.RENAUUj HILAIRE VAN EENAEME OPEN SRIEF Minister AAN DE HEER SEHOGNE van Openbare Werken w< E. DE 'PONTHIERE Y P E R De Nieuwe IUVA QUATRE» RENAULT R WERELDBEROEMD Elverdingestraat 76 I E P E R j LU IK «De woel ige Stede Huis voor dinderartikelen Mw Ch. STRUYVE-DUMON - 35- Ri'selstraat - IEPER Manteltjes - Kinderkleedjes - Voorschootjes Barboteusen - Kinderkostuumpjes Verven Nieuwwassen Droogkuisen Rouw in 12 uren u" HET VPERSCH NIEUWS» BH 4 NAAMDAGEN Zond ndag S£ DecemberTroadis Cesaris. DecemberThomas 30 DecemberDavid. Roger. Meiante. at 31 December; Silvester. Co- 1 uariOdilon Vrt.<dag 2 JanuariMacaire Narcis, Steven. Adelhert Zaterdag 3 JanuariGenoveva. Veva. Viva. Vyveken. Bertilia BIZONDERE DAGEN. Zondag 28 Dec.Alderkinderen als de eerste overal de laatste en de laatste de eerste zijn Men betrapt de lange slapers Maandag 29 Dec.Heilige Thomas van Kantelberg vereerd te Diksmuide en te Veurnc Te Kortrijk en te Diksmuide be waart men zi.n geheugen en zijn reli- quiende Vlaamse taal zelf is met de glans van zijn edel bloed als doorslagen. Dinsdag 30 Dec.: Gisteren en vandaag wordt St Davids minne gedronken onder het voik Zesde nacht na de geboorte van Jezussommige bijgelovige mensen slapen deze nacht op vliendertakken. om te dro men wat er zal gebeuren in wiedmaand. nameli de zesde maand, als de vlien- ders bloeien. YV oensdag 31 Dec.Mesdag voor de meulenaars en Dersers. Nieuwjaarsavond Men bakt in Vlaanderen koeken met twee hoofden die men heet vallaerdsx of vollaerds x. Donderdag 1 JanuariOude geboorte dag van O. L. Vr. Eerste dag van het nieuwe jaar. sedert 1575. Dag waarop men aan familie oversten en vrienden en be kenden een gelukkig nieuwjaar wenst. MAANSTANDEN. Volle Maan 27 Dec. te 21 u. 27 m. VOLKSE WEERKUNDE. Opdat het jaar goed weze. moet het weer in de maand Januari droog, koud en winderig zijn. In België zijn er tal rijke spreuken in gebruik, die deze me ning uitdrukken Januari zonder regen, I- voor de boerenstand een zegen Knapt Januari niet van kou. Ziet men in oogstmaand rouw. Wast het gras wel in Januar'. Voelt men het 't ganse jaar. Mooie nieuwjaarsdag. Warme Augustusmaand Als het op Nieuwjaarsdag regent. Komen de karren bevuild van de akkers terug. I- het met Nieuwjaar mooi en helder. Dan betekent dit een vruchtbaar jaar. MEDICALE CORSETTEN. BREUKBANDEN. ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN in leder en duraluminiuni. KUNSTLEDEMATEN. LUXE CORSETTEN en BUSTEHOUDERS OP MAAT. 3, De Montstr. (Paterstr.) H1RDENKDAGEN.' 28 December 1878De eerste dienst voor de uitgave van een Beknopt Vlaams Kamer verslag wordt door Vader Julius Hoste en O. Perrier ingericht. 29 December 18: Gwijde van Dampierre wordt graaf van Vlaanderen Hij bestuurde Vlaanderen reeds sedert verschei dene jaren, doch het was eerst op 29 Dec. 1278 dat zijn 76-jarige moe der hem plechtig in het bezit van zijn erfdeel stelde. Gwijde van Dampierre droeg dezelfde naam als zijn grootvader Gwijde heer van Bourbon, zoon van de heilige Lo- dewijk. De Dampierre's behoorden tot de doorluchtigste adel van Cham pagne. 1810: Napoleon beveelt dat de Vlaamse bladen nog enkel mogen verschij nen. met de Franse vertaling ne vens de Vlaamse tekst. 1881 Inhuldiging van de St Gotthard- tunnel in Zwitserland hij heeft een lengte van 3197 meter. 3# December 1567Margareta van Parma verlaat Brus sel. Zij trok langs Duitsland naar Italië, tot grote spijt van de Ne derlanders. welke zij met veel zachtmoedigheid sedert 1550 had bestuurd. 31 December 1805Afschaffing van de Republikeinse almanak: hij duurde van 24 Nov. 1793 tot 31 Dec 1805. 1832In de Kamers stelt Alex. Gende- bien het afbreken voor van de Leeuwop het Waterlooveld. Doch uit vrees voor Engeland wordt dit voorstel verworpen. 1 Januari 1811 Geboorte te Kortrijk van Hippo- liet J. Van Peene. dichter van de Vlaamse Leeuw x. Hij overleed te Gent 19 Februari 1864. 