Het Nut van het Leger WERELDGEBEUREN l>E POLITIEKE TOESTAND ONAFHANKELIJK'NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT .YPER. Ie JAARGANG Nr 4 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 3 JANUARI 1948 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS HET YPERSCH NIEUWS IfcSTUUR EN REDACTIE 34. BOTERSTRAAT, YFER el jo® Postcheckrek. 461.73 (L. DU-MORTIER) ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR 100 FR. Denk nu niet dat het er om gaat de lof van het leger te zingen en de krijgsgeest bij onze jonge mannen lan te wakkeren, om er volbloed- fcoorstanders van de oorlog van te maken. Verre van ons dat gedacht, fcant wij zullen altijd de eersten blij ken om ons met hand en tand tegen porlog. ja zelfs tegen de oorlogsge dachte te verzetten We beschouwen eerder het leger »ls een onvermijdelijk kwaad, dat lile jonge kerels noodgedwongen in hun leven moeten meemaken, en waaraan er feitelijk geen ontsnappen mogelijk is. Of het nu voor ons land gewenst is of niet, een leger te bezitten, zul- en wij hier ook niet onderzoeken, want het zou ons zeker te ver leiden en zolang het leger zal bestaan, zul- en er altijd pro- en contra's zijn. We noemden het een onvermij delijk kwaad en in die zin zullen wij Ban ook trachten te belichten, wat er dan toch van nuttigs in steekt, welk voordeel wij er toch nog uit kunnen halen. Iedere jonge kerel die eerlijk wil blijven met zich zelf zal met ons moeten bekennen dat de troep on betwistbaar bij hem een zekere in druk maakt. De verhalen van de an ciens zij het dan nog met een schepje bij zullen wel voor de no dige atmospheer gezorgd hebben, en bo gaat er van de gedachte alleen reeds een zekere aantrekkingskracht uit. Of men nu erop verlekkerd is, pf dat men er slechts met tegenzin naartoe trekt, toch komen de gedach ten vrijheid, weg van huis. het pnbekende in... bij iedereen wel eens. naar boven. Er* dit kunnen wij wel misschien de meest nuttige zijde noemen het weg zijn Van huis. het op eigen be nen staan. De meeste ouders, en vooral moeder munt hierin uit, zien in hun opgeschoten zoon slechts het kind, dat de meeste zorgen behoeft, en dat op alle mogelijke manieren moet vertroeteld worden. Zoonlief die niets anders gewoon is, gaat dat Dp de duur als de meest doodgewone taak beschouwen en vergeet ten slot- jte dat er nog iets als verantwoorde lijkheid en initiatief bestaat. Maar dan komt de legerdienst en plots wordt het kuiken van de hen gescheidenhet moet voortaan op eigen benen staan. De jongen zal misschien wel in de beginne hopeloos rondslaan en op de helpende hand zitten wachten, maar hij zal leren begrijpen, waarschijn lijk wel ten koste van pijnlijke ge waarwordingen, dat het tijd gewor den is. om voor zichzelf te zorgen ^n niet meer alleen op een ander te betrouwen. Hier zal hij man worden, die later weet wat hij wil en die zich zelf een weg door het leven weet te banen. Hoe dikwijls is het ons opgevallen toen de schachtenwaren aange komen en in de kazernekoer verza meld stonden, hoe de eenvoudige werkjongen, in blauwe werkkiel, die Stilzwijgend het luidruchtige gedoe van zijn fijnuitgedoste makkers ga desloeg. eens gekleed in het zelfde soldatenplunje, dadelijk blijk gaf van een zekere superioriteit, hoe hij sich op zijn gemak voelde en op de slag een c ancien was, die alle kne pen van het vak reeds kende. Hij had ^vellicht het leven van jongsaf van zijn harde zijde leren kennen, zodat die verandering op hem geen diepe rdruk maakte. Dit werden dan de carottiers ZiJ het dan van het goede soort *üe hun hulpeloze makkers leerden wat het was op eigen benen staan. Het is eesa harde school, maar in het leven gaat niets zonder slag of stoot en ten slotte is het succes dan dubbel zoet. Vraag maar aan' gelijk welke vader wat hij van zijn solda tentijd denkt, en hij zal u moeten zeggen dat het de schoonste tijd was van zijn leven hij zal u anec- doten vertellen van de mooie ston den. hij zal zijn droevige ogenblikken grappig vinden en hij zal vooral ver tellen van een echte vriend, een makker uit de duizend, zoals men die slechts bij de troepvindt. Want daar leert men echte vriend schap kenne.i, daar worden vrien denbanden gesmeed die