UIT DE STREEK YPERS LEVEN Zeven diepe Gedachten E. De Ponthière Waarheen deze Week? V roedvrouw Taxi Tel. 614 Kosmos Tourisme LANGEMARK VLAMERTINGE MEDICALE CORSETTEN LUXE SOUTIENS - IEPER OORLOCSSCHADE MEESEN Lening tot Wederopbouw HrL' Verwoeste Gewesten 1921 De winners der grote loten van de Koloniale Loterij Drukkerij DUMORTIER 34, Boterstraat, Yper POELKAPELLE ZUIDSCHOTE WYTSCHATE NIEUWKERKE ZANDVOORDE CINEMAS VOETBAL ALLERHANDE NIEUWS RIJSELSTRAAT 9, IEPER LENA CEVAERT Daniel SEDEYN Leest en verspreidt HET YPERSCH NIEUWS HET YPULSCH NIEUWS Bk. 3 1S-S-1MS ZONDAG Diplomaten zien met de oren. De kunst van de diplomaat iszCn draai te kunnen nemen. Hij moet zoveel mogelijk luisteren en - zo weinig mogelijk zeggen Wie zich zo dom weette houden dat de domme meentSat hij de verstan digste is. dat is de echte diplomaat. In onze tijd komt heel veel met diners in orde. en al dinerende re geert men de mensen. MAANDAG Distinctie is onverenigbaar met alle buitensporigheid, van welke aard ook. en zij bestaat voorname lijk uit waarheid en eenvoud DINSDAG Zodra het doel is bepaald, die nen alle zeilen bijgezet Te velen zijn hardnekkig ten opzichte van de eenmaal ingeslagen weg en te wei nigen ten opzichte van het nage streefde doel. Gaat het doel ten gronde dan richt een man zich naar een nieuw doel. WOENSDAG Bergson verkondigde Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen. afhangt van wat wij zijndoch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wrij voortdurend ons zelf scheppen. DONDERDAG Kinderen zeggen we ze doen, mannen handelen zonder te zeggen wat ze doen. grijsaards vertellen wat ze gedaan hebben, en zotten verkondigen wat ze willen gaan doen VRIJDAG Niet de domheid, doch de ver waandheid der dommen kwetst ons. ZATERDAG De dood te vrezen is erger dan te sterven. Want wie de dood vreest, verliest zelfs het leven dat hij heeft. De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven. Men sterft ieder ogenblik voor een tijd. een ding, een persoon, die men nooit zal wederzien. Het leven is tenslotte een reeks van doden. 't FILOSOOFKE EEN GROTE GEBEURTENIS Een Oosterse prins in volle staatsie, met gans zijn schitterende hofhouding, zijn harem. zi;n geheimzinnige gesluierde princessen .-:omt toe op Zaterdag 18 Sept te 8 u. en Zondag 19 Sept te 5 en 8 u in Ciné Royal. Het is "ALADIN EN DE WONDER LAMP De schitterend toverachtig mooie film in technicolor met de beeldschone Evelyn Keyes en de sympathieke Cornel Wilde, die U gedurende 2 30 u. zullen boeien en verrukken met het mooiste BURGERSTAND AUGUSTUS Over- lijdens: Coulier Julien. 83 j- zonder oe- roepDejaegher Eugenia 79 j wed- Pa- reyn Theodoras. HuwelijkenIngelaere Jan. handelaar, en Lanssens Agnes. zonder beroep; Van- decasteele Robert, metaalbewerker, en Hennebel Marie-Thérèse. zonder beroep Torrer Maurice, landbouwer en Maricou Jeannette. zonder beroep. VOETBAL Sportkring had Zondag sprookje uit 1001-nacht dat U ooit be- L nogmaals met onkans af te rekenen kwaam zijt te dromen. Vergeet niet te en het was dan ook Dentergem dat in komen zien naar Aladin en de Wonder- «igcn vesting een overwinning echter lampmet overdreven cijfers behaalde. De ju- Toekomende week: Op de 3 kermis- wonnen van hun rivalen uit Pope- dagen Bal. De andere dagen de film over ringe met 3-1, terwijl de kadetten met De Ronde van Frankrijk 8-0 verloren van hun oudere tegenstre- KERMISPROGRAMMA vers uit W S. leper Zondag 26 SeptemberZondag a s om 130 u. voormatch tus- Na de Hoogmis: Concert op de Kiosk sen onze kadetten en deze van W. S. leper, door de plaatselijke Muziekmaatschappij Om 3 u onze eerste ploeg tegen Geluwe. Te 14.30 u Motocross op het plein O® juniors doen de verplaatsing naar van 't Kasteel. 