l\ Een jaar ging heen... WERELDGEBEUREN POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. Ie jAARCANC Nr 3 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 27 DECEMBER 1947 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS HET YPERSCH NIEUWS U KUNT ONS BLAD REGELMATIG DE ZATERDAGMORGEN MET DE POST ONTVANGEN! Eén dag vroeger a. u. b. DE WONDERDOKTOOR HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE 34, BOTERSTRAAT, YPER Tel. 3M Posteheckrek.461.73 (L. DUMORTIER) ABONNEMENTSPRIJS TOT EINDE 1948: 106 FR. wenst zijn geachte Lezeressen en Lezers een gelukkig en voorspoedig 1948 Een jaar ging voorbij, één der ve- I len Van een oneindige reeks. Zo wei- I nig en toch zo veelEen kleine spran- I kei in de loop der tijden en een be- I langrijk deel van ons kleine mensen - I leven. Als een rook is het voor ons voor- I bijgegaan. Het maakte ons misschien I wat armer aan illusies, en wat rijker aan herinneringen. Voor de enen bracht het droefheid, voor de anderen vreugde. Gesproten uit een eerste vredesjaar kwam het tot ons, beladen met be loften. Werd het immers de bekro ning niet van een duurbevochten vrij heid, het lichtjaar onzer generatie Zou de mensheid nu eindelijk niet beslissen over zijn eigen bestaan, ov?r zijn eigen ZIJN Het beloofde zo mooi te worden Nu we echter op de drempel staan I van een nieuw jaar, kunnen wij !1 slechts met droefheid blikken op het- gene het oude ons bracht. Niets van aiiis wat wt ons hadden voorgesteld, werd verwezenlijkt. Het werd slechts een zoeken en tasten, een peilen naar de macht. Tastbare resultaten wer den niet bereikthet kon slechts de verwarring nog vergroten, het twij felen in het gezond verstand van hen die het wereldroer in handen hou- Iden. Zal het offer dat zovelen brachten, het offer van hun jeugdig leven dan nutteloos zijn geweest Zal de mooie eensgezindheid die rijk en arm. groot en klein voor één zelfde doel verenigd hield, dan slechts een luchtbel zijn, die bij de minste windstoot, in het niet verdwijnt Vrede moest dat jaar ons brengen, de vestiging van een nieuwe maat schappij, en alles wat het bracht was twijfel enverwarring. Nu de oorlog voorbij was. voor al tijd neergeveld, moest en zou het be- jter worden. Die ene gedachte hield on ze jeugd gedurende al die droeve ja ren recht. Voor deze jeugd waarvoor pr geen uitkomst was. die zich nog een weg moest banen door het leven, was dit een troost morgen gaat het beter... De oorlog ging, en een jaar ging voorbij alles kon echter niet op één <iag veranderen. De hoop bleef smeu len. de jeugd liet zich niet tot wan hoop slaanMaar de opbeurende wind. die het vuur hoog moest doen oplaaien, die hen het vertrouwen zou schenken en hoop in de toekomst, kon maar niet waaien. Het werd een ont goocheling te meer. Weer is een jaar tot zijn einde ge komen en onwillekeurig gaan onze gedachten naar dezen die het niet meer mochten beleven, vertrouwde gezichten, die een deel waren van onze omgeving, vriendenharten waar mee wij lief en leed konden delen. Verleden jaar waren zij er nog. het was toch zo normaal en plots waren ze weg, verdwenen uit de tijd. En later nog, als 1947 in ons geheugen zal zijn vervaagd, dan zal iefs nog uit dat jaar ons bijblijvende droef heid voor het afsterven van een be mind gezicht, het aandenken aan een lief gelaat, een gulle lach, een opbeurend woord. Gebeiteld blijft dat met dat jaar in ons geheugen dat maakt een deel uit van ons leven! 