Openbare Verkopingen KLEINE AANKONDIGINGEN ONZE ANECDOTE I - Gerievig, kloekgebouwd WOONHUIS II. - z eer schoon en wel gelegen HANDELSHUIS III. - Schoon en gerievig WOONHUIS IV. - Perceel BOS I. - EEN WOONHUIS II. - Een perceel tuingrond Een WOONHUIS Woonhuizen met land Ï06 Populieren en 1 Es I. - HOFSTEDEKEN il. - WOONHUIS met 24 a. 04 ca. bebouwde grond en zaailand EEN WOONHUIS I. - Een Woonhuis Si. en III. - 2 Woonhuizen rr.efr hof WOONHUIS ZAAILANDEN BOUWGRONDEN TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS De werkloosheid stijgt' >aaifi;den zonder Zegels In de Spijshuizen Examen voor Gewestelijk Ontvanger TE KOOP Verplichte Aangifte van de Melkveetfapel TE HUUR Te Huur of te Koop gevraagd IE HUUR GEVRAAGD GEVRAAGD VRAAGT PLAATS ALLERLEI Afbraak van nTeVwgebouwde VILLA HET TPERSCH NIEUWS BIz- 6 Studie van de Notaris Andre VAN DEB WEERSt H te Yper- MAANDAG 12 JANUARI 1948. te 2 u- namiddag in het gasthof De Mean Grote Markt te Yper OVERSLAG van STAD YPER net afhankelijkheden, erve en grond staande en gelegen Lombaardstraat 41, groot 1 are 30 ca. Bewoond door Mr. Oscar Couwet. zon der geschreven pacht Slechts ingesteld: 115 000 fr. net achtergebouwen, koer en grond, staan de en gelegen Veemarkt 31. met uitgangs poort op het Minneplein, groot 1 a 54 ca. Bewoond door Mr. Joseph Dumortier. sender geschreven pacht. Slechts ingesteld240.000 fr. Gemeente WESTOUTER net perceel land. langs de weg van Locre- Hoekje naar de Meuleberg. groot 17 aren 25 ca. Slechts ingesteld 15.000 fr. gelegen rechtover voorgaande koop. groot 1 are 68 ca. Laatste twee kopen gebruikt door Mr. Robert Pyck. zonder geschreven pacht De huizen zijn te bezichtigen de Dins dag en Donderdag namiddag van iedere week tussen 2 en 4 uur. Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Rijsselstr. 90 te Yper. Slechts ingesteld 1-500 fr. (71) Studie van de Notarissen Andre VAN DER MEERSCH te Yper, en L'dgard DETAVERNIER te Langemark Op MAANDAG 19 JANUARI 1948, te 3 u. stipt namiddag in de Gehoorzaal van 't Vredegerecht, Grote Markt te Yper. OPENBARE VERKOPING in een enkele zitdag van Gemeente LANGEMARK gerievig en kloekgebouwd, met afhanke- Ïjkheden. erve en grond, staande en gele en Boezingestraat 47. groot 2 a. 40 ca. gelegen nevens voorgaande koop. hebben de een inhoudsgrootte van 2 a. 05 ca. Beide bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht door Mr Achille C^lle- waert- Te bezichtigen de Dinsdag en Donder dagnamiddag van 2 tot 4 u- Ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het le Kanton Yper. (117) Studie van Meester REYNAERT, Notaris te Staden. TOESLAG MAANDAG 12 JANUARI 1948, om 2 u stipt ter herberg Het Handels huis bij Heer Jules Crombez. te Staden Marktplaats. Ten overstaan van de Heren Vrede rechter en Griffier van 't Kanton Hoog lede. van Gemeente STADEN, Kapellerijstraat met afhankelijkheden en mëdegaande erve met uitgangspoort, groot 3 a. 45 ca. Thans gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Heer Jean Decos- te-Vercaigne mits 1400 fr.' Ingesteld 57.000 fr. (84) Studiën van de Notarissen DEVOS te Wervik en DE BEER te Lendelede. OPENBARE VERKOPING van VIJF AANEENPALENDE Perceel eraanpalend BOUWLAND en een WOONHUIS met LAND Alles gelegen te Wervik. steenweg op Geluwe verdeeld in zeven loten. Koop IWoonhuis groet 9 a 54 ca. Koop IIWoonhuis groot 4 a. 74 ca. Koop IIIWoonhuis groot 3 a. 77 ca. Koop IA'Woonhuis groot 5 a. 59 ca. Koop V Woonhuis groot 5 a. 07 ca. Koop ATBouwland groot 22 a. 78 ca. Koop ATIWoonhuis met land groot 9 a. 11 ca Zitdagen INSTEL: DINSDAG 13 JANUARI 1948, ter herberg In de Reeke Geluwesteen- weg te Wervik. OVERSLAG: DINSDAG 20 JANUARI 1948, ter