YPERS LEVEN Waarheen deze Week? TAXI TAXI Vroedvrouw WeM. Soete-Boerhavel Kosmos Toerisme allerhande nieuws j- köoyman wi£ is DE moordenaar VOETBAL week ui de kinema flora N. S. B.-nieuws LENA CEVAERT 5S™ ALLE meubelen 39, Statiestraat Teief. 182 - IEPER BRIDGE Zorgt- voor uw orttspanningsreisjes Komt zien: oordeelt! KERKELIJK nieuws ZON DAGDIENST ZIELMISSEN ra» HST YPERSCH N JEIWSBLz. 3 -^2=5T~" TTT CINEMAS COLISEUM Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2 30 u.. te 5 u.. te 8 u.. Maandag te 8 u Piccadilly Incident «Liefdesdrama in oorlogstijd) met Anna Neagle en Michael Wilding. Woensdag en Donderdag te 8 uur Verandering van programma. FLORA Vrijdag te 8 u.. Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u., 5 u., en 8 uur. Maandag te 8 uur Wie is de moordenaar met Joan Blondell. Roland Young. Billie Burke en Eddie Anderson. MAJESTIC Vrijdag te 8 u.. Zaterdag te 8 u Zondag te 2.30 u te 5 u. en te 8 u Maandag te 8 uur La du Barry était une Dame (technicolor) met Red Skelton Lucille Ball en Tommy Dorsey met zijn orkest. (Kinderen toegelaten). Dinsdag te 8 u.. en Woensdag te 8 u. La Madone aux deux visages met Phyllis Calvert en Patricia Roc. OUD IEPER Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u., te 5 u., te 8 u Maandag te 8 u. Lentevreugde (Ivresse de printemps) met Betty Grabie. John Payne. Carmen Miranda en de beroemde Harry James en zijn orkest. Schone documentair en wereldnieuws. Dinsdag te 8 uur Het dal van de zon (La vallée du Soleil) avonturenfilm met Lucille Bal. James Craig en Tom Tyler. Als voorfilm Een schone klucht. zondag te 3 uur, terrein Augustinenstraat C. S. YPROIS - DEERLIJK SPORT 2e Afdeling Provinciaal. ^TAD IEPER ZAAL LAPIERE Op Zondag a. s. 11 Januari om 5 uur JAARLIJKS SCHITTEREND BAL gegeven door de bakkersbond van IEPER en OMLIGGENDE Prachtige en kosteloze tombola en ge durende het bal verloting voor de lekker- bekjes van het gebak der bakkers- De nummers der niet-afgehaaide prij zen zullen acht dagen na het bal bekend gemaakt worden door het blad- De ingang is bepaald op 15 fr. «116) HET BESTUUR ACCORDEONRECITAL Ter gelegenheid van het naamfeest van Moeder-Overste van het Sinte Godelieve- gesticht en Nazareth, zal de harmonica virtuoos Albert Dehollander. Statiestraat, aan de oudjes der beide inrichtingen een gezellige namiddag aanbieden op Donder dag 15 Januari. AANRIJDING Dinsdagavond om streeks 17 uur had op de Bascule een licht ongeval plaats. De auto van een zekere H. uit Borgerhout. werd er aan gereden door de vierwielwagen gevoerd door F D. uit leper. De auto werd ge lukkig slechts licht beschadigd. MAN OP STRAAT GEVONDEN Eveneens Dinsdagavond omstreeks 19 u. vonden voorbijgangers op de hoek der Kalfvaart- en Pennestraten, een man met een gapende wonde aan het hoofd. Het bleek dat, het hier Bonduwe Emile. 78 jaar. uit leper betrof. De grijsaard werd dan ook voor de eerste zorgen naar het O L Vrouwhospitaal overgebracht. Door de politie, die van het geval op de hoogte werd gebracht, werd een on derzoek ingesteld. Naar we achteraf konden vernemen zou de toestand van de man bevredigend zijn. OMVERGEREDEN Dezelfde dag rond 19 u. werd de wielrijder P. G. uit Zillebeke. op de Grote Markt aangereden door de auto bestuurd door C. J. uit leper. P. G. werd ten gronde geworpen, doch kwam er gelukkig met de schrik van af. Erger was het gesteld met zijn rijwiel dat volledig ontredderd was. Proces-verbaal werd opgemaakt. DROEVIG ONGEVAL Dinsdag greep er te La Hestre in Henegouwen een droe vig ongeval plaats, waar een inwoner van leper het slachtoffer van werd. De twee gebroeders Deruyter, wonende Dikkebuschsteenweg. waren er werkzaam op een werf. toen een kabel van een me chanische grijparm brak. Het zware tuig kwam plots naar beneden en trof de jongste, Leopold. 