Openbare Verkopingen Zeven diepe Gedachten KLEINE AANKONDIGINGEN I. - EEN WOONHUIS li. - Een perceel tuingrond WOONHUIS Woonhuizen met land I. - HOFSTEDEKEN II. - WOONHUIS met 24 a. 04 ca. bebouwde grond en zaailand EEN WOONHUIS I. - Een Woonhuis II. en ill. - 2 Woonhuizen met hof HANDELSHUIS Schoon gerieflijk WOONHUIS BOUWGROND te IEPER ken prachtige Bouwgrond WOONHUIS met zaailand WEIDE ZAAILANDEN BOUWGRONDEN TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS I. - Welgelegen Hofstede H. - Goede Hofstede Ui. - Beste partij Zaailand I - Welgelegen handelshuis II. - Nieuwgebouwd Woonhuis De Gedenkschriften van Churchill Auto-. Moto- en Rijwiel salon ie Brussel Kroostrijke gezinnen opgepast c iuweiijken in België Voorspellingen voor 1948 TE KOOP Slechts 1 kgr. levensmid delen voor dë reizigers naar Frankrijk GEVRAAGD VRAAGT PLAATS - TE HUUR TE HUUR GEVRAAGD Te Huur of te Koop gevraagd ALLERLEI MKT YPERSCH MEl'WS Bli. 6 Studie van de Notarissen Andre VAN DER MEERSCH te Yper en Ngard D ETTA VERNIER te Langemark Op MAANDAG 19 JANUARI 1948. te 3 u. stipt namiddag in de Gehoorzaal va« Vredegerecht, Grote Markt te Yper. OPENBARE VERKOPING in een enkele zitdag van Gemeente LANGEMARK gerievig en kloekgebouwd, met afhanke lijkheden. erve en grond, staande en gele gen Boezingestraat 47. groot 2 a 40 ca. gelegen nevens voorgaande koop. hebben de een inhoudsgrootte van 2 a. 05 ca. Beide bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht door Mr Achille Calle- waert Te bezichtigen de Dinsdag en Donder- dagnamiddag van 2 tot 4 u- Ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het le Kanton Yper. (117) Studie van de Notaris N D'Hl'VETTERE te Yper- Cartonstraat- 29. DONDERDAG 22 JANUARI 1948 om 2 30 uur stipt namiddag, ten gasthove iAux trois suisses*. Grote Markt te Yper INSTEL MET PREMIE van Stad YPER Merghelynckstraat. 9 voordezen ten dienste van winkel, met afhankelijkheden en erf, groot 87 ca. .Thans gebruikt door de Heer Séraphin Dael-Priem. mits 200 fr. te maande en door Mevr. Weduwe Logie-Vandenbussche. mits 75 fr. te maande, beide pachten op voorhand betaalbaar en zonder schrifte lijke pacht. De wettelijke verhoging van 70 werd op gezegde pachten nog niet toegepast. Zichtbaar de Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 u namiddag OVERSLAG DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948 (149) Studiën van de Notarissen DEVOS te Wervik en DE BEER te Lendelede. OPENBARE VERKOPING van VIJF AANEENPALENDE Perceel eraanpalend BOUWLAND en een WOONHUIS met LAND Alles gelegen te Wervik. steenweg op Geluwe verdeeld in zeven loten. Koop I Woonhuis groot 9 a 54 ca ingesteld25.000 fr. Koop IIWoonhuis groot 4 a. 74 ca. Ingesteld 20 000 fr. Koop III Woonhuis groot 3 a. 77 ca. Ingesteld: 20 000 fr. Koop IV Woonhuis groot 5 a. 59 ca. Ingesteld 20.000 fr. Koop V Woonhuis groot 5 a. 07 ca. Ingesteld 20.000 fr. Koop VIBouwland groot 22 a. 78 ca. Ingesteld 40.000 fr. Koop YII Woonhuis groot 9 a. 11 ca. Ingesteld 30.000 fr. Recht op samenvoeging voor de loten 1 tot 6. OVERSLAG DINSDAG 20 JANUARI 1948, ter herberg Hótel MacoteStatiestraat te Wervik. te 3 u. 