Albert SLOSSE - DIERYCK SPROKKELINGEN UiT HET BINNENLAND UIT HET BUITENLAND MERKWAARDIGE KARNAVALS IN ONS' LAND: BINCHE EN AALST 0 Voor Uw textielwaren... één huis... IN DE PUPPEN AIME GRUWEZ Zoon Boterstraat 2 en 4 Y P E R HET VPERSCH NfEt'WSBic 4 1 Kolenhandel voorlopig niet vrij. De geruchten in omloop, betreffende een spoedige terugkeer tot de vrijheid van de kolenhandel zijn voorbarig. Al dus staat het nog geenszins vast dat de verkoop voor huishoudelijk gebruik van 1 April 1948 af zal vrij gelaten worden. Aan onze abonnenten. In verband met de algemene volkstel ling zijn de gemeentebesturen overgegaan lot :iet in orde brengen van de nummering der gebouwen Abonnenten wiens huis nummer veranderd is. doen best daarvan kennis te geven aan hun postkantoor, op dat de nodige verandering zou aange- orac.it worden in het boekje van de brie venbesteller. en derwijze elke vertraging in de bestelling van hun blad en brief wisseling zou voorkomen worden. Pensioenen voor burgerlijke slachtoffers 1940-1945. De regering overweegt een stelsel van vergoedingen aan burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945. en hun rechtheb benden. Voor grote burgerlijke invalie- der. zou de vergoeding tot 25000 fr. per jaar kunnen bedragen. Aanwerving van vrijwillige bloedgevers. Daar er jaarlijks duizenden liter men senbloed nodig zijn om het leven van ge- k - en. zieken en geopereerden te red den. doel de centrale bloedtransfusiedienst een oproep tot alle gezonde mensen om bloedgever te worden. Inschrijvingen kun nen gestuurd worden naar de centrale Bloedtransfusiedienst. G. Brugmannplein '28. te Brussel. Vit het Staatsblad. In het Staatsblad van Zaterdag 10 Ja nuari verscheen de wet. betreffende de wettiging van kinderen, wier ouders ge durende de" oorlog in het buitenland een huwelijk hebben aangegaan. Wacht vergoeding in afwachting herzie ning van Pensioenstelsel. In afwachting dat een algemene op lossing der herziening van het pensioen stelsel aan het parlement kan worden voorgelegd, meent de regering dat het noodzakelijk is de kleine pensioenen beneden de 5000 fr per maand, voorlo pig met 20 te verhogen. De bescherming van de Handelszaak. De Kamerkommissie voor Ekonomische Zaken heeft het wetsontwerp onderzocht betreffende de bescherming van de han delszaak. dat door de Kamer naar de kom missie was verwezen. Het ontwerp werd in orde gebracht. I)e stand der werkloosheid. Nog almaardoor vermeerdert het aantal werklozen. Tijdens de 'week van 21 tot 27 December bedroeg het aantal gecontro leerde volledige en toevallige werklozen 111.600 weze ruim dertig duizend meer dan de voorafgaande week. De gemeenteflnaziciën- De bond van steden en gemeenten houdt op 25 Januari, in het stadhuis te Brussel, een kongres om het vraagstuk van de gemeentefinanciën te bespreken. De beweging der bevolking. Tijdens de maand Oktober 1947 werden 11.544 levende geboorten aangegeven, waarvan 5 968 jongens en 5676 meisjes Van deze geböorten waren er 366 on wettig. Gedurende hetzelfde tijdvak werden 8.496 sterfgevallen geboekt, waarvan 4.531 mannen en 3.965 vrouwen- Er werden 8.449 huwelijken gesloten. Gentse Floraliën in 1950. De Gentse floraliën, internationale bloe mententoonstelling. welke wereldfaam ge niet zal op 21 April 1950 geopend worden Het Nationaal Werk voor Oorlogswezen. De heer Verbist, minister van Volksge zondheid. heeft bij de Kamer een wets ontwerp ingediend, houdende verlenging van het Nationaal Werk voor Oorlogswe zen 1914-1918 en 1940 tot 31 Maart 1948. Wetsvoorstel tot herziening van de Alco hol wet. Door mevrouwen Is. Blume en Derie- maecker en de heren Heyman en Soudan werd een wetsvoorstel ingediend tot her ziening van de alcoholwet. Het voorstel