voor het ver der leven meegaan Dan hebben wij nog de zeer ver spreide roep als zou de legerdienst feitelijk gelijken op een hongerkuur, en wordt er iedere dag van 's mor gens vroeg tot 's avonds laat door onze jassen geklaagd en gekreund dat ze blauw lopen van de honger. Nochtans is er nog geen. enkele van de honger omgekomen en het is zelfs meer het geval dat de oud-soldaat zijn burgerpak slechts met moeite nog kan aantrekken, op gevaar af alle knopen te zien springen. En dat is dan ook slechts normaal, want daar wordt de soldaat verplicht op uur en stond zijn eten te gebruiken, in bed te gaan of op te staan, met de regelmaat van een uurwerk. Het is de gedroomde levenswijze, die slechts de gezondheid kan bevorde ren en die het leven normaal zijn gang doet nemen. Dit geklaag is slechts een uitvloei sel van de verwende levenswijze die ze thuis gewoon waren en die ze soms niet eens wisten te waarderen. Het heeft dan ook zijn nut daar het doet begrijpen wat erkentelijkheid is en daar het leert inzien wat de ouders zich voor hun kinderen moeten ge troosten. Wij kunnen de kandidaat-soldaat ten slotte slechts een goede raad ge ven vat de legerdienst op als een sport, dan zal de tijd nog zo vlug ver gaan en dan wordt de dienst reeds voor de helft lichter. Vooral nu het leger op sportieve leest geschoeid is en de competitie geest overal op de voorgrond treedt, kan men er slechts bij winnen het geheel te beschouwen als een grote krachtproef, waar men ten slotte ge staald en gesterkt uit de strijd komt. Een gezonde geest ih een gezond li chaam Ook hier blijft dat van tel. Het is dus een levensproef op een keerpunt van het leven de mannen zullen ze glansrijk doorstaan en er slechts baat bij vinden, terwijl de anderen... Laat ons van de eersten deel uit maken, dan wordt het wat wij er van verwachtten. Dan zal het echt een dienst worden van het vader land en het land kan slechts door zulke mannen gediend worden, die als mensen uit één stuk. zullen mee helpen aan het mooie werk de op bouw van het land. Met zulke mensen kan en moet het land groeien en bloeien, met zulke mannen moet ons volk mooi worden, zal het altijd voort de bewondering blijven afdwingen. Als wij het op die manier gaan be schouwen, dan zal iedereen met ons moeten erkennen dat het legEr toch zijn nut heeft, zij het zelfs voor de vrede. En dan zal men die tijd niet als nutteloos moeten bestempelen Woensdag, 31 December 1947. EEN BETROKKEN HEMEL. In Le Soiren in HET LAATSTE NIEUWS verscheen, als hoofdartikel een bijdrage van Lord Vansittart, .waaruit we volgende passus citeren Zelden was de hemel zo betrokken als op de vooravond van 1948. alhoewel er hier en daar licht punten te zien zijn. De huidige wereld, die zo gelukkig en welvarend had kun nen zijn. heeft een peil van lijden, be zorgdheid en verlaging bereikt, dat in druist tegen de doelstellingen van de mo derne beschaving. Dan volgt, beknopt samengevat, een oproep zich algeheel van Rusland af te scheuren en geen de minste Aandacht te schenken aan enig kommunistisch pro test of manoeuvre Dat is éne klok Daartegenover zouden we Kommunis- tische stemmen kunnen citeren, die er eveneens op wijzen dat wij thans een el lendige tijd mede maken, en ons daarop trachten te bewijzen dat alle schuld daar van thans te vinden is bij de Amerika nen. die op oorlog aansturen. Wij wensen aan deze eenzijdige belich ting der feiten niet mee te doen, doch on vooringenomen de zaken aan beide kan ten te bekijken. Aldus kunnen we als eer ste besluit voor deze week notereneen ieder is het er eens' over dat de politieke hemel betrokkeg is. dat er onweerswolken aandrijven. De oorzaak IMPERIALISME. We wezen er reeds vorige week opén de Amerikanen enerzijds én de Kommu- nisten anderzijds drijven op een wereld heerschappij aan Dat is thans het énig grote gevaarlijke wereldgebeuren Henry Wallace, de gewezen vice-presi dent der Verenigde Staten, verklaarde in een radioredeBestrijd resoluut ieder Brits-Amerikaans of Russisch imperialis me. en zowel bij de U. R. R. S. als bij de Verenigde Staten, dring ik aan op een objectieve beraadslaging over onze me ningsverschillen. Hierbij dienen alle voor oordelen, uitdagingen en