Openbare Verkopingen STOCK AMERICAIN c. NOLF-DONCHE N° 40 - N° 40 KLEINE AANKONDIGINGEN allerlei I. - HOFSTEDEKEN II. - WOONHUIS met 24 a. 94 ca. bebouwd*» grond en Zaailand I - Cerievig, kloekgebouwd WOONHUIS II. - Zeer schoon en wel gelegen HANDELSHUIS III. - Schoon en gerievig WOONHUIS IV. - Perceel BOS TWEE WOONHUIZEN en perceel BOUWGROND Een WOONHUIS Welgelegen WOONHUIS met WERKHUIS Een bijzonder welgelegen HOFSTEDEKE 106 Populieren en 1 Es Een TWEEWOONST en 5 a. 0 ca. bebouwde grond en erf ZANDVOORDE VLAMERTINGE BE RANTSOENERiNGSTABEL van 1 tot 31 januari onder de Cinema FLORA GROTE MARKT IEP ER Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar BljZONDERE VERKOOP. Huis BANCKAERT, Rijsselstraat 42 Grote keus van sacochen vanaf 100 f,. in LEDER en SIMILI-LEDER NIEUWKERKE LANGEMARK TE KOOP TE HUUR GEVRAAGD e Huur of te »noc? Afbraak van nieuwgebouwde VI LI-* Kantoor van de Notaris VAN EECKE te Poperinge. MAANDAG 29 DECEMBER 1947 te 2 uur namiddag ter herberg De Kan- tiea bij Jwen Dewickere St Jan's Kruis straat 13. te Poperinge OPENBARE VERKOPING van te Lange mark. wijk Boskant dieat bij de Galgestraat, groot 1 hectare 54 aren 24 centiaren Bewoond en gebruikt door Mr. Jeroom Van Overbeke, zonder schriftelijke pacht. te Langemark dicht bi; voormeld hofstedeken. Bewoond e« gebruikt door wed Oscar Blanckaert- ▼erhoest. zonder schriftelijke pacht. (67) Studie van de Notaris Andre VAN DER MEERSCH te Yper. MAANDAG 29 DECEMBER 1947 te 2 u. namiddag in het gasthof De Maan Grote Markt te Yper INSTEL van STAD YPER met afhankelijkheden, erve en grond, staande en gelegen Lombaardstraat 41, groot 1 are 30 ca. Bewoond door Mr Oscar Couwet. zon der geschreven pacht. met achtergebouwen, koer en grond, staan de en gelegen Veemarkt 31. met uitgangs- poort op het Minneplein, groot 1 a 54 ca. Bewoond door Mr. Joseph Dumortier. aonder geschreven pacht. Gemeente WESTOUTER raet perceel land. langs de weg van Locre- Hoefcje naar de Meuleberg, groot 17 aren 25 ca. gelegen rechtover voorgaande koop. groot 1 .ire 68 ca. Laatste twee ft open gebruikt door Mr. Robert Pyck. zonder geschreven pacht. De huizen zijn te bezichtigen de Dins dag en Donderdag namiddag van iedere week tussen 2 en 4 uur. Alle inlichtingen te bekomen ter studie, Bijsselstr. 90 te Yper. OVERSLAG Maandag 12 Januari 1947 zelfde plaats e» uur (71) Alf. Studie van de Notaris VANHEE te MOORSLEDE OPENBARE VERKOPING van te ZONNEBEKE, Astridstraat. samen groot 10 aren 30 centiaren. Zie plakbrieven met plan Gewone voorwaarden Recht van samenvoeging. AFZONDERLIJK INGESTELD Koop 136.000 fr. Koop II 56.000 fr. Koop III25.000 fr. TOESLAG op Dinsdag 30 December 1947 te 3 uur, in de herberg De Volksbond bewoond door Mr. Camiel Chaerle te Zonnebeke. (55) Studie van Meester REYNAERT. Notaris te Staden. MAANDAG 29 DECEMBER 1947, INSTEL ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier wan 't Kanton Hooglede van Gemeente STADEN, Kapellerijstraat met afhankelijkheden en medegaande erve met uitgangspoort, groot 