'Maar bracht het droefheid mee, het had wellicht ook zijn mooie zij den, een gulden bladzijde in ons le vensgeluk misschien. Wanneer het harde slagen bracht, dan had het ook zijn vreugde de vreugde die de wonden heelt, die een troost is voor de droefheid. Naast de oude gezichten die gingen, kwamen er nieuwehet leven gaat verder, we moeten vooruit. Misschien bracht het ons een nieuw wezentje in huis. het eerste stamelen van een kindermondje, een wens die in vervulling ging. Dan moeten wij het dankbaar zijn om al het goede dat het ons schonk, om al het mooie dat het ons toch nog kon bieden. En zo staan we nu voor een nieu we jaarEen herbeginnen van een zelfde cirkel. Wat zal dit ons kunnen brengen? Zal het vreugde, zal het droefheid zijn Iets echter kunnen wij nu reeds be loven dat wij .onze plicht zullen doen, dat wij ons deel van de last zullen, dragen en helpen waar het gaat. Wanneer we geven wat we kun nen, dan mogen wij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, dan mo gen wij met zekerheid het onbeken de intrekken, want dan zal het zeker niet teleurstellen. Het jaar moet worden, wat wij er zelf zullen van maken. Wij zijn de grote bouwers aan onze eigen toekomst. Wij moeten allen werken voor het zelfde doelde vrede op aarde. Wan neer wij elk ons steentje zullen bij brengen, dan moeten wij gelukken, dan kan het niet mislopen. Mogen de wensen die wij onze vrienden en bekenden voor het nieu we jaar zullen toesturen, uit ons hart komen. Mogen wij menen wat we zeggen, en gans onze handeling rich ten naar diezelfde wensen. Als wij in alle omstandigheden daaraan zul len denken en als wij steeds met deze gedachte bezield, doorheen het nieu we jaar zullen stappen, dan kunnen wij verzekerd zijn dat het zijn voor ganger zal beschamen, dat het uit eindelijk zal brengen wat we allen vurig wensen. Met betrouwen gaan we dus de toekomst in-, zonder wrok voor het jaar dat ging, dat niet kon brengen wat we dachten. Mocht het jaar 1948 dan eindelijk de beloning worden voor ons aller streven Betaal daarom 104 fr. ten onzen burele, Boterstraat 34. Yper, of stort deze op pos tehec krek enïng 461.73 (L. Du mortier. Yper) en U zult ons blad '«•fee Zaterdagmorgen met de post ontvangeti, van nu tot einde 1948. OfwelStuur ons eenvoudig uw naam en adres en wij laten met de post inweu. Dinsdag, 23 December 1947- HET IJZEREN GORDIJN PLOTS DOORZICHTIG? In een geest van onvooringenomen waarheidsliefde moet het ons van het hart. dat de dagbladen andermaal hun diploma van onkunde of van fanatieke misleiding hebben behaald. Inderdaad regelmatig willen zij de onnadenkende goe-gemeente er van overtuigen dat de Sovjetstaat zijn grenzen hermetisch dicht ges.oten houdt, dat niemand weten mag noch kan wat aan de andere zijde van die grens gebeurt. En zie... de jongste konferentie der «VIER» is pas te Londen afgesprongen, totaal mislukt, of nü reeds kunnen wij in de dagbladpers alhier le zen Molotov werd door Stalin ernstig vermaand, daar hij er niet in geslaagd is op de Londense konferentie een breuk te vermijden. Molotov had de formele op dracht gekregen de besprekingen tot elke prijs voort te zetten Men citeert wij selijk de bron övan deze berichtgeving The People Het wil er bij ons niet in. dat een be richt als het bovenstaande als 100 rT-safe kan gepubliceerd worden, zonder bij dui zenden lezers de vraag gesteld wordt Is het ijzeren gordijn nü plots door zichtig geworden GEEN ILLUSIES MEER! ER ZULLEN TWEE WERELDEN ZIJN De waarheid dient heel anders geformu leerd te worden. De staatslieden, die mo menteel het lot der mensheid in handen houden, hebben ons overduidelijk bewe zen dat er voortaan twee werelden zul len zijneen Westerse en een Oosterse. Er rest ons nog éne hoop op VREDE dat beide werelden wellicht toch nog tot het inzicht zullen komen, dat het