herberg t Hotel MacoteStatiestraat te Wervik- Telkens te 3 u. "s namiddags. Instelpremie0,50 Recht op samenvoeging. Gewone voor waarden. Plans en lastenboek ter studie \ar. Notaris Devos te Wervik. '113) Commissie v- Openb. Onderstand leper OPENBARE VERKOPING van staande te leper. Voormezele, Boezinge. Brielen, Zillebeke, Oostvleteren en Pollinkhove VRIJDAG 16 JANUARI 1948 te 3 u. namiddag zal er overgegaan won den door het ambt van Heer Notaris De Cock, tot de openbare verkoping bij op bod van 106 populieren en 1 es. verdeeld in 14 kopen. Alle inlichtingen te bekomen op het Secretariaat der C- O. O.. Rijselstraat 38 te leper. (99) Kantoor van de Notaris VAN EECKE, te Poperinge. MAANDAG 19 JANUARI 1948, te 2 utir namiddag ter herberg De Kan tien bij Jwen Dewickere, St Jan's Kruis straat. 13. te Poperinge OVERSLAG van te Langemark. wijk Boskant, dicht bij de Galgestraat, groot 1 hectare. 54 aren 24 ca. Bewoond en gebruikt door Mr. Jeroom Van Overbeke. zonder schrif telijke pacht. Verdeeld in 2 kopen. Ingesteld: 235 000 fr. te Langemark, dicht bij voormeld hofstedeken. Bewoond en gebruikt door vrouw Wed. Oscar Blan- ckaert-Verhoest. zonder schriftelijke pacht. Verdeeld in 2 kopen Ingesteld 71 000 fr. (131) Studiën der Notarissen Ernest DE COCK te Yper, en Robert DEEREN te Roesbrugge-Haringe. OVERSLAG IN EEN ZITDAG MAANDAG 19 JANUARI 1948. te 3 u. namiddag te Yper. in het Gasthof Het Zweerd Grote Markt, van te Dikkebusch, langs de steenweg van het Hallebast naar de Ouderdom. Sectie B Nr 316 S groot 3 a. 20 ca. Gebruikt zonder pacht noch vergoeding door Mr. Henri Declercq. (129) Studie van de Notaris Ernest DE COC'K. te Yper. Korte Torhoutstraat 4- OVERSLAG IN EEN ZITDAG MAANDAG 26 JANUARI 1948. te 2 u. namiddag te Yper. in het Gasthof «Het Zweerd». Grote Markt, van Gemeente VLAMERTINGE Dorpstraat. 122. Gebruikt door Mr. André Haeyaert. Groezelweg Nrs 13 en 15. Gebruikt door Mr Cyrille en André Rassalle. (130) Toen ook in Holland tegen het einde van de bezetting het verzet tegen de Duitsers begon, ging een verschrikte feld- webe. in allerijl naar het bureau van zijn majoor en kondigde aan Heer Majoor de Lage Landen zijn opgestaan Goedantwoordde de majoor, die gedronken had. des te beter, als zij op gestaan zijn. zullen zij n^t meer zo licht weer onder water komen Toen wijlen Lepoid II in zijn oude da gen nog vrij jong deed, veroorloofde de hof-prediker zich eens. gedurende een sermoen, een toespeling te maken op on waardige ouderlingen die de ernst des levens niet voldoende zegenen. Na afloop van de preek, wilde de oude koning een zijner bejaarde ministers doen geloven, dat öe toespeling op deze bedoeld was ge weest. Wel. mijn beste minister,spotte Leopold II. mij dunkt dat men aardig met stenen naar u heeft gegooid Inderdaad, sireantwoordde de minister, en er zijn er zelfs een paar van in het park van Laken gevallen Gedurende de eerste wereldoorlog kwam wijlen koning Albert onaangemeld in een militair hospitaal in De Panne binnen. Er was echter niemand in de wachtkamer te bespeuren. Op een tafel lag een bril en een volgeschreven blad papier De ko ning zette de bril op en las. Het bleek een hooggestemd opstel over de koning ridder te zijn. Toen mompelde koning Al- bert met zijn gewone nederigheid -«Ik zie het al. Ook deze bril ver groot immers alles De dame van die man met de grote neus bemerkte pas. dat haar echtgenoot met een reusachtig reukorgaan begiftigd was. toen de liefde niet langer blind was. Maar toen groeide de neus in haar ver beelding van week tot week. en zo erg werkte het op haar zenuwen, dat zij haar man er al eens over spr^c. Zekere avond zaten beiden bij het