hatelijkheden te worden achterwege gelaten. Een ontwa peningsconferentie in de schoot der U.N.O. is een noodzaak. Zij blijft het redmiddel om de wereld eens en voor altijd van atoombommen en andere massale ver woestingsmethodes te vrijwaren. De heer Wallace verklaarde meer bepaald«In 1948 zal ik mijn kandidatuur als presi dent der Verenigde Staten voorstellen. Er bestaat geen werkelijke strijd tussen Truman en de republikeinen. Beiden voe ren een politiek, die nog op dit ogenblik tot een oorlog leidt, en die onze kinderen een nieuwe oorlog zal doen kennen. GEEN NIEUWE WERELDOORLOG IN 1948. De wcfcrden van Henry Wallace die nen in het licht van zijn verkiezings- kampagne bekeken te wordendus als fel overdreven. Inderdaad, bij nuchter na denken, wil het er bij ons niet in, dat er thans iemand én in Amerika én in Rus land zou te vinden zijn die werkelijk oor log wilWe menen veeleer dat eenieder, en vooral' de bewindvoerders er de oor log ontzettend vrezen. Daarenboven zelfs, bij de foutieve veronderstelling dat ie mand nu werkelijk op oorlog zou aanstu ren. dan nog staat het als een paal boven water, dat een nieuwe oorlog alvast in 1948 en zelfs voor 1950 niet mogelijk is Althans geen 'oorlog tussen Rusland en Amerika. Rusland heeft nog steeds ge weldig te strijden, te werken, te produce ren. op adem te komen om van zijn zwaar geteisterd land weer iets degelijks te ma ken. En wat de Verenigde Staten betreft men heeft slechts enkel terug te denken aan de lange voorbereiding van de pu blieke opinie op de onvermijdelijke oorlog met de totalitaire rijken, die Roosevelt heeft moeten ontplooien en doen groeien, om dadelijk de zekerheid te hebben dat het Amerikaanse volk alles behalve een agressief-oorlogsgezind volk is. EEN RUSSISCHE TEERLINGWORP De gewezen staatssekretaris Summer Welles liet dezer dagen in de New York Herald Tribuneeen bizondere mening kennen van een Oosteuropees staatsman, die, naar hij zegt. uitstekend op de hoogte is van de toestanden en van de politiek in de Sovjet-Unie. Deze meneer zou o. m. weten dat Molotov overtuigd isdat in 1948 een rampspoedige depressie in de Verenigde Staten zal uitbreken, dat daar door de Amerikaanse Regering gedwon gen zal zijn haar bezettingstroepen uit Centraal-Europa terug te trekken, en de ekonomische hulpverlening, voorzien door het Marshall-plan zal moeten staken. Zo dit werkelijk het geval moest worden, dan voorspelt Molotov dat West-Europa in de handen van de plaatselijke communis tische regimes zou vallen, en dat Sovjet- Rusland vrij spoedig Wbver de ekonomi sche hulpbronnen van het hele vasteland zal beschikken om zijn eigen ekonomi sche struktuur te verstevigen. HET BELANG VAN HET MARSHALL-PLAN. We hebben er reeds in onze vorige bijdrage op gewezen dat we weinig ge loof hechten aan gezegden van derden, die precies weten te vertellen wat Molo tov i of de Sovjets heel precies in hun schild voeren. De Kommunisten kunnen zwijgen waar zulks noodzaak is, en zul len beslist hun meest geheime plannen niet aan de wereldklok hangen. Aldus moeten deze beweringen naar het rijk der Veronderstellingenen der Mogelijkheden gebracht worden. Zo dat wij besluitenhet kan zo zijn In dit geval is het voor ons Belgen, die eigen vrijheid en eigen land en eigen volk liefhebben, die weten wat het betekent on- EEN EVENWICHTIG BEGROTINGSONTW'ERP ONDANKS DE ZWARE STAATS HUISHOUDING OP WEG NAAR HET HERSTEL MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID TOCH SCHERPER WORDENDE WRIJVINGEN IN DE SCHOOT VAN DE HUIDIGE REGERING NU OOK TALRIJKE ZWARE AANVALLEN TEGEN DE REGERING ONZE BOODSCHAP BLIJFT: VERTROUWEN HOU DEN IN DE GEZONDE VADERLANDSLIEFDE. Dinsdag. 