strekt er onder andere toe, in openbare aangelegenheden de verkoop te verbieden van bieren, waarvan het alcoholgehalte de' 5 graden te boven gaat. De speciale bieren, waaronder ook de Engelse en de geuze zouden onder deze bepaling val len. STOORS GOfUMJNEN MATTEN TAPIJTEN Van de Peereboomplaats 27, IEPER De Grootste Keus Meubelpapier. DE LAAGSTE PRIJS. Rouwversieriagen. - Markiezen. (40) Perronkaartjes e« epoorwegbiljetien. De raad van beheer van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft besloten de prijs van de perron- kaartjes van 1 fr. op 2 fr. te brengen Tevens zullen de prijzen van de bil jetten onder de 10 fr. tot de halve fr. en deze boven de 10 fr. tot de frank afge rond worden. Beide maatregelen worden van 17 Ja nuari af van kracht Vreemde vogels op het Belgisch strand. Op het strand in Den Haan heeft men drie Jan-van-Gent's aangetroffen. Deze vogels, die een grote gelijkenis vertonen met de pelikaan, komen zelden op onze sust voor- Twee der vogels waren dood. vermoedelijk uitgeput door de lange vlucht. De Jan-van-Gent's leven in derdaad normaal in de streek pan de Fa- rcer-eiianden De derde die levend kon gevat worden, zal vermoedelijk door het thermaal instituut aan de dierentuin van Antwerpen worden aangeboden. Rozen en violetten in volle bloei te St Amandsberg. Enkele maanden geleden werd melding gemaakt van fruitbomen, die een tweede maal in bloei kwamen Dit was althans een grote uitzondering die zijn oorsprong vond in de zeer gunstige warmteperiode en het uitblijven van de herstperiode. Een noemenswaardig feit is het echter, dat op heden, en dit in het putje van de Winter, nog bloeiende rozen en vio letten te zien zijn. namelijk te St Amands- berg-Gent. in de hovingen van dhr De Lie in de Kareldreef (vroeger Voetwegdreef. dichtbij de Antwerpse Steenweg). Meer dere violetstruikjes dragen fleurige bloempjes, en een paar rozenstruiken la ten nog roosjes bengelen aan hun puntige stammen Voorzeker een noemenswaardi ge gebeurtenis- Briefwisseling met Belgische soldaten in Duitsland. De Belgische bezettingsoverheid, deelt mede dat, sinds 12 Januari af. de post voor de Belgische bezettingszone in Duits land vervoerd wordt met de verlofgan- gerstrein die dagelijks uit Schaarbeek vertrekt in de vooravond, 's Anderen daags wordt de post besteld- Die trein rijdt de Zondag niet en bijgevolg wordt 's Maandags geen post uitgereikt. Nadere inlichtingen in de postkantoren. Weldra grote drukte op het vliegveld van KGksijde. Weldra zal er op het vliegveld van Koksijde druk leven heersen. Verschil lende diensten van het luchtleger heb ben inderdaad opdracht gekregen zich naar Koksijde te begeven. Men verwacht r een tiental gespecialiseerde officieren en 300 manschappen. Buiten de huidige diensten, zal er een school voor bommenwerpers en een school voor jagers worden opgericht. Toestellen van de jongste types, waaronder een Meteoor - reactievliegtuig zouden eer lans; te Koksijde aankomen. reacties teweeg te brengen. Hij zou er in gelukken de helft van zijn patiënten vol ledig te genezen. Een tweede Franse frank. Een tweede (gedevalueerde) Franse frank zou nog deze maand, in het .even worden geroepen, om aldus de Franse uitvoer te doen toenemen. In V asnington zijn de onderhandelingen reeds oegonnen over de toestemming tot het invoeren van een export-frank tussen overheidsper sonen van het internationale fonds en de bestendige Franse vertegenwoordiger bij het Fonds. Voor invoerdoeleinden en ook in Frank rijk zal de oude tioAs van 476 Franse frank voor het pond sterling gehandhaafd worden. De uitvoer-frank welke naar verwacht wordt op ongeveer het dubbele van de huidige koers zal gesteld worden, zou slechts Franse uitvoerders