3 a 45 ca Thans gebruikt zonder geschreven pach tv oorwaarden door Heer Jean Decos- te-Vercaigne mits 1400 fr. TOESLAG: MAANDAG 12 JANUARI 1948, Telkens om 2 u. stipt ter herberg Het Handelshuis bij Heer Jules Crombez. te Staden. Marktplaats. (84) Kantoor van Notaris LACWERS te Yper LIT TER HAND TE KOOP Gemeente ZILLEBEKE (Hooghe) gelegen ten Zuidkante der grote baan Yper-Meenen met 18 a. 40 ca. TUIN en BOUWGROND, hebbende langs de grote kaan een straatzijde van 36 m 60 Gebruikt zonder geschreven pacht door V Cyriel Mvlie, timmerman. Alle inlichtingen bij -voornoemde notaris. (66) Studie van Meester Edg. REYNAERT Notaris te Staden OPENBARE VERKOPING van te STADEN en HOOGLEDE, nabij Sta den LindeHoogledestraat, bestaande uit zeer goed woonhuis en landgebouwen. hofplaats, zaai- en weilanden gedeelte lijk dienstig voor bouwgronden, in één blok. samen groot volgens meting 5 ha 26 a 9 ca Verdeeld in 8 loten. In gebruik zonder geschreven pacht door Mevrouw Weduwe en Kinders Van- slambrouck. mits 7.000 fr. 's jaars. Voorbehoud van samenvoeging. AFZONDERLIJK INGESTELD Koop I. - 190.000 fr. Koop II. - 35.000 fr. Koop Hl. - 20.900 fr. Koop IV. - 20.000 fr. Koop V. - 40.000 fr. Koop VI. - 65 000 fr. Koop VII. - 40 000 fr. Koop t ilt - 57.000 fr. TOESLAG Dinsdag 30 December 1947, ter herberg De Gouden Hoornte Staden Ieper straat. bij Heer V. Gunst, om 2.30 uur stipt. Zie plakbrieven. Inlichtingen en plans te bekomen ter studie van Notaris Reynaert te Staden. (48) Coihmissie Openb. Onderstand leper OPENBARE VERKOPING van staande te leper, Voormezele, Boezinge, Brielen, Zillebeke, Oostvleteren en Pollinkhove VRIJDAG 16 JANUARI 1948 te 3 u namiddag, zal er overgegaan wor den door het ambt van Heer Notaris De Cock, tot de openbare verkoping bij op bod van 106 populieren en 1 es. verdeeld in 14 kopen. Alle inlichtingen te bekomen op het Secretariaat der C. O. O., Rijselstraat 38 te leper. (99) Studie van de Notaris NAUDTS te Komen DONDERDAG 8 JANUARI 1948, te 2.30 u. stipt namiddag, in de gehoor zaal van het Vredegerecht. St Maartens- plaats. te Wervik. EINDELUKE TOESLAG van le Komen ten Brielen. Slechts gebracht op 35.000 fr. Vrij 3 maanden na de verkoping. Ten overstaan van de Hr Vrederechter van 't kanton Wervik. (107) BEVOORRADINGSDIENST Telling van de Winter bezaaiingen en het Vee Zoals telken jare zal op l Januari a- s een telling van de Win terbezaaiingen en van het Vee gehouden worden. Alle natuurlijke of rechtspersonen die op 1-1- 1948. minstens 1 are. tarwe, rogge, win tengerste masteluin. win terkoolzaad of winterraapzaad exploiteren of uit om het even welke hoofde betrekken of houder zijn van één of meer. paarden, runde ren. varkens, schapen, geiten, pluimvee, konijnen of bijen, zijn verplicht hiervan aangifte te doen. De aangifte die de toestand dient weer te geven op 1-1-48 te 0 uur. dient gedaan ten Gemeentehuize, op Maandag 5-1-48. of Dinsdag 6-1-48. telkens van 9 tot 12 u De landbouwers worden verzocht hun ingezamelde melk- en Boterzegels (Maand