Kerstlied DE POLITIEKE TOESTAND WERELDGEBEUREN ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. Kersten is 1 947 Ie JAARGANG Nr 2 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 20 DECEMBER 1947 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS U KUNT ONS BLAD REGELMATIG DE ZATERDAGMORGEN MET DE POST ONTVANGEN! Eén dag vroeger a. u. b. HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE: 34, BOTERSTRAAT, YPER Tel- 300 Postoheckrek.461.73 (L. DUMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS TOT EINDE 1948 100 FR. Mensen, komt tot Bethlem treden En ziet daar de naakte leden Van de grote God van Al, Hoe hij werd om onze zonden Slecht en koud en arm gewonden Leyt in een verlaten stal. In een kribbe van de beesten Rust op strooi den aldermeesten In dit dun gedakt gebouw. Daar was vuur noch schouw te vinnen, Maar een os en ezelinne Dienen hem hier voor de kou. d'Engelen, die zongen vrede Dat de goede mensen mede Glorie geven God van Al Een'ge herders, van de oprechtste, - Seer eenvoudich. van de slechtste Brengen giften in de stal. Komt. hoovaardig mens, wil leren. Van die Grote Heer der Heren Hier d'oprechte ootmoedigheid Daar uw God kon alles hebben Leyt hier in een arme kribbe Past dat op zijn majesteit Wil aan Hem doch vurig vragen Dat g'Hem moogt in 't harte dragen Maak dat gij dies zijt bereid Bid dat Hij daar uit wil jagen dat zijn Godheid mocht mishagen En er wone in eeuwigheid Zuster MARIA VAN GRAVE. P. S. Zuster Maria Van Grave is een vrijwel onbekende dichteres uit de twee de helft der 17e eeuw. Dit gedicht is. door ons in meer moderne spelling overgezet, ontleend aan Anton van Duinkerken's bloemlezing Dichters der Contra-Refor matie Hemelse tonen hebben boven het rumoer weerklonken, klanken die kwamen van verre en ons hart be roerden en temidden de stilte die volgde, schreit een Kind. Een Kind het is iets oneindig lief en teder en vredig, het vrolijkste en vredigste dat er bestaat. Het is ook dit jaar gekomen, zoals alle jaren. Het komt terecht in een rumoerige wereld, zoals een ander in 'n rumoerig gezin: voor enkele ogen blikken, enkele uren, enkele dagen misschien, gaat er door de huisbewo ners een golf van vertedering en alle twisten zijn voor die tijd beslecht. Zo komt het nu keer op keer se der 1947 jaren reeds en telkens 'is het iets anders, iets nieuws. Telkens worden wij vóór zijn komst weer bevangen door een onbestemd ge voel. een verlangen naar iets dat we reeds een ganse tijd misten, en maar niet wisten wat. In ons jachtend leven van iedere dag, in onze wedloop met de tijd die ons geen rust, noch duur en gunt, hebben wij zijn komst als iets se reens gevoeld, als een verpozen na een zware inspanning, een weervin den van ons zelf. Het Kind heeft ons weer mens gemaakt. In de koude vriesnacht is het tot ons gekomen, zonder iets, en twee dieren hebben het moeten verwar men. Zelfs klederen had het niet om zich te dekken Het nederigste Kind onder de nederigen. Machtige vor sten zijn er heen, gekomen en oot moedig hebben ze zich gebogen voor het Kind, machtiger dan alle vor sten, toonbeeld van nederige groot heid. En naast hen voor dat zelfde Kind hadden de herders geknield, eenvou dig en ongekunsteld. Twee uitersten waren bijeengekomen voor één en hetzelfde Kind en toen had het ge glimlacht. De mensen hadden begre pen. Broeders waren ze voor elkaar, zonen van één en dezelfde vader. Ieder heeft in zijn leven zijn zor gen en zijn grieven. Voor de ene meer, de andere minder. Maar elk van ons gelooft voor zichzelf dat zijn grieven de grootste zijn, dat de zij ne alleen van tel zijn, waarbuiten alle andere in het niet verzinken. Maar hebben wij wel eens getracht de belangen van onze buurman te begrijpen, die volledig van de onze verschillen Hebben wij wel eens zijn gegronde redenen willen na gaan Dan zouden wij tot het besluit ko men