SKODA Kosmos Toerisme Brouwerij Hector Vermeulen - Meynne diepe Gedachten' J. DECOCK-PAUWELS De Lening tot Wederopbouw Watersnood in vele landen van West-Europa Aan onze Abonnenten Zorgt voor uw ontspanningsreisjes IJSELIJK ONGEVAL TE LANGEMARK VOOR DE GRENSARBEIDERS Y P E R - Tel. 22 BIJZONDERHEID VAN BIER DER STREEK BIEREN LANNOY TOPBRONNEN VOORMEZELE VLAMERTINGE DIKKEBUSCH NIEUWKERKE LANGEMARK MEESEN C amionnettes en Luxewagens VERHAEGHE Albert IEPER - Tel. 148 WAASTEN ZANDVOORDE HOUTHULST VOOR AL UW SCHILDERWERKEN slechts een adres... Huis van Vertrouwen Beste referenties Genadige prijzen 0 s t t t h 1 t 1 t 2 C KJ1LEVISCgenaamd die voor doei heeft a. diegenen te verenigen, die buiten elke politieke partij om tegenstanders zi n van elk dirigisme en elke staatsbu reaucratie Het voorlopig comité werd reees samengesteld uitprof Van der Ghtnst. voorzitter neer Cleirens onder voorzitter de heren Roger Chevalle se- KretarisGodts Van Craenenbroeck Ronsmans Hamexe. De Bouverie leden De vereniging zal een tijdschrift uitge ven waarin dagelijkse feiten over de mis bruiken van de staatsinmenging zullen verzameld worden. Zij hebben hun bure len voorlopig gevestigd te Brussel 206. Steenweg op Haacht. En de grendelwet In de Kamer werd zij opnieuw voorge steld en verdedigdde heer Welter (C. V P sprak zich uit voor de familiale bedrijven en tegen de grootwarenhuizen. Doch.de heer Dechene <Soc.) zei dat zijn .-roep net ontwerp niet zal goedkeuren, daar de grootwarenhuizen het meest hun plicht tegenover de bevolking hebben waargenomen tijdens de bezetting en te veel misbruiken zijn ontstaan door de ab normale aangroei van het aantal klein handelaars. Aldus moet toegegeven worden dat wel- .-:e mooie resultaten ons land. sedert de bevrijding ook kon boeken, er nu weer een geweldige oppositie tegen de huidige bewindvoerders in aktie getreden is. Het komt ons dan ook logisch voor. dat op het einde van de maand Januari de regerings toestand zich duidelijker zal bepalen, zo dat over een drietal weken het offensief definitief zou kunnen ingezet worden, om de regering ten val te brengen ofwel op gezonder basis verder aan het bewind te laten. Wat er ook gebeurt, wij gaan de goede richting uit. deze zoals de volks meerderheid ze nü wenst. Daarom zouden we graag alle politiekers en alle bewind voerders dit ter overweging geven Niet uw persoonlijke of partijbelangen dienen te domineren, maar wel het staatsbelang TIJL De regens van de laatste dagen heb ben ernstige overstromingen veroorzaakt in bijna gans West-Europa. Ook ons land had het zwaar te verdu ren en zo vernamen we dat in Limburg tussen Schulen en Linkhout. langs de spoorweg Hasselt-Diest. zich een dijk breuk heeft voorgedaan. Het wafer van de Demer stroomde door de 15 meter brede bres over de om liggende velden. Maatregelen werden genomen om deze bres zo spoedig mogelijk dicht te maken In de omgeving van Luik zijn de Maas en de Ourthe op verschillende plaatsen buiten hun oevers getreden en hebben de omringende velden blank gezet. Op som mige plaatsen is het verkeer volledig ge stremd. Ook in de Ardennen is er grote schade te noteren en o.a. te Laroche en te Houf- falize. is de toestand zeer kritiek. Een telegram werd .aan de minister van We deropbouw gestuurd, opdat hij zich zou komen 'overtuigen van de toestand. Houf- falize ligt gans in het