Prachtig Bal Reisbureau Ev. BAETE Hotel Splendid Britannique TAXI VOOR... JEAN VANDEPITTE Albert SLOSüE-QIERYCK Generaal Crerar te leper Heropening der zaal LAPIERE KOSTELOZE TOMBOLA heizen en Uitstappen METROPOLE-TOURISME Antoon Afliet, Passchendale Kon. Hofbouw Maatschappij en Werk yan den Akker 41, Boterstr. - YPER - Tel. 75 Grote Markt —IEPER IIM— voor ALLE Plechtigheden MICHEL SEDEYN DUI VENKRONIEK Alle problemen in verband met de Sociale Wetgeving Efficiënte Organisatie of Controle Uwer Boekhouding Uw Fiscale Aangelegenheden Raadpleeg een gediplomeerd deskundige Licenciaat in de handels- en finantiële wetenschappen 40, ElverdingestraatIEPER J Drukkerij DUMORTIER ZONDAGDIENST KERKELIJK NIEUWS^ ZIELMISSEN HPT YPEKSCH MEIU'S Biz- 3 18-9-1948 hoog bezoek aan onze stad toondéïdag j "f- kreeg leper het bezoek, an Generaal Crerar. bevelhebber van Eerste Canadese Leger, die een be- —ek aan België brengt en er.de begraaf plaatsen van Canadezen bezoekt. De Ge neraal was vergezeld van zijn echtgenote en van Wing Commander Kennedy. Lucht vaartattaché bij de Ambassade van Ca nada te Brussel. Wing Commander Greensil van de Imperial War Graves Commission en Majoor Tellier, vleugel- officier De hoge bezoekers kwamen te leper oer auto aan omstreeks 12.30 u. Ze be gaven zich onmiddellijk naar het gedenk teken van de Hill 62 te Zillebeke, alwaar ze ok een bezoek brachten aan de over gebleven loopgraven en schuilplaatsen uit de eerste wereldoorlog. Bij hun terugkeer in de stad. werd hen ir. het Hotel Ypriana een lunch opge- ciend waarna de Generaal en zijn gevolg ten stadhuize ontvangen werden door Bur gemeester Vanderghote. omringd door de schepenen Muiier en Dehem.-Tijdens de korte maar hartelijke plechtigheid werd een erewijn opgediend, waarna de ganse groep personaliteiten zich naar het Britse Gedenkteken der Meenenpoort begaf, al waar Generaal Crerar een prachtige bloemenkrans neerlegde. Na een omstan dig bezoek van het prachtige Memoriaal en het tekenen van het Gulden Boek. vertrokken de bezoekers rtaar St Juliaan waar ze nog een hulde brachten aan het Gedenkteken van het Canadese Leger. Via het Tyne Cot Cemetery van Passchendale, wera dan de terugreis naar Brussel aan gevat. DE LOOPBAAN- VAN GENERAAL CRERAR De Canadese Generaal H. D. G. Crerar, werd op 28 April 1888 te Hamilton, in Ontario, geboren. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij brigade-majoor van de 5e Canadese di visie artillerie. In Juni 1918 volgde hij Sir Alan Broohe. thans veldmaarschalk en gewezen hoofd van de imperiale gene rale staf op als artillerie-stafofficier van het Canadees korps. Na de eerste wereldoorlog besloot Cre rar bij het leger te blijven. Hij woonde de ontwapeningsconferentie te Genève in 1932. als afgevaardigde van Canada bij en was eveneens aanwezig op de im periale conferentie te Londen. De tweede wereldoorlog Een maand na de oorlogsverklaring werd hij tot brigadier -generaal bevor derd. In Juli 1940 werd hij tot hoofd van de Canadesh generale staf benoemd en in 1941 bekleedde hij reeds de graad van luitenant-generaal. Hierop ging hij naar Engeland, waar hij het bevel op zich nam van de 2e Canadese divisie. Toen generaal McNaugh- ton. toenmalig korpsbevelhebber, in 1942 naar Canada terugkeerde, werd hem het bevel van het le korps toegewezen Generaal Crerar bereidde de aanval op Dieppe voor. die later van belang zou blijken bij de