geraad zaam is, alles in het werk te stellen om zonder gewelddaden, naast elkaar te be- -tsan. Persoonlijk hebben we de indruk dat én Molotov én Marshall beide tevreden zijn dat het thans tot een openlijke breuk kwam. Immers nü kunnen beide, elk langs hun kant. met een opgelucht gevoel van Oef. ik ben er van afschoon schip maken, en met vrije handen, naar eigen inzichten, verder werken IIET GROOTSTE SLACHTOFFER IS: OOSTENRIJK. Intussentijd zal Oostenrijk zeer zeker het duurst deze klare wijnbetalen zijn vredesverdrag blijft een hangende kwestie, het land blijft tussen twee grote reuzesterke machten gekneld en is te klein en te zwak om aan een verdeling in twee invloedssferen blijvend te kunnen weerstaan. WE PRONOSTIKEREN DUITSLAND ZAL ER UITEINDELIJK VEEL BIJ WINNEN!» Duitsland, integendeel, zal er naar onze bescheiden mening heel wat bij winnen. Immers, afgezien van het ver lies van zijn staatkundige eenheid, het zal er om te beginnen heel wat ekono- mische voordelen uithalen. Want de ver deling van zijn Nnd in een Ooster- en een Westersfeer brengt een dubbel pres tige meeén de Sovjetten zullen de Duit sers willen bewijzen dat de Kommunisten het goed met hen menen, én de Yankees met Britten en Fransen zullen anderzijds willen aantonen dat de Westerse demo- kratie de hemel op aarde betekent Immers vergeten we het geen moment beiden dingen naar de sympathie van de Duitsers, die zij in de toekomst zouden nuttig aanwenden om hun tegenstrever te verslaan Vooruit dande twee grote wereld machten zijn stilaan op weg om op Duitse bodem hun politiek eens zeer concreet te argumenteren Beide werelden zullen de kleine landen als daar zijnBelgië, Nederland, Luxemburg. Denemarken. Noorwegen. Zwitserland, en waarom niet Frank rijk en Engeland eens demonstreren hoe waarachtig goedzij het met de mensheid voor hebben Let opwe kennen Duitsland, we ken nen de Duitse mentaliteit, we vermoeden het nog smeulend blijvend geloof in het nazisme we vermoeden de Duitse inner lijke zucht naar «sterke heropstanding»... beide werelden, én de Westerse én de Oosterse, zullen heimelijk het nationalis me in Duitsland aanwakkeren, in de hoop wanneer Duitsland eens weer één is hun invloed over heel Duitsland te kun nen uitspreiden. TOCH GEEN OVERDREVEN SCHRIKBEELDEN. Dit alles is echter het werk waarover verscheidene jaren zullen moeten strij ken. In die lange tussentijd zullen beide grote wereldkrachten alles moeten aan wenden om zichzelf van de vorige we reldoorlog te herstellen. Dit blijkt reeds ten dele uit het feit dat zowel Washington als Moskou te strijden hebben tegen inflatie Eigenlijk mogen wij, bewoners van het aardse paradijs België, heel gerust zijn er komt in de eerste vijf of tien jaar geen nieuwe wereldoorlog, en intussen tijd zal de heropstanding van Duitsland beide wereldmachten wellicht de ogen openen en doen inzien dat zo ze niet eensgezind hun wereldoverheersings- plannenover bfjord gooien, ze ander maal zullen te kampen hebben tegen een nieuw nazisme, dat ze verdwaasd verse levensmogelijkheden gaven Mocht het nooit zó ver komenMocht de gezonde rede aan beide wereldmach ten doen inzien, dat er op deze wereld plaats moet zijn. niet voor één of twee. maar voor tientallen volken... dan zou in België, een Belg opnieuw als WARE BELG» en niet als «Sovjet». «Yankee». Fransman of Brit denken en han delen... Dan zou het gezonde verstand precies weten wat. in alle rechtvaardig heid mag en moet gedaan worden, opdat Duitsland NOOIT MEER een nieuwe oor log zou kunnen ontketenen. SPECTATOR ti i-iVtY i i i tiiu iiaiiiaiMO i"i nTiw—T imr rr Daar er op NIEUWJAARS DAG in onze drukkerij