YPERS LEVEN w aarheen deze Week? LEON BEIRNAERT Kosmos Toerisme CINEMA FLORA COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE Zorgt voor uw ontspanningsreisjes CINEMAS VOETBAL BOKSEN ALLERHANDE NIEUWS REVEILLON - BAL Handboogschietingen WILLEMSFONDS SCHILDERWERKEN VERSIERINGEN Beluikstraat 7 YPER JUNGLE CIRL ERGENS IN ENGELAND HET VPER>CH NIEUWSBiz. I Franse v aolit steunde net parlement de handelwijze van de regering met 411 s lemmer, tegéri 183 der Communisten. Te gelijkertijd uitte Francois Mitterand mi ni sief van Oudstrijders. in een radiorede de' aanklacht dat de Sovjet-Unie haar verplichtingen van de repatriëringsover- eenkomst van 29 Juni 1945 niet heeft na gekomen. en hij verklaarde dat 18.000 Fransen nog steeds in Rusland worden vastgehouden Op een derde nota van Rusland aan de zaakgelastigde van de Franse ambassade te Moskou werd geant woord dat er door Frankrijk geen ant woord za! op gegeven worden. Aldus ver scherpt de toestand tussen Frankrijk en Rusland zich geweldig. - In Palestina blijven de woelingen en -chietparüjen nog almaardoor aanhou den zowat ten alle kante grijpen over vallen plaats worden bommen geplaatst worden er Joden en Arabieren gekwetst en gedood Arabische scherpschutters talij- ven zich in hinderlaag leggen en Joodse convooien toeschieten aanhouden plun deren 1 X i Volgen^ elkaar tegensprekende oerich- •len uit de staat Kasjmir zouden hevige gevechten aan de gang zijn. nabij Oeri waar de Muzelmanse troepen er zouden in geslaagd zijn. bij verrassing een be langrijk' strategisch punt in te nemen. De opstandelingen melden dat meer dan 400 Indische soldaten zouden gedood zijn tij dens het gevecht Doch in de Indische militaire kringen werden deze berichten als c overdrevenbestempeld en in de mededeling van Zondag worden slechts patrouille-verrichtingen gemeld. De Indonesische kwestie wil ook nog steeds niet vlot van stapel lopen Het plan voorgesteld door de drieledige UNO- Kommissie voor Indonesië en dat een snelle en effectieve wapenstilstand op Ja va nastreeft werd Dinsdag door de Ne derlanders verworpen in de loop van de Nederlands-Indonesische onderhandelin gen aan boord van de Renville». zoals we het in ons vorig verslag hebben ge roeid De Nederlandse delegatie zou thans een gewijzigd plan hebben voorgelegd en tegelijk verdere besprekingen van het voorstel der UNO-kommissie hebben aan bevolen De inhoud van dit laatste plan wqrd niet onthuld, alhoewel zou gezegd zijn dat de Indonesiërs bereid zijn het nieuwe plan te aanvaarden Het top «-wereldgebeuren van deze week is zeker de ftnantiële maatregel, die plots in Rusland getroffen werd. Inder daad de Russische regering liet de roe bel devalueren, zodat de nieuwe diploma tieke wisselkoers van de roebel 8 roebels tegen één dollar zal zijneen roebel is bijgevolg nog 5.50 fr. waard Voor de roe bels. die op het ogenblik in het bezit der ambassades zijn. zullen deze volgens de normale koers een nieuwe roebel krij gen tegen tien oude. Daarenboven zou in Rusland thans alle rantsoenering zijn af geschaft: alle waren zouden ineens vrij gegeven zijn geworden, zodat Rusland voor het moment wellicht het enige land zonder rantsoenering is. Uit Washington wordt bericht dat de Senaat aldaar, op 15 December, de verbe terde tekst van het wetsontwerp voor de noodhulp van 597 millioen dollar goed keurde. Er wordt verwacht dat de pre sident Truman het wetsontwerp spoedig zal ondertekenen, zodat Frankrijk, Italië Oostenrijk en China dan onmiddellijk door Amerika doeltreffend zouden gehol pen worden. Aldus zou het Marshallplan zeer spoedig van wal kunnen steken. Alhoewel er in verscheidene landen ge vechten plaats hebben, en dat de grote VIER plots uiteen zijn moeten gaan zonder een noodzakelijke