HUIS CHRISTIAEN RADIOS het leerlingenconcert der J. DANLOS REVEILLON - BAL Gemeenteraadszifting van 12 December 1947 Handel- en Nijverheids- kamer Y per DE WONDERDOKTOOR KREDIET COMPTANT 28, Boterstraat - IEPER - Tel. 301 VERKOOP - HERSTELLINGEN - VERWISSELINGEN KERKELIJK NIEUWS ZONDAGDIENST BEDANKING ZIELMISSEN HET YPEBSCH NIEUWS Blz 3 STEDELIJKE MUZTEX AK A DEMI E Op Zondag 14 December 11 bad in de Stadsschouwburg het leerlingen-concert en de prijsuitdeling der Stedelijke Mu- xiekakademie plaats Wanneer we nog eens vlug het program ma overlopen dan denken we aan de Polonaise in la groot op. 52van Fr Cbopin. Dit werk. waarin Chopin ons een oorlogsscene voorstelt met zijn triomfan telijk klinkende opmarsch. zijn beang stigende trompetsignalen, zijn overwin ningshymne werd door Mej. Gits flink uitgevoerd We vragen haar echter goed de slapheid der handen en der polsen te bewerken. Heer Delahaye bracht ons een Reciet en Aria uit de s Messiasvan Handel Hiermede heeft de uitvoerder ons een deeltje geschonken van het prachtig ora torium van de Meester, in wier werken we steeds een ontroerende piëteit vin den Spijtig dat zo'n werk geen orkestbe geleiding had en zo tot zijn volle waarde niet kwam Verder hoorden we nog een Aria uit t Hamlet van A. Thomas en Septemberavond van Aug De Boeck We menen hier echter dat die werken wat te zwaar waren voor de stem van Heer Delahaye Ten andere we hebben van de uitvoerder niet gekregen wat hij eigenlijk kan Misschien had de vochtige 'atmosfeer der zaal daaraan wat schuld Mej. A. Debruyne speelde met brio de le sonate voor cello van J. L. Duport. We genoten gedurende enkele stonden van die klanken... die ons soms wel tot in 't diepst van 't hart ontroeren. Cello, het dromerig instrument... met Duport hebben we kunnen meedromen Mej. Debruyne mag wel wat minder ner veus zijn bij het optreden- Wanneer U een werk ingestudeerd hebt en het volkomen meester zijt. moogt U dan wel gerust zijn. niemand die in de zaal aanwezig is zal het nadoen Sonate no 14 op 17 no 2 of de gekende Mondscheinsonate voor klavier van L v. Beethoven werd uitgevoerd door Mej Moerman. Die sonate treft ons door zijn stille ontroerende Adagio, zijn sierlijk Allegret to. zijn Trio en zijn geweldig Presto Agi tato. De pianiste beheerste volkomen het klavier en toonde ons werkelijk haar prijs van uitmuntendheid verdiend te hebben. Dit concert mag als geslaagd beschouwd worden én door het flink optreden der uitvoerders én door het aandachtig, luis terend publiek. Spijtig dat we in de con certen der Muziekakademie de frisheid en afwisseling van vroeger missen Waar blijft de klas van clarinet, saxofoon.. Of zijn de blaasinstrumenten van de ou de tijd of misschien afgeschaft En. waarom horen we niet eens een cantate of zoiets uitgevoerd door de leer lingen der notenleerklassen Was het niet eqjit aangenaam toen die zovele frisse, jonge kelen Zondag 11. het volkslied zongen Zeker, onze muziekakademie staat hoog aangeschreven en met recht, maar er moet nog verder gegaan worden.- Stippen we nog aan dat na de uitrei king der diploma's en eremetalen de Hr Dehem. Schepene - Voorzitter, de luiste raars op een flinke spreekbeurt vergast- ste. waarbij hij de muziek voorop stelde in dienst tot de opvoeding der jeugd en tot het familiaal leven. Aan de Heer Bestuurder, leraars en leerlingen sturen we onze beste dank en verder vee! geluk en flink werk Moge on ze muziekakademie er veel toe bijdragen tot het schoner maken van onze stad en ons volk. Ardito TENTOONSTELLING der werken van Kunstschilder in Hotel Splendid Britannique, Grote Markt te leper, van Zaterdag 20 tot Dinsdag 30 December, telkens van 10 tot 12.30 u. en van 2.30 tot 6 u 89) DE ONVERMOEIBARE KWEKERS Twee Verbond leper-Poperinge Prijskamp voor Kanarievogels Zondag 1. 