YPERS LEVEN J t' Kolen Mazout Oss Waarheen deze Weejc Cinema FLORA GRAND BAZAR ].Verwarmings= installatie F. LACANTE Stort 98 fr. Compensatie voor de stijging der huurprijzen Voor Uw met 17, Rijselstraat, YPER Bestek op aanvraag CINEMAS ALLERHANDE NIEUWS Algemene Vergadering il VOOR UW NIEUWJAARCESCHENKEN wendt U tot 14 Boterstraat - IEPER - Tel. 463 x UNE FEMME CHERCHE SON DESTIN CR2DCE ZON DAGDIENST ZIELMISSEN SCHITTEREND BAL HLT YPERSCH NIEUWS» Biz. 3 op postcheckrekening 461.73 (L. Dumortier. leper) en l* ont vangt Het Ypersch Nieuws elke Zaterdag morgen vanaf a. s. week tot einde Dïc. 1948. HET KERSTFEEST DER WEZEN KONINKLIJKE BELG. TURNBOND Zondag laatstleden richtte het St Maar- KUNSTTURNEN Op ZONDAG 4 JANUARI 1948 te 5 u. in de STADSSCHOUWBURG YPER Prijzen: 30 -r- 20 10 fr. (98) Wei in het Staatsblad verschenen. In het Staatsblad van 1 Januari 1948 i ver-cheen de wet houdende toekenning van een vergoeding tot compensatie van de stijging der huurprijzen. Hierna vol den de voornaamste bepalingen er van Art 1- Een enige forfaitaire vergoeding wordt voor het jaar 1948 toegekend aan elk huurder van een woongelegenheid welke de gevolgen ondervindt van de be palingen van alinea 2 van artikel 10 der eet van 31 Juli 1947 houdende uitzonde ringsbepalingen in zake huishuur, en waarvan de bij alinea 1 van artikel 10 bedoelde maandelijkse huurprijs, op 31 December 1947 niet meer bedroeg dan 1de som van 300 fr. wanneer het on- I roerende goederen of gedeelten van on roerende goederen geldt die gelegen zijn in de agglomeraties welke in artikel 2, paragraaf 2. der wet van 31 Juli 194» zijn bedoeld 2» de som van 200 fr.. wanneer het on roerende goederen of gedeelten van on roerende goederen geldt die buiten die agglomeraties gelegen zijn. De toelage bedraagt 360 fr. in het eer ste geval en 240 fr. in het tweede geval. Art 2. De in het eerste artikel vastge stelde bedragen van 300 en 200 fr. wor den verhoogd voor de huurders die op 31 December 1947 kinderen beneden 18 jaar ten laste hebbendeze verhoging bereikt 100 fr. per twee kinderen ten las te zij wordt onderscheidenlijk op 400 en 300 fr. gebracht wanneer het gemeu bileerd verhuurde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen betreft. I Art. 3. De vergoeding wordt toegekend bij een beschikking die op verzoekschrift wordt verleend door de vrederechter van de plaats waar het onroerend goed gele gen is. Het verzoekschrift dient ingediend te worden vóór 1 Juli 1948 tenzij het be drag van de huurprijs voor de periode die deze datum voorafgaat het voorwerp weze van een rechtsvordering, in welk geval het verzoekschrift kan ingediend worden gedurende de loop van het geding o( binnen de drie maanden na de uit spraak der definitieve beslissing. Te verrichten formaliteiten. Ten einde de uitkering te bekomen van de vergoeding tot compensatie van de stij ging der huurprijzen, zal de huurder van een woongelegenheid die zich in de bij de wet bepaaldè voorwaarden bevindt, bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats, een formulier voor het in te dienen ver zoek afhalen, dat te zijner beschikking Lrordt gesteld door tussenkomst van het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand. I Het verzoek wordt binnen de door ar tikel 3 voorziene