Openbare Verkopingen Denk-Sporf KLEINE AANKONDIGINGEN Een WOGNHUIS TAILLIEHOUTVENDITIE Een TWEEWOONST en 5 a. 10 ca. bebouwde grond en erf Woonhuizen met land MEUBELEN Koop VIIWoonhuis met land groot I - Gerievig, kloekgebouwd WOONHUIS II. - Zeer schoon en wel gelegen HANDELSHUIS III. - Schoon en gerievig WOONHUIS IV. - Perceel BOS Welgelegen WOONHUIS met WERKHUIS 106 Populieren en 1 Es De kolenbevoorrading is gewaarborgd ONZE ANECDOTE Compensatiebons voor December geldig tot einde Januari TE KOOP - EEN WOONHUIS If, - ven perceel tuingrond |fe„8 231 de vereiste maatregelen tref Controleboeken voor Beenhouwers Drukkerij DUMORTIER De Pensioenen aan de Weduwen van Politieke Gevangenen GEVRAAGD ALLERLEI Te Huur of te Koop gevraagd Afbraak van nieuwgebouwde VILLA Studie van Meester BEYNAElfT, Notaris te Staden. TOESLAG: MAANDAG 12 JANUARI 1948. om 2 u. stipt ter herberg Het Handels huis bij Heer Jules Crombez te Staden Marktplaats. Ten overstaan van de Heren Vrede rechter en Griffier van 't Kanton Hoog lede. van Gemeente STADEN, Kapellerijstraat Studie van de Notaris NAUDTS te Komen I met afhankelijkheden en medegaande erv, met uitgangspoort, groot 3 a. 45 ca. ii/ivhniinr s itvi ARl 1948 I Thans gebruikt zonder geschreven DONDERDAG 8 JAM AKI 194». pachtvoorwaarden door Heer Jean Decos stipt namiddag, in de gehoor- I te-Vercaigne mits 1400 fr. Studiën der Notarissen A. CAMERLYNCK :e Passchendale. en E. DE TAVERNIER te Langemark. te WESTROOZEBEKE Op DINSDAG 6 JANUARI 1948. om 13 u. bij hoeve van Hr Spillebeen R van 53 kopen TAILLIE- Om 14-3# u. bij hoeve van Hr. Pype V van 31 kopen TAILLIE. (114) tc 2-30 U- zaal van het Vredegerecht. St Maartens- plaats, te Wervik. EINDELIJKE TOESLAG van te Komen ten Brielen. Slechts gebracht op 35.000 fr. Vrij 3 maanden na de verkoping. Ten overstaan van de Hr Vrederechter van "t kanton Wervik. (107) Studie van deurwaarder Désiré V- ROEGIERS. Diksmuidestr. leper Ingesteld 57 000 fr. (84) Studiën van de Notarissen DEVOS te Wervik en DE BEER te Lendelede. OPENBARE VERKOPING van VIJF AANEENPALENDE Perceel eraanpalend BOUWLAND en een WOONHUIS met LAND Alles gelegen te Wervik, steenweg op Geluwe. verdeeld in zeven loten. Koop IWoonhuis groot 9 a 54 ca. Koop IIWoonhuis groot 4 a. 74 ca. Koop III Woonhuis groot 3 a. 77 ca Koop IV Woonhuis groot 5 a. 59 ca. OPENBARE VERKOPING van I 5°°* Woordtin* groot 5 a. 07 ca. Koop IBouwland groot 22 a 78 ca DONDERDAG 8 JANUARI 1948, Zitdagen: I INSTFT te 2 uur stipt namiddag zal deurwaarder Roegiers voornoemd overgaan tot de open- DINSDAG 13 JANUARI 1948, bare verkoping van een partij meubelen ter herberg In de ReekeGeluwesteen in het huis gelegen te leper. Adjudant I weg te Wervik. Masscheleinlaan. 38 Volgende meubelen zullen er verkocht wordenkleerkast met spiegel, lavabo met spiegels en marmeren blad, nacht tafel alles in eik een luster, een kleer kast, kapstok in eik. canapé, twee club zetels. stoelen, karpet, nog een canapé classeur. feu continu, gasvuur merk Go din wasmachien in metaal met motor enz... Gewone voorwaarden en komptante be- taling (118) Kantoor van Notaris LAUWERS te Yper OVERSLAG DINSDAG 20 JANUARI 1948, ter herberg Hotel MacoteStatiestraat te Wervik- Telkens te 3 u. 