overeen komst te hebben gevonden, mogen we ons wekelijks overzicht toch met deze bemoedigende woorden sluitenMo menteel is er niets angstwekkends aan de wereldhorizont, die de wereldvrede plots zou kunnen verstoren. SPECTATOR ZITDAGEN MAANDAG 22 DECEMBER te IEPER en KEMMEL. waar de geteisterden zich voor alle inlichtingen kunnen wenden. Wekelijks naar het Municipaal Thea ter van Rijssl. Prijs 55 fr. Op 24 en 25 Dec.SIDONIE PANACHE Op 27 Dec.: FAUST. Op 28 en 31 Dec.: SIDONIE PANACHE Wekelijks naar het A. B. C. Theater van Brussel. Prijs110 fr. ICE REVUEanglo-amerikaanse pro ductie- Op 8 Jan. naar Gent Prijs75 fr LAUREL en HARDY komen in eigen persoon. KOSMOS TOERISME zorgt voor Uw plaatsen. Onze Prachtige Antocarreis naar de Azurenkust12 dagen. Afreis op 25 Januari. 22 Februari en 22 Maart Vraagt inlichtingen per Tel. 515 of 656 in onze burelen Grote Markt 26, leper (82) COLISEUM Zaterdag te 8 u Zondag te 2 90 u. te 5 u te 8 u Maandag te 8 u.. Dinsdag te 8 uur 'Evasion» (Ontvluchting), oorlogsdrama met Robert Taylor Norma Shearer en Conradt Veidt (Kinderen toegelaten' Donderdag (Kerstdag) te 2.30 u 5 u. en 8 u-. Vrijdag te 8 u. Twee grote filmenEn route vers Hollywood, muzikale co- medie met Bing Crosby en Les Enfants de Ia Jungle, avon turenfilm (Kinderen toegelaten). FLORA Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u Zondag te 2.30 u.. 5 u.. en 8 uur Maandag te 8 uur Jungle Girl. Ie deelHet Geheim van de Voodoo-Tempel met Frances Gifford. (De Vrouw Tarzan). (Kinderen toegelat.) Dinsdag te 8 u.. Woensdag te 8 u Donderdag (Kerstdag) te 2.30 u.. 5 u. en 8 uur: Ergens in Engeland, met Frank Randle (komische film) (Kinderen toegelaten .MAJESTIC Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u te 5 u. en te 8 u Maandag te 8 uur Bataillon du Ciel, met Pierre Blanchard en Janne Crispin. (Kinderen toegelaten). Dinsdag te 8 u Woensdag te 8 u.. Donderdag (Kerstdag) te 2.30 u, te 5 u. en te 8 uur: In Revenant, met Louis Jouvet. Gaby Morlay en Francois Perrier. (Kinderen toegelaten). OUD IEPER Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u.. te 5 u., te 8 u Maandag te 8 u. Pin Up Girl, met Betty Grable en Joë E Brown. Als voorfilm Wereld Nieuws (documentair). (Kinderen toegelaten). Dinsdag te 8 uur I antomas. met Marcel Herrand en Simone Signoret. Als voorfilm: een klucht. (Kinderen niet toegelaten). Woensdag te 8 u.. Donderdag (Kerstdag) te 2.30 u.. 5 u.. en 8 u Enfants en exil (Kinderen in Ballingschap), met Monty Wool- ley en Anna Baxter. Als voorfilm een documentair. (Kinderen toegelaten) Zondag te 3 uur. terrein Augustinenstraat CKRCLE SPORTIF YPROIS - F. C. COMINES 2e Afdeling Provinciaal. STADSSCHOUWBURG Donderdag (Kerstdag) te 5 uur GROTE BOKSGALA vier beroepskampen Lucidarme - Florcal (8 x 3). Mars - Korber 16 x 3) Servaege - Merveille (6 x 3). Ceuninck - Vanhamme )6 x 2) DIEFSTAL VERIJDELD Vrijdag avond omstreeks 23 uur plaatste de ge naamde G- P. uit Yper. zijn auto aan een drankgelegenheid in de Diksmuide- straat Toen hij op een zeker ogenblik gerucht hoorde aan zijn wagen, sprong hij buiten en stelde tot zijn verbazing vast dat een persoon in zijn auto had plaats genomen, denkelijk met het in zicht weg te rijden. Geholpen door enkele verbruikers die ter hulp waren gesneld, kon de onfor tuinlijke en daarbij licht aangeschoten chauffeur, een zekere A. M. uit Yper. in bedwang gehouden worden, waarna hij aan de politie werd overgeleverd. Na we achteraf vernamen kon hij zelfs niet eens sturen BOTSING Aan de hoek van de Kau- wekijn- en Meenenstraten deed zich een botsing voor, waarbij de autobus, gevoerd door Lepercq Georges uit Zonnebeke, die de Frenchlaan kwam afgereden, en de personenwagen bestuurd door Mahieu Louis uit Wervik, die