landingen in Noord-Afrika en de landingen in Frankrijk. De Franse veldtocht Hij nam met het le Canadese leger een groot aandeel in de vernietiging van de Duitse legers in Frankrijk. Na de val van Caen had hij het bevel over de 2e 3e en 4e Canadese divisies, de le Poolse Pantserdivisie, de Britse 49e en 51e di visies. die tot hét einde van de vijande lijkheden onder zijn gezag bleven. Tijdens de veldtocht stonden eveneens Franse. Tsjechoslovaakse, Belgische. Ame rikaanse en Nederlandse strijdkrachten onder zijn bevel. Deze vormden samen een van de beste formaties van het gehele opperbevel van generaal Eisenhower Generaal Crerar bezegelde met zijn strijdkrachten het lot van het 7e Duitse leger in de zak van Falaise. Sommige van zijn troepen achtervolgden de Duit aers naar de monding van de Schelde, veroverden Boulogne, Calais en Oosten de Andere verrichtten opruimingswerk te Antwerpen. Later speelden de Canadese legers een grote rol bij de bevrijding van Neder land en brachten samen met andere ge allieerde legers Duitsland de genadeslag toe in het Rijnland en de Ruhr Hoge onderscheidingen. Op 23 Juli 1948 werd generaal Crerar tot vleugeladjudant-generaal van Koning George voor Canada benoemd. De lange h V3n on(^erscheidingen die hem wer den toegekend. omvatten benevens de ompagnion of Honour, Compagnion of toe Bath en de Distinguished Service Order het Belgische oorlogskruis en het kruis van Groot-officier in de Leopolds •rde met palmen. Hij ontving tevens eretitels van ver •ohülende universiteiten Op ZONDAG 19 SEPTEMBER 1948 te 18 uur met Ten voordele der Braderie-Kermis van Statie- en Tempelstraat. De talrijke prachtige prijzen, reeds meer dan honderd, aan deze tombola Verbon den zijn te bezichtigen in de Statiestr. nr 8 Ingang 15 fr. HET BESTUUR WPtgargwigvi f.imt J-v.-V-- r|f 1(|, ilitglgt 1 ertegenwoordiger voor IEPER en OMLIGGENDE Roger DEMEY Elverdingestr. 9. - Tel. 585 -Naar het Theater Sebastopol te RIJSEL Op Zondagnamiddag vertrek te 13 u Op Maandag avond vertrek te 18 u. Opvoering van de Operette Ciboulette Prijs der reis45 fr. Kaarten voor de schouwburg bij ons te verkrijgen tegen de normale prijs. EOURDES op Donderdag 23 en Zondag 26 September Prijs: 2 850 fr. (8 dagen). (555) RIJKSTECHNISCHE SCHOOL MET HANDELSAFDELING De Montstraat 11, leper Een goed vakman worden is waar schijnlijk ook uw droom. Maar in de wer kelijkheid ondervindt U dan heel dikwijls hoeveel wilskracht er nodig is om die droom te verwezenlijken Telkens weer staat U voor nieuwe problemenHet hoeen het waarom van alles wilt U onderzoeken en... nooit wordt U te oud om te leren. Nooit te oud om naar school te gaan. Waarom zoudt U dan niet gebruik ma ken van de gelegenheid die U geboden wordt Kom Uw vakkennis uitbreiden of uitdiepen op onze instelling. Avondlessen (van 18 u. tot 20 u.) over de meest ver scheidene technische vakken worden er gegeven door geschoolde leerkrachten. Ook U vindt er lessenreeksen die U zullen interesseren. U zijt aannemers zoon, meubelmaker of werktuigkundigemaar met het vaktekenen vlot. het nietLeer het bij ons En U. metser of betonwerker, zoudt wat van naderbij willen kennis maken met de gereedschapsleer en de materialen- kennis van uw werk. Doe dat bij ons En U jonge man boeit de electriciteit en U zoudt er meer willen van afweten 1 Waarom komt U ook niet bij ons Want bij ons kunt U zich allen ontwikkelen. Bij ons kunt U zich