's namiddags. Gewone voorwaarden. Plans en lasten boek ter studie van de Notaris Devos te Wervik. Zie aanplakbiljetten. (113) Kantoor van de Notaris VAN EECKE, te Poperinge. MAANDAG 19 JANUARI 1948, te 2 uur namiddag ter herberg De Kan tien bij Jwen Dewickere. St Jan's Kruis straat. 13. te Poperinge OVERSLAG van te Langemark, wijk Boskant, dicht bij de Galgestraat, grdot 1 hectare 54 aren 24 ca. Bewoond en gebruikt door Mr. Jeroom Van Overbeke. zonder schrif telijke pacht. Verdeeld in 2 kopen. Ingesteld: 235 000 fr. te Langemark, dicht bij voormeld hofstedeken. Bewoond en gebruikt door vrouw Wed. Oscar Blan- ckaert-Vèrhoest. zonder schriftelijke pacht. Verdeeld in 2 kopen Ingesteld71 000 fr. EL (131) Studiën der Notari-sen Ernest DE COCK te Yper. en Robert DEERF.N te Roesbrugge-Haringe. OVERSLAG IN EEN ZITDAG MAANDAG 19 JANUARI 1948. te 5 a namiddag te Yper. in het Gasthof Het Zweerd». Grote Markt, van te Dikkebusch, langs de steenweg van het Hallebast naar de Ouderdom. Sectie B Nr 316 S groot 3 a. 20 ca Gebruikt zonder pacht noch vergoeding door Mr. Henri Declercq. (129) Studie van de Notaris Ernest DE COCK te Yper. Korte Torhoutstraat 4. OVERSLAG IN EEN ZITDAG MAANDAG 26 JANUARI 1948. te 2 u- namiddag te Yper. in het Gasthof c Het Zweerd Grote Markt, van Gemeente VLAMERTINGE Dorpstraat- 122. Gebruikt door Mr. Andre Haevaert. Groezeiweg Nrs 13 en 15 Gebruikt door Mr Cyriile en André Rassalle. (130) Studie van de Notaris N. D'HCVETTERE te Yper. Cartonstraat 29. DINSDAG 3 FEBRUARI 1948, ten gasthove De Drie Koningen Grote Markt te Yper, bij Heer Adolf Hoflack, om 2.30 uur stipt namiddag INSTEL MET PREMIE van Gemeente BOEZINGE, Schoolstraat 6. SCHOON EN WELGELEGEN met inrijpoort, afhankelijkheden en tuin. groot 1 are en 75 centiaren. Thans gebruikt door Mijnheer Alois Bourgeois-Verhoets mits 85 fr. te maande zonder schriftelijke pacht en zonder de aatste wettelijke vermeerdering Zichtbaar de Dinsdag en Donderdag ran iecfere week van 2 tot 4 u. namiddag. OVERSLAG DINSDAG 17 FEBRUARI 1948. (180) Studie van deurwaarder G. TAHON, Capronstraat 11. leper. UIT TER HAND TE KOOI' met stagie, groenselhof en boomgaard met een gezamenlijke inhoudsgrootte van 6 a 93 ca., gelegen te leper. Bruggesteenweg. Vrij \;an gebruik. Voor alle inlichtingen zich wenden tot voornoemde deurwaarder. (160) Comm. van Openbare Onderstand leper. OPENBARE VERKOPING van Enig lot. 490 m2 bouwgrond te leper. Diksmuidesteenweg. VRIJDAG 30 JANUARI 1948, te 3 uur. in de zittingszaal der Commissie Rijsselstraat 38 te leper. OVERSLAG IN EEN ZITDAG door het ambt van Meester A. Vander Meersch. notaris te leper. Onmiddellijke ingenottreding. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot het secretariaat. (161) Kantoor van Meester Alberic LAUWERS, Notaris te Yper. DINSDAG 3 FEBRUARI 1948, te 2 30 nanoen in het HOTEL DU MI- ROIR Grote Markt te Yper. INSTEL MET PREMIE van Stad YPER ten -noordkarite der Elverdingestraat (cen trum der stad) strekkende tot aan het Minneplein, groot 452 m2- Vrij van gebruik. OVERSLAG DINSDAG 17 FEBRUARI 1948. (162) Studie van Notaris CA.MERLY'NCK, te Passchendale VRIJDAG 13 FEBRUARI 1948. i te 14 30 uur (in één Zitdag) in "t Vrede gerecht te PASSCHENDALE. Carabinieri I traat- OPENBARE VERKOPING van Gemeente ZONNEBEKE Dicht bij 't Dorp. Langs de Groenestraat. Koop I. GOED en GERIEFVOL Sectie A N 680i 680k groot 26 a. 60 