FILMWERELD AIME GRU WEZ Zoon HEURSEL De Wonderdokfroor UIT DE PROGRAMMA'S Voor Uw textielwaren... één huis... IN DE PUPPEN Boterstraat 2 en 4 Y P E R 41, Bofrersfraar - IEPER m HET VPERSCH NIEUWS» Biz. 8 HET HITS VAN DE 92e STRAAT ■et William Eythe Lloyd Nolan Signe Hasso Reeds enige jaren voor Pearl Harbour bewaakten de agenten van het Federaal Bureel voor Onderzoeken, de handelingen van de Nazi-groepen, propagandisten en spionnen die door de Duitse Ambassade te Washington betaald werden. Een jonge man van Duits-Amerikaanse oorsprong Bill Dietrich, wordt door de Nazi's verzocht hen inlichtingen te ver schaffen. Hij neemt aan. en het Federaal Bureel gaat hiermede akkoord, hopend op die wijze de spionnageketting te verbre ken Op 13 Mei, wordt Franz Von Wert bij PAS OP VOOR HET SPOOK met Bud Abbott en Lou Costello Chuck en Ferdinand maken kennis met een gangster Bij zijn doodgaan en vol gens het zonderling testament dat hij na gelaten heeft, erven onze twee kerels een verlaten taveerne waar het fortuin'van de gangster zogezegd verstopt is- Chuck en Ferdinand nemen plaats in een car die eveneens dokter Jackson. Norma Lind. Camille Brewster en Charlie Smith ver voert- In de taveerne aangekomen nodigen Chuck en Ferdinand hun reismakkers uit om samen binnen te treden Gedurende die tijd. maakt de chauffeur van de ge legenheid gebruik om zich in allerijl te verwijderen met al de bagage van de reizigers. Smith wordt geheimzinnig vermoord en zijn lichaam wordt in de prachtige slaap kamer van de gangster teruggevonden. Terwijl de bende van Ferdinand de plaats onderzoekt, zijn er bovennatuur lijke verschijningen die zich openbaren. De lichten gaan uit, doffe klanken weer galmen in 'het hele huis en knersende schreeuwen klinken door merg en been. Het spookt in het huis Een andere bende, gevormd door vroe gere makkers van de gangster, dringt het huis binnen en verschuilt zich in de kel der. Zij maakt zich bekend op het ogen blik dat Ferdinand een hele stapel bankbriefjes ontdekt die verborgen waren in het hoofd van een hert. Een he vige strijd heeft plaats, maar Ferdinand geholpen door zijn makkers, aan wiens hoofd dokter Jackson zich onderscheidt, heeft eindelijk toch de overhand, en geeft de hele bende gangsters aan de politie over. Het teruggevonden fortuin bevat helaas enkel valse bankbriefjes, maar Chuck en Ferdinand laten zich niet teneerslaan door zo een kleinigheid. Dank zij hun wonderbare erfenis zullen zij de taveerne in een ultra-modern ziekenhuis laten ver anderen waar dokter Jackson aan het hoofd zal staan en Nora die hij huwt de opper ^bewaakster zal zijn. Voor wat de lieftallige Camille betreft, zij ook zal deel uit maken van de nieuwe organisatie, maar voor een andere redenzij bemint de sympathieke Ferdinand fcloust ..OTv. 92~_5t een auto-ongeval gedood. Inspecteur Geor ge Briggs ontdekt bij het nazien van de papieren een sleutel-boodschap welke weldra ontcijferd isMr Christopher houdt zich bezig met Bewerking 97 Bill ontmoet nu Elsa Gebhardt. eige naarster van een huis in de 92e Straat Blsa stelt Bill voor aan Johanna. Max en Oonrad, andere nazi-agenten. Deze laat- sten helpen Bill een baan te vinden in de Columbus Club. waar hij Colonel Ham- mersohn ontmoet. Het gesprek wordt in een nabij bureel door de agepten van het Federaal Bureel opgenomenPlannen van een geheim uitzendstation. waarmede Bill gelast wordt, worden bestudeerd. Elsa gelast Bill het vlugst mogelijk de wetenschappelijke formule Bewerking 97naar Duitsland over te seinen. Bill verneemt dat een bediende van het Ap- pleton Laboratorium. Charles Roper, een nazi-agent is en de geheimen