water. In de nood woningen voor geteisterden staat het wa ter 80 centimeter hoog. Een klooster werd ^ontruimd In de streek van Verviers, waar de nij verheid zolang dreigde lam te vallen de ze Zomer door de hevige droogte en het ontbreken van water aan de Gileppedam. werd er nu Zondag de grootste toevoer sedert 1907 genoteerd, namelijk anderhalf mülioen kubieke meter. Ook uit Frankrijk komen alarmerende berichten. Ten gevolge van de zware regens zijn in Oost-Frankrijk verschillende rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor he vige schade werd aangericht aan gebou wen en gewassen en twee personen het leven verloren. Door de overstromingen zijn honderden kleinere dorpen en steden in de valleien nabij de Frans-Duitse grens van de bui- lenwereld afgesloten. Telefoon- en telegraafverbindingen met deze plaatsen waren verbroken, en naar verwacht wordt zal het dodencijfer stij gen naarmate men de beschikking krijgt over de volledige gegevens van de toe stand in deze afgezonderde plaatsen. De eerste twee slachtoffers waren twee kinderen, die in hun bedjes verdronken, toen het water dermate hoog was geste gen dat het langs de ramen en deuren, en zelfs door de schoorsteen, naar bin nen stroomde. In Duitsland is de toestand al even kri tiek. Het laden van kolenschepen op de Ruhr is tijdelijk stop gezet wegens het wassen van de Rijn. De rivier wast in de buurt van Straatsburg met 30 centimeter per #uur. Het hoge water van de Rijn maakte het noodzakelijk, het goederenvervoer per trein voor Frankrijk door Zwitserland te leiden. Al deze berichten klinken ver van ge ruststellend en wij kunnen slechts hopen dat het weder spoedig een gunstiger wen ding zal nemen. De lezers die het bedrag van hun abonnement 1W8 betaald hebben, hetzij ten onzefc burele, per storting op onze postcheck- rekening of aan hun brieven besteller. zullen deze week voor de laatste maal ons weekblad ontvangen onder geschreven band. Vanaf a. s. week zullen ze het ZONDER BAND besteld worden door hun postbode. Mochten onze abonnenten hun blad de Zaterdag morgen niet ontvangen, dan gelieven ze het aan hun gewone brievenbestel ler na te vragen. O Wekelijks naar het Municipaal Thea ter van Rijsel. Prijs 55 fr. Op 8 JanuariOperastuk SAPPHO. Wekelijks naar het A. B. C. Theater van Brussel. Prijs110 fr. ICE REVUE: op 11. 18 en 25 Januari KARNAVAL REIZEN. - Prijs 100 fr. Op 8 Februari naar de zeer vermaarde Karnavalstoet van AALST. Afreis om 9.45 uur. Op 10 Februari naar BINCHE. met zijn beroemde Gilles. Afreis om 9.45 uur. Prijs; 140 fr. Onze Prachtige Autocarreis naar de Azurenkust12 dagen. Prijs 5.500 fr. Afreis op 25 Januari. 22 Februari en 22 Maart. Vraagt inlichtingen per Tel. 515 of 656 of in onze burelen. Grote Markt. 26. leper. (82) HET YPERSCH NIEUWSBiz. Z PENSIOENEN Overeenkomsten betreffende de verze kering ouderdom- en vroegtijdige dood. werden, tussen België en Frankrijk, tus sen België en Nederland gesloten. De toestand der Belgische loonarbei ders ten opzichte van die overeenkomsten is de volgende De Belgische loonarbeiders, welke in die hoedanigheid in Frankrijk of Neder land te werk gesteld zijn geweest, en die in België verblijven wanneer zij de leef tijd van op pensioenstelling bereiken, ge nieten de voordelen van de Belgische wetgeving binnen de hierna volgende grenzen en voorwaarden De stortingen