wapenen voor de strijd om het leven, voor de strijd tegen de werkloosheid, die weer in heel de we reld dreigt en die niemand zal ontzien tenzij de geschoolden, de besten onder de vakmensen, degenen die hun tijd niet zullen verloren hebben, degenen die niet zullen gewacht hebben tot ze door beteren op zij werden gezet. Thans is 't nog tijd en wie geen kleine moeite ontziet, wie de toekomst veroveren wil. wie zich in onze samenleving opwer ken wil, kan dit. Kom morgen reeds inlichtingen vragen, want graag zullen wij U deze geven. En... wij zijn er zeker van ook U komt op onze school Uw weetgierigheid bevredigen en Uw vakkennis verstevigen. NAMENS HET BESTUUR. ALGEMENE VERGADERING Zondag 19 September 1948. om 15 uur: Algemene vergadering. Dagorde. 1) Lezing van het verslag der vorige vergadering 2- Mededelingen. 3' Voordracht- 4) Laatste dag der inschrijving voor plantaardappelen 5) Beoordeling der aanbrengsten. 6) Voorstelling van nieuwe leden. 7) Tombola. 8) Inschrijving bezoek tentoonstelling te Izegem en proeftuin te Beyttem Namens het Bestuur De Secretaris. De Voorzitter. I'erd. Dethoor- Hector Casier. PRIJSKAMP IN HET LIJNVISSEN Op Zondag 26 September 1948 te 14 u Prijskamp in het lijnvissen Kampioen schap van leper gegeven en ingericht door de Lustige Lijnvissers. 500 fr. prijzen en een prachtige beker geschonken door» de Brouwerij Centrale Yproise en verdeeld als volgt100 fr. en beker. 80, 70. 60, 50. 40. 30, 30. 20. en 20 fr. De wedstrijd gaat door in de kom der kaai Inschrijving in de herberg De Fon tein Weging in Café Mouscronnois Prijsdeling Au Due de Bourgogne De inleg is bepaald op 10 fr. Verder ge woon reglement. HET BESTUUR GROOT INTERNATIONAAL TOERISME Privaat- en groepsreizen in comfortabele autocars en toerismevoertuigen met ervaren autogeleiders en gidsen. Forfaitaire rei zen per spoor. auto. boot en vliegtuig Waarom nog langer zelf bereiden Bij huwelijk of andere maaltijden Wij brengen U thuis een waar festijn. Kan er iets eenvoudiger zijn Geen kommer, U hoeft geen materiaal Geen last, en fijn eten 'n ideaal Vraagt voorwaarden voor alle aan gelegenheden in het Alom gekend voor zijn vermaarde keuken en voordelige prijzen (765) Vertegenwoordiger Daniel DERAEVE Diksmuidestraat 25 YPER STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL 8. O- L. Vrouwstraat, 8 TEKENSCHOOL voor JONGELINGEN Tekenen, Bouw- en Beeldhouwkunde, Schilderkunst, Mekaniek tekenen, Electriciteit, enz... Op Maandag 27 September a. s. her nemen de winterleergangen. Deze worden gegeven op de weekdagen van 6 tot 8 u. 's avonds van 27 September tot einde Maart (de Zaterdag uitgezon derd). 's Zondags van 8.30 tot 10.30 uur voor middag voor schilders alleen. Alwie verlangt meer kennis op te doen, wie een verzorgde technische opleiding wil genieten, wie zich in zijn rak wil vol maken, met één woord alwie vooruit wil geraken, trekke op naar de Stedelijke Nijverheidsschool. Voorwaarden 1) Minstens 14 jaar oud zijn op 31 De cember 1948. 2) De lagere school gevolgd hebben. 3) Zich laten inschrijven op Zondag 26 September, van 10 tot 12 uur in de loka len der school. 8, O. L. Vrouwstraat te leper, of op de weekdagen vanaf 13 Sep tember bij de Directeur H. Landtsheere. 