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven paentvoorwaarden door Mr Silvère Claeys. mits 1120 fr. per jaar. valdag 1 October- Koop n. EEN SCHONE Sectie A N* 616 617b 619b groot 54 aren 62 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoor- aarden door de medeverkoper Mr Je rome Decaestecker. mits 420 fr. per jaar. aldag 1 October. Recht van samenvoeging. Ten overstaan der Heren Vrederech ter en Griffier van het Kanton Passchen dale. (158) Studies van de Notarissen RAMAl'LT te Wervik en.' DUPONT te Geluwe. OPENBARE VERKOPING van Stad WERVIK 2 Ha. 75 a. 30 ca. gelegen Wulvestraat en Zantvoordestraat 85 a. 62 ca. gelegen Steenweg naar Cruyseecke, on middellijk beschikbaar. met ERVE en LAND Zantvoordestraat. en met 26 a. 02 ca. ERVE en LAND gelegen onder Wervik en Komen, Cruys eecke Instel 5 FEBRUARI 1948 Overslag19 FEBRUARI 1948 telkens te 3 uur 's namiddags te Wervik in het V redegerecht. St Maartensplaats 1 2 Instel premie. Inlichtingen en plakbrieven met plan ter studie van voornoemde Notaris Ra mault te Wervik <155) Studie van Meester Edgard REYNAERT te Staden. l'IT TER HAND TE KOOP Gemeente STADEN nabij de grote baan naar Roeselare, groot hectaren 26 aren 09 ca. groot 3 hectaren 55 aren 13 ca. groot 60 aren 50 ca. Stad OOSTENDE met 2 magazijnen in de Schipperstraat. Ook uitgevende Oude Vleesmarkt, twee verdiepingen en zolder, onmiddellijk vrij. met afhankelijkheden, bergplaats en een dertiental afgezonderde stallingen en za delkamer met verdieping in beton Recht oveR de nieuwe oefeningsrenbaan van La Société des' Courses d'Ostendein het nieuwe kwartier van Mariakerke Steene. Iets van goeie opbrengst, onmiddellijke pacht van 25.000 fr. 's jaars. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde Notaris. (178) TWEE DELEN ZIJN GEREED Het handschrift per vliegtuig verzonden Churchill heeft de eerste twee delen van zijn gedenkschriften volledig in ge reedheid gebracht. Uit Marokko, waar Churchill verblijft, werd het handschrift naar Groot-Brittannië verzonden. De Brit se staatsman verbetert thans het derde deel. dat de gebeurtenissen van de eerste oorlogsmaanden behandelt. In zijn gedenkschriften geeft' Churchill talrijke onbekende bijzonderheden over de oorlog en ook over de omstandigheden, die tot het uitbreken van de wereldramp eleid hebben. De voornaamste uittreksels uit deze ge denkschriften werden door verschillende bladen over de hele wereld aangeworven. VAN 14 TOT 25 FEBRUARI IN DE EEUWEEESTPA LEIZEN In de Eeuwfeestpaleizen te Brussel leeft van 14 tot 25 Februari het 31e Sa lon voor Auto's. Moto's en Rijwielen plaats waarvan een groot aantal buiten en binnenlandse deelnemers hun mede werking zullen verlenen. Volgende landen zullen in de •afdeling toeristenwagens tentoonstellen België. Groot-Brittannië- Frankrijk. Ita lië. Zweden. Tsjechoslowakije. Verenigde Staten en Duitsland (volkswagens). De tweede reeks bevat luxe-koetswerk de derde reeks zware vrachtwagens uit België Duitsland. Groot-Brittannië Frank rijk. Italië- Zweden. Zwitserland. er- enigde Staten. Tsjechoslowakije. De vierde reeks behelst koetswerk voor de nijverheid, autobussen, autocars, enz. De volgende vier reeksen bevatten on derscheidenlijk motorfietsen met en zon der zijspan rijwielen, benodigdheden en onderdelen voor personen- en