20 jaar. zo ongelukkig op het achterhoofd, dat de jongen met een schedelbreuk neerzeeg. Hij overleed weinige stonden nadien. Het ontstellende nieuws verwekte veel beroering op de Kruisstraat, vooral daar de .iongen er overbekend was, en zijn fa milie reeds zo jammerlijk getroffen werd. toen de 23-jarige zoon Firmin, in de droe vige dagen van Mei 1940 het leven liet °P het slagveld. Het stoffelijk overschot werd Donder- «fegmiddag naar leper overgebracht. De begrafenis zal plaats hebben in de St Niklaaskerk op Zaterdag 10 dezer om 9-30 uur Aan de diepbeproefde ouders bieden w') onze innige deelneming. ^tor al uw verplaatsingen per Taxi. oor huwelijken en alle cere moniën. Voor reizen naar binnen- efi buitenland wendt U in volle vertrouwen tot D)ksmuidestraat 27, telefoon 33 ?re met een nieuwe DE SOTO Plaatsen geheel modern ingericht, en uwen dienste stelt zowel bij dag a's bij nacht. (154) STADSGENOTEN AAN DE EER "J* ^esluit van de regent werden de den 6 'nwoners van Yper onderschei- Tot Ridder in de Kroonorde e Heer Albin Cornillie rustend school- •stuurder van St. Michielsschool. Leop\^eiIZ''Veren medaille der Orde van be;. /'eren Georges Van Egroo, onder- faaL. r Emile Coffyn, Maurice Dehol- de u r en Jos€Ph S oen en, allen leden van Harmonie Ypriana. n a.len onze beste gelukwensen TOMBOLA WUKKERMIS IEPERHOEKJE Winnende nummers bij het Bal van 28 December 1947 200 527 238 211 218 458 - 411 202 195 510 167 58 97 492 244 385 274 354 7 14 371 186. Prijzen af te halen bij de heer Fl. De- lannoy. Café de CommerceHaiglaan te leper. i DE HEER HALLAERT OVERLEDEN Uit Amerika kwam ons het bericht dat de Heer Charles Hallaert, consul-gene raal van België te New-York. aldanr overleed Voor onze oudere stadsgenoten was de Heer Hallaert geen onbekende. Hij werd geboren in 1894 te Voorme- zele en studeerde aan het college te Yper. om daarna te Leuven de commerciële en consulaire wetenschappen te bestuderen. De familie Hallaert. waarvan de vader een algemene bekendheid genoot als op ziener van het vrij onderwijs, had zich intussen in 1908 te Yper komen' vestigen. De oorlog verplichtte de jonge student zijn studies te onderbreken en als dapper soldaat stelde hij zich ten dienste van het vaderland. Zwaar gekwetst ontving hij uit de han den van de Koning-Ridder Albert I zijn welverdiende onderscheiding. Na de oorlog zette hij zijn studies ver der en na zich gedurende korte tijd met de heropbouw te hebben bezig gehouden, werd hij in 1920 vice-consul. Achtereenvolgens consul en op het ein de van zijn loopbaan consul-generaal, behartigde hij de belangen van ons land in de Verenigde Staten. Een kortstondige ziekte ontrukte hem plots aan de liefde van zijn echtgenote en dochter. De Heer Hallaert was een vurig vader lander die alles voor de goede zaak ten beste gaf. Typisch is wel het feit dat zijn 16-jarige dochter die zich gedurende de oorlog zeer verdienstelijk maakte door het inzamelen van versnaperingen voor de geallieerde soldaten, de haar aangebo den onderscheiding weigerde. Het is te vens kenschetsend voor de onbaatzuchtig heid van hun vaderlandse gevoelens. In intieme kring had te Grantwood de begrafenisplechtigheid plaats. Onder de