FILMWERELD «BREVET SHOOP» !a. vandenberghe! .Renault; jUVA QUATRE» RENAULT HILAIRE VAN EENAEME De VVonderdoktoor UIT DE PROGRAMMA'S IJVERAARS - BOUWKUNDIGEN - SMEDEN LANDBOUWERS - GARAGISTEN EN ALLE d METAALBEWERKERS WERKHUIZEN HILAIRE VAN Elverdingestraat 76 Laaf U niet beefnemen j Elverdingestr. 82-84, IEPER De valse Biljetten van 500 fr P r e m i e I e n i Gemeentekrediet 1938 met loten üe Nieuwe WERELDBEROEMD Elverdingestraat 76 IEPER HET YPEKSt H NIEUWS Blz. 8 Een schitterende Technicolor LENTEVREUGDE te (Springtime in the Rockies) *t»el Betty Grable, John Payne, Carmen ttiranda en Harry James en rik» Orkest- Na de laatste opvoering van de ver toning is Vicky Lane Betty Grable), ve- lette van de Music Hall en verloofde van Dan Christy (John Payne) haar partner. ji een staat van uiterste opwinding. Zij «eigert de aanbieding van Victor Prince al; ff H X Harry James en zijn trompet die haar voorstelt samen met hem in een nieuw nummer op te treden Na een meningsverschil met Dan. aan vaardt zij uit ergernis het voorstel van Victor Prince en in gezelschap van Phoe be een vriendin, verlaat zij New York om zich naar Lac Louise in het Canadese rotsgebergte te begeven. Dan die zijn verdriet in een bar tracht te vergeten, wordt door zijn agent verwit tigd dat hij een nieuw engagement kan be komen op voorwaarde dat Vicky de ve dette is. Maar Dan wil bij deze laatste gaan stappen aanwenden De agent neemt nochtans reisbiljetten voor het vliegtuig, toont Dan vervolgens dat dit zijn laatste kans is en gelast Mac Tavish, de barman hem naar het vliegtuig te loodsen. Wan neer Dan met een zware hoofdpijn ont waakt. bevindt hij zich aan Lac Louise vergezeld van Mac Tavish en de beto verende Rosita. Hij kan zich onmogelijk herinneren hoe hij New York verlaten heeft. In het hotei kent het orkest Harry Ja mes met Vicky en Victor, een grote bij val. Dan. die betreffende dit engagement bittere gedachten koestert, doet al het mogelijke om Vicky tot hem terug te brengen. Hij beweert dat Kosita haar plaats heeft ingenomen- Wanneer Vicky het nummer van Rosita ziet. is zij uiterst verward. Dan handelt zodanig dat hij Victor in een onmogelijke toestand brengt. Dit zet Vicky er toe aan haar contract te 'verbreken om terug bij haar verloofde te komen. Dan legt haar trouwens uit. met een overtuiging die men zich allicht kan indenken, dat hij zeer veranderd is en er niets meer hun huwelijk in de weg DE ROBST DOET ALLES VERDWIJNEN. ZELFS UW GELD. D A ROM VOORKOMT de roest door METALLISATIE BESCHERMT DE METALEN Doet al uw ijzerwerk metalliseren, zoals poutrellen. landbouwmachines, hangaars. afsluitingen, ijzeren deuren, ra men balcons gesneden stukken, enz 'enz., door metalen bekleding met zink. koper tin. lood of alluminium. enz. siaat- Vicky bekent dat zij nooit heeft opge houden hem te beminnen en in een apotheose van muziek en kleuren verbin den de twee jongelieden nun toekomst. WIE IS DE MOORDENAAR? met Joan Blondell. Roland Young. Billie Burke en Eddie Anderaon. Ann Carrington heeft, in gezelschap van haar vriendin. Gail Richards. Suma tra verlaten en is op weg naar het Zomer verblijf van haar vader, ergens in de Staat van New York. Zij stelt veel belang in al wat zij voor de eerste maal in haar va derland te zien krijgt. Vanaf New York, reizen de twee vrien- dirfnen in een taxi, bestuurd door Bob Goedkoper dan verven TWINTIG JAAR WAARBORG. Koude herstellingen van gebarsten motoren, pompen, culassen. ters. ketels, enz.ijzer, gietijzer, alluminium. koper. enz... GEWAARBORGDE UITVOERING. TALRIJKE REFERENTIES. Sableren van alle stukken Prijzen op aanvraag ULTRA MODERNE INRICHTING. ENIG IN DE STREEK R. leper 951. r®NS FEUILLETON Alléén ten huize