1. had in het café De Trom petGrote Markt te leper, een prijs kamp voor Kanarievogels plaats, tussen óe kwekers van de Ieperse maatschappij De Onvermoeibare Kwekersen deze van de Kunstkanarievan Poperinge *Bij de eerste ontmoeting welke te Pc peringe plaats greep op 30 November be haalden de Ieperse kwekers 2401 punten tegen 2181 voor Poperinge. Ditmaal heb ben zij met 2581 punten tegen 2123 aan Poperinge. een overwinning behaald en tevens het kunststuk gewonnen dat aan de ze pri.skamp verbonden was Hieronder de voornaamste uitslagen Demoor Georges CYper) 88 punten Dubois Jules (Yp.) 87 p.Crombez Re mi (Yp.2 zangers met 87 p.; Maselis valere (Yp 87 p. Brabants Cyriel (Pop.) 87 p Demoor Georges (Yp.) 84 p.Crom bez Remi (Yp.) 84 p.Verdoene Theophiel (Yp.) 84 p.Maselis Valere (Yp.) 84 p. Maselis Valere (Yp.) 3 zangers met 81 p. Dubois Jules (Yp 2 zangers met 81 p Seghers Theophiel (Yp.) 81 p. Debacker Hypol (Poperinge) 81 p.Demoor Geor ges (Yp.) 78 p Vickar Roger (Pop.) 78 P-: Verdoene Theophiel (Yp.) 2 zangers met 78 p.; Seghers "nieophiel (Yp.) 78 p Kind Irma (Pop.) 78 p.Willemyns E duard (Yp.) 2 zangers met 78 p Dubois Jules (Yp.) 74 p.Debacker Hypol. (Pop 72 punten WOENSDAG 24 DECEMBER 1947 te 20 uur IN LAPIER ES ZAAL ten voordele der steunkas van het Nat. Verbond der Oorlogsinvaliden. Inkomprijs 15 fr. (76) De plaatsen voorbehouden aan het pu bliek zijn volledig verlaten als de Heer Schepene Lefere, die als voorzitter op treedt. om 17.10 uur de zitting voor ge opend verklaart. Hij verontschuldigt de Heer burgemees ter J. Vanderghote en de Heer Lahave, ie door beroepsbezigheden weerhouden vordt. Afwezigde Heren Missiaen Rouseré en Witdouck. I. Proces-Verbaal der vorige zitting van November 1947. De Heer Stadssecretaris A. Versailles geeft lezing van het verslag, dat zonder bemerkingen door alle raadsleden wordt goedgekeurd II. C. O- O- Overdracht van pacht. Het betreft hier een aanvraag vanwe ge de Heer Charles Balevier die zijn pachtkontrakt met de commissie van open bare onderstand, wenst over te dragen ten gunste van zijn schoonzoon Achiel Cottyn. Gunstig advies met algemene stemmen, mits de onthouding van de Heer Capoen. lid van de C. O. O. III. C. O. O. overdracht van pacht. Gelijkaardige aanvraag als de voorgaan de vanwege de Heer Etniel Vanpeteghem. insgelijks ten gunste van zijn schoonzoon Zelfde advies als voor punt II IV. C. O. O. Openbare verpachting van landgoederen. Een vraag van de C O O. tot verpach ting van landgoederen, wordt goedgekeurd mits de onthouding van de HH. Capoen. Michiel, Roegiers en Vergracht. De Heer Missiaen, die gedurende de be handeling van dit punt was binnen ge komen. neemt aan de stemming geen deel V. Stadsmeisjesschool. Nieuwe ingang. Goedkeuring ontwerp en bestek. De gewone ingang langs de Rijselstraat werd aangekocht door de Heer Bouckaert tandarts Daarom moet er nu voorzien worden in een nieuwe ingang, die zal uitgeven in de Sint Elisabethstraat. De bestendige deputatie van Westvlaanderen. heeft gevraagd, mits goedkeuring van de verkoop aan de Heer Bouckaert, de plan nen voor deze nieuwe ingang voor te leg gen. Deze werken zouden de som kosten van 136 022 fr. Dit wordt met algemene stemmen aan vaard. VI. Lening op lange termijn voor a) werken electrische straatverlichting b) werken uitbreiding electriciteitsnet, goedkeuring. De Heer