20.000 fr. prijzen en bekers Lauwe Te 17 u.Missiefilm in 't lokaal De Tapdoor E P. André Vuylsteke. Grote Duivenvlucht uit Ar ras bij M Blomme. café c St JozefKlerkenstraat. Maandag 27 September Te 9-30 u.Plechtig Jaargetijde voor de overleden Parochianen. Kermisvlucht uit Le Touquet bij Mau- jonge. DUIVENUITSLAG Üit BreteuilOu de 1) en 2) Devos3) Huyghe M 4) Schorree!; 5) Bossaert Jonge: 1) Huyghe V.; 2) Igodt A.3) Bossaert E.4) Huyghe M;.5) Schor- reel E Zondag a. s. Breteuil voor oude en TWEE MICHELS ...komen met hun volledig gezelschap een kabaretavond ge ven op Zondag e. k. in de zaal de Clairon. tegen alle zakkingen rice Blomme. Klerkenstraat Te 14 30 u.Velokoers voor Nieuwelin gen B. W. B. 2.500 fr. prijzen 's Avonds Prijskaarting bij Albert Van- denbussche. Klerkenstraat 53. Te 19 u.Grote Sportavond in 't lokaal «De Tap», met medewerking van'de bes te beroepsrenners, boksers en turners van W estvlaanderen. Dinsdag 28 SeptemberRIllKRANinFN Te 10 u. Gouden Bruiloftsmis, daarna DU lixDMINUtM ontvangst en beschenk in 't gemeentehuis voor mannen en vrouwen Te 930 u.Veeprijskamp voor de leden r,r5Ci.wDAKlr.CK| van 't Stieren syndikaat, op het plein van bREUKBANDEN 't Kasteel. 5.000 fr prijzen en eremetalen Te 20 u.Volksbal op de markt Woensdag 29 September Te 9.30 u.Plechtig Jaargetijde voor de gesneuvelde Soldaten. Oorlogsslachtof fers. Politieke Gevangenen en Verplichte arbeiders. Na de dienst nederlegging van bloemtuil aan het Gedenkteken. Grote Kermisvlucht uit Arras bij Mau-' Qc Montstraat 13 rice Blomme. Klerkenstraat. Te 14.30 u.Grote Velokoers voor On- wij werken volgens voorschrift van uw afhankelijken- 10 000 fr. prijzen en premiën j t o, m Dokter en aan de voorwaarden van de volgens geval op maat 30 verschillende modellen ZITDAGEN De Coöperatief voor Oorlogsschade zal op de volgende gemeenten een zitdag houden waar de geteisterden zich kun nen wenden voor alle inlichtingen welke hun oorlogsschade betreffen. Maandag 20 Sept 1948 leper en Komen. Te 21.30 u.Prachtig Vuurwerk. Donderdag 30 September Te 14 30 u. Grote Paardenprijskamp. 2.000 fr. prijzen en eremetalen. Te 18 u.Prijskaarting in het Manillen bij Willy Devreker. Statiestraat. Koeke-Zondag 3 October 's Namiddags Prijsbolling in de twee traa's. 500 fr. prijzen. Inschrijving bij Ziekenbond. (836) LOT VAN 1.000.000 FRANK Trekking van 11 September De uitslag van de 41e trekking van de Lening tot Wederopbouw luidt 1.000.000 fr Reeks 3334 Nr 711. Tr KERMISPROGRAMMA Onder de voornaamste feestelijkheden, ter gelegen- Vanacker G Prijsdeling bij Verstraete O- -beid van de gemeentekermis. stippen wij Te 15.30 u. Ballon-Rally. 2.000 fr. ;lan prijzen Zondag 19 September: Te 19 u.Grote Zangcrochet in het lo- Prijsvlucht uit Breteuil (lokaal M. Hou- kaal De Tap Klerkenstraat. i dendycke) Gedurende de Kermis Missiefeest in de Yan *°t en van 2 tot 5 u- Wed- zaal De Tapter gelegenheid van de strijd met afgerichte honden bij J. Braem, 2e afreis van E. P Vuylsteke. Scheutist. «Café la Rose». Op de kermisdagen Groot Bal met goed '6-30 u-Optocht door de bijzonder- 1 LOT VAN 1.000 000 Fr. Trekking van 15 September De uitslag van de 207e trekking van de Verwoeste Gewesten 1921 luidt 1 000.000 fr.Reeks 190.620 Nr 3. TWAALFDE SCHIJF 1948 Het geluk is teruggekomen voor de ge hele biljetten. Het super-groot lot van twee en een half millioen werd gewon nen te Brussel door een handelsreiziger en dat