uit de Kauwekijn- straat kwam. betrokken werden. Alles bepaalde zich gelukkig bij gerin ge stoffelijke schade. VROUW AANGEREDEN Toen de motorfietser Maertens Jerome uit Pope- ringe, aan de hoek der Elverdingestraat en Maloulaan. een auto wilde vermijden reed hij plots de genaamde Van Rapen- busch Emelie uit Tielt. aan. die op dat zelfde ogenblik de straat overstak. De vrouw werd bij haar val licht ge kneusd. terwijl de motorrijder, die even eens gevallen was, geen letsel bekwam. SCHIELIJK OVERLEDEN Maandag 15 December werd de genaamde Cauwe- lier Edouard. 48 jaar. dood aangetroffen op de W. C. van de herberg t Het Speel hof Brielenhoekje. De bijgeroepen dok ter kon slechts een natuurlijke dood vast stellen. ONZE STADSWALLEN Onze wal len. die door hun mooi uitzicht de trots waren van onze stad. en die de toerist ontegensprekelijk in bekoring brachten, waren stilaan wegens de grote droogte en het overal opschietend riet in een staat van verval geraakt. De regens der laatste weken hebben hier reeds een weinig aan verholpen en nu konden wij tot ons genoe gen vaststellen dat tussen de Meenen- en Rijselpoorten een aanvang werd gemaakt om het overtollige riet en vuil te verwij- leren. Een initiatief dat we slechts kunnen oejuichen NOG HET GROTE LOT Zoals we verleden week reeds meldden werd bij de Heer Arthur Baert, G. de Stuersstraat. een tiende verkocht van het winnend lot van één millioen der Kolon. Loterij. Naar wt komen te vernemen zou de gelukkige •vinnaar de Heer Hilaire Debergh zijn wonende Diksmuidesteenwég. 32 te Yper ?n werkzaam bij de N. V. Picanol. Aan de gelukkige winnaar onze oprechte geluk wensen Bijzondere Lessen voor CLARINETTE en SAXOPHOON ROGER NEYRINCK Jules Capronstr. 30, Yper (87) REINIGINGSDIENST BERICHT Op Donderdag Kerstdag en Donderdag Nieuwjaarsdag wordt het huisvuil niet af gehaald. In de straten bediend op die dagen, zal de reinigingsdienst de Woens dag de bakken ledigen De Burgemeester J. VANDERGHOTE. MILITAIRE OPEISINGEN De personen, welke nog in 't bezit zijn van opeisingsbewijzen wegens militaire opeisingen uitgevoerd vóór 1 Januari 1944. zijn verzocht hun aanvraag tot vergoe ding. gestaafd met alle nodige bewijs stukken. bij het Gemeentebestuur vóór 31 December aanstaande in te dienen. Na 1 Januari 1948 kunnen zij geen rechten meer op vergoeding laten gelden en zullen de uitgevoerde opeisingen ver jaard zijn ten bate van de Schatkist. Yper, de 15 December 1947. De Burgemeester. J VANDERGHOTE MEVROUWEN, MEJUFFERS Wie houdt niet van welverzorgde coif fure Hedendaags vraagt de haartooi veel vakkennis Uiterst verzorgde haren zijn een sieraad voor de vrouw. Daartoe kunt U zich een warme of een koude permanente laten toedienen, alsook alle schoonheidszorgen. Wie houdt niet van welonderhouden handen 'n Dame. 'n Juffer. Ja zelfs een jonge Heer gaat fier op mooie handen. Draalt dus niet een Manucureaan te vragen. Daarom wendt U naar de Coiffeuse ODETTE Gedipl. door het Institut Borie te Brussel. Boomgaardstraat 30, IEPER Tel. 462 (68) GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven GEVONDENOp 15-12-47 door Bonte August. D'Hondtstraat 4, een zwart va lies inhoudende witte stoffen mantel fan tasiebroek en muziekboeken, die hij- ter beschikking houdt van de eigenaar Op 17-12-47 door Maes Achille Dikke- buschsteenweg 175 tussen Yper en Boe- zinge. ter hoogte van de herberg St Cris- pijn een donker bruine brieventas inhou dende een eenzelvigheidskaart op naam van Deconinck Joseph, landbouwer te Boezinge. 1060 frank in bankbriefjes en andere papieren. Dit alles berust ten po litiecommissariaat VERLOREN Op 10-12-47 door Zuster Ma ria Alfonse G Gezelleplein 7 een ro zenhoedje. Op 11-12-47 door Dumarey Lucien uit Putte, wijk C 136c. tussen Brussel en Yper de achtertaksplaat nummer 574.99a van een personenwagen Op 12-12-47 door de Maatschappij Bel gische Boerenbond een zak van 50 kgr. Friese plantaardappelen Door Milleville Emile Basculestraat. 