FILMWERELD KWALITEIT Verwarm ings= installatie Gas F. LACANTE STEVENS Gebroeders ADIO-TOESTELLEN Kolen Mazout «SUVA QUATRE» RENAULT HILAIRE VAN EENAEME Ad. CLAEYSSENS-TITECA UIT DE PROGRAMMA'S po Vervoer Verhuizingen 120, Dikkebuschsteenweg IEPER - Tel. 118 vindt U steeds bij de firma Vandenpeereboomplaats 7 IEPER - Tel. 249 Enke! toestellen van eerste hoedanigheid met volledige waarborg. Gemak van betaling üCTRISCHE CUISINIEREN. IJSKASTEN FRIGIDAIRE MOTOREN... STOFZUIGERS... ENZ:.. Voor Uw met ONZE ANECDOTE 17, Rijselstraat, YPER Bestek op aanvraag KOLONIALE LOTERIJ HUISMOEDERS, KLEERMAAKSTERS en KLEERMAKERS Honoré VAN LERSBERCHE - MEULEMEESTER 85, leperstraat Vlamcrtinge Tel. leper 405 De Nieuwe WERELDBEROEMD I Elverdingestraat 76 IEPER HET FPERSCH NIEUWS Bit 8 ■el Dalio LES MA I'D ITS (DE VERVLOEKTEN) Foseo Giachetti Paul Bernard Florence Marly Henri Vidal. Op het ogenblik dat een volledige ont reddering de laatste hoop bij de Nazi's vernietigt, ontvangt een Duitse onderzee boot van de basis van Oslo een geheim bevel. Zij moet onmiddellijk vertrekken na burgers en vreemdelingen te hebben •Hgenomen. die de zaak der Nazi's dien- ëen. Gedurende een schermutseling bij het verlaten der Noorse wateren, wordt Hil da, een der opvarenden, tamelijk erg gekwetst. Geen enkel geneesheer is aan boord De generaal die de leiding heeft van deze onderneming geeft bevel te stoppen in het zicht der Franse kust en zendt een roeiboot uit met als opdracht de eerste geneesheer die men aan land ontmoet, te ontvoeren. Alles verloopt naar wens. Een jonge dnkter Guibert. wordt onder dwang op galeden. En terwijl hij Hilda verzorgt, zet de onderzeeboot haar weg voort met een onbekende bestemming. Voortaan is Guibert de gevangene van aijn belagers Rondom zich en bij ieder van de leden van deze zonderlinge ex peditie. bemerkt hij de eerste tekens van de vrees die hen verteert Uur na uur brengt de radiotelegrafist immer meer alarmerende berichten. Forst er, een Ges- tapo-leider, en Hilda, behouden hun ge loof in een gunstige wending van de toe stand. maar de generaal begrijpt dat Buitsland reeds sedert maanden naar zijn andergang loopt. Hij tracht Hilda te doen begrijpen dat alles verloren is. Zal deze vrouw, die hij lief had en die zijn mees teres is, dan niet willen begrijpen dat beven de partij. Duitsland staat, dat ten allen prijs moet gered worden Maar Rilda wil niet begrijpen. Zij heeft slechts verachting voor hen die verzwakken, zij sbRgert haar misprijzen in het gezicht vaa haar man en dwingt hem tot zeil stee rd. Verzorgd werk Matige prijzen (38) De spanning stijgt ten top. De voorraad stookolie vermindert zienderogen en zij zullen trachten in Brazilië te bevoorra den. Dit ihislukt echter. De officieren aan boord besluiten nu stookolie te vragen aan het eerste cargo, dat zij zullen ontmoeten. Zij enteren wel dra een Duits schip en nu vernemen zij dat de oorlog voor hen verloren is. De generaal maakt aan Forster zijn be sluit kenbaar te gehoorzamen aan de be velen van Doenitz en zal zich overgeven. Hij verlaat de onderzeeboot en begeeft zich aan boord van het cargo met een deel der passagiers. De bemanning komt in opstand. Hilda, zich aan boord van het cargo met een stappen, mist de koordladder en valt in zee. Gedurende een laatste handgemeen, wordt Forster door Willy gedood, terwijl Guibert. half verdoofd, na lang het be wustzijn verloren te hebben, ontwaakt en zich alleen op de onderzeeboot bevindt. Twaalf dagen lang drijft de duikboot doelloos op de golven. Ten slotte wordt zij aangeklampt door een Engelse zeebo dem en Guibert wordt nu opgenomen, uitgeput door honger en dorst... Een toneel uit LES MAUDITS VAN MUIZEN EN MENSEN Voor alles wat de electriciteit betreft is de firma STEVENS Gebroeders het aangewezen adres. (14) Deze spannende en bewegingsvolle rol prent brengt ons de geschiedenis van Lennie. een half idiote, ruwe en brutale kerel begaafd met een buitengewone macht en zijn vriend George, onder wiens bescherming hij staat- Het gedrag van Lennie was