Openbare Verkopingen LENINGEN MONTGOMERY 1948 HUIS QVICK OSCAR Huis DELHAIZE „De Leeuw" KLEINE AANKONDIGINGEN ALFRED DEKEYSER WIDOUWWISSEN en KAPHOUT I. - Coedgelegen woonhuis III. - Perceel bouwgrond I. - HOFSTEDEKEN II. - WOONHUIS met 24 a. 94 ca. bebouwd#1 grond en Zaailand I - Cerievig, kloekgebouwd WOONHUIS II. - Zeer schoon en wel gelegen HANDELSHUIS III. - Schoon en gerievig WOONHUIS IV. - Perceel BOS TWEE WOONHUIZEN en perceel BOUWCROND Een WOONHUIS Een bijzonder welgelegen HOFSTEDEKE NIEUWKERKE Welgelegen WOONHUIS met WERKHUIS VLAMERTINGE VOOR IEDEREEN EN VOOR ALLE DOELEINDEN Fr. DE BECK Kauwekijnstraat, 6 IEPER De Nieuwe RADIO TOESTELLEN Doorgangstraat, 5 I E P r ZANDVOORDE GELUVELD LANGEMARK jf Vandenpeereboomplaats, 13 IEPER - Tel. 740 TE KOOP GEVRAAGD TE HUUR Te Huur of te Koop gevraagd Afbraak van nieuwgebouwde VILLA 62, Waterkasteelstraat - IEPER - Tel. 415 Kantoor der Domeinen Dikkebuschsteenweg 116 leper OPENBARE VERKOPING van De Ontvanger der Domeinen te leper. Djfckiebusehsteenweg. 116. ral op Maan dag 22 December 1947, om 2 u. namid dag in het Hotel Continental te leper •vergaan tot de opening der gesloten bie dingen betrekkelijk de verkoop van Lot 12.380 m2 Widouwwissen op stam te Hollebeke. Entrepot, rechteroever van het kanaal Ieper-Komen Lot 2 4 050 m2 Widouw wissen op stam. aan de Capoenbrug te Zillebeke. linker oever van het kanaal Ieper-Komen Lot 3 7.800 m2 Widouwwissen op stam. aan de Capoenbrug te Voormezele. rech teroever van het kanaal Ieper-Komen. Lot 4: 10 m3 Kaphout op stam. linker oever van de IJzer. grondgebied Reninge, tussen Km palen 27 en 28. Kosten 15 Comptante betaling. 50 Bomen bestemd als brandhout en ge legen langs de Rijksweg Ieper-Kruiseik. zullen zelfde dag nogmaals opgeroepen worden. (34) Kontoor van de Notaris Emile LEMAHIEU te Yper. TOESLAG DINSDAG 23 DECEMBER 1947 om 3.30 u. namiddag te Vlamertinge. ter herberg «De Casino», Dorpplaats, 5. van GEMEENTE VLAMERTINGE met hof en uitgang. Dorpplaats, nr 15. groot 376 m2. Onmiddellijk vrij. Ingesteld: 141.506 tr il. - Perceel bouwgrond nevens voorgaande, groot 273 m2. Onmid dellijk vrij. Ingesteld: 35-1M fr. nevens voorgaande, groot 274 m2. onmid dellijk vrij. Ingesteld: 20 000 fr. Voor verdere inlichtingen zie plakbrie ven met plan. N. B. Voor bezoek van het Woonhuis, gelieve de sleutel af te halen bij Mejufïer Dejonghe, Dorpplaats nr 9. (45) Kantoor van de Notaris VAN EECKE te Poperinge. MAANDAG 29 DECEMBER 1947 te 2 uur namiddag ter herberg De Kan tien bij Jwen Dewickere St Jan's Kruis straat 13, te Poperinge OPENBARE VERKOPING van te Langemark, wijk Boskant dicht bij de Galgestraat, groot 1 hectare 54 aren 24 centiaren. Bewoond en gebruikt door Mr. Jeroom Van Overbeke, zonder schriftelijke pacht. te Langemark dicht bij voormeld hofstedeken. Bewoond en gebruikt door wed. Oscar Blanckaert- Verhoest, zonder schriftelijke pacht. (67) Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper MAANDAG 29 DECEMBER 1947 te 2 u. namiddag in het gasthof De Maan Grote Markt te Yper INSTEL van STAD YPER met afhankelijkheden, erve en grond, staande en gelegen Lombaardstraat 41, groot 1 are 30 ca. Bewoond door Mr. Oscar