ten vrolijk Gezicht a. u. b. WERELDGEBEURE Yper op de drempel van 1948 ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. ]e JAARGANC Nr 5 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 10 JANUARI 1948 VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS I Hoe dikwijls is het ons niet op- Levalïen hoe in ons kleine wereldje, ce een de ander het leven tracht buur te maken. Het schijnt voor som- ge mensen een tweede natuur te Lijn. en we zijn haast geneigd te denken dat elk individu van moeder natuur z jn dosis zuurkijkerij mee gekregen heeft. fcSTUUB EN REDACTIE: 34, BOTERSTRAAT, YPER Tri. 500 Postcheckrek.461.73 (L. Dl'MORTIER) ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR 100 FR. voortdurende bron van angst en ge vaar opleveren. Het kan er bij oris maar niet in dat men op deze manier de achting van zijn medemensen kan verwerven, laat staan de sympathie. Elk mens die er aan houdt zijn leven door een nder niet te laten vergallen zal er slechts baat bij vinden deze wezens op de meest hartgrondige manier te schuwen en dan ook nooit aarzelen hen links te laten liggen Nu we al die zwartgalligheid heb ben dooreengeroerd en geschud, moe ten wij noodgedwongen tot de conclu sie komen dat het een vies goedje is, waar wij slechts nadeel kunnen bij vinden. "Wij hebben er dus alle belang bij optimist te zijn, en het leven langs zijn goede zijde te beschouwen. Het kan alleen voordeel brengen én voor ons zelf, én voor de anderen. Voor ons zelf zal het ons het leven lichter maken, wij zullen rnet meer levensvreugde onze dagtaak aanvat ten en de mooie zijden van het le ven opmerken. En waarom zouden wij ons niet ver heugen over al het mooie dat er rond om ons te zien is. De natuur, bron van levensgenot en vreugde, waar wij o^s nooit genoeg kunnen aan verzadigen door haar rijkdom en verscheiden heid. Het 'is als een diamant met on telbare facetten, die wij nooit genoeg kunnen bewonderen. Elke dag brengt ons een nieuwe zijde en telkens zijn wij in de gelegenheid ons er om te verheugen. Dié levensblijheid zal de zwaarste lasten licht maken en zal ons met meer gemak door de donkerste da gen heen helpen. Wij zullen als een lichtbaak wor den, die de anderen op de goede weg zal helpen en waaraan zij zich zullen Or-s leven 'is zo kortEen flits in het oneindige, waar wij ons, kleine mensenkinderen, zelfs geen gedacht ku-tnen van maken. Vooral nu. bij ijet scheiden der jaren, zal iedereen wel onwillekeurig gedacht hebben dat de jaren zich zo vlug aaneenrij gen. dat we zelfs geen tijd hebben er bij stil te staan. De kleine, ja soms knbelangrijke gebeurtenissen hebben zich na elkaar opgestapeld en zo werd draad van ons leven gesponnen, km. t een zo duizelingwekkende vaart, (dal we niet weten waar het zal ein- jdiken en wanneer. I En alhoewel we slechts voor heel jkonte tijd op de wereld zijn, trach tten wij ieder om ter meest er een l« tranendal van te maken. K Iedere dag vinden wij iets nieuws jom onze boze luimen op bot te vie len. Bij elke gelegenheid, hoe mooi fclles ook is en hoe zeer het de per fectie ook mapr kan benaderen, vin- Ben wij altijd nog de kans om te p mpelen En toch Die tochis voor ons de spring- la.tk om te vierklauwens op alles r vallen, waar wij menen aanstoot te vinden en er dan op de best iijke manier op af te geven. Ik voor zich zelf vindt'zijn eigen rsoontje de grootste sukkel van heelal, voor wie alle ongelukken «|s weggelegd schijnen te zijn en die ht geluk maar kan bemerken bij de anderen. Onze eigen tegenslagen zien «re met het vergrootglas waarmee wij het geluk der anderen meten. En pit zal er dan ook niet toe bijdragen bkn ons humeur te verbeteren en Wilgezind het leven te aanvaarden poals het komt. Het