personaliteiten werd de Heer Silvercryys. ambassadeur van België, en de Heer Al bert Goris. bijzonder opgemerkt. Aan zijn beproefde zusters, de Juffrou wen Hallaert uit leper, bieden wij onze innige deelneming. MOTOCLUB IEPER Motoliefhebbers uit het Ieperse Wordt lid van motoclub leperDit biedt U talrijke voordelen en genoegens- Wilt U rap en goedkoop de nodige tol- documenten voor uw reizen in Frankrijk... sluit aan en neemt inlichtingen bij Gas ton Dedeurwaerder, 22 Fochlaan. Daar is ons lokaal. Die douanepapieren zijn ook te bekomen bij al de bestuursleden. Wilt U belangrijke reductie bij uw ver zekeringspremies, dan moet U lid zijn van de Motoclub Wilt U genieten van prachtige uitstap- b?!F5?F ifioto. doet het in groep met de Club. Wilt U genieten deze Lente en Zomer van prachtige motowedstrijden, gymka- na's. enz... door onze club ingericht, helpt en steunt motoclub leper door uw lid maatschap. Reeds 100 motocyclisten der streek zijn lid. Voor U. alleenstaande liefhebber, is er nog plaats bij ons. HET BESTUUR Yves de A'inck. (Voorzitter). UITBREIDING DER VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUSSEL Donderdag e k. 15 Januari te 20 30 U-. in de bovenzaal van het Hotel Continen tal, René Colaertplaats. spreekt Professor Van Loey overStudie van de plaats namen EEN MOORD WERD BEDREVEN De beroemde Detective TOPPER zal dit na tal van spannende, mysterieuze en zelfs ook vrolijke avonturen voor U ont sluieren. (148) GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven GEVONDENOp 31-12-1947 bij Van- steenkiste Eugène. Bukkerstraat 32. is een soort Mechelse schaper toegekomen, don kerbruin en grijze kleur. Kan aldaar door de eigenaar teruggehaald worden. Bij Samain Maur., Dorppiaats 10, Kem- mel is een Duits^ schaper van donker bruine kleur aangekomen. Kan aldaar teruggehaald worden. Op 1-1-48 door Mestdagh Sylv., Statie straat 34. een blauwe geruite katoenen sjerp. Op 2-1-48 door Verhack Madeleine. Zonnebekestw. 167, een bruinlederen lin ker manshandschoen. Door Annoot Yolande. Slachthuisstr. 17. een bruinlederen linker m^ishandschoen Op 5-1-48 door Verminck Henri, Mas- scheleinlaan 21. een handzakje, inhou dende een bruinlederen geldbeugel met 185,50 fr.. enkele almanakjes 1948 en prentjes. Berust- bij vinder. Op 7-1-48 door een E. Pater Karmeliet in de Boterstraat een bruinlederen geld beugel met briefje van 500 fr. en wat kleingeld. Door Segers Lambert. Fiersstraat. de Stock Americaineen bruinlederen geldbeugel met ongeveer 100 fr. kleingeld Op 8-1-48 door Debuigne Arthur. Mee- nenstw. 151. op de baan Ieper-Waasten een autonummerplaat 601429. VERLORENOp 31-12-47 door Öewii- de Maria, Haiglaan 67, een rechter bruine daim vrouwenhandschoen. Door Gruwez Guy. Boterstraat 2. een zwartlederen brieventas met 400 fr. Op 5-1-48 door Mw Devriendt Albert Lange Torhoutstr. 8. een linker bruine vrouwenhandschoen in wol. Op 6-1-48 door Meesemaecker Robert, rijkswachter te leper, een Duitse wolfs hond. zwart-ros geplekt. 10 weken oud Op 7-1-48 door Cornette Cyriel, Wiel tjesstraat. leper, zijn eenzelvigheidskaart. Op 8-1-48 door Bruwier Annie. Rijsel- straat 81. haar melkkaart. Lucien DAUCHY - DE CAP Capronstraat 23, IEPER Tel. 257 heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij een com fortabele Chrysler. 