termijn aan het gemeen- Itebestuur der woonplaats van de huurder Iafgegeven of gezonden r Bij het verzoek moeten worden gg- ïvoegd de verantwoordende bescheiden wanruit blijkt dat de verzoeker zich in ld»- ver» iste voorwaarden bevindt en. in Klle geval, de kwijtschriften der huur van Be drie laatste maanden van het jaar 1947 en van de eerste betaling van de Verhoogde huur. of elk rekenplichtig stuk dat als dusdanig dienst doet, het schrif telijk huurcontract van het onroerend goed of van het gedeelte van onroerend koed indien zij gemeubileerd verhuurd jtijn. of elk stuk dat als dusdanig geldt. Alsmede de aangetekende brief, die voor- Kien is bij de 2e alinea van artikel 10 van Je wet van 31 Juli 1947, houdende uit- anderingsbepalingen inzake huishuur of |lk stuk dat tot bewijs dient van de bij loeide alinea voorziene verhoging. In het verzoek moeten de voornamen de geboortedata der kinderen van de jferzoeker. indien zij te zijnen laste zijn. Horden opgegeven. I De rechthebbende gaat zijn vergoeding Ifhalen op het postkantoor van zijn Woonplaats tegen afgifte van een formu- lii dat hem. na onderzoek van zijn aan vraag. zal gestuurd worden. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekende huis (2) J-— Op de weg van het voornemen tot Je daad is menige reus in een dwerg fcanderd Bet is een harde hamer die van het 6 hij slaat maar vormt. COLISEUM Zaterdag te 8 u. Zondag te 2 30 u.. te 5 u te 8 u.. Maandag te 8 u.. Dinsdag te 8 uur: Papa sans Ie vouloir, met Laurel en Hardy. (Kind toegelaten) FLORA Vrijdag te 8 u-. Zaterdag te 8 u~ Zondag te 2.30 u-, 5 u.. en 8 uur. Maandag te 8 uur De Verstotelinge iUne femme cherche son dest-t). met Bette Davis en Paul Henreid. MAJESTIC Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u-, te 5 u. en te 8 u. Maandag te 8 uur L'Lntrigante de Saratoga, met Gary Cooper en Ingrid Bergman. Dinsdag te 8 u.. en Woensdag te 8 u. Verandering van programma. OUD IEPER Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u te 5 u.. te 8 U-, Maandag te 8 u. De Eerste Yank te Tokio <Le premier Yank a Tokio), met Tom Neal en Barbara Hale. (Spionnagefilm). Als voorfilm Een schone klucht en wereldnieuws. (Kinderen toegelaten). Dinsdag te 8 uur Ken onvergetelijke Nacht (Une nuit inoubliable), met Loretta Young en Brian Aherne. (Avonturenfilm). Als voorfilm Een klucht en tekenfilm in kleuren. NIEUWJAAR OP HET STADHUIS. Zoals het ieder jaar de gewoonte is. bood het personeel van de stadsdiensten Woensdagmorgen. 31 December, aan de burgemeester en schepenencollege zijn wensen aan voor het nieuwe jaar. De heer stadssecretaris drukte de heil wensen uit namens het personeel, waar op de heer Burgemeester J. Vanderghote dankte en de erewijn geschonken werd. Van deze gelegenheid werd gebruik ge maakt om verdienstelijke leden van het stadspersoneel te vereremerken. Zo werd Mevrouw Merlevede. lerares aan de stedelijke meisjesschool, vereerd met het burgerlijk kruis van le Klas voor 35 jaar dienst, terwijl Scheire Alberic en Vanuxem Arthur, voor 35 jaar dienst als stadswerklieden. het Nijverheidsereteken van le Klas bekwamen. Aan de drie vereremerkten bieden wij onze hartelijke gelukwensen aan ONDERSCHEIDING Bij besluit van de Regent werd de Heer G. J. Dumon uit