's namiddags. Instelpremie0.50 Recht op samenvoeging. Gewone voor waarden. Plans en lastenboek ter studie van Notaris Devos te Wervik. (113) Studie van de Notaris Aadré VAN DER MEERSCH te Yper. MAANDAG 12 JANUARI 1948, te 2 u. namiddag in het gasthof De Maan Grote Markt te Yper OVERSLAG van STAD YPER met afhankelijkheden, erve en grond, staande en gelegen Lombaardstraat 41. groot 1 are 30 ca. Bewoond door Mr. Oscar Couwet. zon der geschreven pacht Slechts ingesteld 115.000 fr. met achtergebouwen, koer en grond, staan de en gelegen Veemarkt 31. met uitgangs poort op het Minneplein, groot 1 a. 54 ca. Bewoond door Mr. Joseph Dumortier. aonder geschreven pacht- Slechts ingesteld240.000 fr. Gemeente WESTOUTER ■set perceel land. langs de weg van Locre- Hoekje naar de Meuleberg, groot 17 aren 35 ca. Slechts ingesteld 15.000 fr. gelegen rechtover voorgaande koop. groot 1 are 68 ca. Laatste twee kopen gebruikt door Mr. Robert Pyck. zonder geschreven pacht De huizen zijn te bezichtigen de Dins dag en Donderdag namiddag van iedere week tussen 2 en 4 uur Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Bèjsselstr. 90 te Yper. Slechts ingesteld 1 500 fr. (71) Studie van de Notarissen Andrt* VAN DER MEERSCH te Yper. en Edgurd DETAVERNIER te Langemark. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente ZILLEBEKE (Hooghe) gelegen ten Zuidkante der grote baan Yper-Meenen met 18 a. 40 ca. TUIN en BOUWGROND, hebbende langs de grote baan een straatzijde van 36 m. 80 Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Cyriel Mylle, timmerman. Alle inlichtingen bij voornoemde notaris (85) Commissie v. Openb. Onderstand leper OPENBARE VERKOPING va.i staande te leper, Voormezele, Boezinge, Brielen, Zillebeke, Ooslvleteren en Pollinkhove VRIJDAG 16 JANUARI 1948 te 3 u. namiddag, zal er overgegaan wor den door het ambt van Heer Notaris De Cock, tot de openbare verkoping bij op bod van 106 populieren en 1 es. verdeeld in 14 kopen. Alle inlichtingen te bekomen op het Secretariaat der C. O. O.. Rijselstraat 38 te leper. (99) VRIJE VERKOOP VAN EIERKOLEN MET OPGELD VAN 250 FR. DE TON In antwoord op een vraag van volks vertegenwoordiger Rey in verband met de toewijzing van steenkolen, verklaart de minister van Economische Zaken en Middenstand in het bulletijn van vragen en antwoorden, dat de voor de drie vol gende maanden bestemde tonnemaat voor huisbrandstoffen bij benadering 525 000 ton per maand bedraagt, wat met de hulp der thans voorhanden zijnde voorraden de aflevering van de rantsoenen moet mogelijk maken. De onderscheiden herkomst dezer ko len is per maand10.000 ton Poolse- ko len. 100.000 ton Amerikaanse kolen. 400.000 ton Belgische kolen. 15-000 ton bruinkool briketten. Ten einde de kolenmijnen behulpzaam .te zijn bij het doormaken van de huidige Op MAANDAG 19 JANU ARI 1948. crisis, heeft de regering besloten de eier te 3 u. stipt namiddag in de Gehoorzaal I kolen °P de vrije markt te verkopen met van "t Vredegerecht, Grote Markt te Yper een opgeld van 250 fr. per ton. ten voor- OPENBARE VERKOPING in een enkele zitdag van Gemeente LANGEMARK HET YPEKSl H NIEUWSBlz. 6 Het eetmaal in de burgerlijke familie was voortreffelijk geweest- Men had een hoge gast aan tafel, een Kamerlid, die ervoor moest zorgen dat papa verbetering in zijn positie krijgen zou. De gastheer had voor de gelegenheid de dingen goed gedaan, voortreffelijke spijzen en oude wijnen, aromatische koffie en fijne likeur. Toen alles ten einde was. maakte het ka merlid een compliment voor de dame des huizes Zelden heb ik zo fijn gedineerd Wij ook nietzegde het twaalf- 3 rig zoontje. Het werd hoogste tijd dat er gesproken zou worden over de toekomst van de zoon. Hij was al twintig en scheen geen speciale