2 Januari 918Dood van Boudewijn de Kale tweede graaf van Vlaanderen 1892 Overlijden van Emile de Laveleye. Vlaamsgezinde Hoogleraar te Luik 3 Januari 1865: Dood van de Antwerpse kunstschil der Jozef Lies Geboren 14 Juni 1821 De Handel- en Nijverheidskamer van Yper. heeft aan de Heer Minister van Openbare Werken, volgend schrijven gericht VERVOLG I Waarde Heer Minister. Dit een verslag voorgedragen op de stu dievergadering van het comité voor het be vaarbaar maken van de vaart Ieper-Komen. vergadering die gehouden werd te Diksmui de lichten we het volgende Het noodzakelijk peil van de Llzer wordt regelmatig onder het normale ge- bracht terwille van de drooglegging van xde duizenden hectaren wei- en zaailand, x gelegen stroomopwaarts van de Handzame x vaart, en welke meer malen 's jaars on- x der water staan. Deze wateraftapping is x noodzakelijk, doch heeft voor onmiddel- x lijk gevolg dat veelal het normale peil x niet meer kan worden bereikt gedurende x de Zomermaanden hetgeen de scheepvaart lam legt. Het aldus tot 0.30 k 0,40 cm. ge- x drukte peil geeft aanleiding dat alle be- x vrachting komende van Nleuwpoort gro- x tendeels aldaar dient gelost, het saldo der x bevrachting dient ter bestemming gelost x van uit het midden der vaart ten einde x nog diepgang genoeg te hebben voor het x aanleggen. Dit Is zeer nadelig voor de be- vrachters en handelaars. Benevens deze x periodieke aftapping van de Llzer, wordt er nog zeer veel water verspild door het x versassen der schepen te Nleuwpoort. Al- x dus verliest de IJzerstroom zeer veel van xzijn hoedanigheid van waterweg. De x scheepvaart met bestemming voor leper x wordt om bovengemelde reden dan ook x bijna onmogelijk tenzij met halve of der- x de vracht. De vaart Ieper-Boezlnge on- x dervlndt dezelfde moeilijkheden daar de x hoger vaart dient gespezen uit de Ieperlee x door middel van pompstations. Aldus wordt x de Ijzer alsmede de Ieperlee op de belde x uiteinden, van het nodige water be- x roofd hetgeen voor gevolg heeft dat soms x dagen naeen de scheepvaart volledig lam x wordt gelegd. x Het tot stand komen van de vaart x Ieper-Komen (die een noodzakelijkheid ls) x zou niet enkel ten goede komen van het x Zuidelijk gedeelte van onze gouw. doch x door die verbinding zouden terzelfdertljd x alle waterspljzing van de Ieperlee en de x Ijzer verzekerd zijn. aangezien de Lele x over genoegzaam water beschikt, om In x alle noodwendigheid te voorzien. Daar x de spijzing van de Llzer langs de vaart van Plasschendale bijna niet mogelijk ls. x blijven gans onze noorderlijke waterwe- x gen afhankelijk van het doorvoeren van x het project der vaart Ieper-Komen. Hieruit blijkt en staalt onze stelling eens te meer dat enkel het bevaarbaar maken van de vaart Ieper-Komen voldoening kan schenken. Hogervermeld studie comité staat niet alleen om deze stelling te verdedigen. Toen op 30 Mei 1934 de Heer Minister Sap een verhoor verleende aan een afvaardiging uit het Ieperse. afvaardiging geleld door Heer Senator Mullle, verklaarde de Heer Minister van Openbare Werken De rechtvaardigheid van de vraag, het x nut van de vaart zelf en de grote diensten x die zij als regelaarster der vaarten van x het IJzerbekken geroepen ls te bewijzen, x wordt door de Regering volkomen erkend en aangenomen, x Verder Het departement stelt er groot belang x ln en houdt er ten zeerste aan dit werk x uit te voeren, (bevaarbaar maken van x de vaartDe aanbesteding ervan zal ln x blok uitgegeven worden, en zo de wer- x ken bv. in Maart aanvangen zal de aan- x nemer deze reeds ln September van het volgend Jaar moeten geëindigd hebben, x zodat de vaart reeds tegen het einde van x het Jaar 1940 zal kunnen gebruikt wor- x den.x We schrijven einde 1947. De oorlog 1940- 1944 heeft belet dat de beloofde werken uitgevoerd