18 de nummerplaat 61168 van zijn motor rijwiel. Door Ronse Daniel. Schutteiaerestraat. 5. een grauwe vilten rechter manshand schoen. Op 13-12-47 door Woussen Henri, Hoornwerk 58. een zwarte linnen rug zak. ongeveer 360 fr. inhoudende. Door Donche Arthur. Stoffelstraat. 10. een blauw-lederen geldbeugel, een brief je van 100 fr. en vleeszegels bevattend. Door Verschore Roger. Lindendreef. 43. een rijwielplaat nummer 414602. Op 16-12-47 door Coppieters Marcel, uit Hollebeke. Paiingbekestraat. 19. een b ruinled eren aktentas te Yper. verzeke ringspapieren en persoonlijke papierén bevattend. Een premie van 500 fr. voor de vinder. WOENSDAG 31 DECEMBER 1947 te 8 uur IN LAPIERE'S ZAAL gegeven door de Entente der 'Oud strijders en Gelijkgestelden. Inkomprijs 15 fr. (75) Handboogmaatschappij «WILLEM TELL» Lokaal Gasthof De ZonSutiestr^, IEPER Op Zendag 21 December 1547 PRACHTIGE WILDSCHIETTNG Oppervogel1 Fezanthaan en 75 fr. 2 Zijdvogelselk een Fezanthaan. 2 Kallen ieder een wild konijn en 10 fT 20 primé'sieder een wild konijn 25 kleine vogels van 40 fr Inleg 50 fr. BOND DER OUDGEDIENDEN VAN HET RIJNLEGER Afdeling YPER Op Zondag 28 Dec. 1947 om 1430 ua, in het gewoon lokaal, café «Het KleuJ RijselRijselstraat, Algemene Vergade! ring. Om 16 uurKinderfeest en plukken vart de Kerstboom voor de kinderen be neden de 14 jaar van alle leden. HET BESTUUR UITSLAG TOMBOLA van het Geparfumeerd Bal der Yperse Coiffeurs Lijst der winnende nummers van de tombola op 14 December. 917 809 720 907 913 355 912 194 199 455 613 733 330 778 890 71 828 873 432 134 773 715 710 734 77f, 505 116 737 —74 777 495 32 176 806 602 904 559 724 799 606 408 383 AFDELING IEPER We zijn zo vrij onze leden er van te be richten dat in de eerste dagen hun de lid- kaart zal aangeboden worden voor het bestuursjaar 1947-'48 Het lidgeld bedraagt 40 fr. Nu we het bestuursjaar '47 afsluiten past het wel te verklaren dat leper er fier kan op gaan een Willemsfondsafde ling te bezitten, die, met haar 130 leden tot de sterkste der provincie behoort. Sedert haar stichting heeft onze afdeling nooit versaagd, trouw aan het baanbre kend werk van de grote bezieler en goud- Laat Uw binnenwerken in de Winter uitvoeren. Bijzondere voorwaarden. Beste uitvoering. (6) BURGERLIJKE STAND van 9 December tot 15 December 1947 Geboorten Callens Paul. Recollp. 5, van Langemark Lietaert Magda. Re collp. 5. van Bikschote Opsomer Ignes, Recollp. 5. van Langemark Verbeke Jeannine, Recollp. 5. Pennestraat, 70 Pluym Gilbert. Recollp. 5, Yperleestraat, 18 Couwet Roger, Recollp. 5. Lombaard straat 41 Coulier Noella. Recollp. 5, v. Oostvleteren Beele Nicole. Recollp., 5 Pennestraat 17 Cappoen Anny. Pope- ringestw.. 143 Vanderhaeghe Robert. Recollp.. 5. van Langemark. Overlijdens Ediers Leopold, werk man. 39 jaren, echtg. Sidonia Parein. Lin dendreef 91 Pullemulle Sidonie, 83 ja ren. echtg Henri Belaen, Diksmuidestw., 6f Vanneste Maria. 71 jaren. wed. Cal lens Julius. Meenensteenw., 29 Lebbe Martha. 40 jaren, ongeh. van Vlamertin- ge Cauwelier Edouard. 48 jaren wed. Declerck Elvira. Haiglaan. 47 Vande- pitte Solange. 4 maand. Diksmuidestw., 51 Demey Julius, landbouwwerkman, 63 jaren wed. van Cailliau Marie, van Vla- mertinge. Huwelijksbeloften Andries Roger, meester kleermaker en Roose Simonne, z. b. beiden geh. te Yper Oompernolle Julien. landbouwer, geh. te Yper en Schatteman Madeleine, dienstmeid te Mee nen. voorheen te Yper Walgraeve Jean, garnierder, geh. te Yper en Depuydt lacqueline. naaister van Geluveld. Huwelijken Verschoore Robert, pas werker en Gadeyne Rosanna. schoenstek- ster beiden geh. te Yper PRACHTPROGRAMMA'S VOOR KERSTMIS Een prinses van de Jungle regeert over de mensen en dieren der wildernis in een tot nog toe onbetreden gebied van Afrika. 