16, Guido Gezelleplein. leper. Onthoudt dus Winteravondleergangen. Stedelijke Nij verheidsschool. Maandag 27 September, te 18 uur: Kosteloos. HET BESTUUR Op Zaterdag 16 Oktober per autocar naar PARIJS. (Internationale voetbal match Frankrijk-België). Vertrek Grote Markt leper, om 12.30 uur. Op Zondag 17 Oktober's morgens stadsbezoek 's Namiddags naar de match of vrij. Vervoer, le rang-Hotel en een dag pen sion. alles inbegrepen. Reclameprijs 585 fr. per persoon. Iedere Zondag per autocar naar de IJS-REVUE (Brussel). Vertrek om 13 u Grote Markt. leper Vervoerprijs (voorbehouden plaats in begrepen) 165 fr. per persoon. Laat U tijdig inschrijven bij Reisbureai Ev. BAETE, Boterstraat 41, leper. Tel. 75. (818) LEES EEN BOEK! De Herfstavonden worden langer. Breng ze aangenaam door. Lees een boek De bibliotheek van het Willemsfonds verwacht U de Woensdag en de Zater dag, telkens van 17 tot 19 uur KAAISTRAAT (poort naast nr 1). Neem de le deur rechts. Begeef U naar de le verdieping. De Kaaistraat geeft uit op de Surmoné straat achter het park Astrid. De ingang is niet mooi. de trapaaal evenmin, maar boven vindt U mooie en spannende lectuur Nederlandse en Franse werken. Ook enkele Engelse boeken voorhanden. POL BEUN EXPOSEERT IN DE BRITANNIQUE Kumtsèhildep Beun is in stad werkelijk geen onbekende meer. Waar wij ook zijn werken gingen bewonderen hetzij op het stadhuis, in het hotel Exelsior of in de Britanniqtie. overal vonden wij de ty pische streekkunstenaar terug In huidige tentoonstelling die tot en met Zondag toegankelijk blijft han gen. benevens zijn gekende berghoekjes uit de streek, zijn laatste werken geïn spireerd uit het weelderige natuurschoon van onze Ardennen en stemmige plekjes uit Tielt en omgeving. Daarmee zijn alle behandelde onderwerpen genoemd, want Beun is en blijft <\,e aangetrokkëne door de open weidse natuur, de vriend van boom. struik en horizont, de minnaar van het landschap. Deze onderwerpen weet hij ten andere met onbetwistbaar meesterschap weer te geven en uit te werken tot een stemmig geheel Want. daar waar sommige doeken enigszins in hun kale onderwerpen schij nen te vereenzamen, weet hij door een warme en diepgevoelde kleurenharmonie iedere harde trek en alle verlatenheid weg. te borstelen. Zijn «Mist» doet U koud krijgen, merkte iemand op. En zo moet het zijn. Over zijn vele en immer verse hoek jes uit onze zuiderheuvelen moeten wij hier niet veel uitweiden. Ze zijn de voort zetting van zijn ouder werk, stemmig na tuurschoon uit de vele, steeds nieuw te ontdekken landschappen. Een paar woor den toch. Een tweetal dezer doeken herin neren sterk aan zijn vroeger geëxposeerde en bewonderde Storm Zelfde techniek en coloriet met ongeveer zelfde bergdreef en luchten Alhoewel wij deze beide goed geslaagd heten, toch kunnen wij ze niet op de hoogte van vermelde Storm'» plaatsen. Een meesterwerk schildert men niet in reeks. Wat wij echter prachtig weergegeven durven noemen is de klam me diepte van het Hellegathet jon gensparadijs op de Rodeberg. Bomen stronken en aarde die riekt Dit zegt ge noeg. De hoekjes uit het Tieltse, de stoere to ren te Lissewege, het heuvelkapelletje zijn kloek geschilderd en dragen de stempel Beunsober, stemmig en harmonieus. De reeks kleinere doeken daarom zeker niet de minste zou de schrijver Reisindrukken uit de Ardennennoe men Een tiental prachtige zichten uit de kleurrijke Ardennen, de streek van de Semois. heeft de- schilder hier op klein formaat weergegeven. Voegen wij er aan stonds aan toe dat. alhoewel hij hier af ziet van zijn bijna traditionele sepia- en