die men goed bewaakt dacht, overgeeft. Het Federaal Bureel zet onmiddellijk onderzoekingen in om de door Roper ont stolen documenten weer te vinden, maar tevergeefs. De documenten zullen echter pij Bill belanden, aan wie Elsa ze toever trouwt om naar Duitsland over te maken. Maar Colonel Hammersohn heeft de werkelijke rol van Bill ontdekt en laat hem naar het huis van de 92e straat bren gen Verwittigd, begeven de agenten van het Federaal Bureel zich eveneens naar het huis. Elsa. in man verkleed, tracht te ontsnappen, maar Conrad neemt haar voor een agent van het Federaal Bureel, schiet en doodt haar. «Mr Christopher zakt ineen op het ogenblik dat de agenten de plaats binnenbreken. Firma Ligy Degels gesticht in 1782 Opvolger Uithuizen FOPERINGE Gasthuisstraat 39 MEKNEN Grote Markt 27 REKLAAM VAN DE WEEK Zuiver wolle robestof300 gr.Bruin en Marine blauw, voor 84 fr. de meter. Prachtige heren hemden half vaste col, voor 128 fr. Enz. (96) «LA MARIÉE CÉLIBATAIRE» met Rosalind Russell en Melvvn Douglas- Tice Collins iMelvyn Douglas), die gedu rende verscheidene jaren in Zuid-Ame- rika de leiding had van een mijnonder neming. komt naar New-York terug om zijn verloofde Ann Winters (Rosalind Russell) te huwen. Tevens zal hij trachten met behulp van zijn deelgenoot Harry Bertrand een eigen zaak op te richten. Een schatrijke Zuid-Amerikaan. Julio Diestro. schijnt zich voor deze onderne ming te interesseren. Ann beschouwt het huwelijk als een geestelijke verstandhouding en dat moet Tice tegen wil en dank aannemen, maar tevens vast besloten dit bij de eerste ge legenheid te vergeten- Na de huwelijksplechtigheid betrekken zij een kleine bungalow, waar Tice zijn vrouw ai spoedig het hof wil maken, maar zij wijst hem op zijn belofte. Wanneer ook een andere poging mis lukt gaat hij er woedend vandoor. Samen met de vriendin van zijn deelgenoot. Charlotte, gaat hij bij maneschijn baden en vertelt haar zijn ontgoocheling Zonder er acht op te nemen hebben zij zich in tussen neergezet onder een giftboom, waarvan de bladen een soort huidziekte veroorzaken. Ann wordt intussen door haar zuster gewezen op het gevaarlijke van haar hou ding en daar zij nu bevreesd wordt dat Tice haar ontrouw zou worden, laat ze alle vooroordeel varen- Zij zal trachten haar man terug te winnen, wat haar niet moeilijk zal vallen. Tice is verrukt, maar moet zich duchtig krabben Een telefoontje van Charlotte verklaart hem al spoedig de reden van zijn ongemak Onder voorwendsel dat hij naar Zuid-Amerika moet om een sterven de vriend bij te staan, spoedt hij zich naar een kliniek waar hij twee weken in behandeling moét blijven. De vooravond van de terugkeer van Tice. laat Ann zich naar huis begeleiden door een vriend. Daar deze tamelijk veel gedronken heeft, laat zij hem niet terug vertrekken en doet hem door de dienst bode te bed leggen. Tice. 's anderendaags, vindt de man in pyjama op zijn kamer en het ergste ver moedend. maakt hij een geweldige scene. Ann ontdekt nu ook dat hij niet naar De specialist der fijnste uurwerken 69) Zuid-Amerika vertrokken was. In grot! ruzie gaan zij van elkaar weg. De wanhopige Tice wil zijn planner, laten varen en tracht zijn grondvergun- ning te verkopen. Harry, zijn deelgenoot die juist met het goede nieuws komt dat de schatrijke Julio Diestro, hen wil hel pen, kan dit nog tijdig beletten. Ann bespreekt een plaats in het vlieg tuig naar Reno, waar de formaliteiten voor de scheiding vlugger geschieden. Zi; verzint echter en keert droevig terug. Tice, die haar wilde achternagaan, mist het vliegtuig en keert ontstemd naar de bungalow terug, waar hij Ann terugvir.ci en verzoend vallen zij in eikaars armen. ONS FEUILLETON door Jos. JANSSEN I. 