Couwet. zon der geschreven pacht met achtergebouwen, koer en grond, staan de en gelegen Veemarkt 31. met uitgangs poort op het Minneplein, groot 1 a 54 ca. Bewoond door Mr. Joseph Dumortier. zonder geschreven - pacht. Gemeente WESTOCTER met perceel land. langs de weg van Locre- Hoekje naar de Meuleberg. groot 17 aren gelegen rechtover voorgaande koop. groot 1 are 68 ca. Laatste twee kopen gebruikt door Mr. Robert Pyck. zonder geschreven pacht. De huizen zijn te bezichtigen de Dins dag en Donderdag namiddag van iedere week tussen 2 en 4 uur. Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Rijsselstr. 90 te Yper. OVERSLAG: Maandag 12 Januari 1947 zelfde plaats en uur. (71) Studiën van de Notarissen THEVELIN te Meesen en LEMAHIEL' te Yper. De overslag van twee woonhuizen te Lo- ker. aangekondigd voor Maandag 29 De cember 1947, zal geen plaats hebben, deze uit ter hand verkoebt zijnde. (46) Studie van de Notaris Alf. VANHEE te MOORSLEDE OPENBARE VERKOPING van te ZONNEBEKE, Astridstraat. samen groot 10 aren 30 centiaren. Zie plakbrieven met plan. Gewone voorwaarden. Recht van samenvoeging. AFZONDERLIJK INGESTELD Koop I 36.000 fr. Koop II 56.000 fr Koop III 25.000 fr. TOESLAG op Dinsdag 30 December 1947 te 3 uur, in de herberg De Volksbond bewoond door Mr. Camiel Chaerle te Zonnebeke (55) Studie van Meester REYNAERT, Notaris te Staden. MAANDAG 29 DECEMBER 1947, INSTEL ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van 't Kanton Hooglede van Gemeente STADEN, Kapellerijstraat met afhankelijkheden en medegaande erve met uitgangspoort, groot 3 a 45 ca. Thans gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Heer Jean Decos- te-Vercaigne mits 1400 fr. TOESLAG MAANDAG 12 JANUARI 1948, Telkens om 2 u. stipt ter herberg Het Handelshuis bij Heer Jules Crombez. te Staden. Marktplaats. (84) Studie van Meester Edg. REYNAERT Notaris te Staden OPENBARE VERKOPING van te STADEN en HOOGLEDE, nabij «Sta den LindeHoogledestraat, bestaande uit zeer goed woonhuis en landgebouwen. hofplaats, zaai- en weilanden, gedeelte lijk dienstig voor bouwgronden, in één blok. samen groot volgens meting 5 ha. 26 a. 9 ca. Verdeeld in 8 loten. In gebruik zondei; geschreven pacht door Mevrouw Weduwe en Kinders Van- slambrouck. mits 7.000 fr. 's jaars. Voorbehoud van samenvoeging. AFZONDERLIJK INGESTELD Koop I. - 190 000 fr. Koop II. - 35.000 fr. Koop Hl. - 20 000 fr. Koop IV. - 20.000 fr. Koop V. - 40.000 fr. Koop VI. - 65 000 fr. Koop VII. - 40 000 fr. Koop VIII. - 57 000 fr. TOESLAG Dinsdag 30 December 1947, ter herberg De Gouden Hoornte Staden Ieper straat. bij Heer V. Gunst, om 2.30 uur stipt. Zie plakbrieven. Inlichtingen en plans te bekomen ter studie van Notaris Reynaert te Staden. (48) HET YPERSCH NIEUWSBfe C BURGERLIJKE STAND van 15 November tot 15 December 1947 Geboorten Duhavon Lucien. z. v Gil bert en Storm Feiicie Bril Chris Lane, d. v. Oscar en Cuminet Lucie Lefeb- vre José. z v. Clovis en Forceville Irène Danneel Maria. d. v. Maurice en De schuytter Urbanie Boudry Chantai. v. André en van Alleman Jenny. Hnwelijken Deeeuninck Hector en Vandevelde Marie-Louise Wijbaillie Roger en Verstraete Cecile Huwelijksaank ndiging Werbrouck G- en Demeerseman Rachel Overlijdens Bauet Marie 85 jaar - Six Cyrille. 