FILMWERELD SKODA J MYLLE-MARKEY Zonen Eetpla atsen - Slaapkamers - Huis voor Kinderartikelen - Mw Ch. STRUYVE-DUMON Denk-Sport H E U R S E L Albert SLOSSE - DIERYCK UIT DE PROGRAMMA'S KOOPT IN VERTROUWEN 129, Zonnebekesteenweg, 129, YPER Volledige keukens vanaf 3585 fr. of 320 fr. per maand Alle soorten BUFFETTEN, STOELEN en MATRASSEN 35, Rijselstraat IEPER -<■■■. POSTTARIEVEN a I °1 Manteltjes - Kinderkleedjes - Voorschootjes Barboteusen Kinderkostuumpjes Doopartikelen OPENING AANSTAANDE WEEK Verven - Nieuwwassen - Droogkuisen Rouw in 12 uren 41, Boterstraat- IEPER Kerst- en Nieuwjaarsgeschenken voor het Buitenland Scheurkalenders Kantoor- en Zakagenda s 1948 ter Drukkerij DUMORTIER 34, Boterstraat YPER C amionnettes en Luxewagens VERHAEGHE Albert IEPER - Tel. 148 HET YPEBSCH XIEI W- Biz. 8 KINDEREN IN BALLINGSCHAP ■iet Monty Woolley Roddy Mc Dowall en Anne Baxter. In Juni 1940, besluit M. Howard, een Engelsman die zijn verlof in bet Zuiden doorbrengt naar Engeland terug te ke ren Hij aanvaardt het toezicht over twee kinderen van een Engels Staatsbediende die zelf verhinderd is te vertrekken. Deze kinderen zijn Ronnie Cavanaugh en zijn zuster Sheila. Per auto en daarna per trein, komen Howard en de kleinen te Parijs aan waar zij vernemen dat de Duitsers de hoofdstad naderen. Een ander klein meisje. Rose, voegt zich bij hen. Howard en zijn drie beschermelingen bevinden zich nabij Chartres met duizen den uitwijkelingen wanneer zij door Duit se vliegtuigen worden gebombardeerd Een kleine jongen wiens ouders gedood werden komt op zijn beurt de groep ver groten In Chartres kan een vriend van Ho ward deze een boot bezorgen die hen naar Engeland kan brengen. Allen staan op het punt in te schepen wanneer de Gestapo op het toneel verschijnt. Iedereen wordt aangehouden. In de burelen van de Gestapo schijnt de toestand van Howard en van de kin deren hopeloos. Een oplossing kan noch tans gevonden worden. De Nazibevelheb ber biedt Howard de vrijheid indien de ze er in toestemt zijn klein nichtje Anna. wiens vader op het slagveld de dood vond en wiens moeder bij de Nazi's als ver dachte staat aangeschreven, mee te ne men. Howard die er op dergelijke manier gelukkig aan ontsnapt, neemt het voorstel van de Nazibevelhebber aan. Dezelfde avond gaan de Engelsman en de vijf kleintjes aan boord van het schip dat hen naar de vrijheid zal brengen. STOORS GORDIJNEN MATTEN TAPIJTEN Van de Peereboomplaats 27, IEPER De Grootste Keus Meubelpapier. DE LAAGSTE PRIJS. Rouwversieringen. - Markiezen. (40) PIN-UP GIRL met Belty Grable en Joe E. Brown. Geliefd kind van Missoula Montana U. S A. Pin-Up Girlen Sweet heart van duizenden Amerikaanse sol daten en matrozen, dit alles is de bekoor lijke Lorry Jones. Op weg naar Washington D.C.. waar zij de Hulpdienst van het Leger gaan vervoe gen ontmoeten Lorry en haar vriendin Kay Ritchard. Eddie Hall en Molly Mc Kay. die in de Chartreuse Club ont vangen ter ere van Tommy Dooley. een marineheid die van Guadalcanal weer- komt. Tommy en zijn vriend hebben slechts één wensjonge meisjes met persoonlijkheid te ontmoeten. Lorry stelt zich als Laura Lorraine, een zangvedette van Broadway vflor. Zij ver telt dat zij bij het Theater voor het Le ger zal ingelijfd worden. Terwijl Charlie Spivak en zijn orkest een succeslied inzetten en kunstschaats rijdsters een vertoning geven, verzoekt Molly, die jaloers is over de aandacht door Tommy aan Lorry besteed, het jon ge meisje iets te zingen. Met Don't Carry Talesoogst Lorry een waar suc ces en begeeft zich daarna naar de sta tie, in gezelschap van Tommy. Twee weken later wordt Tommy naar Washington gezonden om rapport uit te brengen over de Japanse gevechtstaktiek. Higrvoor begeeft hij zich naar het bureel van officier Barney Briggs. waarvan de secretaresse