Lefere geeft lezing van dit punt. Deze werken zullen ongeveer 1.892.000 fr. bedragen. In dit bedrag moet de stad tussenkomen met de gelden voort komend van de fiscale amnestie, die on geveer 890 000 fr. bedragen, zodat er dan nog 1 milüoen overblijft. Voor deze som zou er moeten een lening aangegaan wor den op lange termijn bij het gemeente krediet Uit de bespreking die volgt en waaraan de Heren Lefere, Missiaen en Seys deel nemen. blijkt het dat er voor het tweede deel van dit punt geen twijfel 'bestaat, ter wijl voor het eerste deel de meningen verschillen. De Heer Lefere wijst er op dat de elec- triciteitsmaatschappij reeds met de uit voering van het eerste gedeelte, t. t. z de straatverlichting, begonnen is, maar hij stelt voor deel a. voor onderzoek te ver dagen. en deel b. goed te keuren. De stemming geschiedt dan ook in die zin en het tweede gedeelte wordt met al gemene stemmen aanvaard. De Heer Rouseré is tijdens de behande ling van dit punt eveneens binnen geko men. VII. Stadsbegroting 1947 Wijzigingen Enige wijzigingen aan de begroting'47 voortspruitend van het aandeel der stad in de passieve luchtbescherming, de ver hoging der sociale lasten voor de werk lieden, het gemeentegevang (internerings centrum) en de vergoedingen aan het stadspersoneel. worden ter goedkeuring voorgelegd. Daar de vergoedingen van het stadsper soneel deel uitmaken van de dagorde der geheime zitting, wordt de stemming ver daagd tot na de behandeling van dit ge deelte. VIII. Leerwerkhuis Aankoop van meu bilering. Goedkeuring ontwerp en bestek. Een vraag van de directrice van deze in stelling, tot goedkeuring van de aankoop van 12 grote werktafels en 25 stoelen, voor een totaal bedrag van 13 950 fr.. wordt met algemene stemmen ingewilligd. Stadseigendommen Huis Surmont IX. Vaststelling bedrag der oorlogsschade X. HeropbouwGoedkeuring ontwerp en bestek. XI. Aanvraag voor aanwending der toe te kennen vergoeding van oorlogsschade voor herstelling en aanpassing stadhuis en opbouw arsenaal der brandweer. Daar deze drie punten één en hetzelfde onderwerp betreffen worden zij samen behandeld. Door de Heer Stadsarchitekt Gits werd het bestek voor deze heropbouw opge maakt. Het voorstel om dit huis te her bouwen zonder kunstgevel, zoals dit vroe ger het geval was. voorziet een waarde van 65.200 fr.. terwijl de heropbouw met kunstgevel. 35.000 fr. meer bedraagt. Dit alles berekend aan waarde 1939. Voor de huidige waarde moet men een coëfficiënt 5 toepassen. Gezien het nu echter een stadseigendom betreft en de herstellingen waarschijn lijk hoger zijn dan het bedrag der schat ting voorziet, zou de stad vragen deze som te mogen aanwenden voor de erstelling van het stadhuis en voor het opbouwen van een nieuw arsenaal voor de brandweer. De Heer Missiaen verklaart zich in prin ciep akkoord, maar hij betwijfelt dat de huidige waarde van het tweede bestek |t- z heropbouw ^iet kunstgevel, zal mogen aangewend worden Daarvoor is echter de toelating van het bevoegde Mi nisterie noodzakelijk en het stadsbestuur kan het in elk geval beproeven. Deze drie punten worden dan ook met algemene stemmen goedgekeurd XII. Vraag om in rechte te mogen op treden. Verleden Zomer werd de auto van de brandweer aangereden door een Franse auto. Er werd toen een schadevergoeding toegekend van 1648 fr. Daar de werkelijke schade echter meer bedraagt, vraagt het schepenencollege in rechte te mogen optreden. Dit wordt met algemene stemmen toege staan. XIII. Mededelingen. De Heer Lefere brengt ter kennis dat de maatschappij voor waterbedeling aan de stad