vindt U de mazoutstoof l'Agréable die Uw huis knusjes warmt gewaarborgd reukloos is en blijft een streling is voor het oog en één jaar gewaarborgd wordt. o Tevens grote keus van; jacht- buffet- keukenstoven pracht- en j| gewone foyers atelierstoven. i Gasstoven en -radiatoren, der meest bekende merkenTAMI- NES, NESTOR MARTIN. GODIN, I EFEL. FOBRUX, COUVINOISE. RUBENS, ETNA, D. D. A., SPLEN DID, SIRCO, enz enz VERZORGD WERK BESTE REFERENTIES (95) een flink opschietend en verstandig chauf feur. Wanneer zij zich niet ver meer van het domein der Carrington's bevinden vuurt iemand, in een dichtbijgelegen bosje verdoken op de luchtbanden van de taxi die een gevaarlijke zwenking maakt en in een rivier terecht komt. De inzitten den worden gelukkiglijk gered door de tussenkomst van Cosmo Topper en diens chauffeur. Eddie, kleurling, erg bijgelovig, zoals tevens allen van zijn ras. Allen ne men plaats in Topper's wagen. en... daar gaan zij. op weg naar Carrington's buiten goed. Te Carrington's is de atmosfeer erg benauwd en alles schijnt er geheimzinnig. De twee jonge meisjes maken er kennis met Carrington's dokter, de huisbewaar ster, de keldermeester en met Carrington zelf. Carrington acht het een plicht, zijn dochter op de hoogte te brengen van do reden, waarom hij haar verplichtte, tot nog toe in Sumatra te verblijven dit was namelijk de laatste wens van zijn vrouw toen zij dodelijk gewond werd in gezel schap van Henry. Carrington's vennoot in een mijnongeluk te Sumatra kort na Ann's geboorte. Het was ook de wens van haar moeder geweest dat Ann. daags na ..aar aankomst in Amerika, enige eige naarster zou worden van het domein der Carrington's. Dezelfde avond valt een kroonluchter van het plafond, juist wanneer Ann, de gevaarlijke plaats verlaten heeft, en 's nachts wordt Gail Richards, met een dolk doorstoken en gedood, in het bed dat eerst voor Ann bestemd was. Alhoewel stoffelijk dood. verschijnt de schim van Gail aan Topper Het spook maakt zich bekend en belooft haar hulp aan Topper bij het opsporen van de moordenaar. Be schuldigd van de moord is de huisbe waarster op het punt de naam van de ware moordenaar bekend te maken, wan neer opeens al de lichten gedoofd wor den en.... wanneer het licht opnieuw kan aangestoken worden, is de huisbewaar ster verdwenen. Topper stelt een onderzoek in en ont dekt bij de haard een mechanisme dat een valluik doet werken, juist onder de plaats waar zich de huisbewaarster be vond. Topper verzamelt al de personen op het buitengoed aanwezig en meldt dat hij de moordenaar kent. Het is namelijk de per soon die ter plaatse was toen de huis bewaarster verdween en zich nabij het mechanisme bevond. De moordenaar wordt achterna gezet en gedood. En nu vernemen wij de doeleinden van tie moordenaar en tevens al de fei ten van het drama. De Nationale Bank van België bret- ter kennis van het publiek dat ingevo de door haar ingewonnen inlichtingen namakers van biljetten van ~500 fr yj type. waarschijnlijk in Maart a. s. Vr het Assisenhof te Antwerpen zullen v*V schijnen. De benadeelde houders zullen moe;- oordelen of zij zich burgerlijke r,5 -j1 veilen in dit proces. TREKKING VAN 5 JANUARI Betaalbaar met 500.000 fr. reeks 204 e-* met 25-000 fr de 20 volgende reeksen - 109.709 117.786 118.307 125.962 148 5js 153 832 155 406 211.965 214.614 216 36" 221.813 224 607 226-185 243.566 245 gj* 270 796 275 788 283.004 284 603 299.025 Elke obligatie behorend tot een uil- gelote reeks geèft recht op een tiende van het lot toegekend aan deze reeks. TREKKING OP 5 JANUARI Betaalbaar met 100.000 fr., de twee reek sen 235 719 en 266.546. Betaalbaar met 25.000 fr. de vijf rees sen. 185.898 187.652 187.686 192.824 260 596 