YPERS LEVEN cinema oud ieper TAXI Parmentier R. Oenieuwe Hillman Minxl948 GARACE ST - CHRISTOPHE W a a rheen deze Week? Vroedvrouw Toerisme CINEMAS VOETBAL TOEKOMENDE WEEK «HOE GROEN WAS MIJN DAL» Allen toekomende week naar CINEMA OUD IEPER' GROOT BAL Handel en Nijverheidskamer - Yper N. S. B.-NIEUWS ALLERHANDE NIEUWS LENA CEVAERT Kosmos Zorgt voor uw ontspanningsreisjes j. KOOYMAN Voor Uwe Boekhouding Uwe Fiscaliteit Uwe Sociale Wetten Stichting Opmaken der Statuten van Vennootschappen N. V. en P. V. B. A. Buree! voor boekhouding Expert-Boekhouder Svfaloulaan 43 IEPER OMER DEMEY ZONDAGDIENST KERKELIJK NIEUWS ZIELMISSEN HET YPERSCH NIEUWS Blz. I 1 J i <1 COLISEUM Zaterdag te 8 u Zondag te 230 u.. te 5 u te 8 u Maandag te 8 u Wiener Melodien. de nieuwe W-eense muzikale film met Johan Heesters en Elsie Mayerhoter famüievertonmgi VVoensdag en Donderdag te 8 uur .i The Overlanders (La route est ouverte) machtige avontu renfilm in Australië 1941-42 met Chips Jtafferty en Daphne Campbell FLORA: Vri dag te 8 u Zaterdag te 8 u." Zondag te 2.30 u.. 5 u en 8 uur Maandag te 8 uur: A venture dans l'express -Treinavontuur) met Deanna Durbin (iitne avortturen. actie) MAJÉSTIC Vrijdag te 8.U Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u te 5 u. en.te 8 u i Maandag te 8 uur Rio Rhythme d'Amour met Evelyn Keyes Keeman Wynn Ann Miller en AUyn Joslyn (avonturen, zang. dans. intrigues). Dinsdag te 8 u. en Woensdag te 8 u I,e Masque au Yeux verts (Het masker met de groene ogen) mei James Mason. Margaret Lockwood en Patricia Roc. Ol D IEPER Zaterdag te 8 u Zondag te 2 30 u.. te 5 u.. te 8 u.. Maandag te 8 u. Toreros (Bullfighters) groot lach-succes met Laurel en Hardy DaarbijSchone documentair en wereldnieuws Dinsdag te 8 uur r Die van West-Point (Ceux de West-Point) boeiende avontu renfilm met Georges Montgomery. Maureen O'Hara en Victor Francen Zondag 25 Januari te 3 uur. terrein Augustinestraat C. S. YPROIS - F. C. POPERINGE. 2e Afdeling Provinciaal. Het meesterstuk van John Ford (Qu'elle était verte ma valléet Een der meesterwerken van de Amerikaanse filmwereld ontroerend door zijn een voud. prachtig vertolkt door WALTER PIDGEON en MAUREEN O'HARA. Hoe groen was mijn dal is met de film ik had vijf zonen een der aandoenlijkste kunstgewrochten die U ooit te zien kreeg (202) LIGUE DES POILUS DE FRANCE Op Zondag 25 Januari om 18 uur r LAPIERE:S ZAAL Om 22 uur COTILLON en Serpentinengevecht VELOPLATEN BERICHT De Heer Ontvanger der I Belastingen te leper Eerste Kr. brengt ter I kennis dat de veloplaten voor de inwo- I ners der Stad zullen verkocht worden ten tadhuize op volgende dagen Maandag 26 Januari. Dinsdag 27 Ja- I nuari. Woensdag 28 Januari Donderdag 29 Januari, telkens van 9 tot 12 en van I 2 tot 5 uur. Prijs der plaat56 fr. Tegen laatst genoemde datum dient een ieder in bezit te zijn van de veloplaat I over 1948 De Ontvanger F. Ommeslagh Op 19-1-1948 door Gouwy Gilbert. Kalf- vaari. 47. een bruinlederen brieventas met ongeveer 90 frank eenzelvigheidskaart en foto's Op 20-1-1948 door De Witte Hilda. Diks- muïdestraat 83. een blauwe vulpen met gouaen per. 14 karaat. Op 21-1-1948 door Vandenbussche Gas ton. Merghelynckstraat. 5. een zwart le deren linker dameshandschoen ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING Op Zaterdag 24 Januari a. s. te 20 u stipt in het lokaal «Sultan*, gaat de A'gemene Statutaire Vergadering door Dagorde 1Verslag der laatste statutaire ver gadering. 