75 jaar Despringre Emile 69 jaar Vanpeene René. 77 jaar Bon- due Charles. 74 jaar. INEENGEZAKT R. Vanpeene was boodschappen gaan doen met zijn doch ter. Ter hoogte van de Tramstatie geko men zakte de 77 jarige man ineen en bleef bewusteloos liggen. Hij werd binnenge dragen in de Tramstaüe. de dokter werd bijgeroepen en kon niets anders vaststel len dan dat de levenswekker hem had vaarwel gezegd De man werd naar zijn woning overgebracht EXAMENS In 't Staatsblad van ver leden week verschenen de uitslagen der examens bij 't Ministerie van Financies, afdeling Douanen en Accijnzen. Braem Georges, slaagde in het examen voor Douanier en Logghe Gabriel bekwam de 28e plaats in 't examen voor klerk bij de Douanen en Accijnzen. Er waren 450 deel nemers. Aan beide jongens de beste gelukwen sen. ONZE TRAM IEPER - DE SEULE Veel onheilspellende geruchten omtrent de tram naar leper doen alhier de ron de. Laten we vooraf zeggen er is iets van dat alles, maar niet alles, want waar er rook is, daar is ook soms vuur. Doch we moeten de zaken betrouwvol aanpakken Op de gemeente Nieuwkerke is een soort referendum gehouden en de uitslag bleef niet uitmeer dan 400 gezinshoofden heb ben protest aangetekend tegen deze in het vooruitzicht gestelde maatregel. Het af schaffen van de tram werd dus door allen aanzien als 'n verlies dat veel ongemak en schade zou meebrengen.' We lazen over enkele dagen in 'n blad dat er sprake was van tussentijdse regelingen, zodanig dat we toch eigenlijk zonder tram zou den vallen. Neen. zo nietwe moeten het kwaad uitroeien aan de wortel en de koe bij de horens nemen we vragen dat het zou blijven zoals het wasdat de tram blijve rijden zoals nu 't geval is. Immers, moest nu eens de geldkoers van richting veranderen, moest de Franse- frank de onze weerom waard zijn. de Compagnie der buurtspoorwegen zou er als de kippen bij zijn om weerom de grens zo goed mogelijk te verbinden met de Hallestede, die leeft van de vreemde. Daarom, moet alles blijven zoals het nu isna regen komt zonneschijn en de change blijft niet voor altijd zo. immers niets blijft duren. Piano. Kantoor van Notaris LAUWERS te Yper UIT TER HAND TE KOOP Gemeente ZILLEBEKE (Hooghe) gelegen ten Zuidkante der grote baan Yper-Meenen met 18 a. 40 ca. TUIN en BOUWGROND, hebbende langs de grote baan een straatzijde van 36 m. 80. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Cyriel Mylle, timmerman. Alle inlichtingen bij voornoemde notaris. (85) BAL Op Zondag 21 December gaat in de herberg De strooien hen het bal door ten voordele van de supportersclub de Roger-vrienden Wordt lid van deze vereniging en steunt aldus de locale renner Roger Meerseman SPORTKRING Zondag a. s. heeft S. K Vlamertinge bij zijn bezoek aan Dot- tenijs beide puntjes moeten aan de grens laten, wat echter niet beduiden wil dat het zo gemakkelijk gegaan is. De 2-0 uit slag mag dan ook voor Dottenijs gevleid genoemd worden, want benevens de twee afgekeurde doelen, bleef nog menig bru taal spel onbestraft. De aangeduide re feree Maes had zijn kat gezonden en de groenwitten