SKODA RADIO AREL Huis Christiaen Denk-Sport GRAND BAZAR LEON BEIRNAERT Ad CLAEYSSENS-TITECA Vervoer Verhuizingen 120, Dikkebuschsteenweg IEPER - Tel. 189 Camionnettes en Luxewagens VERHAEGHE Albert IEPER - Tel. 148 VOOR UW KINDERWAGENS wendt U tot 14 Boterstraat IEPER Tel. 4'cS 995 fr. DE LAATSTE MODELLEN VANAF is te verkrijgen bij de BESTE Radio-techniekars SPA EN DE SKISPORT TE Y P E R Boterstraat, 28 ALLE HERSTELLINGEN Telefoon 301 VOOR DE GETEISTERDEN OORLOGSSCHADE Sociale voordelen voor de Belgen in Frankrijk De voortbrenging der Belgische mijnen SCHILDERWERKEN VERSIERINGEN Beluikstraat 7 Y P E R Laat Uw binnenwerken in de Winter uitvoeren- Bijzondere voorwaarden. Beste uitvoering- HET YPERSCH NIEUWS Bi» 4 I" 1 c WEEK VAN 11 TOT 17 JAN. 1948 NAAMDAGEN Zondag 11 Jan Theo Maandag 12 Jan.Benedict us Lucia. Cesarina Dinsdag 13 Jan.Reinoldus, Veronica Godefried- Woensdag 14 Jan-Hilarius, Felix. Donderdag 15 Jan.: Maurits Paulus Vrijdag 16 Jan.: Marcel Priscilla. Zaterdag 17 Jan Antonius. Antoon Toon Tone BIZONDERE DAGEN. Zondag 11 Jan. Heilige Familie. Lacht en Sterrezondag. Maandag 12 Jan.Benedictus. patroon der schilders en toondichters. Dinsdag 13 Jan. Reinoldus. patroon der steenkappers Veronica, patrones der vlas bewerkers fotografen en kl eer scheppers Donderdag 15 Jan.Maurits, patroon der loodgieters. Vrijdag 16 Jan.Marcel patroon der stalknechten. Zaterdag 17 Jan-Antonius. patroon der ketelmakers, beenhouwers, pasteibak kers. suikerbakkers, handschoenmakers porseleinvervaardigers en mandenvlech- ters MAANSTANDEN. Nieuwe Maan 11 Jan te 8 u 44 min. Eerste Kwartier19 Jan. te 12 u 32 m Volle Maan26 Jan. te 8 u. 11 min. LOOP DER PLANETEN. 11 Jan Mercurius staat in conjunctie met de maan. Venus is in het begin van het jaar 's avonds in het Zuidwesten zichtbaar. 14 Jan Venus staat in conjunctie met de maan. VOLKSE WEERKUNDE. Sint Antoon en Sint Sebastiaan Gaan met 't hardste van de Winter aan Verzorgd werk HERDENKDAGEN. 11 Januari 1947Socialistisch partijkongres. waarop de heer Huysmans pleit voor voort zetting van de regering (socialisten, liberalen en communisten) en de heer Spaak voor een samengaan van socialisten en C. V. P. Groot Brittannië dient bij de vei ligheidsraad klacht in tegen Alba nië wegens het leggen van mijnen in de Straat van Korfoe. 1850: 1852 1947 1947 167:) 1844 1906 1920 1947 1706 12 Januari Geboorte van Alfons De Cock, be faamd Vlaams folklorist- Overleden in Maart 1921. 13 Januari Geboorte te Antwerpen van de beeldhouwer Jef Lambeau. die de Brabo-fontein maakte Z Eminentie Kardinaal Van Roey vijftig jaar priester. Frankrijk protesteert tegen de Brits- Amerikaanse petroleumovereen- komst 14 Januari De heer De Schrijver, voorzitter van de C. V. P.. interpeileert de heer Huysmans in de Kamer over zijn radiorede op Oudejaarsavond, waarin hij de oppositie aanviel. De besprekingen voor het vredes verdrag met Duitsland en Oosten rijk worden door de adjuncten van de Grote Vier te Londen geopend. 15 Januari Geboorte van Molière te Parijs. 16 Januari Paul Singer geboren. Internationale Konferentie van de Marokkaanse Kwestie. Alkoholverbod in Noord-Amerika. Vincent Auriol wordt eerste na oorlogse President van Frankrijk 17 Januari Franklin wordt te Boston geboren Gestorven in 1790. onmiddellijk leverbaar Vraagt inlichtingen en demon stratie aan het OFFICIEEL AGENTSCHAP voor leper en Omliggende GARAGE L'AVENTR Maarschalk Haiglaan 83 - 102bis AAN TE VULLEN WOORDEN Ziehier waarlijk een zeer vreemde manier van schri. venhoofdletters gevolgd door puntjes Welk volk kan er aldus zijn gedachten uitdrukken Het geheim van deze onbegrijpelijke tekens is eigenlijk eenvoudiger dan U het zal veronderstellen Inderdaad, ieder nummer bevat een zin. die niet de minste betrekking beeft met deze van het volgende nummer. Ieder hoofdletter is de beginletter van een woord de puntjes duiden het aantal letters aan. die het woord beëindigen het geheel, van de woorden var. ieder nummer, vormt tenslotte een zeer goed gekende Nederlandse spreuk Het gaat er om de puntjes te vervangen door de weggelaten letters en aldus de spreuken te vinden 1) T M 1 U H T E VRAAGSTAARTJE OPLOSSINGEN 1) Moeders Tred Is Uit Alle Andere Te Herkennen. 