zal alleen dit ene resultaat bereiken dat wij nog ■verder zullen zinken in een poel van «ellendige zwartgalligheid, die onze omgeving willens nillens moet ver- Besten. En ten slotte treffen wij alleen ons zejf. want wij maken het leven reeds ongenietbaar voor wij er zelfs maar va-i genoten heb'ben. Deze ziekte zal «net enkel onze geest aantasten en «simtten, maar ook zijn invloed la ten gelden op ons lichaam, op de or ganen die nauw met ons humeur ver bonden liggen. Een slechte maag en sp.jsvertering is alles wat wij hier- iij kunnen winnen En daarop hoe- Kn wij dan ook niet fier te zijn i Eigenlijk, op de keper beschouwd, fet we ons zelf het leven willen on mogelijk maken, kan niemand ons kwalijk nemen. Wij zullen slechts P gevolgen ervan moeten genieten -Haar dat wij door onze houding on- pi onmiddellijke omgeving trachten pa:: te steken en mee te sleuren, dat pa. niemand willen goed praten en jm.et reden Het lever, uit zich zelf biedt reeds frst genoeg, opdat wij er geen zon gen moeten bijvinden, om het nog aarder te maken. Ieder op de we id heeft zijn ongemakken, de rijke is de arme. de grote als de kleine, ilk voor zich zelf tracht hieraan PP de best mogelijke manier te ver- Pelpen. Wij zullen dus onze even- Pers geen dienst kunnen bewijzen poor als een toonbeeld van pessimis me en zwartkijkerij zijn weg te blij- kruisen. Als wij niet kunnen op- pouwen, moeten wij nog minder af breken en zeker niet als het een an- er betreft. Zover gaat het bij sommigen dat er een geheim genoegen in vin- en ais een ijsberg, waarop alle vnen lijkheid en vrolijkheid afschampt, r het leven te stevenen, en die Voor allo eveneens voor consunaües teruggeroepei andere mensen, bewust een en nu reeds wordt verzekerd dat er een spiegeien om hun werkelijke wezen terug te vinden. Dit kan ten slotte onze eigen vreug de slechts vergroten, want te weten dat men de sympathie geniet van zijn medemensen en daarbij ook hun ach ting, schenkt reeds uit zich zelf een grote voldoening. De wereld zal er slechts mooier om worden. Wij mogen daarbij echter nooit uit het oog verliezen dat wij niet van het ene uiterste in het andere moeten vallen. Laten wij niet gelijken op de persoon die alles grappig vindt, en te pas of te onpas, de lach lust van zijn medemensen wil opwek ken. Een dergelijke houding kan er niet toe bijdragen achting te verwer ven, wanneer wij zelfs met de meest ernstige zaken een loopje trachten te nemen. Het enige wat wij zullen be reiken is dat de goegemeente op de duur zal betwijfelen of het in de bol- lewinkel wel erg pluis is en ons zal beschouwen als een halve gare, een soort paljas,<-die de ernst des le vens nooit zal aanvoelen. Onze le vensvreugde moet op stond de ge paste maat vinden. Het mag langs een andere zijde ook niet betekenen dat wij geen oog willen hebben voor de moeilijkheden en dat wij slechts van het leven het genot willen plukken. W'ij mogen niet gelijken op de epicuristen, die gewa pend met hun carpe diem (pluk de dag), t. t. z. geniet van het leven zoveel als je kunt, door de wereld trekken en tenslotte slechts gelijken op de dieren die zich laag tegen de grond voortbewegen. Dat is ten slotte een- levensvreugde van het slechtste allooi 1 Om nu te eindigen kunnen wij be sluiten dat eeft blijgezind en vrolijk gemoed ons slechts tot eer kan strek ken en dat het onze medemensen zal helpen om met meer gemak de lasten te dragen d'ie we noodgedwongen moeten torsen. Woensdag, 7 Januari 1948. VERSMELTING DER WESTERSE BEZETTINGSZONES IN DUITSLAND. De demarcatielijn tussen Oost en West wordt hoe langer des te scherper getrok ken. dwars door Europa. Tot nu toe was het Westen in het defensief gebleven en had het Oosten zijn taktiek