schaakspel, -en de man was verkouden. Uit zijn neus kwa men allerlei zonderlinge geluiden. Maar' kunt gij die neus dan niet snuiten vroeg de ongeduldige echtge note. «Snuit hem»zelf», antwoordde haar manhij is immers dichter bij u dan bij mij Gedurende de oorlog was die rijke melkboer in de omgeving van Antwerpen er zo zeer aan gewoon geraakt, aijn melk te dopen in de naam van de gierigheid en de gewinzucht, dat hij het doodgewoon vond. meer water dan melk te leveren Steeds ging het ongestraft, in het zwart, en het liep van kwaad tot erger. Zekere dag, toen de kruiken al gereed stonden om weggebracht te worden, riep zijn vrouw verschrikt uit «Oh. man, gij hebt vergeten melk in het water te doen Studie van de Notaris N. D'HUVETTERE te Yper. Cartonstraat. 29. DONDERDAG 22 JANUARI 1948 om 2 30 uur stipt namiddag, ten gasthove Aux trois suisses Grote Markt te Yper. INSTEL MET PREMIE van Stad YPER Merghelynckstraat, 9 voordezen ten dienste van winkel, met afhankelijkheden en erf, groot 87 ca. Thans gebruikt door de Heer Séraphin Dael-Priem. mits 200 fr. te maande en door Mevr. Weduwe Logie-Vandenbussche. mits 75 fr. te maande, beide pachten op voorhand betaalbaar en zonder schrifte lijke pacht. De wettelijke verhoging van 70 werd op gezegde pachten nog niet toegepast. Zichtbaar de Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 u. namiddag OVERSLAG DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948 (149) Studies van de Notarissen RAMATJLT te Wervik en DUPONT te Geluwe OPENBARE VERKOPING van Stad WERVIK 2 Ha. 75 a. 30 ca. gelegen Wulvestraat en Zantvoordestraat. 85 a. 62 ca. gelegen Steenweg naar Cruyseecke, on middellijk beschikbaar. met ERVE en LAND Zantvoordestraat, en met 26 a. 02 ca. ERVE en LAND gelegen onder Wervik en Komen. Cruys eecke. Instel 5 FEBRUARI 1948 Overslag19 FEBRUARI 1948 telkens te 3 uur 's namiddags te Wervik in het "."redegerecht. St Maartensplaats. 1/2 Instelpremie. Inlichtingen en plakbrieven met plan ter studie van voornoemde Notaris Ra- niault te Wervik. (155) Uit de statistiek van de werkloosheids verzekering blijkt dat tijdens de week van 21 tot 27 December 1947. het aantal gecontroleerde volledige werklozen 59-400 per dag bedroeg, (gedeeltelijk en toevallig werklozen 52.200). Met betrekking tot de voorafgaande week stelt men resp. een vermeerdering met ongeveer 4 400 volledige werklozen en van ongeveer 26.000 gedeeltelijk en toevallig werklozen vast. De regelmatige toeneming van de vol ledige werkloosheid, die de laatste weken werd vastgesteld, is niet alleen het gevolg van factoren die met het seizoen in ver band staan, doch eveneens van een ver traging der bedrijvigheid in verschillen de industrieën, zoals in die van het tex tiel- het leder- en het transportbedrijf. De uitbreiding van de gedeeltelijke en toevallige werkloosheid blijkt uit het be perkte aantal werkuren in de diamant nijverheid (ongeveer 12.000 arbeiders in deze tak van het bedrijf hebben in de betrokken week niet gewerkt) en uit het feit dat tal van ondernemingen de eind periode van het jaar hoofdzakelijk ge bruiken voor inventariswerkzaamheden en een deel van'hun arbeidend personeel niet laten werken. EEN NIEUWE REGELING, De hctels. spijshuizen en andere gelijk aardige inrichtingen welke in de voor het publiek toegankelijke plaatsen maal tijden opdienen aan een toevallige cliën- tele mogen voortaan volledige maaltijden opdienen zonder zegels, uitgenomen voor wat betreft de spijzen welke broodmeel bevatten Voor deze spijzen moeten zoals vroeger zegels nr 1 afgeleverd worden Ook van buitenlandse bezoekers moeten deze zegels geëist worden Deze inrichtingen, zullen in gerantsoe neerde