December) op Dinsdag 30-12-1947 bij de Bevoorradingsdienst af te geven. Bericht aan de winkeliers De win keliers mogen slechts de compensatiebons welke als datum 1-12-1947 vermelden aan nemen Deze bons dienen geplakt op for mulieren welke bij de bevoorradingsdienst verkrijgbaar zijn. Een staat dient in driedubbel opgemaakt te worden en samen met de geplakte bons in een bank ter betaling afgegeven De terugbetaling voor de compensatie bons van December geschiedt slechts tot op 10 Januari 1948 De winkeliers worden er op attent ge maakt dat de bons behoorlijk dienen in gevuld. Ze mogen slechts die bons aannemen welke door bekende personen aangeboden worden of anders mits voor legging van de eenzelvigheidskaart. Er werd de bevolking eveneens ter ken nis gebracht dat de burelen, secretariaat en bevoorradingsdienst, zullen gesloten zijn op 1 en 2 Januari 1948. Tevens dat in het vervolg de burelen enkel open zijn. alle werkdagen van 9 tot 12 uur. 's namiddags zal niemand meer toegelaten worden. NATIONALE MILITIE Lichting 1949 Bericht De miliciens der lichting 1949. die een uitstel van onbepaalde duur. of gewoon uitstel of de hernieuwing van een uitstel of ontslag van actieve dienst in de hoedanigheid van politieke gevan genen uit de oorlog 1940-1945 die een ge vangenschap van minstens zes maanden hebben ondergaan, worden verzocht zich bij het gemeentebestuur aan te melden, tussen 1 en 20 Januari 1948, om het ver eiste model in te vullen. Behoren tot de lichting 1949: a) De in 1929 geboren jongelingen. b) De in 1925. 1926. 1927 en 1928 gebo ren jongeling^p die een gewoon uitstel hebben bekomen of verdaagd werden en alzo bij de lichting 1949 zijn ingedeeld, deze jongelingen moeten dus een aan vraag indienen zo zij de hernieuwing van hün uitstel verlangen. De jongelingen geboren in 1930 of in 1931. die vragen om voor hun klasse te mogen dienst nemen. SPORTKRING Met de 4-2 overwin ning op Beselare mogen -wij niet te hoog oplopen Toch konden wij ons verheugen in het heroptreden van Richard Cauliez en J. Vandromme, terwijl Derudder ge- GEEN MERKELIJKE WIJZIGINGEN Naar keuze l) Brood 1SP Brood 3) Margarine 4) Boter 5) Reuzel 6) Suiker: geraffineerd, gekristalliseerd gekorreld, kandijsuiker vergeoise bruine en ruwe suiker 7) Gezouten varkensvlees 10) Vers vlees, bevroren vlees, of Bereide vleeswaren (cijfer 10) Rundsvlees (met beenderen) (zonder beenderen) Kalfsvlees (met beenderen) (zonder beenderen) Varkensvlees (met beenderen) (zonder beenderen) Vleeswaren Boulogne worst of leverworst Rauw rundsvet Rauw varkensvet Gesmolten runds- en varkensvet Totaal voor 30 dagen 9 kg. 300 gr. 600 gr. 350 gr. 200 gr. 1 kg. 200 250 gr. 1 kg. 250 Hoeveelh. per zegel Aant zegels nodig voor 1 tijdv. 15 1 332 gr. 54 250 gr. 357 gr. 250 gr. 312 gr. 250 gr. 250 gr. 1 kg. 332 gr. 312 gr. 250 gr. 50 54 54 Altijd 500 regenmantels in stock. 