2) Verslag van het Beheer- 31 Verslag van de Schatbewaarder. 4) Goedkeuring der balans. 5) Ontlasting van schatbewaarder en be heerders. 6> Statutaire kiezing van 4 uittredende en herkiesbare bestuursleden. 7) Wijzigingen te brengen aan de sta tuten van de Handel en Nijverheids kamer. 8) Mededelingen onder andereBe roepsgroeperingen Bulletijn Se cretariaat Handélsfoor 91 Inschrijving voor avondmaal. De Algemene Secretaris. De Voorzitter. Ed TOUSSAERT. E GLISSOUX NIEUW POSTAGENTSCHAP OP DE KALFVAART HET FEEST VAN ONZE HARMONIE EEN WAAR SUCCES! Zondags had de eerste uitstap van het I jaar plaats van onze Harmonie, dewelke 1 ditmaal buiten alle verwachtingen, met een bijzonder schoon weder begunstigd I werd. Ook talrijk waren de toeschouwers die. op de doortocht, de nieuwe uitgevoerde marchen beluisterden. Een bezoek werd gebracht aan mak- I kers Derez. Grymonprez en Lamaire. bij wie een lekker glaasje geledigd werd. Na de terugkeer, in het lokaal, had om Goed nieuws voor de bewoners van de 1 13 uur het Ceciliabanket plaats, dat in Kalfvaart. Bruggesteenweg. Pilkemstraat. eenieders smaak viel Een bijzonder woord van dank en een welgemeend proficiat aan Bertjedie de voorbereiding van de gerechten bui tengewoon verzorgd had. Vóór het nagerecht, richtte onze ge achte voorzitter een gepast woord aan de deelnemers, drukte de wens uit nog (af- menige samenkomsten te zien bewerkstel ligen en bood een mooi geschenk aan de Sint Jan enz. Een nieuw postagentschap is openge steld ten huize van Juul Defever Brug gesteenweg 77. AMBTSBEZIGHEDEN Post en fiscale waarden Aangetekende en spoedzendingen gifte). Aanneming van gewone binnenlandse I chefHenri Beun. namens het bestuur postwissels van niet meer dan 5.000 fr. I uit blijk van erkentelijkheid jegens hem Betaling van binnen- en buitenlandse en al de muzikanten postwissels van niet meer dan 5.000 fr Liedjes werden gezongen en moppen Betaling der assignaties van niet meer getapt, zodat alles in de beste stemming dan 5 000 fr. verliep. Aanneming der stortingsbulletijns van Een woord van dank werd insgelijks toegestuurd aan de heer Snoeck, voorzit ter van de Harmonie «Ypriana» voor de welwillende medewerking door deze Maatschappij verleend In zijn antwoord, drukte de heer Snoeck zijn genoegen uit voor de aangename uurtjes in ons midden doorgebracht en zegde dat N S B. altijd op zijn steun en deze van zijn Maatschappij mocht re kenen niet meer dan 5 000 fr. Het kantoor is open op de werkdagen an 9 tot 12 30 uur en van 14 tot 16 uur Zaterdags van 9 tot 12.30 tiur. BACCHUS VRIEND - Woensdag be merkte de politie een zekere B W. van Zil- lebeke die in dronken toestand met zijn rijwiel voorbijsukkelde. Ten einde <lle onheil te voorkomen werd de man dan ook opgeleid en veilig en wel in de amigo op gesloten. AANRIJDING Maandagnamiddag 'iad'op de" Grote Markt. ter hoogte van de D'Hondtstraat een aanrijding plaats. De auto bestuurd door Henri Notreda- me uit Vlamertinge. kwam uit laatstge noemde straat gereden, toen hij plots in botsing kwam met de iiüto bestuurd door Maurice Vandenberghe uit Boezinge Bei de voertuigen liepen lichte stoffelijke scha de op. JONGE VANDALEN Zoodagnamni dag hebben jonge kereltjes de ruiten stuk geworpen in de galerij op de Meenen- poort. Wij kunnen het slechts een echte schan de