Is specialisatie noodzakelijk UE POLITIEKE TOESTAND WERELDGEBEUREN ONAFHANKELIJK NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER. VERSCHIJNT ELKE WEEK 'S ZATERDAGS le JAARGANG Nr 41 PRIJS 2 Fr. ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1948 HET YPERSCH NIEUWS BESTUUR EN REDACTIE: 34, BOTERSTRAAT, YPER Tel 530 Postcheckrek. 461.73 (L. DUMORTIER ABONNEMENTSPRIJS EEN JAAR 100 FR. De all-round man Van zodra op een zelfde bureel twee bedienden werkzaam zijjn. treedt de specialisatie op de voor grond. Dat is nu eenmaal de natuur wet. En zo verdwijnt stilaan de tijd van de all round bediende, die. ongeveer ALLES goed kon verrichten en in zijn plaats is de specialist komen te stean. die zich slechts met EEN taak bezig houdt, maar dan op een rende rende en beroepskundige manier. Jaren gèleden was het de droom en de verzuchting van elk plichtbe wust bediende, zich in zijn zaak on misbaar te maken. Daarom laadde hij zich zoveel mogelijk werk op de hals. deed iedere dag overuren, en nam soms werk mee naar huis om er tot laat in de nacht over gebogen te zitten. Het gevolg was dat zijn werk er op de duur onder leed meer nog, zijn gezondheid schaadde er door en veelal verwoestte hij daarmee zijn leven. Deze bediende, nochtans met de beste gevoelens .bezield, en die zijn werk plichtbewust en naar beste kun nen uitvoerde, had een slechte op vatting van zijn plichten. Hij be greep de eerste letter niet van een degelijke organisatie. Niet onmisbaar zijn In werkelijkheid was hij geen daadwerkelijke hulp voor de firma, want hij belette haar vooruitgang. Door al te veel zaken op zijn per soon te willen verenigen, maakte hij de zaak afhankelijk van zijn persoon lijk kunnen. Hij trachtte alleen maar onmisbaar te zijn in plaats van nut tig. Dergelijke bediende zei op zekere dagWanneer ik eens kom te ster ven, zal het een warboel worden op mijn bureel.Het was dus klaar blijkelijk dat hij gans zijn werk met zijn persoon vereenzelvigde. Hij was geen onderdeel van een groot rader werk, zoals het had moeten zijn. En nochtans, wat ook de toestand weze van een zaak, haar doel is en blijftvooruitgang maken, uitbrei ding nemen. Daarom ook is specia lisatie onmisbaar Een «doublure» noodzakelijk. Het mag ook niet zijn dat iemand zich zodanig onmisbaar maakt, dat bij zijn minste falen, het ganse ra derwerk blijft haperen, of erger nog, volledig stil valt, Er is altijd iemand nodig die desgevallend de plaats kan innemen en die het ontbreken vao de titularis ongemerkt moet doen voorbijgaan. Dan is een zaak op een goede manier beheerd. Want wat zou het bijvoorbeeld worden in een opera, waar een stuk maanden en maanden op het pro gramma voorkomt, als door het falen of de afwezigheid van de vedette het ganse stuk in duigen zou vallen. Maar neen. altijd is er iemand gereed die 'i de hoofdrol kan inspringen, zo dat zij het dan niet met de naam van de vedette in kloefletters op de affiche het stuk toch verder zijn gang gaat en voort de massa blijft lokken. Hetzelfde gebeurt in de oorlog *anneer de overste sneuvelt, neemt 2Ün plaatsvervanger de leiding over en de aanval gaat verder zijn gang en vvordt succesrijk beëindigd. De Persoon was slechts het werktuig. de oorspronkelijke gedachte ten uitvoer heeft gebracht. In elk domein er daarvan voorbeelden genoeg. n ook in een goed beheerde han- e szaak is een plaatsvervanger al- Jd noodzakelijk. Achter ieder bu- ree hoofd, achter ieder bediende moe,. een persQQjj staan die desge- va ïend het werk met hetzelfde Ten ement kan voortzetten en zonder at net geheel er door zou lijden. Indeling en routine.' Het werk zou ook moeten in klei nere delen verdeeld worden. Want op deze manier zou het vlugger en secuurder verricht worden. Al te veel fouten en misstappen gebeuren nóg, doordat sommige bedienden een te uitgebreid en te ingewikkeld werk moeten verrichten. Veel gemakkelij ker is het echter zich op één zaak te concentreren en daaraan al