50 verschillende modellen dames- sa cochen en provisiezakken aan spotprijzen. In beide winkels alles nieuw goed, goedkoper dan occasie, pas toegekomen. Grote stock te lang om te melden. Op onze chantier, hoek Rijsselsteenweg en Kemmels teen weg Grote keus van assen en banden voor wagens. <i»> o- 1 B BLJ AANKOOP VAN ELKE SACOCHE f KRIJGT U EEN NUTTIG GESCHENK TOT 15 JANl ARi a» i ii m1- "n-"*-1 iiill I a - |n ..uimi \ZS3S£TrS*mT>+rï&STr~--. K. probeerd werd op de middenvoorplaats. Nog immer wordt er gezocht naar de g de opstelling der vooriijn, en wanneer daarin zou gelukt worden dan zouden verscheidene uitslagen ons nog aange naam kunnen verrassen. Zondag a s. doen wij de verplaatsing per fiets naar Brt - ;en om er de derby en tevens de laatste match der heenronde te betwisten. De supporters zullen er dan ook aan houden onze jongens te vergezellen en ze aan te moedigen. Wij voorzien dan ook een nip te zege voor rood-wit- BEVOORRADING Aandacht: Bij zegels type C slechts geldig tot 31-12-47. WintertellingDe formulieren moeten door producenten van minstens 1 are Wintertarwe rogge. WinteTgerst of Win- terkoolzaad. ingebracht worden op de vastgestelde dagen. BENOEMING Zijn Excellentie Mgr. de Bisschop benoemde in vervanging van E H Staelen E H. Maes, tot onderpas toor op onze parochie. Wij wensen hem hartelijk welkom MOTORONGEVAL Deconinck R, van Nieuwkerke was per moto 'n paar bestellingen gaan opnemen bij zijn klien- ten te Le Bizethij was op terugtocht toen opeens 'n auto kwam opdagen die volle lichten opstak. Verblind door het overvloedige licht werd hij opeens gevat hi i werd ten gronde gesmakt. De auto. 'n Franse, nam op laffe manier de vlucht, zonder ooit om te zien en was bovendien op de verkeerde baankant. De ongeluk kige motorrijder verloor heel veel bloed ïij had nog de moed z'n motor stil te leggen en op beide knieën kroop 'hij tot 'n nabijgelegen huis en klopte tevergeefs aan de deur. 'n Paar voorbijgangers merkten het slachtoffer op dat intussen reeds het bewustzijn verloren had. Dr. Vanandruel werd in der haast bijgeroe pen het slachtoffer had erge kneuzin gen aan het lichaam opgelopenhij werd naar het hospitaal te leper overgebracht en daar constateerde men daarbij nog 'n voetbreuk. FEESTNAMIDDAG De Vrouwengilde hield haar Kerstfeest voor de kinderen van haar leden. De Engel. 'n waardige grijsaard, de wonder doener der kinderen was in hooe-? persoon uit de hemel afgedaald deren beleefden er heel wat pret - zij één voor één 'n snoeperij metT plimentje mochten in 'ontvangst D De kleintjes hoeven niet te '.Tezi,1^'1 't volgende jaar, want Zwarte pf aan de Engel bevelSchrijva61 g boeka om te koma naaste jara Nova-Eglisa. KERSTFEEST VAN ONZE BAli NEN Zondag laatst was het fee^ onze kunstdanseressen. Als zeer ge-', mag aanzien worden het kerstspel" Phoqueook de kunstvol uitgevm* balletten brachten de aanwezigen" in rukking. Heel wat kunst en rhytmJ gevoel kon hier in overvloed worden! daan. 