leper, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold TL Onze hartelijke gelukwensen DE REEKS GAAT VERDER Maan dagnamiddag omstreeks 2.30 uur. deed zich op de Dikkebuschsteenweg opnieuw een aanrijding voor tussen de auto's van Wed. Vandevenne uit leper en Cyriel De- roo uit Dikkebusch. Het ganse ongeval bepaalde, zich gelukkig weer bij stoffe lijke schade NAKLANKEN VAN DE FEESTDAGEN Zekere V. M een 28-jarige vrouw uit Meenen werd in de Statiestraat door de politie in bedronken toestand aangetrof fen Zij werd dan ook opgeleid en kon in de amigo haar roes uitslapen. Een zekere S A. uit Langemark. werd eveneens in staat van dronkenschap aangetroffen in de D'Hondtstraat. Ook hij werd in de amigo opgesloten. SCHIELIJK OVERLEDEN Op Nieuw jaarsnacht werd Verfaille René. wonende St Jacobsstraat te leper, dood aangetrof fen in de Sinte Elisabethstraat. De man was aan een beroerte gestorven. JAMMERLIJK ONGEVAL In Noord- Frankrijk greep een jammerlijk ongeval plaats waarvan een arbeider uit leper. Robert Coffyn. wonende Lindendreef, het slachtoffer werd. In een textielfabriek in Roubaix. waar hij werkzaam is. werd hem een arm afgedraaid. In allerijl werd hij naar een ziekenhuis overgebracht te Roubaix. en naar wij nu konden verne men mag zijn toestand als geruststellend worden beschouwd van de Maatschappij «De OUDE VER ENIGDE HOFBOUW LIEFHEBBERS van hef Arrondissement Yper. Gesticht in 1894. Lokaal Het Zilveren HoofdRi jselstr. De vergadering gaat door op 4 Jan. 1948. te 14.30 uur. Dagorde Lezing van het verslag der laatste Al gemene Vergadering. Mededelingen. Voordracht door de Hr. J Sinnaeve. Toestand der kas. Aanvaarden van nieuwe leden. Ontvangst der bijdrage 1948- Aanbrengsten. Tombola. De Secretaris. De Voorzitter C. Lamps. R. Van Robaevs GEYONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven Op 24-12-47 door Mej GEVONDEN Biebuyck, Diksmuidestraat. een zilveren medaille aan blauw lint. Op 25-12-47 door Wydooghe Camiel Pannenhuisstr.. 10. een paar bruinlederen gevoerde dameshandschoenen. Berusten bij vinder. Op 27-12-47 door Knockaert André Bruggesteenweg. 109. een roodzijden hals doek, bedrukt met de namen van het jaar. Berust bij vinder, Op 29-12-47 door Kesteloot Emile, Kalf- vaartstraat. 42. een geldbeugel, een som geld inhoudende, die hij ter beschikking van de eigenaar houdt. Op 30-12-47 in de Diksmuidestraat een deksel voor naphtebak van auto. Op 31-12-47 door Maerten Noël. Zonne- bekesteenweg 98. een grote werktuigkun dige sleutel. VERLOREN Op 24-12-47 door Ver- brugghe Jerome. Bruggestw. 40. zijn ra- vitailleringskaart. Op 27-12-47 door Goethals René. 194 rue d'Armentières. Ploegsteert. op de baan Ieper-Ploegsteert een autonummerplaat 601429. Door Vlaemynck Cyriel, Ieperstraat. 15 Hollebeke een taksplaat nummer E 98703 Op 28-12-47 door Meeuws Felix. Hoorn werk, 4. zijn grenskaart Door Beun Raymond. R. Colaertplaats 31 een rode geldbeugel met briefje van 1.000 fr. en wat kleingeld. Op 29-12-47 door Laconte André. Hotel Skindies, Poperinge een valies met drie grote stoors. samen met de rekening der nieuwwasserij. Door Vandenberghe Nestor, Ligywijk, 119. zwarte brieventas met eenzelvig- heidskaart. grenskaart. lidkaart oorlogs vrijwilliger en foto's. Op 30-12-47 door Dehaene Jules. G. de Stuersstraat. 