natuur lijk niet gewerkt wordt, vragen wij beleefd doch dringend aan oftze medewerkers ook eerst volgende week hun kopij één dag vroeger in te sturen en aan de heren Notarissen even eens hun aankondigingen één dag vroeger te verzenden. Aan allen bij voorbaat dank ONS FEUILLETON VAN JOS. JANSSEN Jos. Janssen is in de streek van leper geen onbekendezijn toneelstukken wer den alhier, reeds voor de jongste wereld oorlog steeds met veel sukses gespeeld en genoten. Het is wellicht minder goed geweten dat Jos. Janssen thans als één der voornaamste Vlaamse toneelschrijvers het meest in Holland en Vlaanderen ge speeld wordt. Inderdaad nü wordt weer al het jongste stuk van hem zowel te Ant werpen. in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, als te Amsterdam gepro longeerd Nooit groter sukses echter kende de schrijver dan met zijn De Wonderdok- toordit stuk werd reeds ruim twee duizend maal opgevoerd, wordt nog steeds heel Vlaanderen en Nederland door met onverminderd sukses gespeeld, werd verfilmd en kende verwerkt tot ro man. deze maand reeds zijn DERDE UITGAVE Het is dat grote suksesstuk. door de toneelschrijver zelf tot roman verwerkt, dat we als feuilleton in ons blad zullen publiceren. We zijn er van overtuigd dat AL onze lezers en lezeressen, zonder uitzonde ring. aan de lektuur van deze roman veel genoegen zullen beleven Immers het on derwerp. dat er in uitgewerkt is, blijft nog steeds brandend aktueel. Daarenboven de bizondere manier waarop de vrolijke Jos. Janssen vertelt, typeert, tussen twee schalkse momenten in diep weet te ont roeren is werkelijk meesterlijk. Zijn taal is de rijke taal van het Westvlaamse volk, die in wat gezuiverde vorm zowel de gewone arbeider als de intellectueel zal bevredigen. Nog één goede raad hebt U vrienden of bekenden, die houden van een boeiende interessante roman Laat hen dan ook regelmatig ons feuilleton lezen! U zal hen een dienst bewijzen ZULLEN DE KONINGSKINDEREN NAAR BELGIE KOMEN DE C. V. P. HOOI T Gi' EEN VOLKSRAADPLEGING NA DE VERKIEZINGEN IN 1950 EEN IN DF. JUST1 :TE AANPASSING DER MILITAIRE PENSIOENEN KOMMISSIE WETSVOORSTEL VOOR ORGANISATIE DER EKONOMIE BENOEMINGEN VAN ADVIES VOOR ONWAARDIGE PROFESSOREN EN ONDERWIJZERS INGESTELD NAAR VRIJHEID OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS Dinsdag, 23 December 1947. Willens nillens moeten we deze week weeral enkele lijnen wijden aan de Ko ningskwestie. die blijvend steeds nieuwe problemen stelt. De heer Struye. minis ter van Justitie, heeft te Brugge het woord gevoerd op een C. V. P.-vergade- ring. en raakte andermaal de Konings kwestie aan. Hij meende te mogen ver zekeren dat de C. V. P. thans van oor deel is dat dit grote probleem momen teel op een dood punt is gekomen, en dat het de plicht van de C.' V. P. is steriele en pijnlijke debatten in het parlement te vermijden dat het wenselijk is de aktie buiten het parlement verder door te voe ren, om aldus sommige tegenstrevers te overhalen, en bij de verkiezingen van 1950 dan de overwegende meerderheid te halen, met het oog op een volksraadple ging Aldus mag verwacht worden, dat er in het parlement nu een tijdje over het koningsprobleem zal gezwegen worden, doch dat de strijd zich verder in de pers en in vergaderingen zal spitsen. Intussentijd stelt zich echter een nieuw probleem, dat er innig verband mede houdtnamelijk Komen de Koningskin deren naar België De vraag stelt zich meer bizonder «Komt de kroonprins Bou- dewijn naar België Enkele maanden geleden schreef oud-minister Grégoire nogNiet het probleem van Leopold III is nog het zorgwekkendste, maar dat van de kroonprins Boudewijn. Er