begaafdheden te bezitten. De moeder was echter verblind en geloofde dat haar spruit het ver zou brengen. Welvroeg" de moeder dan "s avonds aan haar man. moet hij nog verder op school of wat zullen wij met hem doen «Niet meer nodig Hij zal politieker wordenzegde vader. Waarom denkt gij dat Omdat hij dingen kan zeggen die aangenaam klinken, maar die geen in houd hebben. De leraar in mechanica had ten behoe ve van zijn studenten al de nieuwste me thodes opgesomd, welke in de moderne industrie gebrüikt worden om tijd te winnen. Aan het einde van zijn les wilde hij er zich over vergewissen, dat de stu denten alles goed begrepen hadden en j toen stelde hij aan een zijner pupillen de vraag: Noem mij een der doelmatigste middelen om veel tijd te winnen. Liefde op de eerste blikant woordde de student. w en Vader was nu precies niet wat men een voorbeeldige huisvader noemt. Vooral de avond van Zaterdag op Zondag gaf I 10 t- h hebben de bij de wet vereiste moeder hoofdpijn Maar die Zaterdag pensioenaanvraag nog niet ingediend, was het wat al te bont geweest De vol- Het zijn. in principe, deze die in dit gende Zondag leed moeder in stilte, va- opzicht, in de loop van de maand De- der rustte uit in een zetel, en het kleine cember een bericht ontvangen hebben zoontje speelde in een hoek van de huis- van de Dienst voor Regeringshulp kamer Vader was dan blijkbaar toch ge- Luidens artikel 35 van bovengenoem- troffen door dit stemmige beeld van hui- de wet, moeten de pensioehaanvragen selijke vrede. van de rechthebbenden, op straf van Wel.zegde vader dan. onze nietigheid, bij aangetekend schrijven in- kleine man begint al aardig wat te sta- gediend worden bij het Bestuur der Mi- melen. Ik geloof dat het tijd wordt om .taire Pensioenen. 3. Galileelaan, Brus- hem papa te leren zeggen. sel Neen. manantwoordde moeder Deze aanvragen moeten aan geen en- resoluut. ik heb beslist dat wij zullen kele speciale vorm beantwoorden, maar wachten om hem te zeggen wie gij zijt, het is onontbeerlijk dat de aanvragers tot hij sterk genoeg is»... er op vermelden 1) De volledige identiteit van het oor- De professor in natuurkunde was on- I logsslachtoffer wiens overlijden zij in geveer aan het einde van zijn cursus ge- roepen komen De studenten hadden de wonder- 2) Hun volledige identiteit en de graad baarlijke verschijnselen geleerd, die zich van verwantschap die hen met het slacht- voordoen in het planten- en in het die- offer verbond, rtnrijk. Zij moesten nu al de hemellicha men kennen, de grote wonderen van het heelal, de delfstoffen, alles wat in en om de wereld is. De vacantie naderde. De professor ging over tot ondervraging in afwachting van het examen dat eerlang komen zou. Kent gij een verbinding tussen het planten- en het dierenrijk vroeg hij aan een student. Gentse hutsepotluidde het ant woord. VERSTOPPERTJE die bij een familie-bijeenkomst een :e:- «n bo° mochten verstoppertje spelen organiseerden een spell^ our in een bo- wilden meespelen, moent zich in het r-b^r"en tèrvrijl de andere helft de verborgenen moest opzoek^ Maar bij nader toekijken WS-« Aeis er'"één jongen bij de meisjes ging. dan zou de groep in - .