profiteerden er van om een locaal scheidsrechter te doen optreden. Zondag a. s. krijgen wij het bezoek van Beselare en hopen beide puntjes te kun nen thuis houden. CROCHET - AVOND Zondag 11 Januari richt S. K- V. een prachtige zang avond in voor alle deelnemers van Vla mertinge en omliggende. Alle aanvragen en insturing der liedjes moet geschieden aan het adres van de clubsecretaris vóór 4 Januari. Deze avond is begiftigd met 1 000 fr. prijzen de omlijsting zal bestaan in een muzikaal gedeelte en het optreden van een imitator. BEVOORRADING Maandag: Bij zegels af te halen door de werkgevers. Dinsdag Compensatiebons voor te laat komers. Zaterdagzegels voor grensarbeiders. DUIVEN Op Kerstdag heeft er een monster duivententoonstelling plaats in Het Café de la Garebegiftigd met 1500 fr. prijzen en 4 wilde konijnen. Daar na wordt nog aan alle deelnemers een kosteloze tombola aangeboden H. G- AAN 2.50 fr. VOOR AANKOOP VAN 1. Gronden vanaf 8 aren tot 6 Ha. 2. Woonhuizen op minstens 10 aren grond, hovenierderijen. hennekwekerijen. en hoeven tot 6 Ha. uitbating. 3. Voor het bouwen of verbeteren van woonhuizen, stallingen, schuren. boerderijen, enz. AAN 3,75 fr. VOORBEHOUDEN .AAN WERKLIEDEN voor aankoop of bouwen van woonhuizen op minder dan 8 aren grond. VAN 3,75 fr. TOT 4,75 fr. al naar het bedrag, voor alle andere landbouwdoel einden. als overnamen, aankoop materialen, enz. VAN 4 fr. TOT 5 fr. al naar het bedrag, voor handelaars, Nijveraars, enz. AL DEZE LENINGEN kunnen aangegaan worden op KORTEN of LANGEN termijn. MET of ZONDER Levensverzekering, en worden aangegaan bij Instellingen werkend onder STAATSKONTROOL. VERVROEGDE TERUGBETALINGEN zijn altijd toegelaten. Kosteloze inlichtingen. Strikte geheimhouding. Ierteren WOENSDAG namiddag van 3 tot 5 uur. ZATERDAG voormiddag van 9 tot 12 omr. Vervaardigd met de beste grondstoffen, ongeëvenaarde muziek Weet. I gave. zijn te verkrijgen in het HERSTELLINGEN van Radio's en allerhande Elektrische Toestella, '63 Rantsoeneringsbericht Bericht aan de werkgevers De werk gevers worden verzocht de lopende reke ning van de rechthebbenden op bijzon dere zegels C af te sluiten, en er de in ventarissen van in dubbel exemplaar tus sen 21 December en 30 December 1947, te overhandigen aan de G D. R. R. Burgerstand der Maand November Geboorten Lamerand Eddy, zoon van Henri en Leire Bertha Ramon Agnes, dochter van Jozef en Dubois Yvonne. Overlijdens Lepla Marie, echtgenote Pauwels Leo-Paul. 47 jaar Desrous- seaux Ermenilde. echtgenote Ghekiere Louis-Emile. 69 jaar Huwelijken Van der Beken Cyriel, dagloner van Hollebeke met Desmarets Emilienne. dienstmeid van Zandvoorde Hoste André. vlasbewerker, van Zand voorde met Doolaeghe Agnes fabriek werkster van Hollebeke Vermakelijkheden Op Zondag 21 December 1947 Her- bergkermis Au Lion d'Orbijgenaamd de Rape bij Henri Dobbels Grote Prijskaarting in het bieden, man tegen man 500 fr. prijzen gewaarborgd. Be gin om 18 uur. s Maandags Kandeel. Sportavond Op Zondag 28-12-47 houdt de VeW Vlug en Vrij Geluveld - Zandv *7i in cnnrtavnnH TV» rliwn. OOfBi zijn sportavond. Te dezer gelesenk wordt in de zaal van Juffrouw k giaert de Geluveld, te Geluveld een nr tig bal gegeven. Ingang io fr open om 16.30 uur. 