werden. Maar nu de Regering een tienjarig plan uitwerkt voor wat be treft het uitvoeren van Openbare Werken ln België, rekenen we op D. Heer Minister, opdat de verbinding ven het Lele- met het IJzerbekken ln de eerste Jaren werkelijk heid zou worden door de vaart Ieper-Komen bevaarbaar te maken. Om het nut en de noodwendigheid van de gevraagde waterweg aan te tonen, doen we nog een beroep op de Heer De Meyere. Ingenieur te Kortrijk en later commissaris voor Wederopbouw ln Westvlaanderen. die ln 1936 ln opdracht van de Regering Van Zeeland, een onderzoek moest doen ln onze gewesten om de oorzaken op te sporen van de toen heersende crisis en de middelen om daaraan te verhelpen op te zoeken, tn zijn werslag het volgende neerpende x Niet alleen het belang van leper en x van de grensarbeiders ware door deze x waterweg gediend vaart Ieper-Komen x hij is van levensbelang voor Westvlaan- x deren, niet alleenlijk door het onmiddel- x lijk werk dat Jaren lang aan een talrijke x arbeidskracht zou geschonken worden, x maar ook en vooral omdat ln de streek x welke de vaart doortrekt, onttrokken aan x de invloed van de Franse Nijverheid, ten x allen tijde een aanzienlijk overschot van x arbeidskrachten te vinden is. Wij zijn x ervan overtuigd, zo gaat hij verder, dat x gans het economisch leven van het wes- telijk gedeelte van Westvlaanderen. in de x 25 eerst volgende jaren op grondige wijze x kan veranderd worden, door de systemati- x sche valorisatie van het waternet van x Nleuwpoort naar het Zuiden. Als transiet- x kanaal zal de vaart van Komen naar leper een zeer belangrijke rol te vervul- x len hebben. Op zijn oevers zullen even- x eens fabrieken zich komen vestigen, b. v. suikerfabrieken, want de grond ls er ult- x stekend voor het kweken van sulkerbie- x ten. i Het is dan ook met verbijstering dat we kennis genomen hebben van het antwoord van Dw departement, op een parlemen taire vraag, i vraag 541 betreffende de vaart Ieper-Komen. waar in het antwoord be weerd wordt De kosten voor het herbouwen van het i kanaal van leper naar Komen zouden zo hoog belopen, dat de uitgave niet ln ver- x houding zou staan tot het verkeer dat x op dit kanaal kan worden verhoopt, x We bewijzen hter hoger dat het kanaal Ieper-Komen een noodzakelijkheid ls en dit aan de hand van bekwame technici, en daar komt Uw departement met drogre denen voor de dag zoals het verkeer zal niet renderend zijn, een groot aantal slui zen zouden nodig zijn op een te kleine afstand, daar waar bevoegde technici be weren van 2 tot 3 sluizen, het weze ons toegelaten. Heer Minister, een vraag te stellen, ls er al iemand van de diensten van üw departement, belast met de studie van de verbinding van het Lele- met het IJzerbekken. ter plaats geweest om de toe stand te onderzoeken We twijfelen er sterk aan. want ze schrijven over de vaart Ieper-Komen. zoals blinden over kleuren. Wil Uw wens werkelijkheid worden. Heer Minister, wat betreft het vestigen van nieuwe nijverheden ln de streek van leper, dan ls de enige goede oplossing de vaart Ieper-Komen bevaarbaar maken. Op Zaterdag 3 Mei 194^ werd een ver gadering gehouden op het stadhuis te leper, waar tal van Senatoren, Volksvertegen woordigers. Bestendige Afgevaardigden. Pro vinciale Raadsleden. Burgemeesters, han delaars en nljveraars tegenwoordig waren, om de zaak van de vaart Ieper-Komen te onderzoeken en te bespreken. Een aan wezig Industrieel verklaarde onder meer op deze vergadering Graag had lk een paar fabrieken gebouwd hier ln de streek, maar bij gebrek aan een doelmatige water weg. ben ik verplicht geweest deze fabrie ken op te richten de ene te Eekloo de andere te Mariakerke bij Gent. belde plaatsen ge legen langs waterwegen maar waar arbeids krachten te kort zijn terwijl deze hier ge noegzaam te vinden zijn. In zelfde vergadering werd nog een an der