werd toen op gewezen dat de overgrote meerder heid van de Belgen nog bereid is Bou dewijn later als koning te erkennen, doch op voorwaarde dat Hij in ons land. door ons volk voor ons volk wordt opgevoed.We willen duidelijke taal sprekenhet gaat om het behoud van on ze dynastieLaat Koning Leopold III de kroonprins niet naar België komen, dan bestaat ér gevaar dat. om de communis ten niet te vernoemen, de socialisten zich ook weldra in blok tegen «Kroonprins Boudewijnzullen verzetten. Inderdaad, nu zowat een jaar geleden konden wij ir. een kroniek van het socialistische dag blad VOORUIT lezenIk ben noch voor noch tegen het koningdom. In theo rie. zou ik zeggen, mag het opdoeken. Als een overblijfsel uit barbaarse tijden. Dergelijke taal wijst er allerduidelijkst op dat partijpassies gevaarlijk kunnen opgezweept worden, dat alle partijen in het belang van ons land en ons volk dringend realist dienen te worden en. in het hoger belang van het land, hun wer kelijkheidszin met een gezond en even wichtig begrip van het nationaal belang boven partijbelang moeten kruiden. Nü is het een feit dat niet alleen de Socialisten, de Liberalen, doch ook reeds vooraanstaande Katholieken laten stem men opklinken tot een spoedige terugkeer van Kroonpr. Boudewijn. Aldus zegde mi nister Struye nog in zijn jongste rede op een C. V. P.-vergadering te Brugge Ik behoor tot diegenen die menen, dat het intussen in het belang van het land, van de dynastie en van de koningskwes tie zelf wenselijk is, dat de Koningskin deren zo spoedig mogelijk naar België zouden terugkeren. De realiteit is echter dat alles er op wijst dat Koning Leopold de kroonprins in Zwitserland zal houden, om aldaar zijn studies verder door te zetten. Toch mag verwacht worden, dat in de eerste we ken dit probleem op de voorgrond kan treden. De pers bekwam thans het wetsvoor stel houdende organisatie van de ekono- mie. Het voorziet de oprichting van een Hoofdraad der Ekonomie. van Ekonomi- sche Raden, van ondernemingsraden en van de Algemene Paritaire Raad. Tevens wordt het statuut van de Kamers van Koophandel en van de Kamers voor Am bachten en Neringen in overeenstemming gebracht met deze nieuwe organisatie va>- ons ekonomisch leven. De ondernemingsraden moeten de ar beiders medezeggingsschap verzekeren over de onderneming waarin zij werk zaam zijn. De hoofdlijnen van de bedoelde her vormingen zullen zeer zeker in het par lement heel wat herrie schoppen de so cialisten zullen ze niet doordrijvend ge noeg vinden, de Katholieken zullen ze wat trachten te verzachten, de Liberalen roepen nu reeds dat deze hervormingen een aanslag op de bedrijfsvrijheid bete kenen en regelrecht naar een verfoeilijk etatisme leiden. In het Ministerie van Justitie zijn en kele hoge benoemingen op til. Er wordt zelfs beweerd dat deze hoge benoemingen zover zijn gevorderd dat er niet meer kan op terug gekomen worden. Het gaat thans over twee directeurs-generaal, een ad junct-administrateur van de Veiligheids politie, een bestuursdirecteur bij de Dienst voor Kinderbescherming en een bestuursdirecteur in de Wetgeving. Ge ruchten kunnen hardnekkige dingen zijn. Aldus wordt thans reeds in de Vlaamse pers als absoluutzeker verkondigd dat op één uitzondering na al de benoe mingen ten gunste van anti-Vlaamsgezin de Walen zouden gebeuren, zodat de heer Struye zich zou lenen tot een onvader landse daad. Deze betiteling komt ons wat grof voor, en voorzichtigheidshalve verdient het aanbeveling de komende gebeurtenissen kalm af te wachten. In derdaad we mogen de feiten niet voor lopen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 1