zijn beste vermogens te kunnen wijden. Een zekere routine moet hierbij aangekweekt worden, gepaard gaan de met een perfecte kennis van één of andere tak. De indeling van de zaak moet er zodanig op berekend zijn. dat zij de beste vruchten ople vert. Opgepast voor bureaucratie Nociitans moet men zich hoeden voor bureaucratie Dit betekent dat men de routine zodanig opgedre ven heeft, dat ze alle handelingen beheerst. Want tenslotte gaat deze remmend werken, zodat het initia tief al te vaak opgeofferd wordt aan de routine. Dez^, bureaucratieis een cou rante ziekte bij de administraties. Want de toepassing ervan betekent in veel gevallen ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheid. Zij is een dekmantel voor hen die geen initia tief durven nemen, zij is de toevlucht voor de luiaards en de onbevoegden. En nochtans is zij niet noodzake lijk, want in een geordénde en voor uitstrevende zaak is zij niet te vin den. Hoe haar te vermijden Met zich altijd het doel van de firma en de behaalde resultaten en verwezenlij kingen voor ogen te stellen. Want wanneer men in veel geval len, dadelijk op de grond van de zaak inging, in plaats van veel nut teloos werk te verrichten voor bij komende feiten, die aan de behan delde zaak zelf, weinig of niets kunnen veranderen, zou men ver stomd staan hoeveel tijd er zou in gewonnen worden, die reeds voor een volgende zaak zou kunnen aan gewend worden. Doch daartoe is ei gen bewustzijn voor verantwoorde lijkheid nodig, daartoe mag men niet altoos en in alles beroep doen op een système paraplu in veel admi nistraties zo welgekend dat geen ander gevolg heeft, dan dat men het dubbele werk doet voor één en het zelfde resultaat. Als besluit kunnen we zeggen dat de specialisatie in alle takken van overwegend belang is, omdat ze het werk vlugger en beter doet uitvoe ren. Zij is de enige manier waarop in de huidige conjunctuur nog ren derend kan gewerkt worden, want zij levert het maximum op met een minimum van krachten. Geen verandering van uur deze Winter De regering heeft besloten gedurende de^ winter 1948-1949. hetzelfde uurstelsel in te voe ren als verleden winter. Er zal dus geen wintertijd zijn en de uurwerken zullen niet moeten achteruitgesteld worden. STORT 28 Fr. op postcheckrekening 461.73 (L. Dumortier. leper) en U ont vangt Het Ypersch Nieuws elke Zaterdag morgen vanaf a. s. week tot einde Dec. 1948. Woensdag, 15 September 1948. FOL1TIFKE ONZEKERHEID. Thans heerst zowat over het ganse land een politieke onzekerheider is in alle politie.-te kranten een onaangename agi tatie te bespeuren, die er, duidelijk op wijst dat belangrijke politieke evenemen ten op komst zijn Inderdaad, geen dag gaat voorbij, of de twee regerende par tijen zitten elkaar, figuurlijk gesproken, flink in het haarhet wordt een georga niseerde scheldpartij, zoals we deze in de jongste maanden niet meer meemaakten Daar komt dan nog het goed overwogen aanvurend woordje bij der twee politie ke partijen, die in de oppositie staan .Hoe komt dat Wel onpartijdig gezien en verteld het politieke verlof loopt ten einde, de C. V. P wenst gedwongen door haar leden een volksreferendum over de Konings kwestie wettigte maken en door te drijven, om aldus toe te laten dat het ganse land zich daarover eens zou uit spreken en dit belangrijk probleem niet langer alleen en uitsluitend zou gesteld en blijvendhangend zou gehouden worden door enkele politieke leiders. De socialisten willen in geen geval van deze volksraadpleging weten. Vandaar een po litieke spanning, die de beide regerende partijen in een moeilijk parket steltIm mers. beide regerende partijen Jus zo wel de socialisten als de christelijke volks partij. hebben nu andermaal zeer plechtig en tevens scherp verklaard, dat zij op hun vroeger ingenomen standpunt blijven. Er is meer de socialisten hebben nu daaren boven verzekerd, dat moest er een meer derheid gevonden worden, om de volks raadpleging over de