reeds meermaals de oorzaak dat beiden doorgezonden werden als zij slechts enkele dagen een betrekking had den. George, ten einde raad. tracht Lennie nu aan het verstand te brengen dat hij zich toch eens enige tijd kalm en ver standig zou houden, om lang genoeg op een zelfde plaats te kunnen blijven. Zo zouden zij dan het nodige geld kunnen sparen om een stuk grond en een huisje aan te kopen, waar zij dan verder onbe kommerd zouden kunnen leven Zij worden aangeworven op de ranch van Salina River en alles schijnt goed van stapel te zullen lopen. Alras bemerkt George echter dat Curley, de zoon van de rancheigenaar, erg jaloers is van zijn vrouw Mae, en daar hij Lennie mgar al te wel kent. vreest hij voor verwikkelin gen- Hij waarschuwt Lennie zich kalm te houden en Mae zoveel mogelijk uit de weg te blijven. Wanneer Slim nu, een werkman van de ranch, aan Mae een klein hondje ten geschenke geeft, zal Curley nogmaals zijn woede bot vieren. Door dit voorval komt Lennie te weten dat Slim nog over hondjes beschikt en hij vraagt George er een voor hem te ver krijgen, daar hij graag iets zacht en don zig streelt Hij bekomt dan ook het ge vraagde. Intussen is Geoige's hoop in het aan kopen van een kleine hoeve gegroeid, daar hij een vriend gevonden heeft die bereid is zijn reeds gespaarde geld te be leggen en hem de nog ontbrekende som in lening te geven Maar hetgeen George vreesde gebeurt Na een hevige woordenwisseling wor den Curley en Lennie handgemeen en met een Herculische kracht, breekt Lennie Curiey's hand Deze, om zijn prestige te handhaven, beweert dat hij met zijn hand in een ma chine terecht kwam. George vermoedt echter de waarheid, en hij waarschuwt Lennie zich naar een afgesproken plaats te begeven, voor het geval hij eens mocht genoodzaakt zijn te vluchten. Enkele dagen later ontmoet Mae Lennie in de schuur, waar hij treurt over het afsterven van zijn hondje. Mae die in tussen ook de oorzaak van Curley's on geval geraden heeft, stelt belang in zijn bovenmenselijke kracht en vraagt belang stellend naar de reden van zijn droefheid. Lennie vertelt haar dat hij met zijn hond je speelde, dat hij het streelde en opeens was het dood» zegt hij... en hij vervolgt: Ik streel zo graag dons en fluweel De daad bij het woord voegende streelt hij de mooie haren van Mae. Deze, ver schrikt. wil om hulp roepen, maar Len nie drukt zijn hand op haar mond... en ook Mae is dood Lennie begrijpt dat hij een moord be ging en vlucht... De spanning stijgt nu ten top. Hoe de ze dramatische en spannende actie zich verder ontwikkelt, zal de film U best zelf vertellen. En als wij U dan nog verklappen dat de hoofdrollen gehouden worden door Burgess Meredith. Betty Field en Lon Chaney Jr.. zult U begrijpen dat het een film van de bovenste plank wordt. Toen de beruchte Franse diplomaat Talleyrand die uit alles munt wist te slaan, vernam dat er in het geheim, ten tijde van Napoleon, spot-brochures over hem verschenen, liet hij door bemidde ling van zijn agenten alle exemplaren opkopen. Toen er geen meer van te vin den waren, liet hij ze stuk voor stuk op nieuw verkopen, maar dan tegen veel hogere prijs. En aan de hand van deze propaganda tegen zichzelf won Talley rand een vermogen. In een grote stad liep 's avonds een blinde bedelaar in een hoofdstraat en in de hand hield hij een electrische toorts. Iemand van de politie die de bedelaar kende, verdacht er de man van. dat hij tot dan toe 'het publiek voor het lapje gehouden had en dus niet blind was. De politieman kwam ter hoogte van de be delaar. wiens lamp steeds brandde en zegde Maar hoe komt het dat gij, blinde, met licht over de straat loopt, als het toch eeuwig nacht voor u is Dat is eenvoudigantwoordde de blinde, «het kon wel eens zijn, dat zij die zien, tegen mij aanlopen, en deze ziende blinden wil ik uit de weg houden ziet ge Het was na de bevrijding. De advoka- ten hadden veel te doen. wat nog niet wil zeggen dat zij veel werkten. Een had de specialiteit van de niet-verdedigbare gevallen. Het regende zware vonnissen