2) De Morgenstond Heeft Goud In De Mond. 3) Beter Een Half Ei Dan Een Lege Dop. 4» Een Goede Buur Is Beter Dan Een Verre Vriend. VRAAGSTAAJtTJE U zult er ook een grote keus vinden in PLOOm AGENS. PARKEN, KINDERSTOELEN, enz aan de voordeligste prijzen. Matige prijzen (36 SPA Meer van Warfaaz (37) o WAAR KAN HERBOUWD WORDEN De wet van 1 October 1947 bepaalt dat de oorlogsgetroffenen hun gebouw op ge lijk welke plaats in België kunnen her bouwen. De nieuwe plaats moet nochtans aan dezelfde persoon (personen) toebehoren als getroffen goed. Deze regel geldt eveneens voor de ge huwde personen Indien bijgevolg het getroffen goed eigendom was van een der echtgenoten, kan de herbouw alleen geschieden op een terrein, dat aan dezelfde echtgenoot toe behoort. HET BELANG VAN ART. SI. Artikel 51 van de wet van 1 October 1947 op de herstelling der oorlogsschade aan private goederen bepaalt, dat de af standen van rechten op oorlogsschade, die, na 10 November 1947 gedaan werden en die niet vallen onder een der in arti kel 51 van de wet bepaalde gevallen, slechts tegenover de Staat bestrijdbaar zijn. indien zij vooraf door de Provinciale Directie voor Oorlogsschade behoorlijk werden toegelaten voor de schade, die. waarde 1939. de 50 000 fr. niet overtreft en door de bevoegde Commissie van Be roep voor de schade die dit bedrag te boven gaat. De aandacht der oorlogsgetroffenen wordt speciaal gevestigd op het belang van deze wettelijke bepaling. Zij werd in derdaad bedongen om te vermijden dat de getroffene het slachtoffer zou worden van speculatie en om zijn belangen te vrijwaren door hem over de juiste toe dracht van zijn rechten op vergoeding in te lichten. ZITDAGEN De personen welke in aanmerking ko men voor oorlogsschade kunnen op de volgende zitdagen gratis alle inlichtingen bekomen Maandag 12 Jan.leper en Dranouter. Dinsdag 13 Jan-Boezinge. Donderdag 15 leper er. Roesbrugge Totnogtoe genieten de vreemdelingen luidens artikel 2 van de wet van 22 Au gustus 1946 slechts kindertoeslagen, zo zij een gewone of bevoorrechte verblijfs vergunning bezitten, dit wil zeggen zij die meer dan 10 jaar ononderbroken in Frankrijk verblijven. Sedert talrijke jaren heeft het verbond der Belgische verenigingen in Frankrijk een ijverige campagne op touw gezet ten einde alle Belgische arbeiders, die in Frankrijk verblijven, welke ook hun ver- blijfskaart zij. zonder beperking de voor delen van die wet te laten genieten. De immigratiepolitiek van Frankrijk sedert de bevrijding eist dat deze maatregel zou worden toegepast op alle vreemdelingen, zonder onderscheid. Aldus zullen allen, die aan Frankrijks economisch en demo grafisch herstel medewerken. d. w z zowel zij. die in het bezit zijn van de arbeiderskaart. als zij die geboekt staan aLs landbouwer of als handelaar of vak man van de kinderbijslagen profiteren, zoals blijkt uit het wetsontwerp dat door mevr Poinsot-Chapuis werd ingediend, en onlangs door de ministerraad werd goed gekeurd Aan de andere kant is aangestipt, dat het sluiten van een Frans-Belgisch ac- coord nakend is. waarbij, los van dit wetsontwerp, de toepassing van de sociale veiligheid op onze landgenoten geregeld wordt. Tijdens de oorlog beleefde men het feit dat skiliefhebbers uit onze streek van de nood een deugd maakten en op de Rode- berg