aspect van de zaak belicht, namelijk het belang van de waterweg Ieper-Komen, voor de handelaars en nljverheldslnstellln- gen reeds ln de streek gevestigd. Van het kanaal van de Ijzer kan er weinig gebruik gemaakt worden om de re denen hoger opgesomd, het vervoer van goederen per spoor kost veel duurder dan het vervoer te water, vandaar de benadeligde positie van de handelaars uit onze streek. Nochtans die. handelaars betalen ook be lastingen. dragen hun deel bij tot de eco nomische welvaart van het land. maar dit dan ten koste van offers die veel hoger en zwaarder om dragen zijn dan hun bevoor- dellgde collega's uit meer begunstigde ge westen. Bewijzen kunnen we met de vleet aanhalen om dit te staven, een enkel zal volstaan om aan te tonen, dat juist door het gebrek aan goede waterwegen onze handelaars sterk beuadellgd zijn. In 1937 werd hier te leper voor het be vloeren van schoollokalen, werken aan Dik- kebusch vijver, aan de zwemkom en aan de vestingen. 4 500.000 kgr betonwerken uitgevoerd. Al de materialen werden af geleverd door handelaars uit Roeselare die de bestellingen konden bemachtigen, dank hun verbinding met de Lele. Gans de bevolking van het westelijk ge deelte van Westvlaanderen wordt benade- ligd door het ontbreken van de waterweg die het Lele met het IJzerbekken zou ver binden. De huishoudelijke uitgaven wor den er door beïnvloed, het transport der kolen b. v. kost per ton 50 fr. duurder per spoor dan per schip, 't zelfde kan bewezen worden, voor hetgeen betreft granen, vet ten. veevoeders, hout. Ijzer, kruideniers waren en zo meer. Dit alles Ingezien ls het piet begrijpe lijk dat Iemand te vlnden'kou zijn. om te beweren, dat een wegverbinding zou vol staan of voldoende zijn om het Leie- met het IJzerbekken te verbinden. Het bevaarbaar maken van de vaart Ieper-Komen, ls dus wenselijk van uit het plaatselijk, gewestelijk en provinciaal oog punt. ook van het Nationaal standpunt be schouwd ls dit een noodzakelijkheid. Dit willen we bewijzen. Heer Minister, maar doen vooraf een vaststelling. De Staat heeft te zorgen voor de wel stand en de welvaart van al de gewesten, van gans de bevolking van het land. zo nodig dienen alle offers gebracht om dit te verwezenlijken. (Vervolgt.) Het zuinig Rijtuig der haastige Personen Het snelle Rijtuig der spaarzame Personen Verbruik 7 liters Prijs 69 900 fr.Onmiddellijk verkrijgbaar. Lichte vrachtwagen. 300 kgr. 70.500 fr Lichte vrachtwagen, 1000 kgr.113 700 fr.le veringstermijn onmiddellijk. Binnenkort de ONKLOPBABE 4 H. P., 4 deuren 4- plaatsen90 kim. per uurzeer lage prij9ver wacht met ongeduld door duizenden OFFICIEEL AGENTSCHAP «RENAULT»: H R. leper 951. Tei. 100 WERKHUIS VOOR HERSTELLING .ALLE WISSELSTUKKEN. (191 In het Oosten van België op 100 Km. van Brussel en op 225 Km. van Iepei ligt een der schoonste, een der aantrekkeii. k- ste een der gemoedelijkste steden van ons land, ingesloten tussen hoogten en doorlopen van Maas en haar bijrivier de OurtheLuik. die een zeer zware tol be taalde voor zijn vrijheid zowel in 1945 als in 1914. Hier is werkelijk voor elck wat wils de bezoekers van één dag zowel als die van meerdere dagen zullen er altijd iets vinden om er hun tijd op aangename en vooral leerrijke wijze door te brengen. Het is niet onze bedoeling hier een h.ist.:v op te maken van de talrijke be zienswaardigheden. noch een wegwijzer uit te stippelen voor een dergelijk bezoek, maar alleen een praatje te houden over .at Luik ons in zijn verscheidenheid aanbiedt. Het kunstwerk is wel het oude Prins- bisschoppelijk Paleis, dat uit de 16e eeuw dagtekent en gebouwd werd op bevel van Bisschop Erard de la Marckhet is thans Gerechtshof, maar een deel er van bergt Rijksarchief en is Provinciaal Hof. Het bevat twee prachtige binnenkoeren, waarvan de eerste vooral een heerlijk architectonisch geheel vormt