op het hoofd zijner klanten. Een con frater die proper wilde blijven en niets wilde te zien hebben met die soort van zaken, vroeg onze advokaat, hoe hij zul ke slechte zaken wilde aanpakken. O,zegde de man. ik heb vroe ger zoveel goede zaken verloren, dat ik nu niet zou weten waarom ik er niet ook de slechte bij zou nemen Voor een rechtbank in een stad in de provincie was een advokaat aan het plei ten. Hij was in volle vuur, toen de rech ters, onder de invloed van de warme tem peratuur zachtjes indommelden Eens klaps echter sloeg de advokaat met ge weld zijn vuist op tafel en schreeuwde luidkeels «Ik protesteer uit al mijn krachten tegen het feit dat het hof inslaapt op het interessantste ogenblik van mijn plei dooi Bij het ontwaken beslist het hof dat meester X... voor een maand zal ge schorst zijnzegde de verbolgen voor zitter. «En meester X... zal u bewijzen, dat hij sterker is dan het hof. want hij schorst zichzelf voor goedantwoordde de advokaat nu op zijn beurt- Hij pleitte nooit meer. Maar zulke men sen bestaan niet veel. ook niet onder ad- vokaten. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekende huis <2) Trekking van de zestiende schijf. Winnen 200 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op 8. .500 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op 09. 1.000 fr. de biljetten waarvan het :ummer eindigt op 888, 728. 2-500 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op 3431, 1522, 9332, 7257. 5.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op 0785, 5648. 10.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op 7188. 20.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op17.824, 65-563, 25.323, 70-551, 66.815. 50.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op67.754, 36.914. 37.307, 71.335. 75.000 fr. de biljetten waarvan het rummer eindigt op45.806, 36.485, 06.554, 68.209. 100.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op83.575, 57.627, 42.020, 73.495. 250.000 fr. de biljetten waarvan het nummer eindigt op28.047, 64.569. 500-900 fr. de biljetten dragend het nummer233.094, 243.078. 1.000.000 fr. het biljet dragend het r ummer 314.375. 2.500-000 fr. het biljet dragend het nummer 110.838. Uw grootste verlangen is een goede en weluitgeruste Naaimachine, die voor- en achterwaarts naait, te bezit ten of te kunnen kopen. EEN GOUDEN RAAD: Koop dan Uw Naaimachienen in een oud gekend huis, bi) een vakman, die U in alle moeilijkheden kan behulpzaam wezen, zodat U niet elders moet lopen om Uw naaimachien te laten herstellen. Meer dan 20 jaar ondervinding en praktijk, en U koopt met volledige waarborg op factuur bij Daar hebt U'de grootste en schoonste keus der streek van allerlei beste Naaimachie nen voor huishouden, luxe en andere meubels, zig-zag voor kleermaaksters, snelnaai- machienen mei ronddraaiende draadgrijper voor konfectiewerksters, zware kleerma- kersmachienen. schoenen- en zak-stop-machienen. en dit alles in de volgende merken NECCHI de grootste fabriek van Europa. SUNBEAM MINERVA ZETI- NA s Het zijn de beste 1 erders ste. ik U ook voor een schone en grote keus van. Wasmachienen «L'AVE- NIR met en zonder motor, met en zonder vuurhaard. Rotule op billen het beste merk. ook nog vaste en verplaatsbare droger. Kontant en maandelijkse betalingen. Altijd occasie machieneri te koop. Knipt dit grote nieuws uit en legt het zorgvuldig in uw geldkoffertje het kan U later een dienst bewijzen. 125 Het zuinig Rijtuig der haastige Personen Het snelle Rijtuig der spaarzame Personen Verbruik 7 liters Prijs 69.900 fr. Onmiddellijk verkrijgbaar. Lichte vrachtwagen. 300 kgr.70.500 fr.Lichte vrachtwagen, 1000 kgr.113 700 fr.le- veringstermi.n onmiddellijk. Binnenkort de OXKLOPBARE 4 H, P., 4 deuren, 4 p.aatsen 90 klip. per uurzeer lage prijsver wacht met ongeduld door duizenden. OFFICIEEL AGENTSCHAP RENAULT H. R. leper 951. Tel. 109. WERKHUIS VOOR HERSTELLING ALLE WISSELSTCKKEN'. (19) erantw. uitgever: L. Dumortier 34. Boterstraat. Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 8