en buiten landse invoerders en toeristen betreffen. Negen naties op ontdekkingstocht. Dit jaar zouden negen naties ontdek kingstochten ondernomen hebben op het Noord- en ZuidpoolgebiedEngeland. Amerika. Rusland. Brazilië. Noorwegen. Australië. Argentinië. Denemarken en Chili. De tochten zouden niet enkel tot doel hebben botanische en aardkundige waarnemingen te doen. maar tevens tot opleiding van toekomstige leiders voor grote ontdekkingsexpedities. In verband met deze tochten herinnert men zich wellicht nog de belangrijke expe ditie van vorig jaar. die de Amerikanen naar de Zuidpool ondernamen- waarbij niet minder dan 4.000 marl en 13 schepen te pas kwamen, onder de befaamde ad miraal Byrrd. Het gehele Witte Contin gent werd bovendien door vliegtuigen verkend. Amerikanen op zoek naar petroleum in Duitsland. Over een paar maanden, namelijk in het voorjaar van 1948. zou het Ameri kaans militair bestuur gelden beschikbaar stellen voor een geologische studie van Beieren en andere Duitse streken, in de hoop vrij belangrijke petroleumvelden te ontdekken. De vooruitzichten worden zeer gunstig geacht. Dc* strategische betekenis van de Noord pool. Amerikaanse militairen nemen thans Het Nederlands bij de UNO- Het departement van voorlichting van de Verenigde Naties heeft het Neder lands gevoegd bij de talen, die gebruikt werden bij de dagelijkse radiouitzendin gen over de bedrijvigheid van de UNO De nieuwsberichten zullen van Maandag tot Zaterdag van 18 50 tot 18 55 u. worden uitgezonden en door Hilversum worden overgenomen Zelfs te Moskou een warme K inter. Ondanks enkele nachten vorst heeft men te Moskou, de jongste 50 jaar nooit een even warme Winter als dit jaar ge kend. Het handelsakkoord met de U. S. S. R In officiële kringen wordt verklaard dat er nog steeds onderhandelingen ge houden worden te Moskou, tussen België en de Sovjet-Unie. om uiteindelijk tot een wederzijds handelsakkoord te komen. De geruchten als zou dit akkoord reeds ondertekend zijn, dienen geloochenstraft het werd zelfs nog niet geparafeerd. Geslaagde kankerbehandeling in Zuid- Af rika. Prof. J. Van Rooien, die pas zijn leer stoel aan de universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika heeft verlaten, kon bij een dertig patiënten door kanker aangetaste lichaamsdelen met betrekkelijk hoge do sissen bestralen, zonder de normale weef sels aan te tasten en zonder ongunstige jarige lid van de Opperste Voorzittende Raad van de Roemeense Republiek werd benoemd tot president van deze uit vij leden bestaande nationale raad. Hij is van nu af hoofd van de nieuwe «volks republiek Een enkel finantieel en ekonomisch be stuur in de Brits-Amerikaanse dubbelzone. De buitengewone konferentie der Duitse ministerpresidenten en van de Duitse au toriteiten der dubbelzone, heeft besloten de zes voorstellen, die door de Britse en Amerikaanse besturen werden ingediend en er toe strekken in de dubbelzone een enkel financieel en ekonomisch bestuur te vestigen met enkele lichte wijzigingen goed te keuren. Kabinetswijziging in Zuid-Slavië. .Maarschalk Tito, de Minister-President van Zuid-Sla vië heeft zijn regering ge wijzigd. Er werden tien nieuwe minis ters benoemd. Verder werd aan het prae- sidium een schriftelijk voorstel voorge legd tot reorganisatie van de federale in richting en het staatsbestuur ten einde het ekonomisch herstel van Zuid-Slavië tut een goed einde te brengen. Dc haven Gdansk en Gdynia. Op 1 Januari begonnen de werken in Polen om de haven Gdansk en Gdynia te ve-binden. Speelgoed uit Polen. De Skandinavische landen, alsook Bel gië. Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika en Kanada hebben voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen belangrijke hoeveelheden speelgoed uit Polen inge voerd. Hitler's voormalige tolk gearresteerd Dr Paul Schmidt, de tolk van Hitw' werd thans te Togernsee iBeieren> Amerikaanse zone. aangehouden Bij s arrestatie kon tevens de hand gelegs" belangrijke dokumenten. Belgisch pluimvee naar Den Haag. Nederlandse. Franse. Britse. La,»,, burgse en Belgische juryleden welke J de internationale pluimveetentoonstel! zetelden welke te Brussel gehouden v'T? hebben tussen de 4 500 tentoongestelde gels ongeveer 450 stuks aangeduid om jw te nemen aan de Europese pluimve- toonstelling in Den Haag. Deze ter.tooL stelling zal plaats hebben op 23, 24 25 Januari. Gandhi gaat vasten tot de dood. Gandhi heeft medegedeeld dat hi sloten is tot de dood te vasten om de broè derlijke betrekkingen tussen Hindoes en Mohamedanen te herstellen. Zeer eigenaardig verschijnsel eashire. Lan- In Lancashire (Engeland) staan de ar sen voor een zeer eigenaardig verschijnsel De heer Stones ondervond sedert en kele tijd dat hij slechter begor. te zien toen hij plots aan het rechteroog blind werd. De oogarts stelde vast dat Zjc, achter de oogappel van de h. Stones ee- zaadje van een kool bevond, dat er ge noeg vochtigheid en warmte vond om te ontkiemen met het gevolg, dat het reeds 2 cm. was opgeschoten. Door een hee'. kundig ingrijpen verwijderde de oogarts het jonge plantje, dat het gezicht van zijn patient belemmerde. Deze laatste ziet weder normaal. nsraon» proefnemingen, aan de Noordpool, bij zeer lage temperaturenradiotoestellen worden er geprobeerd de behandeling van reusachtige traktoren. die tien sleden kun nen voorttrekken, wordt aangeleerd, kort om alles wordt er praktisch ingestudeerd om het vraagstuk van de bevoorrading over land in het hoge Noorden op te losser. Deze proeven worden vooral ge- nom-n te Fort Churchill, aan de Hudson- baai. en oorlogstuig wordt er aan zeer lage temperaturen blootgesteld. Sultan vraagt onafhankelijkheid voor Marokko. De Sultan van Marokko eist de onaf hankelijkheid van Marokkohij somde enkele grieven op en verzoekt om de af schaffing van het verdrag van 1912. Al is de liefde nog zo blind In Duitsland verscheen de volgende aankondiging in een Duits bladJuffr. 27 jaar. knap. intelligent minzaam, wenst kennismaking voor huwelijk. Ontvangt maandelijks twee Amerikaanse colli. Er boden zich 2.437 kandidaten aan Ex-Koning Michaël legt geen openbare verklaring af betreffende zijn troonaf stand. De voormalige koning van Roemenië. Ex-Koning Michael, heeft aan de Zwit serse regering meegedeeld, dat hij geen openbare verklaring zal afleggen betref fende zijn troonafstand. Nieuw Staatshoofd in Roemenië. Professor Cons tantin Parhon het 84- Ic-dere Ieperling zal waarschijnlijk wel v eten dat ons Kattefeest wortelt in de oudste tijden, vóór het Christendom hier in onze streken bekend was en dat het feest nog een overblijfsel is van deze oude geplogenheden Hetzelfde mag gezegd worden van de Karnavalfeesten. die zoals men weet. slechts in de katholieke landen bekend zijn In Nederland bv.. uitgezon derd in Limburg, kent men deze fees telijkheden niet. Zonder hier te willen onderzoeken hoe deze gebruiken eigenlijk ontstonden en hun historiek te willen opmaken, willen we toch als inleiding op dit artikeltje er enkele woordjes over zeggen. Reeds de Romeinen kenden jaarlijkse feesten in de maand Februari, de fe- brualia boetplechtigheden waarbij ze gereinigd werden van de fouten geduren de het jaar bedreven. Februari was im mers bij de Romeinen de laatste maand van het jaar. Later veranderde de naam van deze feesten in Luperculiazij kregen ook in onze gewesten ingang, maar .de Kerk. bij monde van de eerste geloofspredikers. k'wam tegen deze hei dense gewoonten