van een millioen door een land bouwer uit de omgeving van Diksmuide. Een van de twee grote loten van een half millioen werd geïnd door een Brug geling. De drie loten van 250.000 fr., vijf loten van 100.000 fr.. vijf loten van 50 000 fr. en 6 loten van 20.000 fr. werden nog ge wonnen door gehele biljetten. De tienden van hun kant verdelen on der hen het tweede lot van een half mil lioen. zeven loten van 100.000 fr., zeven loten van 50.000 fr.. en negen loten van 20000 fr. Plaatsen waar belangrijke loten wer den verkocht of gewonnen Adegem. Ant werpen, Basècles. Bergen. Brugge. Brus sel. Deinze. Diksmuide. Doornik. Dotte- nijs. Eisden. Fayt-Lez-Manage. Gent. Leu ven, Luik. Mechelen, Merchtem. Namen. Poperinge, Quaregnon, Willebroek. Een lot van 250 000 fr. werd gewonnen in Congo. Beroep van sommige der winnerseen potjevan 20 metaalbewerkers en een ander van 10 personen, een haarkapper. een postzegelverzamelaar, een werkloze, ëen landbouwer, twee beroepsmilitairen, een postzegelhandelaar, een kleermaak ster, bedienden, een postbeambte, koop lieden. CONTROLEBOEKEN voor BEEN HOUWERS REGISTERS voor de verkoop van ALCOHOL (nieuw mo del) zijn steeds te verkrijgen ter orkest in Ciné Royal, Statiestraat. PROGRAMMA STATIE-KERMIS Zondag 19 September Te 15 u. Grote Velokoers voor Nieuwe- welingen B. W. B. 2.500 fr. prijzen en premiën. Afstand 65 km. Maandag 20 September Te 16 u.Allerhande vermakelijkheden, waaronder tijdrit Dinsdag 21 September Te 19 u.Prijskaarting bij Vermeersch. Woensdag 22 September: Kermisvlucht uit Arras bij Dewaelsche Gustaaf Inkorving Dinsdagnamiddag. UITSLAGEN KERMISFEESTEN Ve lokoers Nieuwelingen B. W. B. 1) Cloet Jozef, de 72 km. in 2 u. 10 min.2) Pie- ters Gerard3) Quartier Maurice4) D'Herck Michel5) Woussen André. Prijskaarting Manillen bij Arteel J. 1) Vervisch R en Leuridan R.2) Pecceu E. en Duthoi G.3) Blootacker M. en Lo- belle M 4) Rondelé F. en Hughe R. 5) Decoodt M. en Vanhoudt J.6) Van Eecke N. en Smagghe D. Opgelet 1 Koekezondag 19 Sept. allen naar 't Vosje. Grote Prijskaarting bij Bossaert H. Manillen met maten. Te 19 u. beginnen. 1000 fr. prijzen gewaarborgd. Allen vriendelijk uitgenodigd. ste straten van de muziekmaatschappijen van Waasten. Ploegsteert. Wijtschate, Le Bizet. Dikkebusch en Meesen. gevolgd door groot kunstconcert op de kiosk. Maandag 20 September Te 14.30 u.Grote velokoers voor be ginnelingen B. W. B., ingericht door de Wielersportclub Meesen. 70 km. prachtige banen. 2.500 fr. prijzen en premiën. Te 17.30 u.Velokoers voor parochianen (renners uitgesloten). 700 fr prijzen. Te 18 u. Koordtrekking op de Beer- hoek. Donderdag 23 September Te 17 u.Loopkoers voor jongens bene den de 14 jaar. 150 fr. prijzen. Te 18 u. Optocht door het Ballétkorps. Zondag 26 September Ringsteking per velo. 150 fr prijzen. GERAAMTEN BLOOTGELEGD Tij dens het plaatsen van een nieuwe tele foonpaal in de Staanijzerstraat hebben arbeiders twee geraamten opgegraven. Het betreft het stoffelijk overschot van 2 Britse soldaten, gesneuveld in 1914-18. Zij werden nu naar een Brits kerkhof overgebracht om bijgezet te worden. KERMISPROGRAMMA Zondag 3 October Te 14-30 U-Grote Velokoers voor Be ginnelingen B. W. B. Afstand 65 km. 2 500 fr. prijzen en menigvuldige premiën, in gericht door de plaatselijke Veloclub met de medewerking van het Gemeentebe stuur en de Neringdoeners. Inschrijving bij Maurice Ooghe. her berg «Au bon Fumeur». Vertrek bij Pol Bodein. herberg A la Station du Tram». Aankomst bij Marcel Verfaillie, herberg Au Petit SteenwerckPrijsdeling bij Elias Wyckhuyse. herberg St