het voorstel doet om bij het net aan te sluiten Zo zou aan de stad een verbruik van 2 000 m3 per dag toe gestaan worden. Hij betreurt het dat de stad haar eigen natuurlijke watereigendommen niet kan aanwenden zoals het behoort en zegt dat deze leiding in een noodtoestand als de tegenwoordige grote dienstén zou bewij zen. De stad zou moeten voorzien in de aan sluiting vanaf de veldhoek te Geluwe. wat Zuidelijk Westvlaanderen wordt ge noemd, tot Poperinge of Westelijk West vlaanderen. In deze werken komt de Staat tussen voor 1/3, de Provincie voor 1/8 en de rest blijft aan de stad. uitgedrukt in aandelen van 100 fr. ieder Na de opsomming van de verscheidene bedragen komt de Heer Lefere tot het besluit dat de vaste lasten voor de stad jaarlijks 46.040 fr zouden bedragen, met daarbij nog de kosten van onderhoud en exploitatie. De Heer Seys maakt hierbij de opmer king dat de kosten van onderhoud van de beide vijvers wel meer zullen bedragen en hij vindt het goedkoop, hierin volledig bijgetreden door de Heren Missiaen en Robyn. De Heer Lefere besluit ten slotte met er op te wijzen dat het slechts een voor stel is. dat het schepenencollege eerst grondig zal moeten instuderen. De Heer Missiaen vraagt nu het woord en zich tot de Heer Muiier, schepene van openbare werken, wendend, zegt hij Dat deze Zomer, wegens de grote droog te en het ontbreken van alle regen, de wa terbedeling niet normaal kon geschieden neem ik volledig aan. maar dat nu. na de regens der laatste weken, de toestand nog immer dezelfde is gebleven en wij 's morgens vroeg en gedurende de nach zonder water zitten, kan ik maar niet be grijpen. Ik geloof dat de mensen reeds ge noeg betalen voor hun water, opdat ze waar voor hun geld zouden mogen krij gen. En benevens dat, wat zou er gebeu ren moest er 's nachts brand uitbreken Kan de Heer Schepene mij daarover uit leg geven Mr. Muiier Ik weet het. wij staan volledig voor een noodtoestand, maar ik geloof dat we alles doen wat enigszins mo gelijk is en dat zult U gemakkelijk be grijpen de vijver van Zillebeke die er het best voorstaat heeft voor het ogenblik een waterpeil van 1.55 m., terwijl dit nor maal 3.80 m. bedraagt. Wat echter Dikke-, buschvijver betreft, daar hebben we maar 45 cm. hoogte, terwijl verleden jaar op 20 December, dus op hetzelfde tijdstip on geveer. er overstroming was en wij een peil hadden van 3.70 a 4.70 m. Wij1 kun nen dus maar water geven, zoals de voor raad het toelaat Dit legt ook de geringe drukking uit. Mr. MissiaenMaar de drukking komt toch van de watertoren die het water uit de vijver opneemt En 's morgens heb ik hoegenaamd niets Mr. LefereSedert ecpi paar da^en is dat toch al verbeterd. Mr. MissiaenIk krijg hoegenaamd niets. Mr. RcegiersIk ook niet. Mr. MuiierVerleden jaar werd een motor in werking gesteld, die naderhand moest afgelegd worden. Nu is hij terug in werking. Mr. MissiaenHoe komt het dan dat wij geen water hebben 's morgens Mr. MuiierOm vijf uur 's morgens be gint men water te steken. Maar slechts Zillebeke kan volledig geven, want daar kunnen wij elf uren pompen. Nu volgt een verwarde bespreking, waarop de Heer Lefere tenslotte opmerkt De vraag is nu. hoe komt het dat er in sommige huizen 's morgens water is en in andere niet. Heer Schepene Mr. MuiierWel. 's morgens beginnen we om 5 u. aan beide vijvers water te steken, en het is slechts op het ogenblik dat de twee stromingen elkaar ontmoe ten dat we pressing hebben, dus in de ene plaats vroeger dan in de andere. Dit ALGEMENE VERGADERING Op Zaterdag 20 December te 20 uur, wordt in het lokaal Hotel AU SUL TAN Grote Markt leper, een algemene vergadering gehouden, van al de leden van de Handel en Nijverheidskamer met volgend onderstaand belangrijk program ma 1) Verslag Handelsfoor 1947. 