te Westouter hun benen kwamen rekken en in het Hellegat aan skisport doen. Het was natuurlijk geen ideaal ski- terrein. maar men had er toch ook plezier. Hetzelfde feft deed zich reeds voor in de Ardennen vóór de oorlog, toen men in de hoogstgelegen gebieden schuchtere po gingen aanwendde om aldaar de skisport te doen ingang vinden. Thans zijn de lief hebbers reeds bij honderden. De hellingen van het gebied tussen Spa en de Baraque Michel en ten Zuiden van Spa. werden hiervoor uitgekozen. Er is ook voor deze terreinen geen ver gelijking mogelijk met de pisten van Zwitserland en Frankrijk maar ze hebben stellig hun charme. Ze zijn natuurlijk af hankelijk van de sneeuwval, en daar deze zich niet regelmatig voordoet, kan men de data waarop de competities plaats heb ben niet vooraf bepalen. Aan dit euvel werd echter verholpen, want de Ski-Club van Spa geeft vóór ieder week-end een bulletin uit met de hoogte van de sneeuw en de weerverwachtingen. Ook door de Radio worden deze mededelingen tijdig uitgezonden, zodat men niet te vergeefs de verre reis naar de Ardennen zal moe ten doen Enkele der beste pisten zijn de volgen de1) de piste van de Thier des Raihons, op de grote baan naar Géronstère over Bérisenne en La Gleize. De hoogte er van is maximum 575 m en zij heeft een 1.400 meter lengte, bijna hoofdzakelijk door bos Elk jaar reeds werden er verbeterin gen aangebracht; om de skiërs behulp zaam te zijn werd op de top een schuil plaats opgericht alsmede een springschans. Beneden de piste werd eveneens een ge legenheid gebouwd om zich te restaure ren Deze piste is het terrein waarop de Ski-Club van Spa zijn wedstrijden in richt. 2) Er zijn verder nog interessante terreinen, nl. die van Les Brumes na:: Exbomont op de weg van Spa naar Be1 risenne - Ruy - Neuville, die van Francor- champs, die van Hockay. van Ovifat er. van Elsenborn. Deze laatste drie bevin den zich betrekkelijk ver van Spa. mee: naar de Duitse grens toe. De Ski-Club van Spa bestaat reeds tier jaar. Wie er meer wil van weten of t: lid van wil worden, schrijve naar zit: secretaris de heer G. Barzin 154. Ave nue Reine Astrid te Spa. Lidmaatschar kost 75 fr. voor de seniors en 50 fr. voo: de beginnelingen. Alhoewel de datums van de wedstrijder nog niet vastgesteld zijn. werden toe: reeds de volgende competities aangekon digdhet Kampioenschap des Dagut; voorbehouden aan de jongeren aangesic ten bij het Belgisch Verbond voor Wis tersporthet Kampioenschap van Bels:: voor Fond de Grote Prijs van Spa. Buiten deze wedstrijden worden ooi nog ski-jöring (skisport met paarden) e' schaatsen voorzien op het Meer van Wa: faaz. Gelegenheid genoeg dus. als de sneeu< maar van de partij wil zijn maar da komt wel in orde in de loop van der maand. De prijzen van de hotels te Sp- zijn niet duurmen komt er terecht mi', i 150 fr. tot 250 fr. Voor schameler beur zen zijn er reeds gelegenheden *'aI 120 fr. af. Dat er voor amusement 's avonds Spa genoeg gelegenheid is. zullen on* lezers wel begrijpen. Maar daar wiD" we niet in detail over spreken. Ter g' j legenheid van de Zomervacantie koe Spa nog wel eens aan de beurt en wordt hierover breedvoerig uitgeweid^ MEER DAN 2 MILLIOEN TON KOLEN GEDOLVEN" TIJDENS DE MAAND DEC. Een bemoedigende vooruitgang Tijdens de maand December 1947 wer den er in de Belgische mijnen 2 064 000 ton kolen gedolven. De gemiddelde dage lijkse voortbrenging bedroeg 84 000 ton tegenover 83.100 ton in November 1947- Gedurende het jaar 1947 werden er in het geheel 24.384 000 ton kolen door de Belgische mijnen voortgebracht tegen over 22.784.000 ton in 1946. 13 529 000 ton in 1944 en 29.844 000 ton in 1936 - v' .- SPA SJkibaan op de Sentier des Mootons (Foto Quirin)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 4