eetwaren bevoorraad worden op grondslag van het door hen opgediende aantal maaltijden. De instellingen, welke hoofdzakelijk een vaste clientele herbergen of voeden, zoals familiepensions, kostscholen, rustoorden messes en cantines e.a.. komen niet in aanmerking voor deze regeling. DE PRIJZEN De inrichtingen welke genieten van de bovenstaande schikkingen zijn verplicht de aan hun clientele overhandigde reke ningen en nota's in dubbel exemplaar op cartonpapier op te maken. Deze stukken dienen de naam en het adres van de inrichting, de datum, het aantal couverten, de aan de klanten op gediende gerechten en consumpties alsook de prijs ervan te vermelden. Voor het opmaken van de nota s zul len de inrichtingen strookboekjes met ge nummerde bladen gebruiken. De prijzen der maaltijden op datum van 27 December 1947 in de bedoelde inrich tingen toegepast, moeten met 10 t. h. ver minderd worden. Volgens de prijzen der maaltijden welke voortvloeien uit voorgaande bepaling zijn de betrokken inrichtingen ertoe gehouden zich te rangschikken in één der volgende categorieën Categorie C spijshuizen met maaltijden tot 30 frank Categorie Bspijshuizen met maaltij den tot 60 frank Categorie Aspijshuizen met maaltij den tot 100 frank Buitengewone categorie spijshuizen met maaltijden boven 100 frank. De inrichtingen welke verschillende maaltijden met verschillende prijzen oo. dienen, zijn er toe gehouden deze ver schillende maaltijden met hun toegepa --- priizen afzonderlijk aan té plakken DE SAMENSTELLING DER MAALTIJDEN Door maaltijden dient er ten minsse verstaan voor de categorieën C en Bsoep een voorgerecht, een opgemaakt - gerecht. een nagerecht (met uitzondering van categorie C) voor de andere categorieën soep 0f een voorgerecht, een voorspijs, een opgemaa.-. gerecht, een nagerecht. Voor de gerechten welke op' de sp kaart voorkomen, zullen de onderschei denlijke prijzen de totale aankoopp^j der in hun samenstelling gebruikte eet waren, niet mogen overschrijden, ver] hoogd met100 t. h. voor de categorie C - 125 t. h. voor de categorie B150 t. h' voor de categorie A200 t. h. voor ie buitengewone categorie. Er zal geen enkele verhoging voor kos ten voor tafelgerei of andere taksen meer mogen geïnd worden. De categorie, waartoe de inrichting be hoort. zal op zichtbare wijze en zeer lees baar moeten aangeduid worden in ae rechterbovenhoek van alle kaarten, spii;. kaarten, enz., welke ter beschikking van de cliëntele worden gesteld, alsook op de spijskaarten, welke verplichtend buiten de inrichting dienen aangeplakt. Rond half Februari 1948. zal te Brug ge, de eerste proef afgenomen worden voor het begeven van het ambt van ge westelijk ontvanger. Om aan dit examen te kunnen deel nemen moeten de candidaten het diploma van volledige humaniora bezitten. De aanvragen moeten, op het speciaal formulier dat in de postkantoren te ver krijgen is. te zamen met een getuigschrift van goed gedrag en burgerdeugd, vóór 24 Januari e. k. in het Provinciaal Be stuur. Burgplaats, te Brugge, ingediend worden. Voor verdere inlichtingen kan men zich wendenProvinciaal Bestuur te Brugge (Bureel nr 19). «WAS! Kleine aankondigingen worden ten onzen burele, Boterstr., 34, aanvaard tot uiterlijk de Donderdag middag. GOEDE MANSVELO aan voordeli ge. prijs. Adres ten burele. (86) ZUIVERE EN ALLERBESTE BIJ- ENHONIG te' verkrijgen aan officië le prijs. Zich wenden Baron Noël de Vinck «Zonnedaele» Zonnebeke. Tel. Moorslede 168. (62) AS (grint) VOOR BETONWERK, thuis ggleverd. Zich wenden Remi Robaeys, Bruggestr. 