dat ook hij gelijk had, dat zijn zorgen werkelijk groot zijn. en dan zouden wij misschien onze eigen mi serie niet meer zo vooropstellen. Zoals dit Kind zullen er vandaag veel geboren worden, ellendiger mis schien. waarvoor geen vorsten zullen komen met geschenken, en waar de honger alleen zal staan om hen te begroeten. Millioenen kinderen zul len vandaag geen vreugde kennen, slechts een wrange lach zal hun ble ke lipjes plooien en hun ogen, waarin alleen kommer staat, zullen de we reld vragend aankijken. Vergeten wij een ogenblik onze zorgen, laten wij er aan denken dat deze kinderen onze hulp verwachten en dat wij hen niet tot wanhoop mo gen doemen Dit wordt meteen het mooiste Kerstgeschenk dat wij het Kind kunnen aanbieden en begrijpend zal het glimlachen. Vrede op aarde aan de mensen v an goede wilZo heeft het door de lucht weerklonken. VredeWe zouden het moeten uitbrullen van vreugde vredeHet spook dat ons ia zijn klauwen hield, heeft moeten wijken, wij hebben het van ons af geschud. En toch... Meer dan ooit hopen wij dat deze Kerstboodschap door de wereld moge klinken. Mocht ze alle mensen die van goede wil zijn en dat zijn we toch allen, menen wij bereiken. Nu deze boodschap lange jaren ver loren ging onder ruw geweld en wij maar niet wilden of konden begrij pen, moeten wij met hart en ziel werken opdat ze werkelijkheid wor de en blijve. Mocht de boodschap van het Kerst- Kind ook een echo wekken in het hart van hen die het roer der Staten :n handen hebben en beslissen over vrede en oorlog. Mochten ze begrij pen dat de mensen die hen betrou wen, en de leiding gaven, niets beter vragen dan vrede dat allen walgen van het oorlogsspook, dat slechts ver^ driet en kommer brengt. Mocht ieder voor zijn land het beste zoeken, in vrede en vriend schap met zijn buurmanmochten zij in onderling vertrouwen streven naar een zelfde doelhet geluk van hun mensen. Dan zal de boodschap weer niet tevergeefs geklonken hebben en dan zal het Kerstekind vol betrouwen op zijn mensen neerblikken. die allen toch van goede wil zijn. Betaal daarom 106 fr. ten onzen burele, Boterstraat 34, Yper. of stort deze som op postoheckrekenmg 461.73 (L. Dumortier. Yper) en U zult ons blad elke Zaterdagmorgen met de post ontvangeh. van nu tot einde 1948. OfwelStuur ons eenvoudig uw naam en adres en wij laten met de post innen. IX DE KAMER WERD DE VERTROL" WENSMOTIE GESTELD EN GOEDGE- KELRD TOCH BLIJVEN MENINGSVERSCHILLEN EN SPANNINGEN NOG STEEDS EVEN SCHERP NOG GEEN VROUWENSTEMRECHT WEER FEDE RALISTISCHE VOORSTELLEN OVER DE EPURATIE INZAKE BCRGER- TROUW DE RIJKSBEGROTING WERD INGEDIEND MEER SOBERHEID NOODZAKELIJK BESPREKINGEN IN VERBAND MET EEN NIEUW WETS VOORSTEL VOOR EEN VOLKSRAADPLEGING. Woensdag 17 December 1947. Wat we verleden week voorspelden is alge heel bewaarheid geworden door de fei ten. Inderdaader was heel wat herrie in de Kamer, door de interpellatie van de heer Buset. voorzitter van de B S P over de Koningskwestie. Er werden zelfs bloedneuzen gestoempt. een paar Kamer leden dienden buitengezet te worden. Er was een geroep en een getier... maar het bleef bij wat we voorspeldende ver- trouwensmotie werd gesteld, en met 152 tegen 32 stemmen goedgekeurd. Aldus blijft de huidige regering nog aan hef verder bewind. En daar we ons. boven alle partij-po litiek. wensen te houden op het hoger plan van de algemene belangen der ge meenschap. zeggen wij te beter Inder daad. we menen dat in deze internatio- naal-gespannen tijden het voor ons land best is dat de twee sterkste partijen van ons land de regering in handen hebben, met als scherpe kontroleurs én de Libe ralen én de Kommunisten. Vanzelfsprekend mag er nü geen te o- verdreven belang gehecht worden aan de vertrouwensmotie in de regering, welke na het debat over de Koningskwestie, door de Kamer met een grote meerder heid werd aangenomen. Immers de waar