2, een armbandhorloge in métal blanc Op 31-12-47 door Victoor Gerard. Slacht huisstraat. 34. een bruinlederen brieven tas, inhoudende de som van 700 fr., een zelvigheids- en andere papieren. BURGERLIJKE STAND van 23 Dec. tot 29 Dec. 1947 Geboorten. Geerardyn Erna. Recolp. 5. VoormezeleQuinn Deanna. Recolp 5 PoelkapelleBonduwe Eddy, Recolp 5, Pilkemstr. 3Nachtergaele Diane, Recolp. 5. Masscheleinlaan 24De Corte Annie. Recolp. 5. Meenenstw. 201 Stubbe Frans. Recolp. 5. ElverdingeDepreeuw Jacques. Recolp. 5. VlamertingeVanhaste Pierre, Recolp. 5. St Jan Sennesael Rita, Recolp. 5. Meenenstw. 62Lecointre Paula, Re colp. 5, Langemark Dubois Gerda. Re colp. 5, Bruggestw. 4. Overlijden. Speybroeck Euphemia, 78 j., wed. Deroose Adolf, Guido Gezelle- plein 12. Huwelijken Billiet Maurits, been houwer en Bailleul Denise. fabriekwerk ster. beiden te YperDevos Roger, meka- nieker. en Mernhout Raymonde, spinster, beiden te Yper; Vanrenterghem Henri, beenhouwer, en Devos Clara, naaister, beiden te Yper. tens Ommegang Comiteit het Kerstfeest in vcor de meisjeswezen van Loker en de Knechtjeswezen uit leper. De Lapiere's zaal waar het feestje cm 15 uur doorging bood een mooie aanblik er. de prachtige Kerstboom bezaaid met fonkelende sterren en andere versierin gen waarin de talrijke lichtjes sprookjes achtig weerkaatsten, bracht het jonge volkje al dadelijk in feeststemming, zo dat hun gejubel en gesnater niet van de ucht was. De Heer Voorzitter moest dan ook ver schillende malen op de trom slaan om tilte te bekomen en toen kondigde hij aan dat de St Martinus Scouts, de B. S. B. Scouts, en enkele der beste elementen van de c Optimistenhun medewerking verleenden. Daarop kwamen de clowns van de Sint Martinus Scouts voor het voetlicht en ge durende een half uur wistéh zij de gan se zaal aan het schaterlachen te brengen Na hen waren het de B. S- B. Scouts die voor de muzikale noot zorgden. Hun mooie kampliederen vonden de gepaste stemming en de weesjes zongen dan ook velen ervan uit volle borst mee. Daarna pakten de Optimistenuit met een grote verscheidenheid van num mers en het optreden van hun clowns, zangers en gedresseerde vlooien genoot bij het jonge volkje dan ook het verdien de succes. De grote overrompeling kwam echter toen de Heer Voorzitter al de wezen uit nodigde aan de tafels plaats te nemen en zich te goed te doen aan de boterkoeken met cacao, die dadelijk daarop door de gedienstige juffrouwen van het comiteit opgediend werden. Het ware onmogelijk (je gelukkige glans in die kinderogen te beschrijven, maar dj Heren van het St Maartens Ommegang Comiteit mogen er ten volle van over tuigd zijn. dat iedereen die het hart op de rechte plaats draagt, ten volle hun werking moet goedkeuren en loven, al leen reeds bij het zicht van al deze smul lende kindermondjes. Tot slot werden aan ieder kind nog een paar oranjeappelen uitgedeeld, die door velen moesten op zak gestoken worden zo zeer hadden ze zich de lekkere koeken laten smaken Het was dan ook met een gelukkige lach om de lippen dat de meisjes in de auto stapten die hen naar Loker zou brengen, terwijl de knechtjes op hun te rugweg wel niet uitgepraat zullen geraakt zijn, over alles wat hun daar te beurt was gevallen. Voor de Heren van het St Maartens Ommegang Comiteit was de taak