gedaan in hoedanigheid van loonarbeider binnen het raam der wetgeving van een land. dat met België een verdrag tot gelijkstelling heeft geslo ten thans Frankrijk en Nederland worden in aanmerking genomen om vast te stellen of de verzekerde het aantal wettelijke jaarlijkse stortingen heeft ver richt. die vereist worden voor de toeken ning van de ouderdomsrentetoeslag ver leend zonder of na onderzoek omtrent de bestaansmiddelen Het bedrag van de toeslag wordt vast gesteld naar de verhouding tussen het aantal stortingen, die de verzekerde in België heeft gedaan en het aantal stor tingen van de verzekerden van zijn leef tijd vereist. Wat betreft inzonderheid de toekenning van de rentetoeslag zonder onderzoek omtrent de bestaansmiddelen, worden de stortingen van vrijwillig verzekerden, in België verricht door de loonarbeiders die gelijktijdig, als zodanig, stortingen doen binnen het raam der wetgeving van voor noemde landen, in aanmerking genomen in dezelfde mate als stortingen van loon arbeiders, in België verricht. Voor de loonarbeiders, werklieden van beiderlei kunne en mannelijke bedienden voor 1 Januari 1881 geboren alsmede vrou welijke bedienden voor 1 Januari 1886 ge boren. die. alhoewel zij de vereiste stor tingen niet hebben gedaan, niettemin de ouderdomsrentetoeslag mogen aanvragen en bekomen, mits zij nauwkeurige en overeenstemmende bewijzen leveren van hun hoedanigheid van loonarbeider gedu rende ten minste tien jaar tussen de leef tijd van 50 en 65 jaar. indien zij na 31 December 1866 geboren zijn. of van 55 tot 65 jaar indien zij vóór 1 Januari 1867 geboren zijn. worden de werkperioden in hoedanigheid van loonarbeiders, in Frankrijk of Nederland doorgebracht, in aanmerking genomen in België. De verschillende bepalingen, hierboven uiteengezet zijn eveneens van toepassing voor de toekenning van het aanvullend ouderdomspensioen, verleend in uitvoe ring van de besluitwet van 28 December 1944 betreffende de maatschappelijke ze kerheid der arbeiders. Zondag morgen werd de gemeente vol ledig in beroering gebracht door een selijk»ngeval Omstreeks 10 30 uur deed zich in de weide van Valère Deroo. Lan- markstraat een hevige losbranding voor die het leven, kostte aan Roger Bar- dyn. 24 jaar. van Langemark. De ongelukkige had zich na de mis in het veld begeven op zoek naar oorlogs buit- Zo had het noodlot gewild dat hij een obus vond. die hij in de weide wilde losvijzen. Zoals de vaststellingen laten vermoeden moet hij op het tuig geknield hebben, met het Hoofd er over gebogen toen de ontploffing zich voordeed. De ge volgen waren afgrijselijk De toegesnelde personen waren getuige van een echt bloeubadoveral lagen li chaamsdelen verspreid, tot in de bomen toe. en van het jeugdige slachtoffer bleef slechts een afschuwelijk verminkt lichaam over. De verslagenheid was dan ook alge meen. vooral daar de jongen goed gekend was op de gemeente en hij gedurende de bezetting naar Duitsland werd wegge voerd. De Rijkswacht van Westroozebeke deed de nodige vaststellingen, waarna het lijk naar het dodenhuis werd overgebracht- Het zoveelste slachtoffer reeds, viel bij het losvijzen van oorlogstuigZal men dan nooit willen inzien dat dit ge vaarlijk goedje met rust moet worden ge laten en dat men daarbij nooit veilig is Moge dit treurig ongeval, dat een jeug dig leven kostte, de waaghalzen tot voor