15 Wervik. (125) HOUTEN KINDERBED onlangs nieuw. Haiglaan 232, leper. (138) Uit reden van vertrek naar het bui tenland. VOLLEDIGE DAMES COIF FEUR-SALON in bijzonder goede staat. Zich wenden 60, Koning- slraat, Meenen. (140) TRIPORTEUR in goede staat. Ernest Compernolle, Meenensteenweg. 138, leper. (141) FEU CONTINU merk Tamines zo goed als nieuw. Adr. ten burele. (145) AUTO AUSTIN 7 PK vrij van verkoop Kiekenmarkt. 7, leper Tel. 108. (152) De rundveehouders zijn er volgens een besluit in het Staatsblad van 9 Januari toe gehouden op 31 Januari 1948 een aan gifte van de samenstelling van hun melk veestapel op te maken Deze aangifte zal worden gedaan bij de afgevaardigde van het kantonnaal bu reel van de Mobilisatie der Landbouwpro ducten op de plaats en uren welke te ge- pasten tijde door het ministerie van In voer en Ravitaillering aan de belangheb benden zullen worden medegedeeld Door melkveestapel dient verstaan elk vrouwelijk rund. dat ten minste een maal geworpen of na zeven maanden draagtijd verworpen heeft- De rundveehouders zijn er slechts toe gehouden een nieuwe aangifte te maken na 31 Januari 1948 in geval de samenstel ling van hun melkveestapel sedertdien een wijziging ondergaan heeft. Deze nieu we aangifte zal worden gedaan de laatste werkdag van elke maand waarin de wij ziging heeft plaats gegrepen. Tijdens de eerste drie werkdagen van elke maand mag geen melkvee gekocht, verkocht of geruild worden. Hetzelfde besluit bevat verder nieuwe schikkingen inzake de bereiding, het in voorraad hebben, de verwerking, het op halen en de verkoop van zuivelproducten. PIANO merk FONTEYNEzo goed als njeuw. Adr. t b. (26) REMORQUE, draagvermogen 1.000 kgr Minneplein 4. leper. (27) SCHOON GASVUUR (BUTAGAS) met oven en 3 vuren. Onlangs nieuw. Adres ten burele. (102) ELECTRISCHE SOLDEERPOST, met benzinemotor, nieuw, op remor- que. Stock Americain, Gr. Markt, leper. (31) DRIE AL TO-GARAGEN, voor per sonen- of vrachtwagen. Zich wen den Elie Versa vel. Polenlaan 21 le^r- (151) Goede beloning aan wie mij te Yper. center van stad. een HUIS ter hand doet, kunnende dienen als win kel. zelfs mits verandering te doen. Liefs: met inrijpoort. Aanbiedingen Fiersstraat 8. Yper. <79) KLEIN WERKHUIS. Schrijven bu reel van 't blad A. Z. M. (139) GOEDE STRIJKSTER voor wasse rij. Zich aanbiedenZelfwasser;) Sneeuwwitje Elverdingestraat 6, leper, tussen 8 en 18 u. (101) LEERGAST VOOR BEENHOUWE RIJ, te Kortrijk. Zich wenden Abel Verdruye. vervoer, Poperingestraat. leper. (120) BEKWAME KLEERMAKER EN LEERMEISJE. Zich wenden De Keizer» Statiestr. 11. leper. (135) GOEDE MEID reeds gediend heb bende, voor huishouden van twee per sonen. Zich wenden Heursel Ru scheen Kiplinglaan leper, vóór 11 u. 's morgens. (141* WERKVROUW voor 5 dagen per week. Adres ten burele. (137) GOEDE MEID Zich wenden M. Vandevyver, de Stuersstraat, 1 leper. (146) iEro2Kaaca^: KTZ glhT14,"'-|P;-|- r VffrTCSC HOVENIER, Diploma, in bloennis" terij of ander tuinbouwbedrijf. Adr-s ten burele. (153) Voor het leggen van nieuwe vloeren en zetten van fagaden, wendt U tot SOHIER Henri, He ogen Akkerstr. 1- Vlamertinge, bij Breda Goede be diening. (136' MET ERKENNEN VAN SCHULDEN De ondergetekende. SCHERRENs William, wonende D'Hondtstraat 5. leper, verklaart geen schulden te er kennen die zijn echtgenote Julia 4 er cruysse gemaakt heeft of nog z°l' kunnen maken. (142) get. Scherrens Willi310' ZATERDAG 24 JANUARI 1948 om 11 u. ten burele van architect tIAENE Vandenpeereboomplaats, 47. te ,ƒ- opening der aanbiedingen voor de braakwerken ener in 1930 nieow?et>eo. villa staande en gelegen te BBIKLEN. Alle afgebroken materialen blijv®11 gendom van de aannemer. Plannen en lastenboek zijn te ve gen. mits 50 fr. bij voornoemde arc^(^,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 6