Betaalbaar met 10 000 fr.. de twintig reeksen 105.651 116.731 129 1 76 1 31.401 133.587 134.983 137 035 184 474 191.689 222.795 259.158 260 440 261 629 267.526 296.217 301.104 303.380 303 601 311 089 317.184 De 27 hierboven opgegeven uitgelote reeksen van 5 obligation zullen ophouden rente te geven met ingang van 1 Decem ber 1948 en zullen slechts op deze datum terugbetaalbaar zijn, coupons van 1 juni 1949 en volgende aangehecht. Elke terugbetaalbare obligatie geelt recht op een vijfde van het lot toegekend aan de reeks waartoe zij behoort. Het globale stuk van een reeks van vijf obligatiën geeft recht op de ganse premie. der haastige Personen Het zuinig Rijtuig Het snelle Rijtuig der spaarzame Personen Verbruik 7 liters Prijs 69.900 fr. Onmiddellijk v -krijgbaar. Lichte vrachtwagen, 300 kgr.70.500 fr. Lichte vrachtwagen, 1000 kgr.; 113 700 fr.le veringstermijn onmiddellijk. Binnenkort de ONKLOPBARE 4 H. P., 4 deuren, 4 plaatsen 90 kim. per uur zeer lage prijsver wacht met ongeduld door duizenden. OFFICIEEL AGENTSCHAP «RENAULT»: H. R. leper 951. Tel. 1§9. WERKHUIS VOOR HERSTELLING ALLE WISSELSTUKKEN. (19) door Jos. JANSSEN 4 c De man mompelt iets, gaat met i ^Steven buiten, wijst hem de baan rechtdoorHier rechte deure. ene re. tot aan de tweede kruis- btrate dan links tot aan de Vijfwege ^nne.., enne... dan weet ik het zelve zo juiste niet meer... Vraagt hét daar gnaar entwaar. i «En hoever is dat wel van hier. vriend De man aarzelt: «Hoeverre?... Met 'n valieze gaat dat algauwe 'n ¥>aar uren zijn. Twee uren denkt Steven. In de brandende zonne. 't Zweet breekt hem uit, als ie er goed aan denkt. En is er geen tram of autobus raar Veerdegem. vriend De man grimmelt even met 'n hoekske van z'n mond. 'n Tram of 'n Autobus Nee 't. menere. Maar tegen avend zoudt ge misschien mee 'kunnen met de melkkarre van de melkerie. Steven ziet z'n eigen daar al zitten, boven op de melkkarre van de mel kerie. Dan zal ik maar te voet gaan, vriend. En weg is ie. De zonne zit ginder hoge de def tige heer uit te lachen, die daar met z'n hoedje in z'n nekke over de hob belstenen van de lange, eenzame kal- sijde beent. Steven probeert het op het zand pad langs de steenweg, maar bij ieder stap jaagt ie de stofwolken zo hoog op. dat ie maar liever weer op -de keien loopt. Is ie nu haast aan die Kruisstrate En aan die Vijf wegen? Hier en daar langs de weg komt ie voorbij 'n eenzaam werkmanshuizeke, waaruit de mensen hem verbaasd achterna gapen. Links en rechts, ift- newaarts het land, liggen de hofste den weggedoken achter magere boom gaarden. Op het veld is men de eer ste rogge aan 't afpikken. Met stage pikkeslag bijten de bruingebrande mannen 'n weg door het koornveld. Als Steven voorhijstapt staan ze even recht, vegen zich 't zweet van hun voorhoofd, staren die vreemde heer 'n wijle na en hervatten dan de zware taak. Machinaal strompelt Steven ver der. Z'n valies weegt nu als lood. Z'n voeten branden en twee zweetstraal- tjes dalen langs z'n slapen neer. Hoe lang loopt ie zo nu al 'n Uur, of 'n dag. of 'n jaar? Wilt ge gelo ven. dat ie er zich geen gedacht meer kan van maken Eindelijk in de ver te 'n viertal huizekes, bijeengetrop- peld. «De Kruisstratezucht Steven. Zo is 't. Hier nog eens de weg gevraagd. Ja, hij is op de goeie baan, links, rechtdoor. En weer strekt 'n hobbelkalsijde zich voor hem uit. Hoe ver nog? Komt er nog ooit 'n einde aan Z'n vingers zijn stram, z n benen lam en de magere boom pjes langs de bane beginnen voor z'n ogen te dansen. Hoe ver nog Hij vraagt het aan 'n pikker op land. Nog 'n koppel boogscheuten. antwoordt de man. Maar Steven kent de boogscheuten van onze Vlaamse buitéhmensen. Ééns komt ie er toch. Bij kozijn