30 December 1947. Het Bureau van de Kamer heeft Zater dagnamiddag de algemene toelichting op de begroting van 1948 doen ronddelen. Dit is weliswaar heel wat over de ..wettelijke termijn, maar wegens verschillende om standigheden. die zich hopelijk in de toe komst niet meer zullen voordoen, toch nog goed te praten. Het is werkelijk verheugend te mogen meedelen dat het thans ingediende begro- tingsontwerp evenwichtig isdit is de eerste maal sedert de bevrijding. Daaruit blijkt dat onze opeenvolgende regeringen uiteindelijk toch nog goed werk verricht hebben, hoe scherp de kritiek zich al de ze jongste jaren ook liet horen. Inderdaad het mag geenszins uit het oog verloren worden dat de oorlog onze staatshuishou ding zeer zwaar belast heeft, zo zwaar dat wij er nog talrijke jaren zullen onder te lijden hebben. Aldus is het werkelijk een niet te onderschatten prestatie dat de huidige regering thans aan het ontwerp van begroting o. m. volgende conclusie kon vastknopen Ondanks de hoge uit gaven. ondanks de zware administratie, welke moest uitgebreid worden om het hoofd te kunnen bieden aan de door de oorlog veroorzaakte opdrachten, komen toch nog aanzienlijke kredieten voor op de gewone begroting voor de ontwikkeling van de sociale veiligheid, het onderwijs, de volksgezondheid en het welzijn in het algemeen. De eindconclusie der regering in ver band met dit ontwerp kunnen we even eens bijtreden Ten slotte meent de re gering goed werk te hebben verricht door al de gewone uitgaven in één begrotings- ontwerp te hebben samengebracht, zodat men thans beschikt over een algemeen beeld, dat de inkomsten weergeeft van de normale en traditionele staatsdiensten. Daar is nog een ander verheugend feit namelijk de geweldige inspanningen, die het land zich kon opleggen om de maat schappelijke zekerheid doeltreffend te ondersteunen. De gekende cijfers zijn de ze over .het dienstjaar 1946. Welnu behal ve de mijnwerkers, vielen 1.629.500 ar beiders op 31 December 1946 onder de maatschappelijke zekerheid en bedroeg het totaal der tijdens het dienstjaar 1946 bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid aangegeven bijdragen 11411 millioen frank, slaande op meer dan 46 milliard lonen en wedden. Aan de Nationale Kas voor rentebijsla gen werden 2.012 millioen frank toege kend aan het Toelagefonds voor Bedien den. 461 millioen frank aan het Rijks fonds voor Verzekering tegen Ziekte en invaliditeit, 2.635 millioen frank aan het steunfonds voor werklozen. 920 millioen frank aan de kindertoeslagen, 2.684 mil lioen frank, en aan het Hulpfonds voor Huishoudelijke Uitrusting 690 millioen frank. Een derde verheugende bestatiging is dat de huidige regering steeds opnieuw blijk geeft open oog te hebben voor Bui tenlandse betrekkingen, zowel op het ge bied der ekonomie als op dit der kuituur. Inderdaad, de onderhandelingen die be gin December te Brussel een aanvang na men. ten einde de contingenteringslijsten vast te stellen betreffende koopwaren in 1948 uit te wisselen tussen België en Zwe den. zullen op 12 Januari e. k. hervat worden, en een tiental dagen in beslag nemen. Men voorziet thans reeds dat een overeenkomst zal bereikt worden, nopens een ruilverkeer ten bedrage van onge veer vijf milliard Belgische franken in beide richtingen. Ook de verdere uitwerking van het ver drag voor de kulturele samenwerking tus sen België en Nederland werd andermaal besproken tijdens een samenkomst van de technische kommissie te Brussel. Met ge noegen werd vastgesteld, dat de uitwisse ling van hoogleraren en afgestudeerde studenten een grote uitbreiding heeft ge nomen. Ook werden de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van het zui- der de hiel van vreemden gebukt te moe ten gaan. voor ons Belgen, die spijts alles Belg wensen te blijven, is het daarom van uitzonderlijk groot belang dat het plan Marshall lukt... Want door dit plan zou den alvast de Russische imperialistische neigingen een geweldige deuk krijgen, en door het welslagen van dit plan zou heel zeker de «mogelijke oorlog in de toe komst» nog voor een heel poosje verder in de toekomst verschoven worden. Door dit plan zouden de noodlijdende volken van Europa de tijd hebben zich van de geleden mizeries te herstellen, en mee te ijveren voor het meest gezonde plan: Ieder Volk baas in eigen landEn een gezonde internationale ekonomie SPECTATOR. ver wetenschappelijk onderzoek aan een grondige bespreking onderworpen We blijven ons echter, in onze overzich ten van de Politieke toestand van ons land. op een breed nationaal plan bewe gen Aldus blijven we ook open oog hou den op de steeds scherper wordende wrij vingen tussen de twee grote regerende partijen. Het feit dat de C.V.P.