's Avonds werd het feest beskw. door 'n bal. ONZE SPORTMAN UXT BEV0RDIR|\ Hilaire Covemaecker speelde 7Cri- laatst 'n prachtmatch bij S. C. Meei tegen de mannen uit M'oeskroen. Het 'n spannende match waar Hilaire rur schoots zijn man kon staan. Jammer «eg hij na 65 min. spel uitgeschakeld we^ het omslagen van zijn voet. We bon vurig dat hij Zondag tegen Wevelge weerom onze gemeente op sportieve wij zal kunnen vertegenwoordigen. Veel sJ ces. Hilaire. PIAK CINE ROYAL Programma's: Zaterd; 27 Dec. te 7.30 u.Zondag 28 Dec. te 2 5 u. en 8 u.Maandag 29 Dec. te 730 o De Geschiedenis van Dr. Wassell Gary Gooper. Een film die moet gene worden om zijn machtige en intense tec: nische verwezenlijking, om zijn drama: sche kracht en nobele actieDe grootss film van het seizoen Effenaf magnifei Nieuw Programma op Nieuwjaaravoo; 31 Dec. te 7.30 u.Nieuwjaar 1 jan. t 2 u 5 u., en 8 u. ;.2e Nieuwjaar 2 te 7.30 u.De 2 StraatjongensVerve van: «De Brooddraagster», «De Ors draaister en «De 2 Wezen». Een mee terwerk der populaire cinema in jrr..Man^WÉ-araEjassaa PIANO merk FONTEYNEzo goed als nieuw. Adr. t- b. (26) REMORQUE, draagvermogen 1.000 kgr. Minneplein 4. leper. (27) ELECTRISCHE MOTOR. Adr ten burele. (32) TOOG, RAYONS EN ETALAGE. Zich wenden Rijselstr. 5, leper. (28) SCHOON GASVUUR (BUTAGAS) met oven en 3 vuren. Onlangs nieuw. Adres ten burele. (102) SCHONE JACHTSTOOF aan voor delige prijs. Godelievestr. 8. leper. (110) ELECTRISCHE SOLDEERPOST, met benzinemotor, nieuw, op remor- que. Stock Americain, Gr. Markt Ieper. (31) Schone BUFFETSTOOF bij plaats gebrek. Zich wenden De Haertie- straat 33, Yper. DRIEHOEKSTOOF en MANSVE- LO, Adres ten burele. (gg( ZUIVERE EN ALLERBESTE BIJ- ENHONIG teverkrijgen aan officië le prijs. Zich wendenBaron Noël de Vinck «Zonnedaele» Zonnebeke Tel. Moorslede 168. g9 GARAGE VOORPERSONENWA- GEN. Zich wenden De Haernestr 28 Ieper (104)' Over te nemen te Oostende: 1) Moderne Handelsdrukkerij. 2) Beenhouwerij volledig ingericht R ZGhT Agence HOSTEN R. G. J Gistellaan 42, Oostende (109) Kleine aankondigingen worden onzen burele, Boterstr., 34, aanvaart tot uiterlijk de Donderdag middt MEISJE, kennende machienschriit voor bureelvverk en om in. winkel helpen. Schrijven bureel van t bi) B. X. 30. GOEDE PLAATSLAGERS Tl» MERLIEDEN, SMID. ELECTRISCB LASSER. Adres ten burele. DEFTIGE WERKVROUW, 1 per week. Elverdingestr. 40. 1 P*- (S GOEDE STRIJKSTER voer was* rij. Zich aanbiedenZelfwasser Sneeuwwitje Elverdingestraat^ Ieper. tussen 8 en 18 u. (ie: 1 t Goede beloning aan wieffljfyj Yper, center van stad. een HC» hand doet, kunnende dienen a-s kei, zelfs mits verandering te Liefst met inrijpoort. Aanbied Fiersstraat 8, Yper. BEN KOPER, uitsl. als ging, van grote (40 Ha.) of k e HOFSTEDE van goede hoedanig" in West-, zoniet Oostvlaanden Schrijven A. D. Oude Kerks!-"-'.. Antwerpen. ZATERDAG 24 JANUARI1^ om 11 u. ten burele van architect VgjjgJ Vandenpeereboomplaats, 47. ie ij opening der aanbiedingen voor braakwerken ener in 1930 nieo*^^ villa staande en gelegen te r Alle afgebroken materialen gendom van de aannemer- verf- Plannen en lastenboek zijn te.Lyt3.' gen. mits 50 fr., bij voornoemde a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 6