Koningskwestie door te drijven, zij zich daar niet zullen bij neerleggen en er wel zullen voor zorgen dat er dan een regeringscrisis komt. die onoplosbaar wordt VERWACHTINGEN. Nu mag mén echter geenszins in de waan verkeren, dat indien er in de Ka mer geen meerderheid voor de volksraad pleging gevonden wordt, de C. V. P. zich wél bij deze uitspraak zal neerleggen. Want ook deze partij proclameert thans reeds: «Waarschijnlijk zullen de socia listische ministers geen ontslag nemen, als het voorstel er door komt, maar naar de Kamer laten gaan. Men verwacht dat daar geen meerderheid van stemmen zal kunnen gevonden worden om het goed te keuren. Sommige leden der contactcom missie der C. V. P. drongen van nu af reeds aan opdat de partij dadelijk uit de regering zou treden en nieuwe verkie zingen uitlokken, indien de volksraadple ging in de Kamer zou gekelderd worden Doch zeer diplomatisch dus in het onzeker latend wordt daaraan toege voegd De contactcommissie der C. V. P sprak zich over dit punt nog niet uit. daar zij eerst de evolutie der dingen wil' afwachten.Wat in duidelijke taal be tekent De mogelijkheid bestaat, maar de zekerheid van handelen wordt nog niet gegeven, daar we onze politieke kaarten niet wensen bloot te geven Er valt aldus wél een verdere politieke strijd te verwachten, die echter op het laatste nippertje wél weer eens diploma tisch kan bijgelegd wordenzodat er nu mogelijks veel lawaai voor niets gemaakt wordt- tenzij de beide regerende partijen hun leden wensen koest te houden, door nieuwe beloften DE SCHOOLKWESTIE. Spijtig genoeg is de thans regerende Regering ook op andere punten aan 't publiek vechten gegaan, en wel voorna melijk op het gebied van de steeds op nieuw opduikende schoolkwestie. Inder daad De contactcommissie van de C. V P. handelde thans ook breedvoerig over de schoolkwestie, en vooral over <Je toe standen in het technisch en middelbaar onderwijs. Door sommige leden werd aan gedrongen. opdat de partij eens en voor goed een rem zou plaatsen op de wat zij noemen «de partijdige en onwette lijke politiek van minister Hiiysmans. Om hiertoe te kunnen komen besloot de contactcommissie van de C. V. P. weldra de bizdndere schoolcommissie, opgericht in de schoot van de C. V. P.. samen te roe pen en haar opdracht te geven alle ele menten te verzamelen om een laatste en definitieve aanval op de politiek van mi nister Huysmans in te zetten. Dit wordt natuurlijk een klappen uit delen die als reactie klappen krijgen zal uitlokkenKortom een nieuwe poli tieke twistpartij. onder de twee regeren de partijen Het kan dan ook weinig verwondering baren, wanneer we menen dat er wél kans bestaat dat de huidige regering op haar laatste adem loopt! FISCALE HERVORMING. De fiscale hervorming, die reeds tien jaar geleden werd aangekondigd, schijnt thans werkelijkheid te zullen worden. De bijzonderste hervormingen, kunnen als volgt samengevat worden 1 De grondbelasting wordt niet meer op het kadastraal inkomen, doch op het werkelijk inkomen geheven. 2. De aangifte der onafhankelijke belas- tingsplichtigen zal strenger gecontro leerd worden. 3. Het belasten der meerwaarden zou bre der opgevat worden. 4 De nationale crisistaxe zou wórden ver smolten met de bedrijfsbelasting. 5. De provinciale en gemeentelijke op cëntiemen zouden worden afgeschaft en alleen behouden blijven voor de grondbelasting. 6. Een zeer belangrijke verbetering geldt wel de geheime wettelijke hypotheek van de fiscus. 7 Er wordt een onderscheid voorzien tus sen het belasten van kleine en grote gezinnen. 