7 plaatsen, ter beschikk.ng stelt voor alle reizen en plechtigheden. (144) Zondag 18 Januari, uitstap met de Har- Tnonie. Vertrek om 10 u. aan het lokaal Hó- tel BritanniqueGrote Markt. Om 13 u.. demokratisch banket, aange boden aan de muzikanten van de Har monie. De leden die wensen aan dit noenmaal deel te nemen, worden verzocht zich te laten inschrijven. v«3Ór Donderdag 15 Ja nuari. bij de schrijver der afdeling, Haig laan 7. alle dagen, uitgenomen 's Zon dags. tussen 13 en 14 uur. of in het lokaal. De prijs is vastgesteld op 60 fr. Wij hebben het genoegen aan volgende leden bekend te maken, dat zij, bij be sluit van de Prins Regent, vereerd wer den met de herinneringsmedaille met twee gekruiste bronzen sabels Bostyn Lucien Caesemaeker Florent Dutron RogerHaeyaert André Harde man Jules Knockaert Pieter Melis Hen ri Nuytten GeorgesPorreye Leopold Vallaeys Marcel. Met twee gekruiste bronzen sabels en een staafje Craye RogerParreyn Georges Wenes Gerard. Het brevet kan afgehaald worden op Zondag 18 Januari tussen 9.45 en 10 45 u- in het lokaal, of de le Zondag van Fe bruari tussen 10 en 12 uur. HET BESTUUR BERICHT De personen welke in het bezit zijn van een leurkaart en die deze willen laten vernieuwen voor het jaar 1948. moeten zich vóór 31 Januari a. s.. aanbieden op het stadhuis, bureel 7. voorzien van vol gende stukken 1Leurkaart. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 3) Nummer van het handelsregister. 4) Naam en adres der kas voor gezins vergoeding waarbij belanghebbende aangesloten is. Elverdingestr. 10. IEPER Tel. 738 (100) BURGERLIJKE STAND van 30 Dec. 1947 tot 5 Jan. 1948. Geboorten. Stamper René. St Jan straat 12Vanoverschelde Henri. Recolp 5. Yperleestr- 36: Meesen Lucien. Re colp. 5, Elverdingestr. 37 Knockaert Dirk Neerstr 29Van Eecke Luc. Recolp. 5 BikschoteCecat Jean Pierre. Recolp. 5 HollebekeCecat Jean Marie. Recolp. 5 HollebekeWarlop Rita Recolp 5. Sta tiestr. 13. Zillebeke. Overlijdens. Brysse Leonie. z.b. 69 j. wed De Bruyne Jules. PloegsteertVer- faillie René, z. b.. 62 j.. wedr Ooghe Julia St Jacobsstr- 99Vanden Abeele Robert 3 maand., Pannenhuisstr. 36Decrock Benjaminus. 73 j.. echtg- Bulckaen Maria Pennestr. 64Deslee Zulma, kloosterlinge, 70 j.. Poperingestw. 16Vinckier Maria herbergierster. 62 j.. echtg. Brouckaert A-. Merghelynckstr. 13- Huwelijksbelofte. Pauwels Felix, stu dent te Nevele. en Dauchy Marguerite z b. te Yper. Huwelijk. Andries Roger, meester kleermaker, en Roose Simonne. z- b bei den te Yper. in de verscheidene HOUTSOORTEN en STIJLEN bij (oud gekend Huis) De maandelijkse plafond-wedstrijd gaf volgende uitslag 1) Berkein met 6.097 punten. 2) Mme Vanlerberghe met 5 892 punten. 3) Indervuyst met 5.890 punten. 4) Mme Donck met 5.701 punten. 5) Angillis A. met 5.515 punten. Betrekkelijk ons artikel Waarom U moet Ieren Bridgenhebben we onze stadsgenoten nog nooit zo eensgezind ge weten. Wel kwamen in de Continental enige naamkaartjes toe, maar... ,'t waren nieuwjaarswensen van leveranciers. Voor de bridge, niets Een grote populariteit was niet te ver wachten wij verhoopten toch een 15 tal belangstellenden. Een of twee inschrij vingen zouden ons gemoed misschien naar de mistroostige kant doen overhellen heb ben. maar een absolute zero vonden wij erg prettig. v Moppig is het verder dat, voor dit in teressant intellectueel spel, van uit St Jan. Oostvleteren en Dikkebusch gevraagd wenj. de lessen gebeurlijk 's Zondags mor gens te willen geven. C'est renversant De bedoeling van ons artikel was nieu we elementen gereed maken, om de door een schaar Ieperse bridge-spelers ver worven faam. minstens hoog te houden Ons speelpeil staat inderdaad zo hoog. dat wij ons reeds mochten