'n Snak en 'n stoot, vooruit-ach teruit, en hijgend gelijk 'n dempig peerdeke krabbelt het lokaaltreintje weer verder door de Vlaamse vlak te. De voldane chef van de statie van Bellezele trekt zich, na de moeiza me arbeid van „de trein te doen stoppen en hem weer in gang te zet ten, meer had ie niet te doen ge had. want er was geen levende ziele af- of opgestapt. in het bureau van de Statieoverste terug. Stampend en briesend snokt het treintje verder, door gouden koorn- velden, langs donkere sparrebosjes en malse weiden. Waarschijnlijk liggen de vermoeide reizigers te slapen op- of onder de banken, want al de venstertjes zijn •nbezet. *t Doet toch. Hier steekt er 'n kop boven. Natuurlijk, in de derde klasse. Van al de tijd. dat de treinwachter deze lijn bedient, en dat is nu al 10 jaar. is er ooit eens één voya- geur in 'n 2e klaswagen gaan zitten. De man had de verkeerde trein ge pakt. Welke 2e klasreiziger zou er in dié streke, aan 't einde van de wereld, iets kunnen verloren hebben, ne- waar Zelfs deze eenzame 3e klasser zit zo verwezen te kijken, dat het de vrage is. of ie wel goed weet waar dtt treintje hem voert Toen ie afstapte uit de sneltrein u t Brussel, en aarzelend in het lo- isaltreintje klom. liep de treinwach ter algauw z'n kaartje naziet!'t Mocht weer eens 'n verkeerde zijn Maar, 'n goeieZ'n kaartje sprak op Ballegem. De treinwachter moest hem dus laten meerijden. Alhoewel ie maar niet begrijpen kon wat die heer in Ballegem kon verloren heb ben. Nu ja, dat zijn mijn zaken niet, oordeelde de man zeer fi losofisch. En na 'n bizondere recommanda tie aan stoker en machinist. van de ze keer hun tijd onderweg niet te verprutsen, want dat er 'n heer in de trein zat, had ie de départ geschuifeld. Nu waren ze al 'n uur aan 't bol len. In vijf staties en halten hadden ze strikt op uur en tijd volgens 't reglement gestopt en weer aan gezet. En al die tijd had de voyageur van 3e klasse gelaten meegeschommeld. Hij ziet er nog 'n jonge man uit, zowat om en bij de dertig, 'n Pronte kerel, ietwat bleek en magertjes, met lichte bokkebaardjes en hoornen bril op z'n spitsen neus. 'n Paar rim pels tussen z'n wenkbrauwen en in z'n ogen de zache. ietwat vermoeide blik van iemand, die 't in 't leven tot nu toe niet al te best vergaan is. Propertjes gekleed, ja, 'n zwart jas je met 'n streepbroek, 'n bolhoedje. Allemaal netjes, maar... 'n beetje kaal alhier en 'n beetje kaal al daar. n' Bruinieren valies naast hem met 'n visietkaartje in leren étui, dat er aan bengeltDr. Steven Martens. Brussel. n Doktoor? Op weg naar Balle gem In 'n 3e klaswagen Moest onze treinwachter dat we ten, hij zou voorzeker niet zo rustig in z'n bagagewagen blijven zitten. Och, van Dr. Steven Martens moet ie nu toch niet benauwd zijn. De braafste man ter wereld. Die gelaten de staties en halten aftelt, die hem scheiden van Ballegem, het einddoel van zijn reis. Neen. niet het einddoel. Dr. Steven moet nóg verder. Hij moet naar Veerdegem. 'n klein dorp je van 'n goeie 300 zielen, ergens ver loren aan de uitkant van Vlaander- land. Wat zou ie daar gaan doen Ja, wie zou dat kunnen raden. Misschien is ie proprietaris van "n aantal boerderijen daar in de streke En komt ie nu 'nen keer zV. pachters bezoeken Heu, was 't maar waar. Dan zou ie per automobiel komen en niet per 3e klasse konvooi. Och, niet dat ie te fier is om met de simpele buitenmensen om te gaan. Dr. Steven is toch ook maar 'n jon gen van te lande, de zoon van bak kertje Martens van Keerkerke, in 't Brugse. Steven is de oudste van zes kinde ren drie jongens en drie meiskes. Dat ie doktoor geworden is heeft ie te danken aan de verstandige kop. die ie van vader en moeder gekregen heeft. Want 't geld voor z'n studies kwam van 't Fonds der meestbe gaafden i. 