Manten zal ie waar schijnlijk 'n koele huisplekke vin den. En 'n bank om op te zitten. En 'n slok fris water. Meer verlangt ie niet. Hij <^enkt niet eens meer aan 't doel van z'n reize. Zou dit de Vijfwegen zijn vraagt ie zich af, als ie weer bij 'n half. dozijn slapende huizekens komt. Ja. dat zal wel. Maar nu «De weg naar Veerdegem, vrouwtje Langs daar, menere.Het vrouwtje wijst hem 'n zijbaan, waar van de stenen nog 'n beetje ronder zijn, dan de kinderkoppekes, waarop ie nu al bijna anderhalf uur loopt. Vooruit, jongen, nu zijt g'er bijkans. En waarachtig, ineens krijgt ie 'n klein kerktorentje in de gaten, met errond getroppeld. gelijk kiekens rond de klokhen, 'n jaar dozijn hui zekes. Dat zal Veerdegem zijn. Ineens denkt ie weer aan wat ie hier komt zoeken. En hoe dichter ie komt, hoe meer Steven de moed in de schoenen voelt zakken. Brussel - Veerdegem Zelfs voor 'n buitenjongen, zoals hij, is het ver schil toch 'n beetje groot. Naar Manten Boone's Al daar, menere, dat slagsken in. En 't eerste hofsteedje op uw linker kant'n boogscheute van hier. antwoordt de schoenmaker, die aan. 't open venster te werken zit. Steven trekt het slagsken in. voor z'n laatste boogscheute. Waarachtig, déze keer is 't maar 'n goeie boogscheute. Door de lage kruinen van 'n kleine boomgaard ziet ie 'n proper, witge kalkt doeningske blekkeren. Daar zal 't zijn Door 'n hekske nevens de draai- balie komt ie in de 'boomgaard en op 't voorhof. Groot is kozijn Manten's doening ske zeker niet. Maar 't is er alles kraaknet. De steendam is roodge- schrobd. De groene vensterluikjes zijn pas geverfd. Schuur en stallin gen verderop zijn goed onderhouden. Het bevalt hem bij kozijn Manten. Als 't van binnen is, zoals van bui ten!... Steven komt tot in 't open deur gat, kijkt naar binnen. Niemand te zien in de tamelijk ruime huisplekke. Maar ergens in de achterkeuken hoort ie 'n fris meiskesstemmeke zingen «Des Winters als het regent Dan zijn de paadjes diep. Ja, diep. Dan komt het loze vissertje... Zou dat nichtje Thea zijn -«Te vissen in het riet Ja riet Steven klopt op de deur. Met zijnen lapzak, Met zijnen knapzak...» Steven klopt nog eens. Met zijnen rijfstok. Met zijnen strijkstok... Steven doet 'n stap binnen, klopt op de witgeschuurde lange tafel. Met zijnen lapzak. Met zijnen knapzak,... Allo Volk Met zijne leren, van diredomme- [deine. Met zijne leren leerskes aan...» Steven roept harder. En ineens stokt het liedje «Volk!» Twee klepperende kloefjes komen nader. En daar staat in 't deurgat van <ie achterkeuken 'n aardig, fris boeren- meiske met 'n blond koppeke en twee perelogen, die Steven nu verwonderd aankijken. Ja. dat is z'n nichtje Thea. Hij her kent haar goed, al is ze heel wat ver anderd in tien jaar tijd. Lachend knikt ie haar toe Dag, nichtje Het meisje aarzelt, kijkt de jong man onderzoekend aan. schijnt hem te willen herkennen, aarzelt weer Nichtje Steven knikt. Kent ge me n:et meer Die stem. Die ogen Maar dat is kozijn Steven van Keerkerke. Wat is ie veranderd, 'n Hele me neer Het verraste meiske krijgt er n kleur van, slaat de handen omhoog - Kozijn Steven «Ja zeker.» lacht Steven- «Waarachtig?... Wel, wel, we tochZe kan 't nog maar met geloven. Ik ben. 'n heel stuk veranderd- sedert we mekaar de laatste kee- zagen, hé vraagt ie. Het meisje knikt; «Ja. g'Uaa" dat is ook zo lange geleden...» Tien jaar. Te nonkel Isidoor's op de ^er messe... «Kijk, dat is ze óók nog n'e vergeten.denkt Steven. Zachtjes vraagt ie Hebt ae dat óók nog onthouden Of ze dat nog onthouden heeft Schuchter fluistert ze Ja-v (Vervolg1 er suit woordelijke uiigfeTer L. DUMORTIBR 34. Boterstraat- *Fer

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 8