stelselmatig in het offensief gehouden. Aldus waren in het Oosten de oppositie in de satelliet- landen der Sovjet-Unie uitgeschakeld ge worden, daar kwam de oprichting van de Kominform. de golven van stakingen en agitatie in Italië en Frankrijk en precies in de laatste dagen van 1947 de vorming van de Griekse rebellenregering van de partisanenleider Markos. terwijl in Roe menië de laatste monarchie werd gelikwi- deerd en een republiek werd uitgeroepen. Aldus hebben de Russen hun tijd geens zins verloren, en geen aarzeling aan de dag gelegd ten opzichte wat de andere volkeren wel over hun Sovjet-doen zouden denken. Nü komt het Westen in een offensieve reactieOm te beginnen werden er reeds besprekingen gehouden, betreffende de versmelting van de westelijke bezettings zones in Duitsland. Tevens wordt nu reeds tussen de Westerse groten een akkoord in het vooruitzicht gesteld deze versmelting vlug en doeltreffend te verzekeren. DE BRITSE POLITIEK OP EEN KEERPUNT. Engeland aarzelt thans ook niet meer. in zake zijn buitenlandse politiek. Het stelt duidelijk de drie volgende doelen voor ogende Russische expansie redu ceren. vrede brengen in het Midden-Oos ten en in West-Europa een hecht blok hervormen, dat de basis in evenwicht zal moeten houden bij de strijd tussen Sovjet- Rusland en de Verenigde Staten. De pre mier Attlee heeft in scherpe bewoording de rest van Europa tegen het Communis tisch gevaar gewaarschuwd en verzekerd dat er onmiddellijk zal overgegaan wor den tegen de kommunistische positie in de binnenlandse vakbonden. In zake een dreigende heilige oorlog in Palestina werd de premier van Irak naar Londen ontboden, waar hij thans besprekingen voert over een Brits-Iraks verbond. Er wordt meegedeeld dat hij spoedig zal ge volgd worden door zijn collega van Transjordanië. Ook de Britse agenten in Egypte zoeken thans ernstig naar een ba sis waarop de Angk>-Egyptische onder handelingen zouden kunnen heropend worden De ambassadeur van Cairo werd eveneens voor consultaties teruggeroepen formule zou gevonden zijn die het Soe- danees probleem omzeilt. WELDRA DE VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË. Alsof men thans ineens alle lang en nutteloos gepraat op zij wil zetten, om vol goede wil tot heime daden over te gaan komt bij het vele goed nu ook het bericht dat Nederlandse autoriteiten en leiders van niet republikeinse gebieden van Indonesië een resolutie hebben aan genomen. betreffende de formatie van een interim-regering» in voorbereiding van de souvereine Verenigde Staten van Indo nesië. De republiek zou officieel uitgeno digd zijn aan deze geplande Verenigde Staten van Indonesië mede te werken- Hopelijk komt het aldaar uiteindelijk toch nog terecht, alhoewel bij ons de vrees blijft bestaan, dat dit nog niet on middellijk en zonder incidenten gebeuren zal. Maar thans is er alvast de resolute wil. en dit betekent reeds heel wat. in onze tijd van geduldige slenter HET MARSHALL-PLAN REEDS IN AKTIE. En alsof het Westen werkelijk bang was in de toekomst ook maar één enkele mi nuut te verliezen heeft Amerika reeds het Marshall-plan in aktie gebracht. Aan Italië. Frankrijk en Oostenrijk werd er reeds voor 6 852 millioen frank goederen toegewezen, en een groot gedeelte van deze goederen is reeds op weg naar haar bestemmingen DE GAULLE ROEPT DE FRANSEN OP OM HARDER TE WERKEN. Generaal de Gaulle stuurt op nieuwe verkiezingen in Frankrijk aan. In een rede. die hij verleden Zondag voor een talrijk arbeiderspubliek in de grote nij- verheidsstad St-Etienne heeft gehouden verzekerde hij o. m. dat de Fransen har der zouden moeten werken ofwel ten on der gedoemd zijn. Het volstaat niet zo beweerde hij alleen op de Ameri kaanse hulp te