verheugen in overwinningen op de beste ploegen van Moeskroen. Roeselare. Kortrijk. Brugge en Gent. In voetbal zou dat Ere-Divisie betekenen. Het vormen van een wedstrijd-speler vergt 4 a 5 jaar naarstige voorbereiding. Zonder nieuwe elementen, die niet huive rig zijn voor studie, houden wij het geen 5 jaar meer volverschillenden onder ons. missen stilaan het nodige uithou dingsvermogen om lastige duplicata-wed- strijden te betwisten voorts kunnen wij ook geen stand houden, met spelers wie de eenvoudigste theorie met de paplepel moet ingegeven worden. Misschien langs omwegen, maar toch bereiken wij ons doel Wekelijks naar het Municipaal Thea ter van Rijsel. Prijs 55 fr. Op Donderdag 15 Januari: LE JON GLEUR DE NOTRE DAME. Op Zondag 18 JanuariLES CLOCHES DE CORNEVILLE. Op Donderdag 22 JanuariLA TRA- VI ATA. Op Donderdag 29 Januari: THAIS. Op Zondag 2 Februari FANNY. KARNAVAL REIZEN. - Prijs 100 fr. Op 8 Februari naar de zeer vermaarde Karna valstoet van AALST. Afreis om 9.45 uur. Op 10 Februari naar BINCHE, met zijn beroemde Gilles. Afreis om 945 uur Prijs: 140 fr. Onze Prachtige Autocarreis naar de Azurenkust12 dagen. Prijs5.500 fr. ALfL,0p25 Januari- 22 Februari en 22 Maart. Vraagt inlichtingen per Tel. 515 of 656 of in onze burelen. Grote Markt 26, leper. «82) Stevig, duurzaam werk Beste kwaliteit Trouwe bediening Wettelijke prijs. (94) SOLO-SLIM Door Raoul Platevoet. Bruggesteenweg, werd in de herberg Ma Campagne eveneens op de Bruggesteenweg. een Solo- Slim gespeeld met zeven klavers en zes harten. Medespelers waren G. Cottignie, Char les Knockaert. de cafébaas, en Kamiel Maricau. GetuigenValeer Sennesael en Albert Wyckaert. Hartelijk gelukgewenst. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE Afdeling IEPER Het Bestuur van de plaatselijke afd. laat zijn talrijke leden weten dat het zal overgaan tot het vernieuwen der vermin- deringskaarten op de Belgische Spoorr wegen. Op: Dinsdag 13 Januari voor de begin letters A tot en met D. Woensdag 14 Januari voor de beginlet ters E tot en met M. Donderdag 15 Januari voor de beginlet ters N tot en met Z. Dinsdag 20 Jan. voor de achterblijvers. In Café «Théo». Meenenstr., 's avonds van 6 tot 8 uur. De foto s moeten onlangs vernieuwd zijn trouwboekje meebrengen en inning der bijdragen 1948. HET BESTUUR. MMMMI WMWMMK» Bijzondere Lessen voor CLARINETTE en SAXOPHOON bij ROGER NEYRINCK Jules Capronstr. 30, Yper (87) St JOZEFSKERK DER PATERS KARMELIETEN Broederschap van het H. Kind Jezus van Praag TOMBOLA DER KINDEREN De kinderen zijn verplicht hun bons in te dienen, in een gesloten enveloppe, met naam en toenaam en volledig adres, tegen 15 Januari. Na die datum worden geen bons meer aanvaard. DE BESTUURDER. Zijn alleen van dienst op ZONDAG 11 JANUARI 1948 Dokter SNICK, Maloulaan. Apotheker SEYS, Diksmuidestraat. v/: mtm ARTHUR DEBREYER, Cité Ligy 12, Yper, brengt ter kennis dat hij zich gelast met het vermanen bij sterf gevallen en het thuisbestellen van rouwbrieven. (103) Zondag 11 Januari te 8.30 uur in St Jaeobskerk. Jaarmis voor Heer Gerard VERFAILLIE echtg. van Vrouw Helena Lefebvre. (126) Zondag 11 Januari om 8.30 uur in St Maartenskathedraal, zielmis voor Mevrouw Sidonie PULLEMULLE echtg. van Heer Henri Bel a en Diksmuidestw. 39, leper. (134) Op Zondag 11 Januari, om 9 uur in St Niklaaskerk. Jaarmis voor Juffrouwen Fernande en Yvonne HENSMANS dochters van Hr. en Vr. Jerome Hensmans-Carrei* Aardestraat. 14. (127)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 3