2 WEKEN' van buitengewone en spannende avonturen, samengevat in de mach tige Episodefilm met FRANCES GIFFORD. DE VROUW-TARZAN Ie deelHET GEHEIM VAN DE VOODOO-TEMPEL. Van 19 December tot en met 22 December. 2e deelDE JACHT OP DE DIAMANTEN. Van 26 December tot en met 29 December. Een waar meesterwerk der hedendaagse filmtechniek, en een onovertrefbaar succes' KINDEREN TOEGELATEN. OPGELET Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 December, telkens om 8 unr Donderdag 25 December KERSTDAG om 2.30 u„ 5 m, en 8 uur VERANDERING VAN PROGRAMMA. Tot ieders voldoening zien we weer op het witte doek van de FLORA de begeerde Koning van de lach v FRANK RANDLE met zijn onweerstaanbare satellieten in de Super klucht Twee uren lachen. Muziek en gezonde Humor En Bokspassage. KINDEREN TOEGELATEN een schitterende (60) delver. die Jan-Frans Willems was. haar volksopleidende taak te kwijten en haar culturele invloed te bestendigen en te ver sterken. We willen alleen maar wijzen op onze Volksboekerij met haar 3 000 boek delen, die in 1945 nog meer dan 7.000 uit leningen boekte. Wegens omstandigheden, die niet van het bestuur afhingen, rezen moeilijkheden ophet werk van onze bibliotheek werd gehinderd door het gebrek aan een lokaal, dat volledig aan de wetsbepalingen be antwoordde. We hopen echter ook dit probleem eer lang op te lossen, maar daartoe zijn ver eist een doelmatige aanmoediging van de Staat en de bijstand van alle medele den. Daarom vragen we met aandrang dat overal onze nieuwe lidkaart een genegen onthaal zou vinden en dat diegenen, die nog geen lid zijn het stellig dit jaar nog zouden wordendat ieder oud-lid een nieuw lid zou trachten te winnen. We zijn overtuigd dat. met wat goede wil van alle Willemsfondsers het nieuw bestuursjaar kan ingezet worden met een gevoelige verhoging van ons ledenaantal- Dank zij de wakkere bedrijvigheid van het bestuur onder voorzitterschap van de Hr. Jude. werd niet enkel onder die moeilijke overgangsperiode van na '44 gezorgd voor de uitbreiding der afdeling, maar tevens voor een toenemende bedrijvigheid. Inderdaad kon dit jaar onze voordrach tenreeks hernomen worden en trad de be kende letterkundige. Karei Jonckheere als eerste spreker op met het onderwerp: De les van Cervantes Op 23 October, 15 November en 10 De cember gingen onder grote belangstelling de drie kunstexcursies door naar de opera te Rijsel alwaar de opvoering werd bij gewoond van de bekende opera'sLou" ise Faust en Carmen Dit jaar konden onze leden het beteke nisvol werk ontvangen van Professor Van Werveke samen met een specimen- nummer van het tijdschrift De Vlaam se Gids Reeds nu kunnen we mededelen dat Professor H. Van Werveke ons een voor dracht in Februari heeft toegezegd met het onderwerp, dat ieder stadsgenoot zal interesserenDe lakennijverheid leper n. Ons Bestuur doet wat het kan. maar niet altijd wat het wil. We zijn niet rijk en on ze gelden worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden door onze grondsla gen vastgelegd. Om te besluiten willen we nog uitdruk ken. k zeggen, dat we vooral de jeugd w'-' .en wekken voor het cultureel en natio naal streven van het Willemsfonds. Wil men het werk van heden voortge zet zien meer nog in stijgende ü-n zien toenemen, dan moet het Wil.em»- fonds gedijen door een nationale Bel gisch-Vlaamse Jeugdbeweging- De jongeren die dit begrijpen kunnen en willen, treden tot onze vereniging toe' Bij voorbaat dank. het bestuub-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 2