echter nog niet ten einde, want vlug werd nog een bezoek gebracht aan Belle, Godelie ve en Nazareth, om daar ook een deel van de vreugde te brengen en de oudjes ook eens te laten genieten. Op een zwijgens kunnen wij U nog ver klappen dat het zelfde comiteit reeds in onderhandeling is om later in de maand een speciale namiddag in te richten voor de oudjes, waar likeur, koekjes en tabak niet zullen ontbreken SADY ARTHUR DEBREYER. Cité Ligy 12, Yper, brengt ter kennis dat hij zich gelast met het vermanen bij sterf gevallen en het thuisbestellen van rouwbrieven. (103) U zult er ook een overgrote keus vinden in KINDERWAGENS, PLOOIWAGENS, PARKEN. KINDERSTOELEN, aan ie voordeligste prijzen. (41) triomf van BETTE Voor deze week De dramatische DAVIS in (DE VERSTOTELINGE) Een greep uit het leven ener vrouw, ge vangene van een hopeloze liefde. Een meesterwerk dat eenieder tot tra nen toe beweegt! (115) WISSELBEKER KOSMOS-TOERISME Tijdens het Winterseizoen 1946-1947 werd er door de Bridge-club Continen talvan leper een bridge-tornooi uitge schreven, waaraan een prachtige beker, in massief zilver, verbonden was. Deze be ker werd ons geschonken door het wel gekend reisagentschap g Kosmos-Toeris me Langs deze weg danken de bridge liefhebbers van Westvlaanderen nog eens Kosmos-Toerismevoor die milde gift De deelnemende clubs warenBrugge Kortrijk, Moeskroen en leper. Elke club moest, met 8 spelers, een kontrakt-bridge match spelen tegen elk der drie andere clubs, gesteund op het duplicata-stelsel. Dit is een stelsel, waarbij het geluk prak tisch uitgesloten is, daar elke ploeg (2 x 2) met dezelfde kaarten speelt. Aan elke tafel krijgen immers de deelnemers precies de kaarten van hun tegenstrevers aan de andere tafel. Hier wint dus alleen de beste Het was Brugge die met drie overwinningen op drie de winnaar werd. Om echter definitief eigenaarster te wor den van de wisselbeker, moet men drie maal overwinnaar worden van het tor nooi. Dit jaar nu belooft de strijd heviger te zijn. daar nu ook Oostende en Gent van de partij zijn. De eerste matchen werden intussen reeds gespeeld. leper. Kortrijk en Brugge overwonnen respec tievelijk ïioeskroen. Gent en Oostende Volgende maand moet leper naar Oost ende. Daar moeten we winnen, en dat kunnen we ook. willen we gelijke tred houden met Brugge. jr jj AAN DE OUDERS DER TOEKOMSTIGE SCHOOLVERLATENDEN Zoals elk jaar komen we U weerom onze diensten aanbieden om Uw kind te helpen bij de keuze van een beroep. Dat we dit jaar zeer vroeg aan zijn om U daarvan te spreken, is niet zonder reden- Verleden jaar immers werd onze Dienst voor Voorlichting bij Beroepskeuze overrompeld door de talrijke aanvragen om een onderzoek. We hadden zelfs grote moeite om iedereen tevreden te stellen. Dit jaar willen we dit voorkomen, door er vroeger aan te beginnen. Daarom vra gen we aan de ouders van alle school- verlatenden. zo jongens als meisjes, dat ze ons nu zouden vragen om hun kind te onderzoeken in de loop van dit school jaar. Dat is voor U ook beter, want dan weet ge vóór het groot verlof wat ge met Uw kind het best zoudt doen. Voor wie is onze dienst Voor alle jongens en meisjes, die met het groot ver lof de lagere school zullen verlaten, hetzij omdat ze 14 jaar zijn en naar de vak school of op