niemand anders dan Lorry Jones is. Bijna ontmaskerd, verkleedt Lor ry zich door Kay's bril en kleed te ont lenen en haar kapsel te veranderen On- herkennelijk gaat zij het rapport van Tommy opnemen, maar deze kan maar niet over Laura Lorraine, die hij weldra weer hoopt te ontmoeten, zwijgendit tot het groot vermomdgenoegen van Lorry. Een weinig later vertelt het meisje dat Miss Lorraine hem heeft opgebeld en hem diezelfde avond aan de statie wenst te zien. De twee verliefden ontmoeten elkaar, en Tommy zegt dat Eddie een nachtclub te Washington opent en dat hij zinnens is hem te vragen Lorry te laten optreden Lorry, alias Laura Lorraine, heeft een groot succes, wat Molly razend maakt en haar doet besluiten weg te gaan. wanneer zij een matroos ontmoet die op zoek is naar Lorry Jones... zijn verloofde. Hij bemerkt haar vlug en ontmaskert de val se Laura Lorraine. Molly vertelt Tommy dat die man niet de enige is die de foto van zijn sweetheartbij zich heeft, maar dat duizenden hetzelfde doen. Op gehitst verlaat Tommy Lorry zonder naar enige uitleg te luisteren. Op het bureel weergekeerd, vertelt Tommy aan Lorry, weer verkleed, dat Laura Lorraine met hem gespeeld heeft Wanhopig beproeft de jonge vrouw een laatste listzij zendt Tommy naar de Club. de avond dat Eddie de Pin-Up Girl No 1 van de Verenigde Staten gaat benoemen. Wanneer zij de jonge man in de zaal ziet. treedt Lorry, in secretaresse verkleed op, en heeft een schitterende bijval. Tommy verneemt eindelijk de waarheid en vergeeft aan haar die hij liefheeft- ONTVLUCHTING met Norma Shearer. Robert Taylor en Conrad Yeidt Emmy Ritter. een actrice die vroeger de beroemdheid heeft gekend wordt in een koncentratiekamp gevangen gehou den Haar terechtstelling zal binnenkort plaats hebben. Dokter Ditten, de geneesheer van bet kamp openbaart Emmy dat hij reeds se dert zijn prilste jeugd, een eindeloze be wondering voor haar koestert. Hij biedt haar aan. indien zij het wenst, een brief aan haar zoon te bezorgen. Te dien tijd komt Emmy's zoon. Mark Preysing. schilder met Amerikaanse na tionaliteit. naar Duitsland om zijn moeder op te zoeken. Toevallig maakt Mark kennis met een zekere Gravin von Treek Het betreft een weduwe. Amerikaanse van geboorte, die door haar huwelijk de Duitse nationali teit ontving Zij heeft een lyceum voor jonge meisjes gesticht. Mark stelt haar op de hoogte van zijn moeilijkheden en zij belooft hem te helpen, zover dit mogelijk is Dezelfde avond vraagt de Gravin aan generaal von Kolb. een intieme vriend, die erg aan haar gehecht is, inlichtingen over het geval Emmy Ritter. Deze vraag wordt erg koel onthaald en de generaal verklaart nerveus, dat Em my op het punt staat terecht gesteld te worden De Gravin verwijt hem dat hij steeds meer en meer op de Nazis zelf be gint te lijken Tijdens een woordenwisse ling lijdt de generaal plotseling aan een hartaanval. Enkele dagen later, wanneer zij zich opnieuw ontmoeten, openbaart haar de generaal, dat hij het verblijf van Emmy's zoon in het Rijk heeft vernomen. Hij ver moedt. dat de Gravin Mark ontmoet heeft, verliefd op hem is en ook deelt hij haar mede. dat hij zich voorstelt de jonge man aan te houden, indien hij nog langer on gewenst optreedt. 