-Kamer- greep, vorige week Dinsdag, het wetsont werp op een compensatiestel^el in de steenkolennijverheid en op de opeising van de steenkolenmijnen, die hun bedrij vigheid zouden stilleggen, kelderde, heeft de Socialisten zeer verbeten taal doen spreken. VOORUIT schreef in verband daarmede: «Wij voorspellen, dat de C. V P. geen tweede maal haar obstructie van j. 1. Dinsdag kan hernemen. Met andere woorden indien zoiets opnieuw moet ge beuren. dan valt de regering Nuchter bekeken bestaat er inderdaad veel kans dat de huidige regering niet lang meer het bewind in handen zal hou den. Want de wrijvingen in haar eigen schoot worden hoe langer hoe talrijker en door de tijd ook des te scherper en te ve nijniger. Vergeten we het geen ogenblik, niet alleen de Koningskwestie verdeelt hen. maar daar komen dan nog bij1. - de opvattingen over de steenkolennijver heid 2. - de organisatie van de ekono mie 3. - de wijziging van het statuut der Nationale Bank 4. - het beheer der Brusselse en Antwerpse tramwegen5. - het vrouwenstemrecht; enz... enz... We mogen evenmin uit het oog verlie zen dat beide regerende partijen sedert een heel poosje reeds uiterst waakzaam op hun «qui vive op de loer liggen. Ai- dus staan ze met getrokken wapens te genover elkaar, om op het hun nuttig voor komend moment toe te slaan. Het is te begrijpen dat de eerste minister, de heer Spaak, werkelijk over een buitengewone grote behendigheid moet beschikken om steeds maar opnieuw te kunnen manoeu vreren en te beletten dat er potten ge broken worden. Bij de innerlijke moeilijkheden krijgt ae» regering nu ook af te rekenen met gezon de aanvallen van buiten uit. Vooreerst ging nu een kreet der «Pers wereld op, die de huidige regering doet opmerken dat de bewindslieden met de pers weinig ingenomen schijnen. De aan dacht wordt gevestigd op het feit dat er moeilijkheden opkomen, vanwege het postbeheer, in verband met de uitdeling van de Zondagsabonnementen. Dan wordt er nog op gewezen dat de Staat nu zou overwegen om aan de gewestelijke zen ders publiciteitstoelating te geven, en al dus als een soort makelaar in adverten ties op te treden, kortom een nieuw soort dirigisme in het leven te roepen. De pers verwijt de huidige regering eveneens dat de invoerrechten op het papier, voor de oorlog ongeveer 90 frank per 1000 kilo papier bedroegen, en nu van af 1 Januari 480 frank invoerrechten per 1000 kgr.. zal moeten betaald worden. Ook de Koninklijke Vlaamse Akademie maakte de jongste week een manifest be kend.-dat als een aanval op de regering kan beschouwd worden. In dit manifest wordt de regering verweten dat zij de taak van de akademie verlamt, zodat zij de beoefening der Wetenschappen, Lette ren en Schone Kunsten in het Land on mogelijk maakt. Scherp waar klinkt bij voorbeeld de volgende alinea Met .wat echter in één maand dit jaar werd uitbe steed aan een berucht festivaal, gevoegd met hetgeen een ietwat naïeve propagan da tegen beetneming reeds kostte en af gerond met een paar parlementaire ple zierreizen. zou een Universiteit kunnen worden onderhopden Het Vlaams Ekonomisch Verbond, dat de bevordering van de verdediging van het Vlaams bedrijfsleven betracht, met inachtneming van de noodzakelijke sa menwerking tussen het Waalse en het Vlaamse deel van het land. heeft in een persconferentie te Antwerpen nu ook la ten horen dat de eerbiediging van de rech ten van het privaat initiatief als één van haar hoofdpunten geldt, en zij aldus voor verscheidene vraagstukken de regering moet bekampen, als daar zijn1. haar be pleiting voor de afschaffing van de taks op de uitvoer2. een logische herwaar dering van de bedrijfsuitrusting3. een nationale oplossing inzake de waterwegen met Nederland4. het onredelijk optre den van sommige agenten van de kontrole- diensten5. de noodzakelijkheid vakmen sen toe te voegen aan de afvaardigingen die belast worden met het opstellen van handelsverdragen6. het onrustbarend wegslinken van onze dollarvoorraad7. het terug opnemen der handelsbetrekkin gen met West-Duitsland. Al de grieven tege» de huidige regering schijnen zich te concentreren in een nieu we beweging, die nu opgericht wordt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 1