heid is dat er nog steeds geen overeen stemming bestaat tussen de christelijke volkspartij en de socialisten; de twee grote partijen bleven elk op eigen vast stand punt. waarvan geen één der twee een duimbreed wil afwijken. Aldus blijven de twee regerende partijen door de meest scherpe principiële tegenstellingen van el kander gescheiden. Maar. en dat noe men we zeer gelukkig, beide partijen heb ben zich rekenschap gegeven dat het al gemeen belang van het land eist dat zij nü nog een tijdje samen blijven regeren. Het is onvermijdelijk dat er ieder mo ment nieuwe moeilijkheden kunnen oprij zen. dat in de gezamenlijke uitvoering van het grote regeringsprogramma, er plots nieuwe ernstige spanningen kunnen ontstaan tussen de meerderheidsgroepen. De heer Spaak, eerste-minister. blijkt echter de hoogstaande fair-play-man te zijn. die er met de nodige takt op aan drijft dat beide regeringspartijen met goe de trouw de aanvaarde verbintenissen zouden eerbiedigen. Om slechts één voor beeld te citeren toen een toonaangevende socialistische stem liet horen dat de So cialisten NOOIT het Vrouwenstemrecht zouden stemmen, zolang laat ons zeer duidelijk zijn de Koningskwestie niet definitief was opgelost, toen liet de heer Spaak bijna onmiddellijk daa»t>p horen, dat de belofte in zake het vrouwenkies recht toch zou gehouden worden, volgens het akkoord, dat desaangaande tussen de regeringspartijen bestaat. In elk geval blijft het onze eerlijk-op rechte indruk, dat er in de eerste maan den nog geen sprake zal zijn van het stemmen der wet, die het vrouwenkies recht invoert. De regering zal wel zo ver standig zijn te weten dat dit probleem opnieuw roet in het reeds te troebel wa ter gooien zou zijnen dat het er nu in de eerste weken vooral op, aan komt el kaar een bewijs van nodige kalmte te ge ven. kalmte, die het te geschokt vertrou wen weer wat moet herstellen. Het land wordt steeds opnieuw voor nog een ander probleem, van enorme draagwijdte, gesteldhet federalisme Voor de jaren 1940 werd dit probleem vooral door de extremistische Flamingan ten gesteld. Nü. na 1945. wordt het uit sluitend maar krachtiger door de extremistische Wallinganten geprokla- meerd. Indien de dagbladen over het al gemeen zo verstandig zijn er weinig of niets over te schrijven, dan betekent dit nog geenszins dat dit probleem in minder sterke termen, of in zwakker aanhang zou gesteld zijn. Het tegendeel is spij tig genoeg waar. We schrijven spijtig omdat het onze overtuiging is. dat België er alle voordeel bij heeft voorlopig dit probleem nog niet te stellen, en er zeker geen gunstig gevolg aan te geven. Welnu de heer Rey. liberaal volksvertegenwoor diger voor Luik. werd door de Antwerp se C. V. P.-afdeling uitgenodigd om in hun club zijn standpunt inzake het fede ralisme naar voor te biUngen We ken nen allen de artikels van de heer Rey. verschenen in iLe Soirom niet te we ten dat Jiij een der haantjes vooruit is. inzake federalismeHeer Rey meent dat Federalisme in België nodig is om reden van ontvolking der Waalse gewesten, ver oudering der industrie en ddr ekonomi- sche uitrusting, en de centralisatiemacht van Brussel. Hij stelt een drieledig fede ralisme voorWallonië. Brussel en Vlaan deren Alle drie zouden eigen centrale diensten bezitten voor landbouw, sociale en kulturele zaken, terwijl het Centraal Bestuur Leger. Kolonie. Buitenland en Ekonomische Zaken zou behouden. De volksvertegenwoordiger Lambotte heeft, namens de Kamerkommissie van Jus titie. verslag uitgebracht over het nieuwe wetsontwerp betreffende de epuratie in zake burgertrouw. Bij de toepassing van de besluitwet van 19 September 1945. is gebleken dat het automatisme en het bin dend karakter van de vervallenverklaring van de burgerlijke en politieke rechten enigszins overdreven waren en indruisten tegen de traditionele opvatting van de rechtsbedeling, zoals