vrachtwa gens en tenslotte onderdelen voor rij wielen en motorfietsen Het inrichtend comité is, wegens gebrek aan plaatsruimte, verplicht geweest ook het feestpaleis te huren, waarin het rij wiel met zijn onderdelen zal onderge bracht worden. Talrijke buitenlandse personaliteiten hebben reeds hun bezoek aan het salon aangekondigd. De BOND der Kroostrijke gezinnen van België 125. Troonstraat te Brussel her innert er aan dat de in 1947 afgeleverde afsiagkaarten op het Belgisch Spoor en de Buurtspoorwegen, welke uitgereikt wordèn aan de BELGISCHE en LUXEM BURGSE GEZINNEN MET TEN MINSTE 4 O. GEHUWDE KINDEREN. GEBOREN NA 31 DECEMBER 1926 EN IN LEVEN ongeldig zijn sedert 15 Januari. AL DE KAARTEN MOETEN HER NIEUWD WORDEN, langs de plaatselijke secretarissen en afgevaardigden van de B. K G. om. Het Nationaal Instituut der statistie ken meldt dat tijdens de eerste 8 maan den van 1947. 53.903 huwelijken gesloten worden tegen 59 808 gedurende dezelfde periode in 1946. Dit betekent een vermin dering van 5.900 huwelijken. Deze vermindering werd vastgesteld in alle provincies met uitzondering van Lim burg waar er 79 meer echtverbintenissen erden gesloten dan het vorige jaar. Gedurende hetzelfde tijdvak werden 99.084 levende geboorten aangegeven te gen 101 899 in 1946 Dit betekent dus een vermindering van 10 t. h. huwelijken en 3 t. h. geboorten Zoals het bij iedere jaarswisseling past. worden er ten allen kante voorspellingen gedaan. Een Fransman voorziet nog geweldige storingen in de wereld en een aanhou dende zenuwoorlog, zonder dat het ech ter volgens hem in 1948 tot een gewa pende uitbarsting komen zal. Een beroemd Egyptisch astroloog. Mo- hamijied Amin Fiky geeft zijn voorspel lingen in acht punten 1. Een conservatieve regering in plaats van Labour in Engeland Prinses Margaret-Rose zal trouwen 3. Stalin zal sterven en Molotov zal hem opvolgen 4. Ër zal geen oorlog uitbreken, maar de zenuwoorlog zal heviger zijn 5. Tussen Egypte en Groot-Brittannië wordt een politieke overeenkomst ver handeld 6 Er zal nog verder bloed vloeien in Palestina 7. Een jongen voor Prinses Elisabeth 8. De levensstandaard in Groot-Brit tannië zal verbeteren. Men ziet dat beide voorspellingen ge lijklopend zijn. wat het niet uitbreken van een oorlog in 1948 betreft. ZONDAG Rust is een absolute noodzake lijkheid voor elkeen, die goed werk moet doen. Als U met rust bent zorgt er dan vooral voor. dat L' voldoende geestkracht bezit om te weigeren aan zaken doen te den ken. U kan niet prakkezeren over zakenkwesties en tegelijker tijd een goede rust genieten, en u moet beslist één dag in de week RUST hebben! MAANDAG De wereld is vol van mensen, die liever elke avond een denkbeeldig millioen bij elkaar soezen, dan praktisdh elke dag eerlijk het no dige verdienen De ervaring leert dat het goedkoper uitkomt, dat soort mensen af en toe wat geld te lenen (of cadeau te geven!), dan ze in dienst te nemen. DINSDAG Beleefdheid, zegt men. is voor een man, wat schoonheid is voor een vrouw ze neemt dadelijk voor hem in. WOENSDAG De Grieken beschouwden schoon heid als een bewijs van de bizon- dere gunst der goden en achtten slechts die schoonheid der versie ring en ontwikkeling waard, die niet bedorven werd door uitwendi ge tekenen van hardvochtigheid