^ar^^éenmel^o" 'dfjongens moest gaan. dan zou de er.e spelen deel /OFKT ZIJN" OUDERDOM. Mathematisch bekeken kan het leven van Jan Peters als volgt bepaald -order. Hi: werd precies tweemaal zo oud als zijn zoon. Zijn kinderjaren ieugd maakten het zesde van zijn leven uit; hij bracht het twaalfde var zijn leven door in jongelingschap een zevende van zijn leven verliep voor zijn huwelijk: vijf jaar later had hij een zoon, die nog voor hem zou sterven De vader stierf inderdaad vier jaar na zijn zoon. Op welke ouderdom is Jan Peters gestorven LEG-PUZZLE. Hieronder afgebeeld liggen 24 stokjes op zulke wijze, dat men er in eike richting steeds negen telt. Hoe zoudt ge te werk gaan om daar acht stokjes bij te voegen, zodanig dat men nog in elke richting het getal 9 vindt De stokjes mogen ver legd worden. Ill .III I I 1 III UI III III III VRAAGSTAARTJE OPLOSSINGEN VERSTOPPERTJE SPELEN 7 jongens en 5 meisjes. ZOEKT ZIJN OUDERDOM 84 jaar. (Wanneer wij de verschillende pe rioden van zijn leven optellen bekomen we 1/6 1/12 5 1/2+4 of- uel 14 84 7 84 12,84 42/84 9. Ofwel 75/84 9. Dus 9/84 ver tegenwoordigen 9 jaar en 84/84 zijn ganse leven, weze 84 jaar. LEG-PUZZLE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I VRAAGSTAARTJE Ten einde het publiek in staat te stel len tot gebruikmaking van de comper. tiebonnen voor de maanden Decembc- Januari, die laattijdig door de gemeente diensten werden uitgekeerd, zullen de handelaars, aangewezen bij besluit van 18 November 1947 deze bon mogen aan vaarden tot 31 Januari 1948. Deze bonnen kunnen vervolgens ter omzetting worden aangeboden tot de 10e werkdag van de maand Februari hetzi. bij de post, hetzijbij de banken. PIANO merk «FONTEYNE», zo goed als nieuw. Adr. t b. (26) IiEMORQUE, draagvermogen 1.000 kgr Minneplein 4. leper. (27) Grote en kleine BASCULE, JACHT- STOOF, ELECTRISCHE MOTOR. Adres ten burele. (32) dele van de compensatiekas der kolen mijnen. Deze uitvoer kan echter in geen geval op gevaarlijke wijze de voorzie ning van de binnenlandse markt vertra gen De regering voorziet dat, behoudens gevallen van overmacht, de kolenbonnen gerievig en s.oekgebouwd. met afhanke- der maanden October. November en De- ijkheden erve en grond, staande en gele- cember op de gewenste datum zullen ge ien Boezingestraat 47. groot 2 a 40 ca. honoreerd worden. In geval van vertra te legen nevens voorgaande koop. hebben- Ie een inhoudsgrootte van 2 a 05 ca. Beide bewoond en gebruikt zonder ge- I ch reven pacht door Mr Achille Calle- vaert Te bezichtigen de Dinsdag en Donder- lagnamiddag van 2 tot 4 u. Ten overstaan van de Heer Vrede- c-. iter van het Ie Kanton Yper. (117) zijn steeds te verkrijgen ter Boterstraat 34. YPER VAN 1 JANUARI 1948 GEEN UITBETALING MEER Nieuwe aanvraag bij het bestuur der militaire pensioenen I TOOG, RAYONS EN ETALAGE. Het ministerie van Begroting deelt Zich wenden Rijselstr 5 leper (28) mede De dienst voor regeringshulp (vroegeri c iiiiav c,, N W O. S.) die afhangt var. het minis- HOON GASVUUR (BUTAGAS) terie van Wederopbouw, zal met ingang met oven en 3 vuren. Onlangs nieuw, van 1 Januari 1948. de uitbetaling staken Adres ten burele. (102) van de maandelijkse vergoedingen aan de weduwen en rechthebbenden van de politieke gevangenen en gelijkgestelden i Deze personen zullen dus op het einde benzinemotor, nieuw, op remor van December, de toelage die verschul digd is voor de maand December 1947 nog trekken. De maandelijkse toelage waarvan de vervaldatum viel op einde Januari 1948 zal hun niet worden uitgekeerd. ELECTRISCHE SOLDEERPOST, que. Stock Americain, Gr. Markt leper. (31) Schone BUFFETSTOOF bij plaats gebrek. Zich wenden De Haertie- Met ingang van 1 Januari 1948 vallen I straat 33, Yper. hun rechten op pensioen uitsluitend on der toepassing van de wet van 26 Augus- GOEDE MANSVELO aan voordeli tus 1947. op de vergoedingspensioenen Ee Driis Adroc ten l Daaruit volgt dat de weduwen en an- P 3 dreS teU1 burele" (86) dere rechthebbenden die, zoals zij er m vpl i,,, 777777 trouwens herhaaldelijk toe werdén uit- ALLERBESTE BIJ- genodigd bij het Bestuur der Militaire ENHONIG te verkrijgen aan officië- Pensioenkas. 