2) Aanduiding comité Handelsfoor '48- 3) Vooruitzichten Handelsfoor 1948. 4) Vaart leper - Komen. 5) Mededelingen. Niet één lid ontbreke op deze vergade ring. TONEELGROEP CRESCENDO Kruisstraat Op Zondag 21 Dec. te 5 u. en Maan dag 22 Dec. te 7 u. opvoering in de Zaal Familiekring van het drama tisch spel MIJNRAMPen het kerstblijspel «OPSTAND IN DE KRIBBE Kaarten 20, 15, 12 en 8 fr. te oeko- rnen bij Roger Lauwers. Stwg op Dik- kebusch en A. Vermeersch, Boterstr. 18) Con. Hofbouw Maatschappij en Werk van den Akker O Zondag 21 December 194" om 15 uur ALGEMENE VERGADERING Dagorde 1) Lezing van het verslag der vorige ver gadering. 2) Mededelingen. 3) Voordracht. 4) Ontvangen der jaarlijkse bijdragen. 5) Beoordeling der aanbrengsten. 6) Voorstelling van nieuwe leden. 7) Tombola. Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter. F DETHOOR H. CASIER. TONEELAVOND Op Kerstavond, 24 December, te 8 u„ in de feestzaal van het Christelijk Volks huis. opvoering van De Kerstmis van Broeder Thomas en de Drie Rovers to neelspel in zeven taferelen, door Br. Gum- marus. opgevoerd door de K. W. B. Prijzen der plaatsen Leden 8 en 12 fr. Niet-leden 12 en 15 fr. <92) geschiedt nu zeer onregelmatig, en dit verklaart tevens de veelvuldige breuken aan de waterleiding. Ik ben echter immer bereid om met een onderzoekscommissie de zaak ter plaats te bestuderen Naar de berekeningen echter, wordt er nog altijd te veel water gebruikt in stad. Nu we echter toch over water bezig zijn, zou ik graag terug komen op het ge val van een gemeenteraadslid dat be weerde in de vorige zitting 1.600 fr. te hebben moeten betalen voor zijn kranen, daar de bediende van de waterdienst in zijn huis alle kranen had opgenomen, en zelfs zoals hij zegdede afsluitkraan in de kelder en de kraantjes aan de chassen Toen werd er ook verkeerdelijk be weerd dat de bediende het recht niet had in de kelder te gaan. Ik heb deze zaak persoonlijk onder zocht en ziehier de toestand buiten het huis bevinden zich 3 kranen met lansen aan 250 fr. ieder is 750 fr. Voor de ove rige kranen binnenshuis betaalde hij 360 fr. of samen 1110 fr wat dus nog geen 1600 fr. is. Wat nu de toelating betreft om in de kelder te gaan. moet ik verwijzen naar artikel 2 van het reglement dat zegt dat er aan de bediende van de waterdienst moet toelating verleend worden om in de kelder te gaan tussen 9 30 en 11.30 u. en tussen 14 en 18 u. Hoe zoudt ge anders willen dat hij zijn dienst zou doen Tevens houd ik er aan te verklaren dat dit jaar 1100 kranen werden ontdekt die niet aangegeven waren, en die de grote oorzaak zijn dat de waterprijs moest verhoogd worden. De Heer Lefere besluit met er op te wijzen dat wij ons werkelijk voor een noodtoestand bevinden, waaraan moeilijk te verhelpen valt. Hier wordt de openbare zitting gesloten om 17.55 u.. om over te gaan tot de ge heime zitting. Naar we achteraf konden vernemen werden in de geheime zitting volgende benoemingen gedaan StadsbibliothecarisMijnheer Octaaf Mus. In de stedelijke muziekschool Lerares voor notenleer, 3e jaar meisjes Juffrouw Jacqueline Rondelez. Lerares voor zangJuffr. Irène Verhack. Lerares voor klavierJuffrouw Andréa Moerman. Notenleer le jaar jongensJuffrouw Jacqueline Rondelez. Koperen speeltuigen Mijnheer Richard Vanderhaegie. Na de geheime zitting werd de verga dering terug open verklaard en werd het 7e punt der