André» Te 18 u.Groot Volksbal. Maandag 4 October Te 16 u-Baanbolling op de Boulevard. Inschrijving vanaf 15 u. bij Pol Bodein. KERMISPROGRAMMA 1948 Zondag 19 September: Grote Duivenvlucht uit Arras, gegeven door de gebroeders Pattyn Herberg De BassevilleInkorving 's Zaterdags tot 15 uur. Te 14.30 u.Grote Drafkoersen op de •renbaan van de Hr Vandecnocke A 12.000 fr. prijzen. Onder toezicht van het W. V. Beheer, 's Avonds muziek en dans voor jong en oud. Maandag 20 September: Grote Duivenvlucht uit Le TouqueL I 000 fr. gratis prijzen. Voorbehouden voor liefhebbers der gemeente. Inkorving tot II uur en afslag bij .de Heer Jules Deman. Te 14.30 u.Grote Handboogschieting aan de liggende pers, gegeven door de Hr P. Pauwels in de Toneelzaal De Klokke Te 15 u.Grote Velokoers voor Begin nelingen beneden de 20 jaar (niet B. W. B.) 1.500 fr. prijzen en premiën. 50 km. op goede banen. Inschrijving bij J. Ver- beke. Vertrek bij G- Leuwers. Aankomst Dorpplaats. Prijsdeling bij H. Dobbels. Te 19 30 u.Zangwedstrijd gegeven in de Herberg Het Stadhuisbij Oscar Brei. 300 fr. prijzen. Dinsdag 21 September Grote Prijskaarting gegeven in de her berg «De Basseville». 100 fr. gratis prij zen- Daarna Bal. Donderdag 23 September Te 15 u.Grote Velokoers voor paro chianen. 500 fr. prijzen. 25 km. Inschrij ving bij R. Dehem. Vertrek bij J. De- man. Prijsdeling bij Alb. Dehem. Te 16 u.Allerhande volksspelèn. Te 18 u.Grote Prijskaarting in de her berg De Rapebij H. Dobbels. 100 fr. vooruit gewaarborgd. 's Avonds Groot Bal gegeven in de to neelzaal De Klokketen voordele van H. Dobbels. COLISEUM Zaterdag te 8 u Zondag te 2.30 u., te 5 u.. te 8 u-, Maandag te 8 u. Cargaison clandestine, met de bekende Franse zanger Luis Mariano. Pierre Renoir en Kate de Nagy. (Kind. toegel FLORA V'rijdag te 8 u Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u- a u.. en 8 uur. Maandag te 8 uur Aloma. koningin der eilanden, een technicolor, in de pracht der Zuidzee-eilanden. met John Hall en Dorothy Lamour (Kinderen niet toegelaten) MAJESTIC Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u.. Zondag te 2.30 u.. te 5 u. en te 8 u. Maandag te 8 uur De laatste der Roodhuiden, met John Hall en Michael O Shea. Dinsdag en Woensdag te 8 uur Rond het onderzoek, met Elisabeth Scott. OUD IEPER Zaterdag te 8 u.. Zondag doorlopend van 2.30 tot 8 u. (laatste ver- tomng tc^ u aUerlaatste succes van de echte Johnny Weismuller. (Kinderen toegelaten: Dinsdagse van Uefde> naar de beroemde roman van Emile Zola, met Odette Joyeux en Alerme. (Kinderen niet toegelaten) Zondag 19 September te 15 uur. terrein Augustinenstraat C. S. YPROIS - EENDRACHT WERVIK 2e Afdeling Provinciaal. ONGEVAL De genaamde Louwyck Albert uit leper, was verleden Zaterdag het slachtoffer van een autoongeval bij St Omer in Frankrijk. Benevens gebroken ribben, liep hij nog kwetsuren op in het gezicht. Hij werd ter verzorging naar het O L. Vrouwhos pitaal te leper overgebracht. DRINKEBROERS De genaamde Du- molein Prosper van Langemark, die in dronken toestand een auto bestuurde, werd Zondagnamiddag door de politie staande gehouden en naar het politie- bureel opgeleid. Zondagavond was het de beurt van Penninck Cyriel, uit Waasten, die ter gelegenheid van Montmartre-kermis wat te diep in het glas gekeken had. om de weg naar de amigo in te gaan. Vanaf 1 SEPTEMBER werden de WINKEL en het WERK HUIS van het HUIS SEGERS, vroeger gevestigd Statiestraat, voorlopig overgebracht (le verdiep). (892) HIJ WAS NIET TEVREDEN Zekere Rosseel Achiel uit Poperinge, werd Dins dagnamiddag door de politie in