rekenen, wat onder meer de grondstoffen en producten betreft, die wij zouden kunnen invoeren... wij mogen niet vergeten, dat we deze op de ene of andere wijze zullen moeten betalen, en dat wij ze slechts zullen bekomen in de mate dat wij ons hiervoor inspannen. ALGEMENE INDRUK: GENOEG WOORDEN, NU DADEN Welk verslag welke overzichten wij ook nakijken: Steeds treft het ons dat overal «de daad boven het woord pri meert Aldus verstevigt zich de indruk dat thans ook bet Westen in het offensief Het zal dit jaar 34 jaar geleden zijn sinds met Yper Tuyndag de eerste grote oorlog begon, waarvan Yper een der ergste, zoniet het voor naamste. slachtoffer werd. en met Sint Maartensdag (patroon van Yper) zal het dertig jaar geleden zijn dat deze strijd een einde nam, van Yper niets meer overlatende dan een ellendige puinhoop. Yper werd herbouwd en zoveel mogelijk zoals de Yperlingen het gekend hadden en aan hun nakome lingen wilden overlaten. Sindsdien is een nieuw geslacht opgegroeid en tot het beheer gere zen. dat het Yper van vóór 1914 niet heeft gekend, maar dat in zijn jeugd getuige was van de lange en harde strijd gevoerd voor de economische herwording van Yper, strijd die be tere vruchten had kunnen dragen, in dien allen hun plicht hadden begre pen. 1948. België staat aan de dageraad van een nieuwe herleving. Kortrijk, Doornik, Bergen, Charleroi, Ver- viers. Luik, Brussel. Antwerpen, Gent, Brugge. Oostende, overal wor den werken voorgesteld. In de wetgevende Kamer en Se naat werd, tengevolge der Waalse klachten, besloten een commissie te benoemen belast met het onderzoek der Waalse, maar ook der Vlaamse grieven. Yper, de grote oorlogsverminkte van 1914-1918, moet haar klachten in de schaal van deze commissie leggen. De Regering is voornemens een tienjarig programma van werken op te stellen. Yper moet in de verwezenlijking van dit tienjarig plan het middel ge geven worden om zijn economisch herstel te veroveren. Zijn vraagstukken moeten op het voorplan gebracht worden, en voor eerst het herstel van de vaart Yper- Komen, dat Yper plaatsen moet in een toestand waar het bloeien kan de heropbouw der Lakenhalle, stad huis en Nieuwwerk, heropbouw der spoorwegstatie. Laat ons erbijvoe- gen: eerbied voor en uitvoering der wetten die met het erfdeel Godt- schalk de weldadigheidsschool der Meenensteenweg stichtten, die ten eeuwigen dage in de abdij van Mee- sen bet Koninklijk Instituut van Mee- sen stichtten compensatie voorde ontnomen Rijschool, eens te Yper ge sticht, die in 1914 als met onze stad vergroeid was. Yper bezit een onbetwistbaar recht zijn economisch herstel te eisen, en zoveel te meer daar tien jaar geleden de Heer Hendrik De Man, toenmalig Minister van Openbare Werken, be sloten had de vaart Yper-Komen te herstellen en daartoe een ingenieur aangesteld had. Zijn opvolger de Heer Merlot, de hedendaagse Voor zitter van het Waals Congres, be- getreden is en zich niet langer zal laten doen door het Oosten. Vanzelfsprekend valt het nu af te wachten wat uit deze beide offensieven zal voortspruitenWij blijven echter bij onze mening van vorige weekin 1948 en wellicht tot 1950 is er nog geen oorlog tussen Rusland en Ame rika. of meer omvattend uitgedrukt tus sen de Westerse en de Oosterse mogend heden te vrezen. Doch alles wijst er nu w eer duidelijker op dat het beide partijen heilige ernst is de eindslag te winnen, en het nu voorlopig nog alleen om «een koude» oorlog gaat. die echter over een paar jaar in een warme, een bloedige zou kunnen ontaarden, tot ramp van de ganse wereld in het algemeen en ons landeke wel in het bizonder. Toch mag de hoop op een uiteindelijke, door alle volkeren verlangde vrede, niet opgegeven. In onze opgeschroefde