noemen, en zouden het zelfs als graf schennis moeten betitelen, daar dit mo nument toch opgericht werd ter nagedach tenis van de duizenden die hun leven of ferden voor ons stukske grond en die nooit teruggevonden werden De ouders zouden goed doen hun kin deren dit eens voor ogen te houden en ook de onderwijzers zouden hieraan een 'land je kunnen toesteken. Zij zouden daarmee tevens de politie in haar lastige taak helpen, want waar moet het eindigen als de politie nu ook de gedragingen van de jeugd zal moeten na gaan NIEUWE VERKEERSSIGNALEN Naar wij deze week konden opmerken werd een aanvang gemaakt met het plaat sen van nieuwe verkeerssignalen. Zo wer den op verschillende plaatsen de platen S vervangen door de nieuwewit-blauw in halve maanvorm. Tevens werden de sig nalen nu langs weerszijden aangebracht wat het waarnemen ervan ook veel zal vergemakkelijken. En naar wij konden vernemen zal er bij het plaatsen van de overige platen rekening gehouden worden met de bordessen die gebeurlijk het zicht ervan zouden kunnen belemmeren. Hopen wij dat deze nieuwe signalen er toe zullen bijdragen om de reeks der on gelukken wat te besnoeien. BIJ DE POMPIERS Zondag laatsleden had ter herberg van Jozef Andries in de Diksmuidestraat. en tevens lid van het pompierskorps een in tiem feestje plaats voor de leden van het korps Ook de plaatselijke politie was hierbij uitgenodigd en deze had dan ook de op roep goed beantwoord. Met kaarten en spel op de teerlingbak werd de avond gezellig doorgebracht, zo dat de vriendschapsbanden tussen pom piers en politie nog meer verstevigd wer den Elverdingestr. 16, IEPER TeL 738 (100) BURGERLIJKE STAND van 11 tol 19 Januari 1948 Geboorten Beernaert Reddy. Recolp Hoornwerk. 77 Desmet Arlette. Recolp. 5 Rijselstraat. 132 Vanacker Geert. Re colp 5. van Langemark Maerten Robert. Torhoutstr. 25. van Wijtschate Beau- prez Roger. Recolp 5. van Langemark Bintein Esther. Recolp 5. van Poelkapel- leVan Haeren Renée. Recolp. 5. van PloegsteertPieters Georges. Recolp. 5, •an LangemarkVanhee Ingrid. Recolp. Gouden Poortstraat. 6Bryon Freddy Recolp. 5. van VlamertingeVandamme Ginette. Recolp 5. Dikkebuschsteenweg 149. Overlijdens Derudder Henri, timmer man. 57 jaren, echtg Desmadryl Elise Bruggesteenweg. 3Hoflack Jackie. 9 maand. Oude Houtmarktstraat. 20Van- develde Gaston, landbouwer. 28 jaar. on gehuwd van Passchendale. Huwelijksbeloften Couture Georges, metaalbewerker, geh. te Yper en Verbeke Maria zonder beroep geh. tq Sint Jan: Veens André. meubelmaker en Malfait Elisabeth, huishoudster, beiden geh. te Yper; Aeck Daniel, mandenmaker en De- berdt Antoinette, naaister, beiden gehuis vest te Yper Vandecastele Daniel, ijzer binder en Verfaillie Andrea, spoelster. beiden geh. te Yper Huwelijk Pauwels Felix, student, gehuisvest te Nevele en Dauchy Margue rite. zonder beroep, geh te Yper. O Wekelijks naar het Municipaal Thea ter van Rijsel. Prijs 55 fr. Vertrek om 18 uur. Op Donderdag 29 JanuariGRAND GALA DE DANSE. Op het programma verschijnt: Le Spectre de la Rose. muziek van Weber Ballet de Thaïs. muziek van Massenet! Peer Gynt. muziek van Grieg. Marche Héroïque. muziek van Saint Saeat Creation Les Deux Pigeons. muziek van de Messager. Op Zaterdag 31 Januari VALERIE, met de welbekende Franse actriceGA- BY MORLAY Op Zondag 1 FebruariVALERIE Vertrek te 12.30 uur. Wekelijks naar het A. B. C. Theater van Brussel. Prijs 110 fr. Vertrek om 9 uur. Op 1 en 8 FebruariFEERIE DE LA GLACÉ. Naar het AUTOMOBIEL SALON van BRUSSEL. Prijs 110 fr. Vertrek om 7 uur. Op de volgende data 15. 