8. De vrijgestelde minima en belastbare bases worden verhoogd. De tekst zelf van het wetsontwerp is ech ter nog niet publiek gekend, zodat nog niet geweten is of er soms geen belastingsver zwaringen voorzien zijn. Evenmin mag vergeten worden dat de hervorming nog niet ingediend werd. nog niet besproken werd en er dus zeker nog niet door is Aldus wordt nü reeds geschrevenIn dien het project er definitief doorkomt te gen volgend groot verlof dus over één jaar zal .men over een recordtempo kunnen spreken TIJL. EUROPA MOET ZICHZELF REDDEN. We kunnen dan ook niet anders dan innig wensen dat er weldra rust over Europa moge komen Daartoe is het van zelfsprekend in de allereerste plaats nodig dat Europa bewijs levert dat het zich zelf niet alleen wenst maar ook daad werkelijk WIL redden. Daartoe is onder linge samenwerking en goede verstand houding noodzakelijk. Het Congres dat door de Europese Parlementaire Unie te Interlaken gehouden werd. en waarover we het vorige week hadden, brengt be slist veel bij tot het wellukken der Euro pese redding. BESLUIT. Hoop doet levenWe willen hopen dat er vijf minuten voor twaalf nog redding kan opdagen, dat de ogen van de verant woordelijke leiders zich openen en zien wat er te zien valtOorlog leidt tot al gemene rampen en vernieling, ook voor de overwinnaarVrede brengt welvaart voor eeniederSPECTATOR. Woensdag, 15 September 1948. NOG STEEDS INTERNATIONALE ONZEKERHEID. Zeer graag zouden we eens onze weke lijkse rubriek over de Internationale Toestandmet een verheugend nieuws beginnen, en wel voornamelijk met het be- bericht dat de vredeskansen op zeer goede baan zijn. dat we thans mogen herade men. dat alle oorlogsgevaar definitief ge weken is Helaas, ook deze week kunnen we der gelijk bericht nog niet geven en moeten we voor de zoveelste keer herhalen Nog steeds internationale onzekerheid Immers, daar is niet alleen onzekerheid en nog blijvende onenigheid te Berlijn, maar ook te Parijs konden de Vier tot geen resultaten komen. VOLLEDIG GEBREK AAN OVEREENSTEMMING. Inderdaad, het jongste bericht uit Pa rijs. dat vanmorgen bekend werd gemaakt luidtt De vertegenwoordigers van de Vier Mogendheden zijn Woensdagochtend te 3 uur uiteengegaan, zonder er in ge slaagd te zijn tot overeenstemming te gera ken. noch omtrent het lot van de voorma lige Italiaanse koloniën, noch in zake de redactie van een gemeenschappelijk ver slag hunner besprekingen, noch betreffen de de tekst van een perscommuniqué, noch zelfs in zake de tekst die aan de secretaris-generaal van de UNO hun ge mis aan overeenstemming moest bekend maken. Dus. werkelijk treurig EEN ZONXEKANT AAN DE GANSE KWESTIE. Niettemin zien we toch een zonnekant aan deze ganse kwestie, en dat is de vol gendezolang er geredeneerd, getwist wordt en het werkelijk niet tot oorlog gekomen is. wint het Westen tijd. om het Marshallplan uit te werken en Europa er beter voor te doen staan POLITIEKE RUST ECHTER OOK NOODZAKELIJK. Vanzelfsprekend is dit bitter weinig Want Europa heeft thans vooral politieke rust nodigBekijken we even de gevaar lijke toestand in ons buurland Frank rijk. Schumann's eerste regering viel op 19 Juli; vijf dagen later vormde André Marie een nieuw cabinet, doch op 28 Au gustus werd hij reeds gedwongen af te tredenRamadier deed toen een poging zonder resultaat. Op 31 Augustus be kwam Schumann voor een tweede maal het vertrouwen van de Kamer, maar de socialisten weigerden hun medewerking en reeds op 3 September gaf Schumann het op André Marie kwam toen opnieuw aan de beurt, maar mislukte eveneens. Schumann probeerde het dan een derde maal een regering te vormen, gelukte er Werkelijk in. maar 62 uur ja uur en geen dagen later werd deze regering reeds in de minderheid gesteld en ze viel De radicaal-socialist Queuille heeft nu verleden Vrijdag de opdracht van forma teur aanvaard. Zal hij er in gelukken een nieuwe regering samen te stellen Zo ja. voor hoelang Dit beknopte overzicht volstaat om aan te tonen, .dat Frankrijk zeer zware tijden doorworstelt. Het heeft er alle schijn, dat de dagen van het huidige regime in Frankrijk geteld zijn, dat eerstdaags de openlijke geweldige strijd tussen de com munisten en de Gaullisten er zal losbre ken De vierde republiek zou in Frank rijk kunnen in aantocht zijn. En... wat zal er intussentijd in de andere landen gebeu ren