stiel gaan. hetzij omdat ze wensen verder te studeren. Ook onder zoeken we bereidwillig alle jongens en meisjes tot 18 jaar. die onze hulp vragen in de keuze van een beroep. Zullen zij geschikt zijn voor hetgeen ze willen leren Zullen ze 't Kunnen uithou den of zullen ze na een paar jaar iets anders moeten beginnen Wordt het voor mijn kind geen twaalf stielen en dertien ongelukken Dat vraagt zich ieder va der en moeder af. die bezorgd is met de toekomst van hun kind. Beste ouders, we geven U een goede raadverzint, eer ge begintVóór uw kind aan iets begint, laat het eerst on derzoeken bij onze dienst voor beroeps keuze. Het onderzoek is volledig koste loos Uw kind wordt op alle manieren onderzocht, vooral wat betreft zijn licha melijke geschiktheid, zijn verstandelijke aanleg en zijn praetische vaardigheid. De uitslag van het onderzoek wordt U korte tijd nadien medegedeeld en dan blijft ge nog vrij om te doen wat gij wilt. Wat moet ge nu doen Schrijf vandaag nog naar Dienst voor Voorlichting bij Beroepskeuze, St Jacobstraat 38. leper of naar Defoort André, Slachthuisstr. 27, leper, bij wie ge ook alle inlichtingen kunt krijgen. Ouders, verzekert de toekomst van Uw kindzorgt dat het een beroep kiest waarvoor het geschikt is en waardoor het welvarend en gelukkig door het leven kan gaan. Daarom eerst een onderzoek bij on ze Dienst voor Voorlichting bij Beroeps keuze. VOOR DE GETEISTERDE MISSIES IN CHINA Op Zaterdag 3 en Maandag 5 Januari gaat zoals ieder jaar de Driekoningenstoet uit. ingericht door de studenten van het St Vincentiuscollege. Ze vertrekken te 2 u. in de namiddag en doen Zaterdag het oostelijk deel en Maandag het westelijk deel van de stad. Het bedrag wordt dit jaar overgemaakt aan de Ieperse Missiebond die alles ten goede zal laten komen van de geteisterde Ieperse missionarissen die werken op het Chinese Missieveld. r-r - tt- I -tl i TtiiQiij j mmj Bijzondere Lessen voor CLARINETTE en SAXOPIIOON bij ROGER NEYRINCK Jules Capronstr. 30, Yper (37) tttttrrnrrir mi»riwtr Zijn alleen van dienst op ZONDAG 4 JANUARI 1948: Dokter ANDENBUSSCHE, Rijselstraat- Apotheker SNOECK, Grote Markt. Op Zondag 4 Januari te 8.30 uur in St Pieterskerk, zielmis voor Heer Georges RIEM echtg. van Vrouw Marie Bouw Rijselstraat, 148. (128) STAD IEPER ZAAL LAPIERE Op Zondag a. s. 11 Januari om 5 uur JAARLIJKS gegeven door de bakkersbond vaa IEPER en OMLIGGENDE Prachtige en kosteloze tombola en ge durende het bal verloting voor de lekker bekjes van het gebak der bakkers De nummers der niet-afgehaalde prij zen zullen acht dagen na het bal bekend gemaakt worden door het blad De ingang is bepaald op 15 fr. (116) HET BESTUUR. Op Zondag 4 Januari te 9.30 u. in de Kerk der EE. PP. Carmelieten. zielmis voor Heer Jerome VIERSTRAETE Politiek Gevangene. (105) Op Zondag 4 Januari te 9 uur in St Niklaaskerk zielmis voor Heer Victor VAN BESELAERE Politiek Gevangene. Tempelstraat 39. (122) Zondag 11 Januari te 8.30 uur in St Jacobskerk. zielmis voor Heer Gerard VERFAILLIE echtg. van Vrouw Helena Lefebvre. (126) Op Zondag 11 Januari, om 9 uur in St Niklaaskerk. Jaarmis voor Juffrouwen Fernande en Yvonne HENSMANS dochters van Hr. en Vr. Jerome Honsmans-Carrein Aardestraat, 14. (127)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 3