en trots. Volgens hun ideaal moest schoonheid zijn de uitdrukking van aantrekkelijke inwendige hoedanig heden. zoalsopgeruimdheid, goed aardigheid, tevredenheid, liefdadig heid en liefde. DONDERDAG Ik vind niet, dat de Spreuken van Salomo blijken geven van grote wijsheid,zeide een student aan een universiteitik kan er maken, die even goed zijn. Heel goed. antwoordde pre sident Wayland. «breng er dan morgenochtend eens twee mee. Maar de student bracht er geen mee VRIJDAG Een dwaas blijft dromend bij zijn wensen staan Geeft hem slechts wil en wijs heid breekt hem baan. ZATERDAG Grote mannen, die boeken ge schreven hebben in de gevangenis weten hoeveel het waard is. al zijn aandacht te vestigen op één punt D.; nietigste omstandigheid, als het lopen van een bewaarder of gevan- ger-e langs de deur der cel, werd aangegrepen en benuttigd, alsof m :n het gehele jaar niets meer zou zien. 't FILOSOOFKE. MODERN HERBERGGERIEF aan voordelige prijs. Diksmuidestw. 10. leper. (170) 2 BUFFETS in eikenhout. 1 SPIEGEL voor op schouw. 1 FEU CONTINU. Alles in goede staat. Adres ten burele. (174) 1 CAMION FORD 2 T. zeer goede staat. 18.500 fr. 1 ELECTRISCHE LASPOST, met benzinemotor. Nieuwe ASSEN voor wagens en karren. Stock Americain. Grote Markt, Yper. (166) 2 AIOTOS, 3,5 E. F., of te verwis selen voor 500. Adr. ten burele, (165) AS (grint) VOOR BETONWERK. thuis geleverd. Zich wenden Remi Robaeys. Bruggestr. 15 Wervik. (125) FEU CONTINU merk Tamines zo goed als nieuw. Adr. ten burele. (145) PIANO merk FONTEYNEzo goed als nieuw. Adr. t- b. (26) REMORQUE. draagvermogen 1.000 kgr. Minneplein 4. leper. (27) Voortaan zullen de reizigers naar Frank rijk nog slechts één kgr. levensmiddelen mogen medenemen. Bovendien zullen die producten moeten klaargemaakt zijn voor de consumptie f.t.z. dat boter slechts zal toegelaten zijn. gesmeerd op het brood. Koffie in bonen zal streng verbo den zijn. Te voren mochten de reizigers drie kgr levensmiddelen naar keus medenemen. Vermoedelijk acht men de huidige con- trdle te slap... SCHONE HOEKSTOOF. Zich wen er. "s morgéns, Kanonweg 16, leper. (176) ACCORDEON, merk Scandilli 4 lemmen. 138 bassen. 2 declanche- menten. Zonriebekestw. 162. leper. (175) LEERMEISJE. Zich wenden «De Keizer» Statiestr. 11. leper. (135) JONGE WERKVROUW, 3 namid dagen in de week. Adres ten burele. (164) WERKVROUW voor 5 dagen per week. Adres ten burele. (137 DRIE AUTO GARAGEN, voor per sonen- of vrachtwagen. Zich wen den Elie Versavel, Polenlaan, 11. leper. KLEIN WERKHUIS. Schrijven t re.ei van t blad A. Z. M. (139) Goede beloning aan wie mij tc 3 per, center van stad. een HUIS ter hand doet, kunnende dienen als w-ö- kei. zelfs mits verandering te doeD- Liefst met inrijpoort. Aanbied:nger- Fiersstraat 8, Yper. (70) Voor het leggen van nieuwe vice: ffl en zetten van fagaaen. wendt U c" SOHIER Henri, Hcogen Akkerstr. Vlamertinge, bij Breda Goede be diening. (f® Voor het HERSTELLEN van u* LINNEN wendt U Aardestr. 1, IePe.r' (l^- Te verkrijgen bij Derycke. Bff zingestw. 47, Elverdinge. GOEDE T- FEL APPELS tegen 3 fr. de kilo. Over te nemen te Oostende: MODERNE HANDELSDRUKKER' BEENHOUWERIJ, volledig inger^ Zich wenden Agence Hosten G. J. Distellaan 42, Oostende. |lc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 6