's Avonds om 22 uur prachtige kn» loze tombola voor de aanwezigen j Sportliefhebbers en -liefhebsters verwachten U. Wordt lid van Vlug en Vrij. CINEMAPROGRAMMA'S Cine R. al Op Zaterdag 20 December te 7 3o Op Zondag 21 December te 2, te 5 8 uur. Op Maandag 22 December te 7 ai De Zang van Bernadette (De vrerev beroemde film over het leven van de be genadigde Bernadette Soubïroux s. Lourdes). Op Kerstavond (24 December) te 7jjj Op Kerstdag (25 December) te 2 5 e'. 7 30 uur De twee weezeaDe poJ lairste filmroman ooit verschenen) N. B. Op 2e Kerstdag geen kinem. maar wel om 5 uur Grote Revue-avond Viert Kerstdag en Nieuwjaar in familie en goedkoop Voor uw KRUIDENIERSWAREN, FRUIT, GROENTEN, WIJNEN EN LIKEUREN wendt U tot de oudgekende Firma De Beste Kwaliteit De LAAGSTE Prijzen Men bestelt ten huize. (65) Kleine aankondigingen worden ten onzen burele, Boterstr., 34, aanvaard tot uiterlijk de Donderdag middag. ninwiuiiauiT ia* PIANO merk FONTEYNEzo goed als nieuw. Adr. t- b. (26) REMORQUE, draagvermogen 1.000 kgr. Minneplein 4. leper. (27) Uit ter hand te koopGroot en welgelegen WERKHUIS met TUIN. Centrum van stad. Adr. ten burele. (29) VOLLEDIGE WINKELINSTALLA TIE, Boomgaardstr. 19, leper. (28) ELECTRISCHE SOLDEERPOST, met benzinemotor, nieuw, op remór- que. Stock Americain, Gr. Markt, leper. (31 Kloeke JACHTSTOOF, adres ten burele. (77) Schone BUFFETSTOOF bij plaats gebrek. Zich wenden De Haeroe- straat 33, Yper. (73) WASMACHINE met motor, grote en kleine BASCULE, JACHTSTOOF Adres ten burele. (32) DRIEHOEKSTOOF en MANSVE- LO, Adres ten burele. (86) ZUIVERE EN ALLERBESTE BIJ- ENHONIG te verkrijgen aan officië- prijs. Zich wenden Baron Noël de Vinck Zonnedaele Zonnebeke. Tel. Moorslede 168. (62) (24) GARAGE voor auto, centrum stad Adies ten burele. (36 MEISJE, kennende machienschrl'. voor bureelwerk en om in winkel U helpen. Schrijven bureel van 't blac B. X. 30. (72' GOEDE PLAATSLAGERS, TIM MERLIEDEN, SMID, ELECTRISCHI LASSER. Adres ten burele. DEFTIGE WERKVROUW. 1 da per week. Elverdingestr. 40. Yper. (83 Goede beloning aan wie mij Yper, center van stad, een HUIS ter hand doet, kunnende dienen als v.. kei, zelfs mits verandering te deen Liefst met inrijpoort. Aanbiedmge-1 Fiersstraat 8, Yper. BEN KOPER, uitsl. als geldbeleg ging, van grote (40 Ha.) of kleiner^ HOFSTEDE van goede hoedanig^ in West-, zoniet Oostvlaandere- Schrijven A. D.. Oude Kerkstraat Antwerpen. (79» ZATERDAG 24 JANUARI l»4g om 11 u. ten burele van architect t Vandenpeereboomplaats. 47. te "j opening der aanbiedingen voer de braakwerken ener in 1930 nieuwg"10" villa staande en gelegen te BKIELt- «j Alle afgebroken materialen blijve gendom van de aannemer. -erkiS~ Plannen en lastenboek zijn te ve gen. mits 50 fr.. bij voornoemde arcW'(8f De nieuwe kleine CONTINENTAL schrijfmachine de perfecte machihe met lichts gang on doorslagvermegen aan de prijs van fr. 5 »gen _aan de Herstellingen Onderhoud Verhuringen - Occasies °°*:e verkrijgen REMINGTON PORTABLE fr. 4.800. - WOOD" STOCK, en ELECTRISCHE- en HANDREKENMACHINES. '8I'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 6