okerkleuren. deze doekjes prachtig geschil derd werden. Diepte en atmosfeer ontbre ken zeker niet. zonder echter ooit ge zochtte worden. Graag hadden wij ze op groter formaat uitgevoerd gezien, doch mogelijks hadden ze dan van hun lieflijk heid verloren. In zijn geheel beschouwd moeten wij de kunstenaar feliciteren om het geslaag de geheel, dat eens te meer de naam Pol Beun ten zeerste waardig is. B. Z rit fzt i GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Werden ten politieburele aangegeven GEVONDENOp 9-9-1948 door Goer- lant André, Capucienenstraat 9 een blau we korte mantel in stoffe Op 12-9-1948 door Ghyselirick Maria; Zonnebekesteenweg Cité Ligy. 118, een paar bruinlederen handschoenen. Op 15-9-1948 door Devos Joseph, Rijsel- straat 34. een bruinlederen geldbeugel, in houdende 46,50 fr.. 2 postzegels van 1.35 fr. en 2 broodzegels VERLOREN Op 11-9-1948 door TiUjr Jerome, Plaats. Elverdinge, een doublé borstspeld, met rose stenen bezet Op 12-9-1948 door Mevr. Vandorpe, Kiplinglaan, 10. een geel overjasje. BURGERLIJKE STAND van 8 tot 14 September. Geboorten. Ach Georges. Recolp 5. Poperingestw. 9Saelens Suzette, Recolp. 5, Loo; Ligneel Paul. Recolp. 5. Lange- markLievyns Anna, Recolp. 5, D'Hondt- straat 39Lansen Monique. Recolp. 5, Zonnebeke Flyps Ginette, Recolp 5, Lan- gemark. Overlijdens. Denys Febronie. 59 j.. wed. Emile Doise, echtg. Doise Achille. LokerVanspranghe Johny. 4 j., Bascule- str 5Seynaeve Marie, kloosterzuster, 59 j„ G de Stuersstr. 2; Vandevelde Wil ly 4 m.. Kalfvaart 3; Laconte Camillus. 70 j-. wedr Vanleene Maria. Rijselstr. 132. Huwelijksbeloften. Messeyne Robert, muzikant te Armentières en Bekaert Hé- lène. fabriekwerkster te leperGolder Arthur, hovenier te leper, en Pauwele Odette, zonder beroep te Langemark Gré- goire Marcel, werkman te Oostende, ei Herman Angé. dienstmeid te Oostende, voorheen te leper Verbaere Rogier, pas teibakker té leper, en Verstraete Lia. zon der beroep te RoeselareSanty Roger, schilder, en Wicke Martha." fabriekwerk- ster, beiden te leperHolvoet Jean, haar- kapper. en Decan Marie Jeanne, zonder beroep, beiden te leper Hoedt Roger, pas werker te Brielen. en Blomme Simonne, fabriekwerkster te leperCarrein Gaston, wever te Zillebeke. en Logie Suzanne, zonder beroep te leper. Huwelijken. Jacobs Georges, stoom- geleider te Ruisbroek, voorheen te leper, en Parein Sidonia, fabriekwerkster te le per De Visschere Gabriel, fabriekwerker en Creupelandt Andréa fabViekwerkster, beiden te leperDufour Julien. gieterij- arbeider. en Bouchaert Marcella. fabriek werkster. beiden te leper Meire Aidré werkman te Elverdinge. en De Volder Jeanne, dienstmeid te leperGarreyn Al- bert, bankbediende te leper, en Desmèt Bernadette. zonder beroep te leper. STOORS GORDIJNEN MATTEN TAPIJTEN Van de Peereboompiaats 27, IEPER De Grootste Keus Meubelpapier. DE LAAGSTE PRIJS. Rouwversieringen. - Markiezen. i40; IBÏtrelijken, dopen, begravingen) REIZEN IN' BINNEN- EN BUITENLAND Wendt U tot Caté «Nieuwe Sportwereld» Statiestraat 50, YPER Tel. 299 (381) RIJKSTECHNISCHE SCHOOL MET HANDELSAFDELING De Montstraat 11, leper (Tegenover de Rijkswachtkazerne) - Vaak hebt U zich afgevraagdhoe ont wikkel ik steeds en doelmatiger mijn be kwaamheden, om mijn goede kansen in de harde strijd om het leven te verhogen De Rijkstechnische school met Handels afdeling is hierop het antwoord. Wij wijzen U hier bijzonder op onze