op. Op de kerkvergade ring gehouden in 743 te Les Estinnes au Val een dorpje in de buurt van Binche. werden deze feesten welke men toen reeds sporcalibusheette, totaal verboden. Dat ze nochtans niet uit te roeien waren, be ijzen de feiten. Naast de wereldberoemde karnavals van Nice en Venetië, staat zeker dat van Binche het hoogst aangeschreven Het karnaval aldaar heeft natuurlijk dezelfde oorsprong als om het even waar. maar de gillesvan Binche zullen wel ont staan zijn naar gelegenheid van een groot feest dat in het stadje werd gehouden in 1549. Toen Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karei, hier in onze streken regeerde namens haar broeder, had deze in haar kasteel te Binche grote feestelijk heden op touw gezet ter ere van haar neef. de latere Filips II. die door zijn vader was uitgenodigd om zijn toekom stige staten te komen bezoeken Deze fiestas de Bains de feesten van Binche waren zo luisterrijk dat men er in de hele toenmalige bekende wereld over sprak Verslagen en verhalen werden er over opgemaakt in het Spaans, in het Italiaans, in het Frans en in het Duits. Op dat feest nu zouden echte Indianen uit Mexico gedanst hebben Amerika was nog maar een vijftig jaar ontdekt en dat zou de oorsprong van de dansende gillesvan Binche geweest zijn. Wat er ook van zij, vreemde bezoekers, nl. ministers uit Mexico en Venezuela bewe ren dat de dansen van de ji gillesechte Indiaanse dansen zijn. Zondag 8 Februari beginnen de karna valfeesten. maar de grote dag is Vasten avond. Reeds 's Zondags en Maandags gaan de «gilles» uit, maar gewoon ver- kleed met hun snoer van klokjes, hun klotsende klompen; natuurlijk met mu? ziek. Maar op Vastenavond zelf komen ze van 's morgens te voorschijn met nun feestkostuum. maar nog steeds zonder ,!e tameuze hoed. In de namiddagstoet ech te zijn ze volledig gekleed met de prach tige struisveren hoed. En dan wordt er op de markt van Binche de grote ronde dans gehouden, le rondeau's Avonds is er weer een stoet te zamen met c.-n schitterend vuurwerk. Wie nog nooit dat heerlijke Karnaval van Binche zag, moet het zeker ééns gaan bekijkennu doet zich daartoe weer eens de gedegenheid voor. Aalst heeft ook zijn karnaval in enke.o ,rer. tot een werkelijk grootse volksge beurtenis zien uitgroeien. Vóór de eerste wereldoorlog had Aalst slechts een ge woon karnavalfeest met af en toe ee'S een stoet Maar in het jaar 1920 werden coot mensen met initiatief de kopp-"' bijeen gestoken en in 1923, na ernstige voorbereidingen stak de eerste Aalsterse karnaval van wal... Diw jaar gaal de 20e optocht uit, waar aan weer zoals de vorige jaren tiental'-s groepen spreekt men niet van non- derd Y deelnemen. De stad Aalst steunt deze feesten flink voor de oorlog met een toelage van 35.000 fr. De inkomsten van de feestelijkheden werden de eerste jaren gebruikt om de stoet fijn in te richten de ieuwe reuzen aan te kopen En de vol gende jaren werden onder de deelnemen de groepen .10 000 fr. premiën verdeeld later 40.000 fr. en dit jaar bereikt dit de- drag 300 000 fr. Zoals men hieruit ka.n opmaken gaat de belangstelling steeds crescendo en het succes is evenredig met de gedane kosten. Te 2 uur namiddag zet de bonte stoet van vijf duizend verklede deelnemers zier. in gang. voorafgegaan door de Aalsterse reuzen met hun beide kinderen En dan begint het feest, waar wordt gedanst met veel jolytzoals men leest in een oude kronijk. VIATOR- Ptrma Ligy Degels gesticht in 1782 Opvolger Bijhui«-« POPERINGE Gasthuisstraat 39 MEENEN Grote Markt 37 D. W. CORSETTEN KESTOS BUSTEHOUDERS ECHTE BODE VLIES -- Kooi?^fnEnODEL'PATKONEN 'EmGnïE' KOOPT VOORDELIG... KOOPT BIJ DE FIRMA A. GRUWEZ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 4