19. 21 en 22 Februari. KARNAVAL REIZEN. Op 8 Februari naar de zeer vermaarde Karnavalstoet van AALST. Afrei? om 9 45 uur. Prijs 100 fr. n Op 10 Februari naar BINCHE met zijn beroemde Gilles. Afreis om 945 uur Prijs 140 fr. Onze Prachtige Autocarreis naar de Azurenkust12 dagen. Prijs 5.500 fr. Afreis op 1 en 22 Februari en 22 Maart Vraagt inlichtingen per Tel. 515 of 656 of in onze burelen. Grote Markt. 26, leper. <K) GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven GEVONDEN Op 15-1-1948 door Arfeuil- le Jules. Ligywijk. 29 een voorste plaat van auto nr. 628.959 Op 16-1-1948 door Mevr Wildemeersch Victor, Lindendreef, 32, een briefje van 10 frank. Berust bij vindster. Aan Gouwy Remi. politieagent alhier, werd een geldbeugel overhandigd 5 70 fr inhoudende. Op 17-1-1948 door Wed Dereyne-Santy. Voor al uw verplaatsingen per|van Sint Jan een autotaksplaat 351.988. Op 21-1-1948 door Vanexem Alfred Haiglaan 93. en Bonte Roland. Haiglaan. 196. een bruinlederen geldbeugel, een som geld bevattende. Door De Witte Hilda. Diksmuidestraat. 83. een portemine. Op 22-1-1948 door Soete Marie-Thérèse. Rijselstraat. 88 een parelen halssnoer. Door wed. Vanthournhout. Ieperstraat. 13. Boezinge. een bruinlederen geldbeugel die zich met een nieuwe DE SOTO ongeveer 13 frank inhoudende Berust bij 7 plaatsen geheel modern ingericht, de vindster. ten uwen dienste stelt zowel bij dag VERLOREN Op 15-1-1948 door Bar- Taxi Voor huwelijken en alle cere moniën. Voor reizen naar binnen- eh buitenland wendt U in volle vertrouwen tot Diksmuidestraat 27, telefoon 33 als bij nacht. (154) w#te FONDS DER MEESTBEGAAFDEN tier Arthur. Rijselstraat. 178. een zegel tot I het bekomen van voeder voor zijn paard- Op 16-1-1948 door Mase'.is Marguerite, I Basculestraat. 25. een rantsoeneringskaart I en een melkkaart Op 17-1-1948 door Dekeerle Marie. Mee- Ingevolge art. 20 van het K. B- van 26 Juni 1927. moeten de aanvragen tot I nenstraat. 16. een borstspeld met perle het bekomen van een studielening uit het fine bezet. Fonds voor Meestbegaafden. voor het I Door Defrancq Rachel. Capucienenstraat. schooljaar 1948-1949, vóór 15 Maart 1948 132" een donkerbruine rechterhandschoen bij de Heer Gouverneur van West-Vlaan- Door Debouvere Emile. Pilkemstraat. 40. deren te Brugge, ingestuurd worden. Bikschote. eert bruine sajetten vrouwen- Bij de aanvraag om ondersteuning, de- handschoen, welke van het Gezinshoofd moet uitgaan Op 1S-1-1948 door Ghysels Modeste, De en diens beroep aangeven, dient gevoegd haernestraat. 24. zijn rantsoeneringskaart 1) getuigschriften uitgereikt door de hoofden van de onderwijsinrichtin gen welke gedurende de schooljaren I 1944-1945. 1945-1946 en 1946-1947 ge volgd werden. Bewuste getuigschrif ten geven de studieuitslagen per vak aan en wijzen op de verstandelijke I aanleg en de zedelijke hoedanighe- den van de leerling. 