handelsafdeling. Zij is de meest geschikte voor diegenen die voornemens zijn hun loopbaan te kiezen in handel, nijverheid, vervoer- of bankwezen. De cursussen worden vanaf dit jaar spe ciaal op de praktijk gericht. Boekhouden (voor kleinere en grotere zaken), handelsrekenen, handelscorrespon dentie, Nederlands, Frans, Engels. Ook Nederlandse en Franse stenographie even als dactylographie. De strijd om het leven wordt steeds harder en harderhet spook van de werk loosheid is dreigend en enkel de bekwa men, de geschoolden, de best onderleg den zullen het pleit winnen. Jongelieden aarzelt niet Handelaars zendt uw bedienden. Werkgevers zendt uw werklieden. Men is nooit te oud om te leren. Alle inlichtingenDe Montstraat 11, leper. (Gebouwen van het Atheneum). Lesuren18 u. tot 20 u Du i venmaa tscha ppi jen DL ZON en 't NIEUW LOKAAL Uitslag der Prijsvlucht uit ARRAS van Zondag 12 SepL 1948, ter gelegenheid van Montmartre kermis, bij H. Desmit. 175 prijsduiven. le duifom 8 u. 36 min. 23 sec. Afstand 68500 Snelheid 147690. 1) Devos Jerome. 379 fr. 2) Vande- kerkhove C 1373 fr. 3) Devos Jerome, 734 fr-4) Coppenolle G. 393 fr.5) Bail- livier Dan., 30 fr.6) Coppenolle G 547 fr 7) Beheyt Gustave, 199 fr.8) Du- moulin Henri. 62 fr.9) Gevaert Gustave, 176 fr.10) Vandamme Gust., 164 fr. 11) Malfait Jer., 90 fr.12) Vandamme Gust.. 148 fr.13) Fauvaert Jules, 30 fr. 14) Daelman Bern., 148 fr.15) Vandam me G., 148 fr 16) Vandamme G-, 515 fr. 17) Delaire Rob-, 30 fr.18) Vandamme Gust.. 323 fr. 19) Daelman Bern,, 248 fr. 20) Ossieur Frans. 96 fr.21) Devos Je rome, 190 fr. 22) Vandamme Gust., 190 fr.23) Ossieur Ed., 90 fr.24) Dewilde Henri. 90 fr.25) Ossieur Val.. 90 fr. Zondag aanstaande 19 Sept. bij Leroy Gustave. Dehaernestraat, grote Prijsvlucht uit ARRAS, aangeboden aan alle eerlijke liefhebbers van leper palende en over- aanpalende. Zelfde spel zoals Zondag 12 September. Inkorving tot 15.30 uur. (607) Rouwbrieven en rouwgedaebtenissen p worden in minimum - tijd geleverd door de 34, Boterstraat IEPER Verzorgde uitvoering van geboorte- e» huwelijksaankondigingen. Grote keus van spijskaarten. Zijn alleen van dienst op ZONDAB 1» SEPTEMBER 1948: Dokter V. SNICK, Mauloulaan. Apotheker SNOECK, Grote Markt. mJUim St-JOU 1--7L :rjr f.-» u»).i.»»nii«.IMMMM1fllffln|MM KERK DER PATERS KARMELIET» Paterstraat, leper NEGEN DONDERDAGEN DER H. KLEINE THERESIA Donderdag 23 September 1948 7.30 u. Mis met zang, algemene kona- munie, oefeningen en zegen. 18 u.Lof, aanspraak, aanbevelingen oefeningen, lofzang en zegen. Moge Klein Treesje over U. haar ro- zenzegen doen nedervallen. Op Zondag 19 Sept om 8.30 uur ui St Maartenskathedraa), jaarmis voor Heer André KEIGNAEBT (95H Op Zondag 19 Sept. om 8.30 uur in St Pieterskerk, gezongen zielmis voor de Overleden ouders van Heer Firmin RAES en de overleden moeder van Mevrouw F. RAES-PINET (933* Op Zondag 19 Sept. om 9 uur in St Niklaaskerk, jaarmis voor Heer en Vrouw August MANSIS-DERAMAUT Colaertplaats 9, leper. (934) Op Zondag 19 Sept. om 10 n. in kerk der E. E. P. P. Capucienen, jaar mis voor Heer Cyriel MATTON echtg. v. Vr. Adrienne VerschooÉ Oorlogsslachtoffer van 1944 Capucienenstraat 29, leper. (906) Op Zondag 19 SepL om 11.30 uur in St Maartenskathedraal, zielmis voor Heer Jerome VIERSTRAETE echtg. van Vrouw Celine Maen Politiek Gevangene. Rijselstraat 23. leper. (935)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 3