's Avonds na deze ontmoeting, wordt Mark verzocht in het gezelschap der Gra vin. een concert bij te wonen. Zij stelt In uw belahg koopt uw meubelen in een huis van vertrouwen bij (rechtover de Cité Ligy) VLRZORGD WERK MATIGE PRIJZEN Gemak van betaling in 6 - 9 - 12 - 18 of 24 maandstortihgen. (66) hem op zijn hoede. Bij het verlaten van' de concertzaal ont moeten de beiden dokter Ditten. De Gra vin laat zich door enkele vrienden naar haar woning begeleiden en Mark blijft m het gezelschap van de dokter. Wanneer deze Mark's identiteit ontdekt overhandigt hij hem Emmy's brief Tij dens een nieuwe samenkomst deelt hij hem mede dat hij aan Emmy een onschul dig verdovingsmiddel voorgeschreven heeft, waardoor zij als dood zal aanzien worden. Verder richten zij het in. dat Fritz het lichahm uit het lijkenhuis van het kamp kan opnemen- De onderneming gelukt, maar Mark en Fritz bemerken een beetje laat dat zij geen schuilplaats voor Emmy hebben voorzien. Mark besluit haar naar de Gravin te geleiden. Deze aanvaardt, ontroerd door de tra gische toestand der ongelukkige en ook uit liefde voor Mark. Emmy onder te brengenalhoewel zij ontsteld is bij de gedachte aan het gevaar, hetwelk zij hier door loopt. Teneinde de vluchtelinge de mogelijk heid te schenken Duitsland te verlaten, bezorgt zij haar het paspoort van een ha- rer leerlingen Enkele ogenblikken voordat de Gene raal bij de Gravin aankomt, vertrekken Mark en zijn Moeder naar het vliegveld. De generaal beschuldigt haar Emmy's vlucht te hebben begunstigd en Mark lief te hebben, niettegenstaande de Gravin Mark's uitnodiging, hem in de vreemde te volgen, afgeslagen heeft, daar zij besloten heeft de generaal nooit te verlaten en hem tot het einde haar leven toe te wij den. Op het ogenblik dat deze naar de tele foon grijpt om de politie te verwittigen en te bevelen de vluchtelingen aan te houden, verwekt de Gravin zonder aar zelen een hevige woordenwisseling. Dit be zorgt de Generaal een nieuwe hartaanval en hij stort ineen, gedeeltelijk geparali- seerd. Hij lost de telefoon en smeekt de Gravin hem nooit te verlaten, hetgeen zij hem belooft. Voor het KLEDEN van UW KLEINTJES, GEEN ZORGEN MEER WENDT U TOT HET TT S* "2 •"N I r—C ■■<u ■S.gj'o a Of- AARD VAN DE ZENDINGEN 5 'Sc c fc g O J A 2 Brieven Per 50 gram of gedeelte van 50 gram 1.35 1.35 Tot 20 gram 2.25 1,35 3.15 Per 20 gram of gedeelte van 20 gram meer1,00 1,35 1.75 Enkele postkaarten0.65 0 65 0,90 0.65 1,75 Prentkaarten. Kerstmis- en Nieuwjaarskaarten a) Geen andere geschreven mededeling dragende dan de naam. het adres en de handtekening van de af zender en de datum der verzending .0,10 0.10 0,45 0.60 0,60 b) Geen andere geschreven mededelingen dragende dan bovenstaande en een beleefdheidsformule van ten hoogste 5 woorden0.50 0,50 0.50 0.60 0.60 c) Met allerlei geschreven mededelingena) bloot 0,65 0.65 0.90 0.65 1.75 b) onder open omslag of onder band1,35 1,35 2,25 1.35 3 15 Naamkaartjes onder open omslag of onder band a) Zonder mededeling0.10 0.10 0.45 0.60 0,60 bf Geen geschreven mededelingen dragende dan een beleefdheidsformule van ten hoogte 5 woorden 0.50 0.50 0.50 0 60 0.60 c) Met allerlei correspondentie0,90 0,90 2.25 1.35 3-15 Drukwerken Per 50 gram of gedeelte van 50 gramo,10 0,10 0,45 0.60 0,60 Nieuwsbladen en tijdschriften onder band) die ten min ste eenmaal per kwartaal verschijnen Tot 75 gram Per 50 gram of gedeelte van 50 gram meer0,05 Per 50 gram of gedeelte van 50 gram o.OS 0,20 0 30 0 60 tl Binnen de grenskring van 30 kilometer (Frankrijk) genieten de hierna vermel de zendingen volgende verlaagde tarieven Brieven fr. 1 35 per 20 gram of gedeelte van 20 gram. Enkele postkaarten 65 centiemen. (17) HET HUIS MET DE VIER ETAGES. Vier families wonen in één huis: ieder dezer vier families heeft een etage tot haar beschikking. De namen der families zijn in alfabetische volgorde: Arends Bruggemans De Coster Van Damme. Het moet U mogelijk zijn. met de hierna volgende gegevens te zeg gen welke etage ieder van deze families bewoontu De Coster en Brug gemans moeten meer trappen beklimmen dan Van Damme. Bruggemans is gevestigd tussen Arends en De Coster, terwijl dat de families Brugge mans en Van Damme de eer hebben gescheiden te wonen door de De Costers. HET STILGEVALLEN UURWERK. Mijnheer Cijfer schiet midden de nacht plots wakker, na een zonder linge droom. Hij kijkt hoe laat het is: zijn uurwerk duidt drie uur aan maar het was stilgevallen en ging niet meer. Nadat mijnheer Cijfer zi n uurwerk heeft opgewonden slaapt hij onmiddellijk terug in. 