beeld dienen Woensdagmorgen om 9 uur werd hij onder een grote volkstoeloop ten grave gedragen. Zijn werkmakkers uit de fa briek hadden er aan gehouden de lijkkist te dragen. Op het kerkhof werd er na mens de vereniging der Weggevoerden een roerende rede uitgesproken. NATIONALE MILITIE Lichting 1949. Bericht. De miliciens van de lichting 1949 die een uitstel van onbepaalde duur of een gewoon uitstel, of een hernieuwing van uitstel wensen te bekomen, worden verzocht zich bij het Gemeentebestuur aan te melder, tussen 1 en 20 Januari 1948 om et vereiste model in te vullen. Behoren tot de lichting 1949 1) de jongelingen geboren in 1929 2) de jongelingen geboren in 1925. 1926 1927 ot 1928 die een gewoon uitstel heb ben bekomen of die verdaagd werden er alzo bij de lichting 1949 werden inge deeld De jongelingen geboren in 1930 of 1931. die wensen te dienen met de lichting 1949 kunnen tussen 1 en 20 Januari 1948 een aanvraag om vervroegde oproeping in dienen TELLING VAN DE WINTERBEZAAI- INGEN EN HET VEE De belangheb benden worden verzocht het voorlopig aangifteformulier dat ze de vorige week hebben ontvangen, behoorlijk ingevuld terug te brengen op de ravitaillerings- dienst Maandag 5 Januari 1948 tussen 9 en 1130 of tussen 14 en 16 u. ZEER BELANGRIJK Zolang de volkstelling duurt, zal het gemeentesecre tariaat 's namiddags niet toegankelijk zijn voor het publiek DIEF GESNAPT Zondagavond rond 11 u. ontmoette de veldwachter op dienst- ronde een persoon wiens eigenaardige doening op een zeker misdrijf wees. En kele stappen verder ontdekte hij in de gracht twee prachthoenders. Geen enkel ogenblik verlet en de achtervolging inge zet Na wat over en weergeloop en wat tegensparteling kon de achtervolgde ge snapt worden Het bleek Bogaert Maurice uit Wijtschate te zijn. die aan zijn proef stuk niet is. Na ondervraging bekende hij de kie kens gestolen te hebben op het grondge bied leper. SPORTKRING Dat Wij deze match verloren hebben is heel spijtig, doch wij hebben er ten minste veel aan geleerd en ja... zelfs plezier aan beleefd, hoe rood wit werkelijk een trapke hoger stond dan de rivalen. De kracht heeft het gewonnen en Brielen is daarin dan ook ten volle gelukt Met veel kans en leiding aan de zijde is deze match dan ook niet gewor den wat er van verwacht werd. De doelen werden aangetekend door Richard en Vandromme. Zondag a s. grote bekerwedstrijd tegen Blue Star. Om 1.30 u. voormatch tussen de juniors der beide clubs. GEVONDEN Een grote geldsom werd gevonden door de facteur G. Vanlede en ingebracht bij de veldwachter. Deze eer lijke daad strekt tot voorbeeld. BEVOORRADING Inbrengen der Wintertellingsformulieren op de vastge stelde dagen MaandagA tot en met C. Dinsdag D en E Woensdag F tot en met J. DonderdagK tot en met P. Vrijdag Q tot en met V. ZaterdagV tot en met Z. De melkzegels voor Januari op Don derdag e. k. VOOR DE ZANGERS Laat uw zoet gevooisde stem horen op de crochet-zang- avond op 11 Januari in de Clairon. In schrijvingen zijn kosteloos en kunnen ten allen tijde gedaan worden bij de club- secretaris. DE GEVAARLIJKE TRAVEER De grote traveer is nogmaals het slachtoffer geworden van een autocamionnette die uit de richting Poperinge kwam en kop pig wilde doorrijden. Gelukkig zonder meer. WAAKZAAMHEID GEBODEN Op de Vijverhoek hebben onbekenden ge poogd binnen te dringen in de