die steeds in ons land werd uitgeoefend. De ondervinding zou uitgewezen hebben dat alles wat on beperkt en overdreven 'is. onrecht doet ontstaan. Daarom zou thans aan de ver dediging het recht weergegeven worden om haar middelen uiteen te zetten en aan de rechterlijke macht de volheid van haar bevoegdheden. Het nieuwe wetsont werp zou in het eerste artikel bepalen, dat de vervallenverklaring van sommige rechten voortaan alleen wettig zal zijn na de beslissing van een rechterlijke overheid, en dat bovendien de vervallenverklaring zal slaan op al of een deel van de in artikel 123 van het Wetboek van Strafrecht be paalde rechten Aldus zou de beoordeling van de zwaarte van de tekortkomingen aan de burgerplichten volledig aan de rechterlijke macht overgelaten worden. En de Rijksbegroting voor 1948 Ze werd thans eindelijk ingediend doch veel te laat. zodat de heer minister van Be groting een dringend wetsontwerp moest indienen tot toekenning van voorlopige twaalfden voor Januari en Februari 1948. Het totaal der uitgaven van de Staat in 1948 .zou volgens de schattingen 72.8595818.041,64 fr. bedragen en de ont vangsten met 7 316.305.741.64 fr.overtref fen.' Ruim zeven milliard meer uitgaven dan inkomsten dus Meer soberheid dringt zich van zelfsprekend op. Weer geven we slechts één enkel voorbeeld ter illus tratie We waren onlangs nog in een schoenfabriek te Izegem. waar zeer inte ressante bestellingen waren toegekomen uit Parijs. Doch om schoenen uit te voe ren naar de vreemde is een regerings toelating nodig. De fabrikant bekwam ze niet. en was verplicht een groot gedeelte van zijn werkvolk af te danken. Wat heb ben we daartegenover Gedurende de zes eerste maanden van dit jaar werden voer 650 millioen fr. schoenen ingevoerd. Algemeen gevolghet aantal werklieden gebezigd in onze eigen schoennijverheid is gevallen van 20 000 12.0001 Dit zijn officiële cijfersNog andere cijfers van overdaad kunnen even genoteerd worden we hebben dit jaar reeds 514 millioen fr. uitgegeven aan appelsienen. 178 millioen fr. aan bananen. 195 millioen fr. aan vruchtensap en geconfijt fruit. 232 mil lioen fr. aan chocolade. 316 millioen fr. aan nylonkousenDeze cijfers zijn wel sprekend genoeg door zich zelf. zodat het overbodig is er nog bizondere pijnlijke beschouwingen te-moeten aan wijden. En welke zijn nu de algemene uitzich ten Misschien 'toch nog rooskleurig Daar is vooreerst het allerlaatste bericht je dat de heer Dorlodot een wetsvoorstel zal indienen, strekkende tot het houden van een volksraadpleging om minstens te weten wat de meerderheid der bevolking over de Koningskwestie denkt. De socialis ten die een volksraadpleging ongrond wettelijk noeAen, wat werkelijk waar schijnt te wezen zouden nu onderzoe ken. wat zou kunnen gedaan worden om de regering uit het straatje zonder eind te helpen. Daar is dan tweedens en vooral het ver heugend feit dat de twee grote partijen spijts hun principiële opvattingen het toch nog steeds roerend eens blijven dat alle landsheil van hun gezamenlijk bewind afhangt. En daar is dan derdens het blijvend feit dat we. in België met vergelijking tot om het even welk ander land nog steeds in het paradijs leven Alles laat dan ook vermoeden, dat onze regering plichtsbewust alle hangende problemen ieder op hun -tijd ten goede zal weten op te lo?sen. en we ons voorlopig nog niet angstig hoeven te maken voor een ineen storting van ons land- TIJL. Daar er op KERSTDAG en NIEUWJAAR in onze drukke rij natuurlijk niet gewerkt wordt, vragen wij beleefd doch dringend aan onze medewer kers de twee eerstvolgende we ken hun kopij één dag vroeger in te sturen en aan de heren Notarissen eveneens hun aan kondigingen één dag vroeger te verzeilden. Aan allen bij voorbaat dank DE CONFERENTIE DER VIER MISLUKT STREVEN VOOR DE EUROPESE EENHEID EEN DRIEPUNTENPROGRAMMA VAN DE HEER GUTT