te moeten vrezen, hoe haar antwoord ook was. Welke dag had Guustje daarvoor gekozen IL DUISTERE ZINNEN We kunnen niemand aanraden zinnen te gebruiken als deze welke hier volgen 1. Welk gedeelte van de Aarde vertegenwoordigt: Het vier voud van de helft van het vierde van een halfrond 2 Men heeft de loochenstraffing geloochend, gegeven aan dit pseudo-vals berichtIs het bericht juist of vals 3. De valsheid der beweringen van deze vrouw is een bewezen feit. Heeft deze vrouw gelogen of sprak zij de waarheid 4 Hij draagt een waarachtige imitatie van een valse pruik Draagt hij een pruik IH. ZEGT HET MET VIJF LETTERS 1 Wanneer een spier pijnlijk krimpt, beeft men de 2. De daad van springen, is een 3. Het afschieten van een vuurwapen heet 4. Een arme vrouw, die hard sukkelt om zich door het leven heen te werken is een IV. WIE VERONGELUKTE Een tijd geleden gingen vijf vrienden samen per auto op reis Verguit, De Corte, Verbrugge, Soetens en Hamers. Maar door een geweldige aanrijding werd één van hen dodelijk gewond. Het moet u mogelijk zijn het slachtoffer aan te duiden na dg volgen de gegevens aandachtig gelezen te hebben 1. De %touw van het slachtoffer was de zuster van Mevrouw De Corte. 2. Verguit was een Rooms Katholieke priester. 3. De dochter van Mevrouw Verbrugge is overleden tengevolge van een mislukte operatie. 4. Soetens werkte vroeger in hetzelfde vak van Hamers, maar nu is hij van beroep veranderd. 5. Mevrouw De Corte voelde zich steeds ongelukkig geen neef of nicht te hebben. OPLOSSINGEN 1. Op 1 Aprilbij weigering kon hij zeggen Aprilvis EL 1) Het vierde; 2) Het bericht is juist; 3) Zij heeft gelo gen 4) Ja. IH. Kramp sprong schot sloof. IV. Mijnheer Hamers. VRAAGSTAARTJE AAN 2,50 fr. VOOR AANKOOP VAN 1. Gronden vanaf 8 aren tot 6 Ha. 2. Woonhuizen op minstens 10 aren grond, hovenierderijen. hennekwekerijen. en hoeven tot 6 Ha. uitbating. 3. Voor het bouwen of verbeteren van woonhuizen, stallingen, schuren. boerderijen, enz. AAN 3.75 fr. VOORBEHOUDEN AAN WERKLIEDEN voor aankoop of bouwen van woonhuizen op minder dan 8 aren grond. VAN 3,75 fr. TOT 4,75 fr. al naar het bedrag, voor alle andere landbouwdoel einden. als overnamen, aankoop materialen, enz- VAN 4 fr. TOT 5 fr. al naar het bedrag, voor handelaars. Nijveraars. enz. AL DEZE LENINGEN kunnen aangegaan worden op KORTEN of LANGEN termijn MET of ZONDER Levensverzekering, en worden aangegaan bij Instellingen werkend onder STAATSKONTROOL- VERVROEGDE TERUGBETALINGEN zijn altijd toegelaten. Kosteloze inlichtingen. Strikte geheimhouding, lederen WOENSDAG namiddag van 3 tot 5 uur. ZATERDAG voormiddag van 9 tot 12 uur. Het Ministerie van Economische Za ken deelt mede dat de compensatieboni die te beginnen van 2 December 1947 wer den uitgereikt, aan om 't even welk klein handelaar (met uitzondering van drank gelegenheden) en kolen voor huishoude lijk gebruik mogen worden aangeboden en dit volgens de geldwaarde op de bon aangeduid. De bons van December moeten gedu rende de maand December worden ge bruikt. die van Januari, gedurende de maand Januari, enz. Wat moet er gedaan worden alvorens de bons aan de kleinhandelaar aan te bieden a) de naam van de houder; b) de naam van de persoon die ze ge bruikt c) het nummer van de identiteitskaart van deze laatste en de naam van de gemeente welke de identiteitskaart heeft uitgereikt- OPGEPAST Aan de bons is een strook gehecht. Deze moet met zorg worden afgeknipt er op vermelden het nummer van de ra- vitailleringskaart of van het certificaat model C van rechthebbende. Deze strook dient zorgvuldig hewaard- De bons van. Februari en Maart 1948 zullen tegen ruiling van de strook der bons December-Januari, voorzien van ge noemde vermeldingen, worden uitgereikt Zij bij wie deze strook zou zoek ge raakt zijn. stellen zich aan grote moei lijkheden bloot bij de volgende uitrei kingen Meubels Zctek Bcbangersartikelen A. VANDAELE de Stnersstraat 6, IEPER Tel. 668- Ingang Vrij- - Bezoekt de Tentoonzaal. - (30) PIANO merk «FONTEYNE», zo goed als nieuw. Adr. t b. (28' REMORQUE, draagvermogen 1-000 kgr Minneplein 4, leper. (27) VOLLEDIGE WINKELINSTALLA TIE, Boomgaardstr. 19, leper. (28) Uit ter hand te koopGroot cr- welgelegen WERKHUIS met TUIN- Adres ten burele. (29' AUTO AUSTIN 10, jaar 1946 en CAMION 4 Ton met kipbak. Kieken markt 7, leper. Tel. 108- ELECTRISCHE SOLDEERPOST. met benzinemotor, nieuw, op remor que. Stock Americain, Gr. Mar' leper. - <31) WASMACHINE met motor, grote en kleine BASCULE, JACHTSTOOE Adres ten burele. Schone JACHTSTOOF, m goed' staat. Arsenaalstr. 29 leper GARAGE voor auto, centrum Adies ten burele. stad (36' MEID van 14-15 jaar, om in huis houden van twee personen te be pen- Adres ten burele.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 6