't Ware zonde en jammer, had meester Alleman de dorpsonder wijzer gezeid, van de jongen niet te laten voortstuderen. Zulk 'n rappe leerling en heb ik nog nooit gehad Daar kan van alles uit groeien even goed 'n korporaal als 'n generaal. Die jongen moét hoger-op. De meester zorgde voor 'n studie beurs. En bakkertje Martens werk te z'n eigen lam en krom om Steven te laten doktoor worden. En Steven werd doktoor. Toen 't bakkertje het telegram kreeg Gepasseerd met de groot ste distinctietoen liep ie gelijk 'n zot de strate op, om 't overal uit te bellen, dat Steven, zijn Steven nu doktoor was. En dat nu alles goed ging worden dat Steven nu zou hel pen om d'andere broers en zusters hoger-op te krijgen. En dat hij. bak kertje Martens, nu eindelijk ook 'nen keer 'n asemtje ging mogen halen, na zóveel jaren hard labeur. Die avond kwam het bakkertje met 'n stuksken in z'n krage naar huis. Dat was hem nog nooit gebeurd in al de jaren van zijn trouw. Maar moeder Tonia vergaf het hem geer- ne voor één keer dat hun zoon ge passeerd was, newaar En in zóveel jaren geen bier meer geproefd heb ben. hé Ondertussen stond Steven t. t. z. Doktoor Steven, voor z'n oude Pro fessor. die hem hartelijk geluk wen ste en hem de schoonste toekomst voorspelde. Hij stelde Steven voor bij hem te blijven als z'n assistent en later als z'n opvolger. Maar Steven wist, dat men thuis op zijn hulpe zat te wachten. Daar om bedankte ie de Prof voor z'n vleiend aanbod en probeerde het zich te Brussel te installeren als huisdoktoor, in de hoop, dat ie mits hard werken, naam en fortuin zou kunnen maken. Helaas, hem ontbraken nu de no dige centen om zich te installeren, zoals dat past in 'n grootstad Z'n instrumenten had ie per oc casie en met maandelijkse afbetalin gen Kunnen kopen. Hij had zich n bescheiden benedenverdieping in >n burgershuis gehuurd, bezocht z'n klanten per fiets en liet eer. van z'n zusters over komen om z'n huishou dentje te doen. Maar ja, in de grootstad moet n doktoor «specialist» zijn, 'n grote koperen plaat aan z'n deur hebber- knechten en meiden houden, per au to rijden, wil ie naam maken. Dat alles ging boven Steven s macht. Er kwamen zieken, ja, arme dutsen, die geweldig stoeften op d'e goeie brave doktoor, maar die na derhand hun. rekeningske vergat.-r. te betalen, of er de middels niet too bezaten. En Dr Steven, die deze sukkelaar- niet kon wegzenden, ook al wist ic- dat er nooit 'n cent zou van komen 'n doktoor moet in de eerstt plaats aan 't heil van z'n zieken den ken redeneerde hij en dan aar. de rest. Wie komt nu nog door de wereld met zulke ouderwetse princiepen Dat ondervond Dr Steven. 'n Jaar later zat ie op droog zaao en bijna op droog brood. Wat nu gedaan Hulp van huis vragen kon of de ie niet meer. Zat men er niet te wachten op zijn hulp En spookte het niet als 'n gedurig verwijt dcOi z'n hersens, dat het zijn plicht v»s te helpen, kost wat kost. J Het werd 'n ellendige tijd v0°r Steven. Om er wanhopig bij te vo- den. Hij probeerde 't nog als doktoor van 'n ziekenfonds. Maar de t>este postjes van dat soort gaan naar oe politieke vrienden. In z'n radeloosheid zou Steven trouwd zijn met de proprietary van z'n huis, 'n half gekke oude i°n' ge dochter, die dodelijk verliefd 8* dok- worden was op de knappe jonge toor. (Vervolg11 Verantwoordelijke uitg®*®* L DUMORTIER. 34 Boterstraat

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 8