konijn- hokken. maar deze maakten te veel ge rucht. en de bewoners kregen slechts hun schimmen te ontwaren, want de boosdoe ners vluchtten per fiets. De dagloner T. W. liet enkele ogen blikken zijn fiets onbewaakt aan een wo ning der Dorpstraat. Bij zijn terugkomst moest hij vaststellen dat onbekenden reeds gepoogd hadden zijn verlichting mee te nemen. VERBRAND Vrouw B. G. werd erg aan de voet verbrand tijdens haar huis houdeiijke bezigheden. Bij het afnemen van een wastob van het vuur, kantelde deze en de inhoud kokend water stortte haar op de voeten. BURGERLIJKE STAND Huwelijken Werbrouck Robert en Demeersseman Ra chel; Allossery Leon en Bouche Martha. OverlijdenDeknudt Albert. 3 m.. z. v. Daniel en Deconinck Flore. TONEELNIEUWSOp Kerstdag en op Zondag 28 Dec. ging 'n toneelavond door in de zaal van de Bellestraat. De in richters mochten zich aan 'n talrijk pu bliek verwachten en hun vooruitzichten werden niet beschaamd. Men heeft schoon toneel gezien, 'n Paar vertolkers waren bepaald schitterend op de planken. Voor al onze Fred kon ermee wegde meest dramatische rol in 't drama en de meest komische in de kluchtz'n vertolking in de hoofdrol als Sloeberke was echt mees terlijk. Met Zoals wij vergeven en met Sloeberke is ziek werd in Nieuwkerke 'n hoogtepunt bereikt. Jammer voor de allerminst passende feiten die achteraf de stemming hebben vergald. BERICHT Men kan Het Ypersch Nieuws verkrijgen bij vrouw Honoré Vandenberghe. Dranouterstraat. die zich ook zal gelasten met het opnemen van aankondigingen PIANO 1 JAMMERLIJK ONGELUK Woens dag 31 Dec. '47. werd Vanderhaeghe Mar cel. die in een lederfabriek in Noord- Frankrijk werkzaam was. door een riem gegrepen. Hij werd meegeslingerd en daar de machine niet dadelijk tot stil stand kon'gebracht worden, had de on gelukkige reeds opgehouden te leven, toen hij vreselijk verminkt kon worden opge nomen. CINE ROYAL Programma Zater dag 3 Jan. te 7.30 uur. Zondag 4 Jan', te 2 30 u.. te 5 u. en te 7.30 u. (slechts vier vertoningen) De Witte Roos. met Loretta Young. Het aandoenlijke liefdesleven van een beeldschone vrouwEen liefdedrama zo als er zelden op het witte doek te zien zijn. EERVOLLE ONDERSCHEIDING On ze stadsgenoot soldaat Reynaert Laurent Joseph Marie komt vereerd te worden met het ridderkruis van de Orde van Leopold II met palm. alsook met het oor- logskruis met palm. Onze beste gelukwensen onmiddellijk leverbaar Vraagt inlichtingen en demon stratie aan het OFFICIEEL AGENTSCHAP voor leper en Omliggende GARAGE L'AVENIR Maarschalk Haiglaan 83 - 102bis ONDERSCHEIDING - Bij besluit van de Regent werd de Heer V. Domicent doctor in de veeartsenijkunde, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Onze hartelijke gelukwensen DUITSE KRIJGSGEVANGENEN AAN- GEHOl DEN Toen de handelaar Bruno Malesys uit Meesen, met zijn auto van Le Bizet kwam gereden, ontmoette hij op het grondgebied Waasten. ter hoogte van het bos «La Hutte». drie wande laars. die hem verdacht voorkwamen Bij ondervraging bleken het drie Duitse krijgsgevangenen te zijn die uit de kolenmijnen in Noord-Frankrijk ont vlucht waren. Zij werden dan cok naar de Rijkswacht van Waasten overgebracht. ZONDAG Slechts gedachten, die ade-v in brandende woorden, kunnend vonk ontsteken, welke sluime-- een anders hart. MAANDAG Sommige mensen verraden brek aan tact door zich gevoelint tonen