2) een afschrift van het gezondheids- boekje voorgeschreven door het regle ment op het geneeskundig school- toezicht Er moet geen uittreksel uit de akte van I geboorte van het kind worden voorge legd. Dit stuk zal naderhand van de ge slaagde candidaten geëist worden. Er zal geen gevolg gegeven worden aan de aanvragen die na 15 Maart ingezon den worden. Yper, 17 Januari 1948. De Burgemeester J VANDERGHOTE. (163) n illllllTT'MTT »l mi ilTllil I I qftl II 1 1 l Uil - - BEVOLKINGSSTATISTIEK gedurende het jaar 1947 Bevolkingscijfer op 31-12-194616.448 INSCHRIJVINGEN adoor woonstverandering297 mannen 405 vrouwen Totaal 702 b) door geboorte140 mannen: 161 vrou wen; Totaal: 301 Algeheel totaal 437 mannen en 566 vrouwen samen 1.003. AFSCHRIJVINGEN a) door woonstverandering314 man nen 396 vrouwen Totaal710 b) door overlijden89 mannen127 vrouwen. Totaal 216 Algeheel totaal403 mannen en 523 vrouwensamen 926 Bevolkingscijfer op 31-12-1947 16-525. Geboorten te Yper aangegeven (in begrepen van personen in vreemde ge meenten gehuisvest) 313 jongens291 meisjes Totaal604. Overlijdens te Yper aangegeven (in begrepen van personen in vreem'de ge meenten gehuisvest) 146 mannen172 vrouwen. Totaal318 Aantal inwoners van Yper in vreem de gemeenten overleden 12. Levenloos aangegeven kinders21 jongens10 meisjes. Totaal 31. Aantal huwelijken te Yper voltrokken 163 Aantal echtscheidingen 9 Hydraulische remmen Versnellingen aan stuur Goede baanhouding Ruime plaatsen 7 Fiskale P. K. Vraagt INLICHTINGEN en DEMONSTRATIE aan het Officieel Agentschap voor IEPER en OMSTREKEN der Personenwagens HILLMAN SUNBEAM HUMBER Rijselsteenweg 48. IEPER Telefoon 685. VRACHTWAGENS COMMER EN KARREEK (157) AFSTERVEN VAN HEER MAURICE BAGEIN Wij vernemen het afsterven te Izegem, op 75 jarige ouderdom, van de heer Mau rice Bagein. weduwnaar van Mevrouw Rcsalie Vanderheyden. De Heer Maurice Bagein. die tot in 194! te Yper verbleef, alwaar hij in de Rijsel straat een handel in ijzerwaren uitbaatte was in onze stad een zeer bekend figuur Hij was een der stichters van onze bloei ende Harmonie Ypriana, waarvan hij la ter ondervoorzitter was en tevens een zeer actief lid van het bestuur der Handels kamer en van het Comité der Yperse Handelsfoor. In al deze middens genoot hij veler sym pathie en liet in ónze stad. toen hij zich te Izegem ging vestigen, vele vrienden na wie de droeve mare van zijn afsterven pijnlijk zal aandoen. Wij bieden aan de families Bagein en Vanderheyden de uitdrukking onzer op rechte deelneming. Zijn alleen van dienst op ZONDAG 25 JANUARI 1948: Dokter DELAISSE, G. de Stuersstraat Apotheker VANDAMME, Rijselstraat St JOZEFSKERK DER PATERS KARMELIETEN Plechtig Triduum van het H. Kind JeW van Praag voor onze Kinderen- Zondag 25 Januari 8.30 u.Kommuniemis voor de kinderen 3.30 u.Groot kinderfeest Maandag 26, en Dinsdag 27 Januari 7.30 u.Kommuniemis voor de kinder* 3.00 u Hulde der scholen. t Al- Negen Woensdagen van Sint Jor'f Tweede Woensdag 28 Januari Van 6 tot 8.30 u.Uitstelling van lerheiligste Sakrament. I 7.30 u.Mis met zang. offer en komm nie voor een der wijken der stad 18.00 u.Rozenkrans, sermoen oj" «Levenslicht» door E P. Raymunö1- Zondag 25 Januari te 8 uur St Niklaaskerk, zielmis voor Heer Victor VAN BESELAEBL Politiek Gevangene. Tempelstraat 39. Zondag 25 Januari te 8.30 uur St Pieterskerk, zielmis voor Heer Raymond MEULEMAN zoon van Hr. Oscar en Vr. Madeleine Zondag 25 Januari te 9-30 uu* de kerk der E. E. P. P. Karmelk' gezongen zielmis voor „ugft Heren Armand en Roger PEBo^ Zondag 25 Januari te 11-30 our^ St Maartenskathedraal, z!e^rt,v'[« Heer en Mevr. GRUWEZ-LOU; en Mevrouw Irma SAlXJ®* echtg. van Heer Aimé Gruff**'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 2