Bijvoorbeeld in ons eigen land Immers de huidige onenigheid tussen de twee regerende partijen kan ook noodlot tige gevolgen na zich slepen Is het duidelijk dat er werkelijk poli tieke rust noodzakelijk is De wachtvergoeding voor rust'- en overlevingspensioenen NIEUWE COËFFICIËNTEN VAN 1 JULI AF Wet in het Staatsblad verschenen In het Staatsblad van 4 September ver schijnt een wet waarbij aan sommige rechthebbenden op rust- en overlevings pensioenen een wachtvergoeding wordt toegekend. De wet bestaat uit twee welbepaalde delen: Het eerste deel van de wet regelt de toekenning van een wachtvergoeding met terugwerkende kracht van 1 Septem ber 1947 tot 30 Juni 1948 In het tweede deel worden de coëffi ciënten vastgesteld, die dienen toegepast te worden om van 1 Juli 1948 af de wacht- vergoedingen te berekenen. In het eerste deel van de wet wordt voorzien, dat de bepalingen ervan van toepassing zijn met -ingang van 1 Sep tember 1947 op de rust- en overlevings pensioenen ten bezware van de Schat kist en van de Werkliedenkas, op voor waarde echter, dat de totale maandelijk se bruto-pensioentermijnen minder dan 5.250 fr. bedragen. Aan de gerechtigden op deze pensioenen wordt een maandelijkse wachtvergoeding toegekend, die in mindering zal komen van de gebeurlijke achterstallen die moe ten voortvloeien uit de latere herziening der pensioenen. Deze vergoeding is vastgesteld op 20 van het bedrag der maandelijkse pen sioentermijnen. met inbegrip van de ver hogingen. toegekend bij de van kracht zijnde bepalingen. Zij mag echter niet meer dan 500 fr per maand bedragen. Het verlenen van de wachtvergoeding mag verder niet tot gevolg hebben, dat het totaal der maandelijkse bruto-pen sioentermijnen op-een som van meer dan 5.250 fr. zou gebracht worden. Maxima van 500 en 5.250 fr. van 1 Juli afgeschaft. Met ingang van 1 Juli 1948 worden de maxima van 500 en van 5.250 fr. even wel afgeschaft en wordt de coëfficiënt, toepasselijk op het maandelijks gezamen lijk bedrag der pensioenen van 2.000 fr. en minder, van 20 tot 30 verhoogd. Deze coëfficiënt wordt verder vastge steld op 25 voor de pensioenen waarvan het gezamenlijk bedrag van 2.001 fr. tot 2.500 it- per maand bedraagt- De toepassing van de coëfficiënt mag echter niet tot gevolg hebben, dat het totaal van het maandelijks bedrag gebracht wordt op een som van minder dan 2.600 fr. 20 voor de pensioenen waarvan het gezamenlijk bedrag 2.500 fr. per maand overschrijdt. De toepassing van deze coëf ficiënt mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaal van het maandelijks bedrag minder dan 3.125 fr. of meer dan 13.500 fr. bedraagt. De coëfficiënt van 20 is echter gelijk vormig waar het gaat om pensioenen die voortvloeien uit nevenbedieningen. DE HERVORMING VAN HET STELSEL DER PENSIOENEN Tijdens de eerstvolgende Ministerraad besproken. Naar verluidt zal tijdens de eerstvol gende ministerraad het vraagstuk van de hervorming van het stelsel der pensioe nen van het rijkspersoneel onderzocht worden. De regering heeft met deze her vorming tot doel een meer samenhangend stelse; uit te werken, dat zekere misbrui ken die thans vastgesteld worden, zou onmogelijk maken. In grote trekken kent het desbetreffend wetsontwerp aan alle gepensionneerden van de Staat het recht op pensioen toe. De minister van Begroting stelt echter voor. de verschuldigde sommen slechts op 65 jarige leeftijd uit te betalen. De eerbied voor de verworven rechten zou dan als volgt verzekerd worden Een ambtenaar, die na 10 of 15 jaar dienst zijn betrekking in staatsdienst zou veriaten, zou recht hebben op het pen sioen dat hem volgens zjn dienstjaren toekomt, maar hij zou dit slechts op 60- ;arige leeftijd ontvangen. Zulks betekent een verbetering voor ze kere leden van het personeel, doch een verslechting voor degenen die volgens het huidige stelsel hun pensioen op 50- of 55-jnrige leeftijd kunnen nemen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 1