voor iedere onbetekenend* belediging, waarboven zij verh ven moesten zijn. Andere steiw zich gelijk met Don Quichot vechten tegen windmolens doTJ zich in te laten met twistgeschr'i tegen redenaars en redacteurs, d£| zeker zijn, het voordeel te hèbbe K van het laatste woord. DINSDAG II Er behoort iets in 's mensen 'e I ven te zijn, dat groter is dan zi - li bezigheid of zijn arbeid, verheve. ner dan winst of rijkdom, hope-1 dan genie, duurzamer dan roem T WOENSDAG Wanneer de ware geschiedenis f geschreven zal worden door de 1 waarheidlievende en de wijze i 1 zegt Ingersoll, dan zullen zij! die fi geknield hebben voor de ajtarer. I van het toeval en het bedrog dan H zullen de metalen beelden, een maal als afgoden aangebeden, he; voedsel zijn van smaad en verach ting; terwijl zij. die de last der vernedering hebben getorst, die de eerbied voor zichzelve hebben ver diend en behouden, die nooit voor mensen of hun macht gebogen hebben, de lauwerkrans, vermengd met eikenbladeren, om hun slapen zullen dragen. DONDERDAG Sukses is het kind van twee zeer eenvoudige oudersstiptheid en nauwkeurigheid. VRIJDAG De mensheid aanbidt het sukses maar denkt te weinig aan de mid delen, waardoor het wordt bereikt hoeveel dagen en nachten met moeite zijn doorwaakt, hoe het ene jaar na het andere is doorworsteld en toch het eind nog zover verwij derd is dit alles wordt niet geteld als de lange worsteling niet met overwinning wordt bekroond ZATERDAG Het is de nederlaag zegt Henrj Ward Beecher. die het been ver hardt tot steen en kraakbeen tot spier, de mens onoverwinnelijk maakt en die heldennaturen vormt welke nu de overmacht krijgen in de wereld. Wees daarom niet bang voor een nederlaag. Nooit zijt gij dichter bij de overwinning, dan wanneer gij de nederlaag" lijdt in een goede, rechtvaardige zaak. 't FILOSOOFKE. ONDERSCHEIDINGEN Na overlij den wordt het kruis van ridder iri de or de van Leopold II toegekend aan de h C K. Elsmoortel, als verzetslid. Teven wordt hem de medaille van het verze toegewezen. De h. Elsmoortel was eer ijverig en toegewijd soldaat bij het heim leger. Hij overleed tijdens een geval in bevolen dienst te Zandvoorde op 23 Augustus 1944. UITSLAG DER TOMBOLA VAN WOl'B SPORT Op 2e Kerstdag vierde Woud sport haar jaarlijks feest dat inzette een H. Mis voor de overleden spelers e supporters. Te dezer gelegenheid we" ook de nieuwe vlag van de club gewij» 's Middag.- had er een feestmaal P--1-' bij René Gunst, 's Avonds werd er Sf' danst in de feestzaal Printania eveneens de trekking plaats had van Woudsportreuzeniombola. Ziehier de ui> slag1778 1937 799 8 1 2907 327 842 1697 797 1119 925 1737 1502 2191 1160 1403 2024 619 2722 863 1015 649 2093 1824 803 1754 838 2348 346 2872 1860 1390 1380 1®®L 530 2206 1530 1534 1740 2749 1523 604 1086 641 1308 1320 1680 1451 Het ministerie van Financiën areI1{ ter kennis van de inschrijvers dat -• obligatiën van de Lening tot Wcder-T bouw van heden af bij de loketten de Nationale Bank van België te Bru^ en van haar bijhuizen en agentschap?^ buiten de hoofdstad tegen teruggae het inschrijvingskwijtschrift, worden geleverd. J De belanghebbenden worden hun effecten zonder verwijl af te ""r gezien de eerste trekking op 1? •is vastgesteld. aannemer van schilderwerken Maarschalk Fochlaan 20 IEPER (131

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 2