dagordewijzigingen aan de stadsbegroting 1947, goedgekeurd. Wegens plaatsgebrek zullen wij slechts in ons eerstvolgend nummer de publicatie van pnze vervolgroman van JOS. JANSSEN kunnen aanvangen. Het oudste en alom ge kende huis der streek sedert 25 jaren. (4) DE KERSTVIERING IN ONZE KERKEN ST M.AARTENSK ATHEDRAAL 1/4 u vóór middernacht wordt de kerk geopend. Te Middernacht Processie naar de Kribbe Plechtige Middernachtsmis gezongen door de zangertjes van St Maartens. Vóór, binst en na de mis uitvoering van meerstemmige Kerstliederen Te 7.30 u.Plechtige Herdersmis. Te 10 u.Plechtige Hoogmis, gezongen door het knapenkoor en het volk Te 3 u. Plechtige Vespers en Lof mei Kerstliederen KERSTDAG IN ST NIKLAASKERK Middernachtmis door het vrouwenkoor. Te 8 u Herdersmis. Tc 10 u.Hoogmis in Polyphonie. Te 3 u.Vespers, sermoen en lof. St Jozefs Kerk Paters Ongeschoeide Karmelieten- WOENSDAG 24 DECEMBER 1947 14 u Plechtig gezongen Eerste Vespers- Vanaf 14 45 u.Biecht gelegenheid. Om 2130 u. wordt de kerk geopend voor de plechtigheid van Kerstnacht. Niemand wordt toegelaten zonder toe gangskaart 22 u. Plechtig gezongen Kerstnacht metten. 23.40 u. Kerstnacht-processie. Aankondiging van Kristus' Geboorte. Stille Nacht van Fr. Gruber. DONDERDAG 25 DEC. 1947 KERSTMIS. 24 u. Middernacht-mis. Het St Jozefs koor zingt Het mis-eigene in het gregoriaansDo- minus dixit ad me. De driestemmige plechtige mis van Aug. De Boeck, met orgel en snaren. Onder de Offerande Adeste, Fideles in de bewerking van Novello. Na de misO Alderliefste Kind Vierstemmig mannenkoor op oud Neder landse tekst. Tenor- en baryton solo, met orgel en snaren begeleiding. Getoondicht door Jan Nieland Na de Nutting van de mis wordt de Kommunie aan de gelovigen uitgereikt er wordt echter evenwel geen biecht ge hoord. Van 5 tot 11 u. ononderbroken H. H. Missen; en alle kwartier wordt de H. Kommunie uitgereikt. 6.30 u.Gezongen Herdersmis. 11 u. Zeer plechtige Hoogmis. Het St Jozefs koor zingt Het mis-eigene in het gregoriaans Puer natus est nobis. De driestemmige Kerstmis: «Puer na tus est nobis» van F. A. Gevaert (1828- 1908). In leven bestuurder van het Ko ninklijk Muziekconservatorium te Brus sel. De mis wordt begeleid met orgel en snaren. Onder de OfferandeTui sun Coeli van J. H. Dietrich, (op 26). Na de hoogmisPauselijke zegen. 14.30 u. Plechtige Vespers van de hoogdag. 17 u. Zeer plechtig Lof. Na het lof Feestsermoen door E. P. Ides- bald. VRIJDAG 26 DECEMBER 1947 TWEEDE KERSTDAG. 9 u. Plechtige Hoogmis. 17 u. Plechtig Lof. N. B. Gedurende de Kerstdagen wordt de kerk verwarmd. Zijn alleen van dienst op ZONDAG 21 DECEMBER 1947 Dr DAELEMANS, Elverdingestraat Apoth. VANDAMME, Rijselstraat. KERSTDAG 25 DECEMBER Dr DELAISSE, G. de Stuersstraat. Apoth. VANROBAEYS, Boterstraat Vrouw Daniel VERMINCK, geboren Germaine BOLLENGIER, dankt langs de ze weg de vrienden en kennissen om de blijken van genegenheid haar betuigd bij het afsterven van haar teergeliefde echt genoot Heer Darnel VERMINCK evenals om hun tegenwoordigheid op de begrafenis. (64) Op Zondag 21 December te 9 u., in St Niklaaskerk, zielmis voor Heer ARTHUR HUYGHE Oudstrijder 1914-1918 echtgenoot van Vrouw Marie Labaere. Eigen Heerdstrat. 12 (90) Op Zondag 21 December, te 11.30 u.. in St Maartenskathedraal, zielmis voor de Afgestorven Vakbroeders van de Bakkersbond van het Arron dissement Yper. (91) Rouwt>erichten en aankondigingen van zielmissen moeten ten laatste te gen Donderdagmiddag, ten onzen bu- rele. Boterstr. 34. afgegeven worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 3