's Ochtends wordt hij. zoals gevraagd, door de meid te 7 uur opgeroe pen. Zijn uurwerk duidt zes uur aan. Het was dus vier uur vanmorgen toen ik wakker schootdenkt mijnheer Cijfer. Hoe kon hij dat weten OP HET TERRAS. Verscheidene personen komen op het terras van een Café plaats nemen omheen één tafel De gar con brengt aan de verbruikers bier wijn en limonade. De smaak der klanten is dus verschillend, zoals men kan be- statigen. Ieder der klanten neemt slechts één glas drank, er is zelf« één bij die niets neemt. Er is echter een eigenaardigheid aan deze verbruikers. Immers bij goed toekijken ziet men dat alle verbruikers behalve drie bier drinken - dat alle verbruikers behalve drie wijn drinken; en dat alle verbruikers' behalve drie limonade drinken. Kan U met deze gegevens zeggen hoeveel verbruikers er zich omheen de tafel op het terras bevonden en hoeveel glaien van elk er gedronken werden 7 VRAAGSTAART JE. OPLOSSINGEN HET HUIS MET DE VIES FAMILIES: De families wonen in de vol gende volgordeArends Bruggemans De Coster Van Damme. HET STILGEA ALLEN' UURWERK: s Ochtends te zeven uur duidt zijn uurwerk zes uur aan. dus één uur te weinig. Het uurwerk is dus gedu rende één uur stilgevallen en wanneer Mijnheer Cijfer wakker werd en het uurwerk opwond dan was het dus één uur later weze vier uur OP HET TERRAS Vier personen, waarvan drie drinken en één niet drinkter wordt van elk slechts één glas gedronken VRAAGSTAARTJE- De specialist der fijnste uurwerkenj <69) EEN PAKJE PER GEZIN MAG VERZONDEN WORDEN Gewicht van één kgr. met een maximum waarde van 300 fr. De ministeries van Economische zaken en Ravitaillering delen mede Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuw, jaar mogen tot 10 Januari, kleine pa- ketten met geschenken naar alle landen met uitzondering van Duitsland, gezon den worden. Deze paketten mogen bevattenniet- gerantsoeneerde eetwaren en textielpro ducten. Zij mogen ten hoogste 1 kg we gen (verpakking niet inbegrepen) en hun waarde maig de 300 fr. niet overschrij den. Er is geen vergunning vereist voor de verzending. Per gezin mag maar een pakje verzonden worden. De pakjes wor den slechts aanvaard op vertoon van de rantsoeneringskaart (eetbare producten' van het gezinshoofd. Er wordt aan herinnerd, dat' de post kantoren geen colli mogen ontvangen waarvan het gewicht 1 kg. (verpakking inbegrepen) te boven gaat. Evenwel is het verzenden van derge lijke colli door de posterijen niet toege laten met bestemming naarZuid-Afri- ka. Zuid-West-Afrika. Bolivië. Canada Chili. Colombië. Cuba. Birma, Britse co- lonien Gibert en Eklia. Kenya.' Uganda. Noord- en Zuid-Rhodesië. Egypte, Salva dor. de kolonie Guinea en de kolonie Ri- o-de-Oro, de Franse gebieden in Oceanië Frans Guyana, de Spaanse zone van Ma rokko, Tanganika, Zanzibar. Guatemala Haïti. Irak. Ierland, IJsland. Italië Li- bye Erythrea Itaiiaans-Somaliland. Li beria. Panama. Paraguay. Peru. de Phi- lippijnen. Portugal en zijn koloniën Sain< Marin. Rusland. Uruguay. Vatikaanstad en Bulgarije. De colli met bestemming naar deze landen alsmede, die waarvan het gewich; uit oorzaak van de verpakking duizend gram te boven gaan. moeten aangeboden worden aan de diensten van de spoor wegen. De pakjes met Kerst- en Nieuwjaarsge- schenken mogen door de spoorwegen van 17 December af aanvaard worden onmiddellijk leverbaar Vraagt inlichtingen en demon stratie aan het OFFICIEEL AGENTSCHAP voor leper en Omliggende GARAGE L'AVENIR I Maarschalk Haiglaan 83 - 18-bis (37) Verantwoordelijke uitgever L. DUMORTIER. 34 Boterstraat

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 8