VOOR DE WEDEROPBOUW VAN EUROPA VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS ER ZOUDEN ZICH NOG ACHTTIEN DUIZEND FRANSEN IN SOVJET-RUSLAND BEVINDEN NOG STEEDS WOELINGEN IN PALESTINA, ONLUSTEN IN INDIE EN EEN ONOPGELOSTE INDONESISCHE KWESTIE FIN ANTIELE MAAT REGELEN IN RUSLAND HET MARSHALLPLAN STEEKT VAN WAL. Woensdag 17 December 1947. De VIERzijn uit elkaar gegaan de conferentie van Londen is teneinde en mislukt. Drie weken hebben de vier ministers van Buitenlandse Zaken ver gaderd Het was een onophoudend kra keel de bitsige woorden waren geen en kele vergadering uit de lucht. Doch nu verleden Vrijdag overtroffen de beledi gingen alle voorgaande, zodat de heer Marshall, er nu Maandag, een einde aan maakte door gewoon te zeggen Het is beter dat we uiteen gaanEn de VIERwaren het voor één keer alle vier eens. en ze gingen, ieder zijn weg. terug naar eigen streek, om aldaar eens ts gaan overleggen wanneer ze weer eens zouden kunnen samen komen, om ver der te krakelen, ruzie te maken en het weer niet eens te worden. Waarop is nu de conferentie eigenlijk in hoofdzaak gestrand De Russen wil den van Duitsland een reparatieschuld van tien milliard dollars, eigenlijk vijf tien milliard, indien men er de vordering bijrekent. die Moskou ook voor Polen deed gelden. De Amerikaan en de' En gelsman meenden dat dergelijke ontzagge lijke reparatie door Duitsland niet kon betaald worden, zonder de ondergang van dit land te bewerkstelligen. Daarbij Ame rika. dat de in noodverkerende landen wil ondersteunen en helpen, wenste niet dat zijn hulp uiteindelijk alleen aan Rusland zou ten goede komen. Van deze twee standpunten uit een geredetwist, een scheldpartij in regel en... nu is het ge daan. De c VIER zijn naar huis. de heer Molotov zou zelf niet eens afscheid ge nomen hebben ran de drie anderen, en hl éen trok recht naar Moskou gevlogen zijn. We kennen allen van naam en wellicht ook ten dele aan onze beurs onze oud-mi- nister de hr. Gutf. Wat er nu ook over deze meneer geschreven en gewreven wordt, dat éne blijft waarhij meent het bui tengewoon goed en staat uiteindelijk niet alleen in ons landeke. maar zowat in de ganse beschaafde wereld heel hoog aan geschreven. als een genie in de finantie- wetenschap en -kunde Hij werd dan ook. een tijdje geleden, bestuurder van het in ternationaal monetair fonds. Nu verklaar de hij dat de stabiliteit der munt moet beklemtoond worden in elk programma voor de wederopbouw van Europa. Hij stelde een driepunten-programma voor om de inflatie te bedwingen loonverhogingen zouden in geen geval mogen toegelaten worden vooraleer er een grotere hoeveel heid verbruiksgoederen beschikbaar is het volume van de inkomsten, die voor belegging zijn bestemd, moet beperkt wor den en de regeringen zouden hun uit gaven moeten besnoeien. Mevrouw Roosevelt, de zeer sympathie ke Amerikaanse, zat te Genève. de Kom missie. voor de Rechten van de Mens voor, en heeft in een voltallige vergadering een verslag onderzocht, ingediend door onze landgenoot Fernand Dehousse. over de toepassingsmaatregelen van een ge beurlijke internationale overeenkomst in zake de rechten van de mens. Niettegen staande de Russische afgevaardigde, die ouder gewoonte een nieuw onder zoek verzocht, heeft de kommissie met 12 tegen 3 stemmen, bij één onthouding, een voorstel goedgekeurd, waarbij de Indische afgevaardigde verzocht het Belgisch ver slag aan al de regeringen mede te delen Nu zullen de antwoorden der onderschei den regeringen de grondslag vormen voor een nieuwe studie. De Franse eerste-minister. de heer Schuman, heeft met ontstemming het Russisch protest verworpen en antwoord de met een beschuldiging van kwade trouw vanwege Rusland in zake zijn eigen ver plichtingen aangaande de repatriërings diensten. Kort voor de afkondiging van de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 1