overtre ding genomen, omdat de rijplaat van zijn auto vrijwel onleesbaar was. De man beviel dat waarschijnlijk niet erg en na zich een dosis moed te veel zelfs gedronken te hebben, kwam hij op het politiebureel wat drukte maken wegens de opgelopen bekeuring. Gezien hij alles behalve nuchter was werd hij in de amigo opgesloten om er tot betere gevoelens te komen. Een niet alledaags geval dat de klan ten zich zelf komen aanbieden ZWARE VAL De renner Cyriel Claeys, wonende St Elisabethstraat, nam Maandag deel aan de koers ter gelegen heid van Montmartre-kermis. Op een ge geven ogenblik moest hij voor een auto camion uitwijken Hij kwam echter op een steen terecht en stuikte zwaar ten gronde. Hij liep verwondingen op in de len den en kreeg een eerste verzorging in het O. L. Vrouwhospitaal, waarna hij huis waarts kon gevoerd worden. HET TONEELSEIZOEN HEROPENT Door de nieuwe Ieperse Kunstkring Richten wordt het toneelseizoen inge zet met het blijspel «Patsy» van Ed J. M. Terlingen. in de vrije bewerking van Harry Conners. Het wordt door Ieperse spelers voor het voetlicht gebracht, ter wijl Staf Bruggen regisseert. Vertoningen: Zondag 26 September te 17 uur, en Maandag 2\ Sept. te 20 uur. LocatieCafé Boerenhol, Vandenpeere- boomplaats. Prijzen der plaatsen40, 30 en 20 fr. ONDERSCHEIDING Bij besluit van de Regent van 13 Sep tember 1948. werd de Hr Carre J. F. D. C. ere-eerste substituut krijgsauditeur te velde, thans Procureur des Konings te leper, benoemd tot Officier in de Kroon orde. Onze hartelijkste gelukwensen. IEPERLING BEHAALT EERVOLLE ONDERSCHEIDING TE ROME Onze stadsgenoot, Frater Paulus-Simon van de Orde der Ongeschoeide Carme- lieten, in de wereld dhr Paul Lobelle zoon van heer en mevrouw Maurice Lo- belle-Dauchy, Boterstraat, behaalde te Rome, aan de Theologische Faculteit van het Internationale College het licentiaat met grote onderscheiding. Hartelijke gelukwensen 1 Elverdingestr. 10, IEPER Tel. 731 (100) LUXE PLYMOUTH-WAGEN 7 plaatsen, uiterst geschikt voor HUWELIJKEN, BEGRA FENISSEN en allerhande PLECHTIGHEDEN. Alle comfort voor reizen in binnen- en buitenland. Inge bouwd verwarmingsstelsel. De Haernestr. 33, IEPER Telefoon 614. (938) WW 1MWP SCHADELOOSSTELLING AAN WERKONWILLIGE WERKLOZEN TIJDENS DE BEZETTING Aan de personen welke tijdens de be zetting door de Duitsers verplicht tewerk gesteld werden aan een loon beneden de normale loonstandaard. wordt hierbij be kendgemaakt dat diegenen welke nog geen schadeloosstelling genoten, thans een aan vraag kunnen indienen op het Gemeente bestuur van de plaats waar zij werden tewerkgesteld. De aanvragen moeten schriftelijk o' mondeling ingediend worden vóór 20 Oc tober 1948. Nadien zal elke laattijdige aar. vraag volstrekt door het Hoger Bestuur verworpen worden. Yper. 11 September 1948. De Burgemeester. J. VANDERGHOTX WEKELIJKSE BOTER- EN EIERMARKT Datum 11 September 1948. Hoeveelheid boter aangevoerd 849 i Verkocht8491 M Eierengeen Prijs per kg. boter80 a 90 fr HET STADSBESTUUR- Onze eendaagse ontspanningsresjes Naar het theater te RIJSEL. Op Zondag 23 September in het Séba> topoi Theater: REVE DE VALSE. Afreis om 13 uur. Donderdag 30 September, in de oper3 A EDA. Afreis om 18 uur. Zondag 3 October, in de opera BARBIER DE SEVILLE. Afreis om 14 uur. Donderdag 7 October, in de opera GOLETTO. Afreis om 18 uur. Prijs van het vervoer50 fr. Voorbehouden theater plaatsen te komen bij KOSMOS TOURISME Voor alle inlichtingent zich wende^ KOSMOS TOURISME, Grote Markt- - leper. Tel. 515 en 656. tl Bi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 2