met haar zuilengaanderij ook de tweede, biedt een stemmig intiem hoekje aan. Luik is fier op dit monument, om zijn indrukwekken de grootsheid, maar niet minder is het fier op zijn Peron, een fontein met beel den van de Luikenaar Jean Delcour. het aat vlak voor het Stadhuis en het sym bool van de Luikse Vrijheden. Eeuwen lang hebben de Luikenaars een rol gespeeld en wat voor een belang rijke - in de geschiedenis van onze na tie Is het dan te verwonderen dat in de ia ln te musea van de woelige stede deze geschiedenis op zo'n treffende wijze wordt üïllustreerd Iedereen vindt er zijn ga ding de liefhebber van mooi schilder werk en bèeldhouwwerk gaat naar het Museum van Schone Kunsten, een der rijkste van het land. Terloops vermelden wij dat in zaal VI-VII een mooie Bos- suet x hangt. die. zoals men misschien weet een lepers schilder uit het begin der 19e eeuw was Wie houdt van historische wa- rens ga naar het Wapen-museum, waar. de schoonste collectie kleine vuurwapens te zien is Luik en omgeving zijn immers, sedert de vroegste tijden af. het belang- ri :ste centrum voor de wapenindustrie geweest. Houdt ge van folklore, in het bijzonder van de Waalse Folklore, richt dan uw stappen naar het Museum van het Waalse Volksleven, waar ge een vol ledig overzicht krijgt van alle bedrijvig heden en gewoonten op dit gebied. Meer in het bijzonder is de echte oudneiaKUrAi vertegenwoordigd in het prachtig., r tius-museum. in het Curtius-huis een - drukwekkende woning gebouwd \r" begin van de 17e eeuw door de sc'nstqa? wapenhandelaar Jean Curtius of D. c'," De decoratieve kunsten zijn verzameld het Musée d'Ansembourg, in het Hui. J! de componist Grétry is het GréU Museum. Werkelijk er is voor iedere Hm hebber iets. En dan spraken we nog niet van de tal rijke kerkenDe mooiste is voorzeke- n, St Jacobskerkzij staat op de plaats een vroegere Romaanse kerk en i, l! laatgotische stijl opgetrokken. Eigenaar. dig is het noordelijk portaal in R ;naj/ sance-stijl, bekroond met een prachtigs Kroning van O L. Vr.in Maasiandj beeldhouwwerk uit de 14e eeuw. Voet daarbij nog een rijke stoffering in Rer sance en heerlijke glasramen uit de !f,-: eeuw, een beroemd orgel gebouwd door André Séverin in de 17e eeuw, en ge zu' met mij akkoord gaan dat zij werkelijfc het bezichtigen waard is. Voor sommigekunstminnaars zal de St Pauluskathedraal niet minder interes sant zijn, met haar rijke schat en haar diocesaan museum. Verder nog de B;:- tholomeuskerk, en de St Martinnsker): op een der omliggende hoogten. Van op de toren heeft men een der heerlijkste zier.- ten op de stad. Nu we toch spreken van panorama's: wie een algemene blik op de bedrijvig, stad en haar industrieel ommeland wil werpen, schrijde langs een der smaiie straatjes de rue Pierreuse of de Ru, Montagne Ste Walburge naar de hoogte van de Citadel, in het noorden van o, stad, of neme de Montagne de Bueren met haar 402 trappen. Daar in ljet park van de citadel wacht hem een onvergetelijk schouwspel. Ook in het zuiden der stad is iets dergelijks: dt hoogte van Cointe, met een park, een ob servatorium en de nieuwe kerk van Coin te. 's Avonds, als de lichten der stad wor- den aangestoken is de aanblik er wer kelijk indrukwekkend. Ga naar Luik. de stad van zoveel be roemdheden de violist Eug. Isaye, de we reldberoemde componist César Franc! de uitvinder Zénobe Gramme, de beeld houwer Jean Delcour. Paul Janson Car ton de Wiart, de schrijver van het epoi La Cité Ardentevan Grétry, van d, schilder Lairesse. en nog zoveel anderen En dan hebben we nog niet gerept over het feit dat Luik de toegangspoort is to; de Ardennen, maar dat is voor een vol gende gelegenheid... VIATOR Portaal der St Jacobskerk te Euik. oor het KLEDEN van LTW KLEINTJES. GEEN ZORGEN MEER WENDT U TOT HET -- o Haa A%ni»L I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 4