3. Galileelaan. te Brussel. Ie prijs. Zich wenden Baron Nnül een regelmatige pensioenaanvraag heb- de Vinck 7n»no+0]n -z ben ingediend en wier rechten werden T„i v<r Zonnebeke. erkend of vóór de vervaldatum zullen Moorslede 168. (52) erkend worden in de loop van de maanc IT;. Januari, vooruit betaald, een trimester ter "and te koopGroot en zullen trekken van het pensioen voor- welgelegen WERKHUIS met TUIN zien bij de gezegde wet en waarvan het Centrum stad. Adr. ten burele (9Q) bedrag is vastgesteld bij het besluit van' de Regent op 15 October 1947 (Staats blad van 3 November f947). Ongeveer 70 t. h. der personen, die door de Dienst voor Regeringshulp werden betaald, ver keren in dit geval. De overige 30 f h. worden onderver deeld als volgt 20 L h. hebben een regelmatige pen sioenaanvraag ingediend, maar het on derzoek er van is nog niet beëindigd. Er wordt hun aangeraden onverwijld gevolg te geven aan alle aanvragen om inlich tingen of documenten die hen werden toegezonden of nog toegestuurd zullen worden, hetzij door het Bestuur der Mi litaire Pensioenen, hetzij door een Com missie voor Vergoedingspensioenen. Er dient opgemerkt, dat de wet van 26 Au gustus 1947. op gebied van bewijs van het recht, strenger is dan de besluitwet van 19 September 1945. krachtens welke de dienst voor Regeringshulp zijn uit betalingen deed. Kleine aankondigingen worden ten onzen burele, Boterstr., 34, aanvaard tot uiterlijk de Donderdag midda? DEFTIGE WERKVROUW, 1 da, per week. Elverdingestr. 40. Yper. (83) GOEDE STRIJKSTER voor wasse rij. Zich aanbiedenZelfwasser:; Sneeuwwitje Elverdingestraat c. leper, tussen 8 en 18 u. (1^ LEERGAST VOOR BEENHOUWE RIJ, te Kortrijk. Zich wenden Abel Verdruye, vervoer, Poperingestraat. leper. (120) SCHONE MODERNE KINDER VOI- TUUR. Plumerlaan 109, leper (121) AS (grint) VOOR BETONWERK thuis geleverd. Zich wenden Remi' Robaeys, Bruggestr. 15 "Wervik (125) Over te nemen te Oostende 1) Moderne Handelsdrukkerij. 2) Beenhouwerij v«"edig ingericht. Zich bevragenAgence HOSTEN R. G. J. Distellaan 42, Oostende (109) BEKWAME N AAISTERS VRAGEN ALLERHANDE NAAIWERK THUIS Adres ten burele. MODEL. JUFFROUW OF DAME voor demonstratie van ontkleuring der haren (blond). Wordt koste loos gedaan. Zich wendeci tot de voor zitter van de Haarkappersbond, Ck" car Pauwels, Meenenstr. 5, leper. Te- 643 vóór Maandag 5 Jan. 1948. Goede beloning aan wie mij Y'per, center van stad, een HUIS C hand doet, kunnende dienen als v-n kei. zelfs mits verandering te deen- Liefst met inrijpoort. Aanbiedingen- Fiersstraat 8, Yper. BEN KOPER, uitsl. als geldbed ging, van grote (40 Ha.) of kleinere HOFSTEDE van goede hoedamghe-ö in West-, zoniet Oostvlaanderen- Schrijven A. D. Oude Kerkstraat 5'" Antwerpen. ZATERDAG 24 JANUARI 19#; om 11 u. ten burele van architect 1 Vandenpeereboomplaats, 47, te opening der aanbiedingen voor de braak werken ener in 1939 nienWgvbof. rilla staande en gelegen te BRISUE- Alle afgebroken materialen blijv®11 gendom van de aannemer. Plannen en lastenboek zijn te \e- gen. mits 50 fr.. bij voornoemde arcih

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 6