tijd mag geenszins vergeten worden dat beide partijen hun politiek steekspel spelen, en het feit dat er nu toch nog een Engels- Russisch handelsakkoord kon ondertekend worden bewijst onze vroegere stelling dat een oeperkte verstandhouding en samen werking geenszins uitgesloten blijft. SPECTATOR. twistte de noodzakelijkheid hiervan en het Staatsblad van 28 Juli 1927 kondigde het stichten aan van twee commissies, de ene betreffende de vaart van Charleroi, de andere de vaart Yper-Komen. De samenstelling der eerste toonde aan dat zij een gunstige uitslag zou hebben, terwijl met dé samenstelling der tweede de Heer Merlot een begraving beoogde. De werking dezer commissie eindig de met een stemming van 4 tegen 4, hetgeen dus geen afkeuring was. De Heer Merlot veroorloofde zich niet temin de bundels in het doodsboek te steken. En nu gaan de Heren Ministers naar Charleroi en wij lezen in de dagbladen dat de vaart Charleroi- Brussel tussen 2,7 en 3 milliard fr. zal kosten en dat reeds dit jaar een krediet van 105 millioen fr. zal be schikbaar zijn. De Yperlingen zul len voorzeker met ons vinden dat Minister Merlot gehandeld heeft als een goede Waal en daarvoor verdien de Voorzitter van het Waals Con gres te worden... In Juni 1936 werden de werken aangevangen van een nieuwe en grote afdamming bij de samenvloeiing der Vesder en der Getzbach bij Eupen. Deze stuwdam zal dit jaar voltooid zijn en ziehier enige bijzonderheden de muur zal 65 meter hoog zijn (als St Maartens toren tot aan de wande ling), 450 meter lang en 52 meter in zijn grootste breedte. Er zal daar een massa van 400.000 kubieke meter be ton zijn. Voor het bouwen werd een bijzondere spoorlijn gelegd, die dage lijks 300 spoorwagens met grondstof fen bijgevoerd heeft. De dagbladen maken bekend dat dit ongehoord werk zal dienen om nieuwe nijver heden in Eupen aan te trekken, maar zij laten tevens verstaan dat bij ge brek aan plaatselijke arbeidskrach ten men zal verplicht zijn Duitse werklieden op te zoeken. Alle com mentaar schijnt ons overbodig en wij vragen aan onze Heren Volks vertegenwoordigers en Senatoren aan de Heer Minister Behogne de vraag te willen stellenHoeveel zal de grote stuwdam van Eupen kosten En wanneer zij de verbazende ge tallen zullen bezitten, dan, gewapend met de gedocumenteerde brief der Handelskamer van Yper, die wij in onze nummers van 20. 27 December en 4 Januari gaven, aan de Heer Minister Behogne te vragen waar om geen evenredige som hier mag gebruikt worden om aan onze dui zenden Vlaamse Belgische werklie den van het Yperse in hun eigen land werk te verschaffen. Men zegt dat onze provincie ge brek heeft aan gestichten voor ge brekkige kinderen of teringlijders. En men vraagt zich af waarom de tientallen miljoenen, welke de Staat aan de economie van onze streek ver schuldigd is, wegens het niet her bouwen van het Instituut van Mee- sen en van onze Weldadigheids- school. niet zouden aangewend wor- dep om op de gronden dier gestich ten de ontbrekende inrichtingen op te bouwen. En wij spreken nog niet van onze verdwenen militaire gebou wen Men spreekt van Toerisme en een groot gedeelte van de Lakenhalle, de Schepenzaal, Stadhuis, het Nieuw werk liggen nog in puin. Onze La kenhalle enig in Europa Onze Sche penzaal een parel van schoonheid En daarvan blijven wij beroofd Men spreekt van Toerisme. En de vreemde reizigers komen hier aan in een gebouw dat eens als voorlopig werd opgericht... Maar er zijn an dere steden die nieuwe prachtige spoor hallen krijgen. Waarom Op de drempel van 1948 ligt voor al wie het hier goed meent, een grote taak te vervullen. Wij zullen aan on ze plicht niet te kort komen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 1